Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0499

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 499/2011 van de Commissie van 18 mei 2011 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 945/2010 tot vaststelling van het programma voor de toewijzing aan de lidstaten van aan het begrotingsjaar 2011 toe te rekenen financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit de interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Europese Unie en houdende afwijking van Verordening (EU) nr. 807/2010

OJ L 134, 21.5.2011, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/499/oj

21.5.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 134/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 499/2011 VAN DE COMMISSIE

van 18 mei 2011

houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 945/2010 tot vaststelling van het programma voor de toewijzing aan de lidstaten van aan het begrotingsjaar 2011 toe te rekenen financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit de interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Europese Unie en houdende afwijking van Verordening (EU) nr. 807/2010

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 43, onder f) en g), juncto artikel 4,

Gezien Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro (2), en met name artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van Verordening (EU) nr. 807/2010 van de Commissie van 14 september 2010 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Unie (3) heeft een aantal lidstaten aan de Commissie gemeld niet in staat te zijn tot het gebruik van bepaalde hoeveelheden producten die aan hen zijn toegewezen in het kader van het bij Verordening (EU) nr. 945/2010 van de Commissie (4) vastgestelde programma voor 2011.

(2)

Krachtens artikel 3, lid 5, van Verordening (EU) nr. 807/2010 kan de Commissie de ongebruikte middelen aan andere lidstaten toewijzen, rekening houdend met de aanvragen van die lidstaten, het daadwerkelijke gebruik van de ter beschikking gestelde producten en de tijdens de afgelopen jaren verrichte toewijzingen.

(3)

Aangezien het programma voor 2011 wordt herzien in een periode waarin de laatste hand wordt gelegd aan de nationale bestuursrechtelijke regelingen voor de uitvoering van het programma, is het dienstig de aan andere lidstaten toegewezen hoeveelheden niet in aanmerking te nemen wanneer wordt berekend of de lidstaten conform de verplichting in artikel 5, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 945/2010 en in artikel 3, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 807/2010 70 % van de betrokken granen hebben uitgeslagen tegen de daar gestelde termijn.

(4)

Verordening (EU) nr. 945/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 945/2010 wordt als volgt gewijzigd:

a)

Aan artikel 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Wat het distributieprogramma voor 2011 betreft, zijn de eerste alinea van het onderhavige artikel en artikel 3, lid 2, tweede alinea, eerste zin, van Verordening (EU) nr. 807/2010 niet van toepassing op de volgende hoeveelheden granen die in Finland zijn opgeslagen:

12 856 ton die aan Italië zijn toegewezen, en

306 ton die aan Slovenië zijn toegewezen.”

b)

De bijlagen I en III worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

(3)  PB L 242 van 15.9.2010, blz. 9.

(4)  PB L 278 van 22.10.2010, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlagen I en III van Verordening (EG) nr. 945/2010 worden als volgt gewijzigd:

(1)

Bijlage I wordt vervangen door:

„BIJLAGE I

JAARPROGRAMMA VOOR DE VERSTREKKING VAN LEVENSMIDDELEN IN 2011

a)

Voor de uitvoering van het programma voor 2011 in elke lidstaat beschikbaar gestelde financiële middelen:

(in EUR)

Lidstaat

Verdeling

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

45 959

Eesti

755 405

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

102 023 445

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 422 222

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 441 755

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

4 318 393

Totaal

480 000 000

b)

Uit de interventievoorraden van de Europese Unie te nemen hoeveelheid product, bestemd voor verstrekking in de lidstaat binnen de grenzen van het onder a) van deze bijlage vastgestelde maximumbedrag:

(in ton)

Lidstaat

Granen

Boter

Mageremelkpoeder

Suiker

Belgique/België

74 030

1 687

 

България

103 318

 

Česká Republika

401

9

Eesti

7 068

Eire/Ireland

250

109

 

Elláda

88 836

976

 

España

305 207

23 507

 

France

491 108

11 305

 

Italia

480 539

28 281

 

Latvija

50 663

730

 

Lietuva

61 000

704

 

Luxembourg (1)

 

Magyarország

132 358

 

Malta

5 990

 

Polska

441 800

15 743

 

Portugal

61 906

458

5 000

 

România

370 000

5 600

 

Slovenija

14 465

500

 

Slovakia

45 000

 

Suomi/Finland

25 338

899

 

Totaal

2 759 277

1 543

93 956

9

(2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

Punt a) wordt vervangen door:

„a)

In het kader van het programma voor het begrotingsjaar 2011 toegestane overdrachten van granen binnen de EU:

 

Hoeveelheid

(in ton)

Houder

Begunstigde

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

Държавен фонд „Земеделие” — Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

8.

5 990

AMA, Austria

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

14.

12 856

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

AGEA, Italia

15.

306

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija”

b)

Punt b), rij 4, wordt vervangen door:

„4.

13 147

BLE, Deutschland

ARR, Polska”


(1)  Toewijzing aan Luxemburg voor de aankoop van zuivelproducten op de EU-markt: 101 880 EUR , af te boeken op het aan Luxemburg toegewezen mageremelkpoeder.”


Top