Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0641

Verordening (EU) nr. 641/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 tot wijziging van verordening (EG) nr. 247/2006 van de raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie

OJ L 194, 24.7.2010, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; opgeheven door 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/641/oj

24.7.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 194/23


VERORDENING (EU) Nr. 641/2010 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 7 juli 2010

tot wijziging van verordening (EG) nr. 247/2006 van de raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 42, artikel 43, lid 2, en artikel 349,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (3) is het de Azoren toegestaan om over een periode van vier jaar meer dan de gebruikelijke hoeveelheid suiker naar de rest van de Unie te verzenden. Dergelijke diversificatie van de landbouw op de Azoren zou gunstige gevolgen kunnen hebben, en moet dan ook worden bevorderd, met name in het licht van de geleidelijke afschaffing van de melkquotaregeling; daarom moeten passende maatregelen worden genomen om de herstructurering van de suikersector in die regio te ondersteunen. Om de levensvatbaarheid van de plaatselijke suikerverwerkende industrie te verzekeren, is het daarom wenselijk om de herverzending van suiker in hogere dan de gebruikelijke hoeveelheden toe te staan voor een beperkte periode van vijf jaar, waarbij de jaarlijkse hoeveelheden geleidelijk worden verminderd.

(2)

Op grond van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 247/2006 is de voorziening van de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden met C-suiker binnen de grenzen van de geraamde voorzieningsbalans voor de in artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (4) bedoelde periode vrijgesteld van invoerrechten. Na de suikerhervorming en de opneming van de suikersector in Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (5) dient artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 247/2006 te worden aangepast. Met name dienen de Azoren binnen de grenzen van hun geraamde voorzieningsbalans te worden vrijgesteld van invoerrechten voor ruwe rietsuiker.

(3)

Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 247/2006 voorziet in een overgangsperiode waarin de Canarische Eilanden vooraf bepaalde hoeveelheden melkbereidingen van de GN-codes 1901 90 99 en 2106 90 92 bestemd voor industriële verwerking kunnen blijven invoeren. Deze overgangsperiode liep op 31 december 2009 af. Het product van GN-code 1901 90 99 - mageremelkpoeder met plantaardig vet - is echter een traditioneel product geworden voor de lokale consumenten, inclusief de meest behoeftigen. De voorziening hiermee heeft een specifieke lokale industrie gegenereerd die werkgelegenheid en een meerwaarde creëert. Daarom is het dienstig de voorziening met dit specifieke product, dat enkel voor plaatselijke consumptie wordt gebruikt, te handhaven.

(4)

In artikel 12, onder f), van Verordening (EG) nr. 247/2006 wordt verwezen naar bepalingen inzake controle en sancties in de door de lidstaten aan de Commissie ter goedkeuring voor te leggen communautaire steunprogramma’s voor de ultraperifere gebieden. In het licht van de door de Commissie opgedane ervaring en met het oog op een doeltreffende en adequate uitvoering van dergelijke steunprogramma’s dienen de verwijzingen in artikel 12, onder f), van die verordening naar controles en sancties te worden geschrapt. De Commissie moet evenwel nog steeds in kennis worden gesteld van dergelijke nationale maatregelen overeenkomstig artikel 27 van die verordening.

(5)

Artikel 18 van Verordening (EG) nr. 247/2006 voorziet in voorschriften inzake de toepasbaarheid van bijzondere voorschriften voor de wijnsector in de ultraperifere gebieden van de Unie. De gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (6) en vervolgens opgenomen in Verordening (EG) nr. 1234/2007. Verwijzingen naar deze maatregelen dienen derhalve te worden geactualiseerd. Voorts zijn de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden op grond van artikel 85 duovicies, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 expliciet vrijgesteld van de rooiregeling. Deze vrijstelling dient in Verordening (EG) nr. 247/2006 derhalve niet langer te worden vermeld.

(6)

Op grond van artikel 18, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 247/2006 moet de teelt op de percelen die zijn beplant met op de eigen onderstam groeiende hybride wijnstokrassen waarvan de teelt is verboden, op de Azoren en Madeira in de periode tot en met 31 december 2013 geleidelijk worden beëindigd. Overeenkomstig artikel 18, lid 2, derde alinea, van die verordening stelt Portugal de Commissie elk jaar in kennis van de vorderingen met de omschakeling en herstructurering van de arealen die zijn beplant met dergelijke wijnstokrassen. Deze bepalingen zijn strenger dan de voorschriften van artikel 120 bis, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1234/2007, op grond waarvan op de eigen onderstam groeiende hybride wijnstokrassen waarvan de teelt is verboden, moeten worden gerooid, behalve wanneer de betrokken wijn uitsluitend bestemd is om door de wijnbouwer en zijn gezin te worden geconsumeerd. De datum 31 december 2013 in artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 247/2006 dient derhalve te worden geschrapt om de ongelijke behandeling tussen de Azoren en Madeira enerzijds en de rest van de Unie anderzijds op te heffen.

(7)

Ondanks de recente ontwikkeling van de lokale melkproductie in het Franse overzeese departement Réunion wordt de huidige behoefte aan consumptiemelk op het eiland niet voldoende gedekt. Bovendien zijn andere bronnen van rauwe melk door het afgelegen en insulaire karakter van dit gebied uitgesloten. Bijgevolg dient de in artikel 19, lid 4, van Verordening (EG) nr. 247/2006 aan Madeira verleende machtiging om uit melkpoeder van uniale oorsprong gereconstitueerde UHT-melk te produceren, te worden uitgebreid tot Réunion.

(8)

De mogelijkheden voor een verdere uitbreiding van de lokale melkproductie van de ultraperifere gebieden die in aanmerking komen voor de afwijking van artikel 19, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 247/2006, zijn zeer beperkt vanwege de topografie van de betrokken eilanden. Ondanks de handhaving van de verplichting om te garanderen dat de lokale melkproductie wordt opgehaald en afgezet, is het dienstig de in de tweede alinea van vorengenoemd artikel vastgestelde verplichting voor de Commissie om voor te schrijven welke hoeveelheid lokaal geproduceerde verse melk moet worden verwerkt, te schrappen.

(9)

De toepassing met terugwerkende kracht van de bepalingen van deze verordening met ingang van 1 januari 2010 moet zorgen voor continuïteit in de specifieke maatregelen voor de landbouw in de ultraperifere regio’s van de Unie en zou tevens moeten voldoen aan de legitieme verwachtingen van de betrokken marktdeelnemers.

(10)

Verordening (EG) nr. 247/2006 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 247/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1.

artikel 4, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   In afwijking van lid 2, onder a), mogen de volgende maximumhoeveelheden suiker (GN-code 1701) jaarlijks van de Azoren naar de rest van de Unie worden verzonden, voor een periode van vijf jaar:

-

:

in 2011

:

3 000 t,

-

:

in 2012

:

2 500 t,

-

:

in 2013

:

2 000 t,

-

:

in 2014

:

1 500 t,

-

:

in 2015

:

1 000 t.”;

2.

artikel 5 wordt vervangen door:

„Artikel 5

Suiker

1.   Tijdens de in artikel 204, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (7) vastgestelde periode wordt de volgende buiten de in artikel 61 van die verordening bedoelde quota geproduceerde suiker binnen de grenzen van de in artikel 2 van deze verordening bedoelde geraamde voorzieningsbalans vrijgesteld van invoerrechten:

a)

suiker die op Madeira of de Canarische Eilanden in de vorm van witte suiker van GN-code 1701 wordt ingevoerd om er te worden verbruikt;

b)

suiker die in de vorm van ruwe suiker van GN-code 1701 12 10 (ruwe beetwortelsuiker) op de Azoren is ingevoerd om er te worden geraffineerd en verbruikt.

2.   Op de Azoren mogen de in lid 1 bedoelde hoeveelheden voor raffinagedoeleinden binnen de grenzen van de geraamde voorzieningsbalans worden aangevuld met ruwe suiker van GN-code 1701 11 10 (ruwe rietsuiker). Wat de voorziening van de Azoren met ruwe suiker betreft, worden de behoeften geraamd met inachtneming van de ontwikkeling van de lokale productie van suikerbieten. De hoeveelheden waarvoor de voorzieningsregeling geldt, worden op zodanige wijze bepaald dat op de Azoren jaarlijks in totaal niet meer dan 10 000 t suiker wordt geraffineerd.

3.

artikel 6 wordt vervangen door:

„Artikel 6

Melkbereidingen

In afwijking van artikel 2 kunnen de Canarische Eilanden melkbereidingen van de GN-code 1901 90 99 (mageremelkpoeder met plantaardig vet) bestemd voor industriële verwerking blijven invoeren, voor maximaal 800 t per jaar. De voor de invoer uit de Unie verleende steun met betrekking tot dit product bedraagt ten hoogste 210 EUR per ton en blijft binnen de in artikel 23 vastgestelde grens. Dit product is uitsluitend bestemd voor plaatselijk verbruik.”;

4.

in artikel 12 wordt punt f vervangen door:

„f)

de regelingen om voor een doeltreffende en adequate uitvoering van het programma te zorgen, met inbegrip van de regelingen inzake publiciteit, toezicht en evaluatie, alsmede de definitie van de voor de evaluatie van het programma te gebruiken gekwantificeerde indicatoren.”;

5.

artikel 18 wordt vervangen door:

„Artikel 18

Wijn

1.   De in de artikelen 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies en artikel 182 bis van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde maatregelen gelden niet voor de Azoren en Madeira.

2.   In afwijking van artikel 102 bis, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 mogen de op de Azoren en Madeira geoogste druiven van op de eigen onderstam groeiende hybride wijnstokrassen waarvan de teelt is verboden (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton en Herbemont), worden gebruikt voor de productie van wijn die alleen binnen die gebieden in het verkeer mag worden gebracht.

Portugal verwijdert geleidelijk de wijngaarden die beplant zijn met op de eigen onderstam groeiende hybride wijnstokrassen waarvan de teelt is verboden, waar passend met de steun waarin voorzien wordt in artikel 103 octodecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

3.   De in de artikelen 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 sexvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde maatregelen gelden niet voor de Canarische Eilanden.”;

6.

in artikel 19 wordt lid 4 vervangen door:

„4.   In afwijking van artikel 114, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is binnen de grenzen van de behoeften voor lokale consumptie de productie van uit melkpoeder van uniale oorsprong gereconstitueerde UHT-melk op Madeira en in het Franse overzeese departement Réunion toegestaan, voor zover deze maatregel er niet aan in de weg staat dat de lokaal geproduceerde melk wordt opgehaald en afgezet. Dit product is uitsluitend bestemd voor plaatselijk verbruik.

Op het verkoopetiket wordt duidelijk aangegeven hoe de aldus gereconstitueerde UHT-melk is verkregen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 7 juli 2010.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. BUZEK

Voor de Raad

De voorzitter

O. CHASTEL


(1)  Advies van 17 maart 2010 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 18 mei 2010 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt) en Besluit van de Raad van 29 juni 2010.

(3)  PB L 42 van 14.2.2006, blz. 1.

(4)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(5)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(6)  PB L 148 van 6.6.2008, blz. 1.

(7)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.”;


Top