EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0270

2010/270/: Besluit van de Commissie van 6 mei 2010 tot wijziging van de delen 1 en 2 van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, wat betreft de modellen van gezondheidscertificaten voor dieren van bedrijven en voor bijen en hommels (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2624) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 271 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

12.5.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 118/56


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 6 mei 2010

tot wijziging van de delen 1 en 2 van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, wat betreft de modellen van gezondheidscertificaten voor dieren van bedrijven en voor bijen en hommels

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2624)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/270/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, bij Richtlijn 90/425/EEG geldt (1), en met name op artikel 22, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 10 van Richtlijn 92/65/EEG bevat de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer van honden, katten en fretten.

(2)

Deel 1 van bijlage E bij die richtlijn bevat het model van het gezondheidscertificaat voor de handel in dieren, waaronder honden, katten en fretten, van bedrijven.

(3)

Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad (2) bevat de veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren, alsmede de regels betreffende de controle van dat verkeer. Die verordening is van toepassing op het verkeer tussen lidstaten of uit derde landen van gezelschapsdieren van de op de lijst in bijlage I bij die verordening genoemde soorten. Honden, katten en fretten worden in de delen A en B van die bijlage vermeld.

(4)

De voorschriften van Verordening (EG) nr. 998/2003 verschillen naargelang van de lidstaat van bestemming en de lidstaat of het derde land van oorsprong.

(5)

Derde landen die op het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren voorschriften toepassen die ten minste gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 998/2003, zijn opgenomen in bijlage II, deel B, afdeling 2, bij die verordening.

(6)

Om te voorkomen dat commercieel verkeer frauduleus wordt voorgesteld als niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren in de zin van Verordening (EG) nr. 998/2003 bepaalt artikel 12, eerste alinea, onder b), van die verordening dat de eisen en de controles van Richtlijn 92/65/EEG gelden voor het verkeer van meer dan vijf gezelschapsdieren die uit een niet in bijlage II, deel B, afdeling 2, bij die verordening genoemd derde land in de EU binnenkomen.

(7)

Bovendien bepaalt Verordening (EU) nr. 388/2010 van de Commissie van 6 mei 2010 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het maximumaantal gezelschapsdieren van bepaalde soorten die onder niet-commercieel verkeer kunnen vallen (3) dat de in artikel 12, eerste alinea, onder b), van Verordening (EG) nr. 998/2003 bedoelde eisen en controles ook van toepassing zijn op het verkeer van als gezelschapsdier gehouden honden, katten en fretten wanneer het totale aantal dieren dat naar een lidstaat worden vervoerd uit een andere lidstaat of uit een in bijlage II, deel B, afdeling 2, bij die verordening vermeld derde land, groter is dan vijf.

(8)

Verordening (EG) nr. 998/2003 bepaalt ook dat gedurende een overgangsperiode voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten naar het grondgebied van Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk aanvullende voorschriften gelden.

(9)

In Richtlijn 92/65/EEG wordt alleen voor het handelsverkeer van honden, katten en fretten bestemd voor Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk naar die aanvullende voorschriften verwezen.

(10)

De modellen van de certificaten voor de handel binnen de EU moeten compatibel zijn met het geïntegreerde veterinaire computersysteem Traces, dat krachtens Beschikking 2003/623/EG van de Commissie (4) is ontwikkeld.

(11)

Om ervoor te zorgen dat de eisen en controles voor het niet-commerciële verkeer van meer dan vijf als gezelschapsdier gehouden honden, katten en fretten naar alle lidstaten, met inbegrip van Malta, op uniforme wijze worden toegepast, moet het model van het gezondheidscertificaat in deel 1 van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG worden gewijzigd.

(12)

Verder is in deel 2 van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG het model van het gezondheidscertificaat voor de handel binnen de EU in levende bijen (Apis mellifera) en hommels (Bombus spp.) vastgesteld.

(13)

In dat certificaat zijn voor bijen en hommels veterinairrechtelijke voorschriften ten aanzien van Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Volgens die voorschriften is verkeer van bijen en hommels alleen toegestaan uit gebieden die vrij zijn van die ziekte. In geval van een uitbraak geldt gedurende 30 dagen een vervoersverbod in een gebied met een straal van 3 kilometer rond de uitbraak.

(14)

Hommels worden echter in de regel gekweekt in van de omgeving geïsoleerde voorzieningen waar op gezette tijden door de autoriteit toezicht wordt gehouden en waar op de aanwezigheid van ziekten worden gecontroleerd. Dergelijke inrichtingen, die door de bevoegde autoriteit worden erkend en onder haar toezicht staan, zullen waarschijnlijk geen gevolgen ondervinden van de aanwezigheid van Amerikaans vuilbroed in het 3km-gebied als bedoeld in bijlage E, deel 2, dit in tegenstelling tot hommelvolken in de open lucht.

(15)

Daarom moet het model van het gezondheidscertificaat voor de handel binnen de EU in levende bijen en hommels worden herzien met het oog op de invoering van veterinairrechtelijke voorschriften betreffende hommels die in van de omgeving geïsoleerde voorzieningen zijn gekweekt.

(16)

De delen 1 en 2 van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 mei 2010.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

(2)  PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1.

(3)  PB L 114 van 7.5.2010, blz. 3

(4)  PB L 216 van 28.8.2003, blz. 58.


BIJLAGE

Bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Deel 1 wordt vervangen door:

„Deel 1 —   Gezondheidscertificaat voor de handel in dieren van bedrijven (hoefdieren, vogels, haasachtigen, honden, katten en fretten)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Deel 2 wordt vervangen door:

„Deel 2 —   Gezondheidscertificaat voor de handel in bijen en hommels

92/65 EII

Image

Image


Top