EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0408

Verordening (EU) nr. 408/2010 van de Raad van 11 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar

OJ L 118, 12.5.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 148 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; opgeheven door 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/408/oj

12.5.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 118/5


VERORDENING (EU) Nr. 408/2010 VAN DE RAAD

van 11 mei 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 215, lid 1,

Gelet op Besluit 2010/232/GBVB van de Raad van 26 april 2010 tot verlenging van beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar (1),

Gelet op een gezamenlijk voorstel van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4 van Besluit 2010/232/GBVB van de Raad is bepaald dat de aankoop in Birma/Myanmar, de invoer uit en het vervoer vanuit Birma/Myanmar in de Unie van bepaalde gespecificeerde categorieën goederen moeten worden verboden.

(2)

In artikel 8 van Besluit 2010/232/GBVB van de Raad is bepaald dat niet-humanitaire hulp of ontwikkelingsprogramma's moeten worden opgeschort, maar dat er voor projecten en programma's ter ondersteuning van bepaalde specifieke doelstellingen uitzonderingen moeten worden gemaakt.

(3)

In Verordening (EG) nr. 194/2008 (2) wordt gevolg gegeven aan het verbod op de aankoop, de invoer en het vervoer van de in artikel 2, lid 2, gespecificeerde categorieën goederen. Er dient evenwel duidelijk te worden gesteld dat het verbod op de aankoop van die goederen in Birma/Myanmar niet van toepassing is wanneer die onderdeel is van een humanitair hulpproject of -programma ter ondersteuning van de doelstellingen die zijn beschreven in artikel 8, onder a), b) en c), van Besluit 2010/232/GBVB.

(4)

Verordening (EG) nr. 194/2008 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 van Verordening (EG) nr. 194/2008 wordt het volgende lid toegevoegd:

„5.   Het verbod op de aankoop van de aan beperkingen onderhevige goederen van lid 2, onder b), is niet van toepassing op projecten of programma's van humanitaire hulp of ontwikkelingsprojecten en -programma's van niet-humanitaire aard die in Birma/Myanmar worden gerealiseerd ter ondersteuning van:

a)

mensenrechten, democratie, goed bestuur, conflictpreventie en capaciteitsopbouw van de civiele samenleving;

b)

gezondheidszorg en onderwijs, armoedebestrijding, en in het bijzonder het voorzien in de elementaire levensbehoeften van de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen; of

c)

milieubescherming, met name programma's waarin het probleem van niet-duurzame, buitensporige houtkap resulterend in ontbossing wordt aangepakt.

De desbetreffende bevoegde instantie, zoals aangeduid op de websites die zijn opgesomd in bijlage IV, moet vooraf een vergunning tot aankoop van de betrokken aan beperkingen onderworpen goederen verlenen. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 mei 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  PB L 105 van 27.4.2010, blz. 22.

(2)  PB L 66 van 10.3.2008, blz. 1.


Top