Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0986

Besluit van de Commissie van 18 december 2009 tot oprichting van een deskundigengroep voor technisch advies inzake de schoolfruitregeling

OJ L 338, 19.12.2009, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 272 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/986/oj

19.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 338/99


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2009

tot oprichting van een deskundigengroep voor technisch advies inzake de schoolfruitregeling

(2009/986/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het oog op een geslaagde uitvoering van de regeling voor fruit op school (hierna „de schoolfruitregeling” genoemd), die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 13/2009 van de Raad (2), moet de Commissie zich van deskundig technisch advies kunnen laten dienen door een panel van deskundigen op het gebied van voeding, epidemiologie, volksgezondheid en gezondheidsbevordering, gedrags- en sociale wetenschappen en evaluatie.

(2)

Bijgevolg moet een groep van onafhankelijke deskundigen worden opgericht en moeten de taken en de structuur daarvan worden vastgesteld.

(3)

De deskundigengroep moet de Commissie deskundig advies verlenen op uiteenlopende gebieden die verband houden met de uitvoering van, het toezicht op en de evaluatie van de schoolfruitregeling. De deskundigengroep moet de Commissie ook bijstaan bij het opstellen van het in artikel 184, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde verslag.

(4)

De leden van de deskundigengroep moeten op persoonlijke titel worden aangesteld en moeten onafhankelijk advies verlenen aan de Commissie. De leden van de deskundigengroep moeten elkaar qua achtergrond goed aanvullen en zij moeten over zowel wetenschappelijke als praktische expertise beschikken. De samenstelling van de deskundigengroep moet een evenwichtige geografische afspiegeling van de Europese Unie vormen.

(5)

De vertegenwoordiger van de Commissie in de deskundigengroep moet gerechtigd zijn om deskundigen of waarnemers met ervaring op een specifiek terrein uit te nodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de groep.

(6)

Er moeten voorschriften inzake de openbaarmaking van informatie door de leden van de deskundigengroep worden vastgesteld, onverminderd de veiligheidsvoorschriften van de Commissie zoals vastgesteld in de bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie (3).

(7)

Persoonsgegevens over de leden van de deskundigengroep moeten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (4),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De deskundigengroep voor technisch advies inzake de schoolfruitregeling

Er wordt een deskundigengroep voor technisch advies inzake de schoolfruitregeling (hierna „de deskundigengroep” genoemd) opgericht.

Artikel 2

Taken

De taak van de deskundigengroep bestaat erin de Commissie bij te staan bij:

a)

de uitvoering van, het toezicht op en de evaluatie van de bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde regeling voor fruit op school (hierna „de schoolfruitregeling” genoemd) door haar van deskundig advies te dienen;

b)

het opstellen van het in artikel 184, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde verslag.

Artikel 3

Raadpleging

1.   De Commissie kan de groep raadplegen over alle zaken die verband houden met de toepassing van de schoolfruitregeling.

2.   De voorzitter van de deskundigengroep kan de Commissie aanraden de deskundigengroep over een bepaalde kwestie te raadplegen.

Artikel 4

Samenstelling — Benoeming

1.   De deskundigengroep telt tien leden. De samenstelling ervan vormt een evenwichtige geografische afspiegeling van de Europese Unie.

2.   De leden van de deskundigengroep worden benoemd door de Commissie en zijn experten:

a)

met deskundigheid op het gebied van voeding, epidemiologie, volksgezondheid en gezondheidsbevordering, gedrags- en sociale wetenschappen en evaluatie,

b)

met een geschikte achtergrond om de Commissie te adviseren over de uitvoering van, het toezicht op en de evaluatie van de schoolfruitregeling, en

c)

die hebben gereageerd op een openbare oproep tot kandidaatstelling.

3.   De Commissie kan ook een reservelijst van kandidaten opstellen die niet als permanente leden van de deskundigengroep konden worden benoemd, hoewel zij tijdens de selectieprocedure geschikt werden bevonden voor een plaats in de deskundigengroep. Deze lijst kan worden gebruikt om plaatsvervangende leden van de deskundigengroep te benoemen.

4.   De leden van de deskundigengroep worden op persoonlijke titel benoemd en adviseren de Commissie los van elke externe beïnvloeding.

5.   De leden van de deskundigengroep worden benoemd voor een hernieuwbare mandaatsperiode van drie jaar en mogen niet meer dan drie opeenvolgende mandaten uitoefenen. Zij blijven in functie tot zij worden vervangen overeenkomstig lid 6 of tot hun mandaatsperiode afloopt.

6.   Leden die geen doeltreffende bijdrage aan de beraadslagingen van de deskundigengroep meer kunnen leveren, die ontslag nemen of die niet aan de voorwaarden van lid 4 van dit artikel of van artikel 339 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voldoen, kunnen voor de rest van hun mandaatsperiode worden vervangen.

7.   De leden tekenen elk jaar een verklaring waarin zij zich ertoe verbinden in het algemeen belang te handelen, alsmede een verklaring waaruit blijkt of zij al dan niet belangen hebben die afbreuk kunnen doen aan hun objectiviteit. Zij maken voorts op elke vergadering alle specifieke belangen kenbaar die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid ten aanzien van de agendapunten.

8.   De namen van de leden en van degenen in de in lid 3 bedoelde lijst worden bekendgemaakt op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling en in het register van deskundigengroepen. Deze namen worden verzameld, verwerkt en bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 5

Werking

1.   De deskundigengroep kiest uit haar leden met gewone meerderheid van stemmen een voorzitter en twee vicevoorzitters.

2.   De vergaderingen van de deskundigengroep kunnen worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Commissie. De afgevaardigde van de Commissie kan deskundigen of waarnemers met een specifieke deskundigheid op het gebied van een punt op de agenda van de deskundigengroep uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de groep.

3.   De in het kader van de deelneming aan de beraadslagingen van de deskundigengroep verkregen informatie mag niet openbaar worden gemaakt wanneer deze volgens de Commissie betrekking heeft op vertrouwelijke aangelegenheden.

4.   De deskundigengroep vergadert normaliter ten kantore van de Commissie, volgens de procedures en de planning die door de Commissie zijn vastgelegd. De diensten van de Commissie nemen het secretariaat waar. Ambtenaren van de Commissie op wie de beraadslagingen betrekking hebben, mogen de vergaderingen van de deskundigengroep bijwonen.

5.   De deskundigengroep stelt haar reglement van orde met gewone meerderheid van stemmen vast op basis van het door de Commissie vastgestelde standaardreglement van orde (5).

6.   De Commissie mag op het internet de agenda, notulen, samenvattingen, conclusies, deelconclusies of werkdocumenten van de deskundigengroep publiceren in de oorspronkelijke taal van het document in kwestie.

Artikel 6

Vergaderkosten

1.   Alle reis- en eventuele verblijfkosten die door de leden en deskundigen in het kader van de werkzaamheden van de deskundigengroep worden gemaakt, worden door de Commissie vergoed overeenkomstig de toepasselijke interne regels voor de vergoeding van onkosten van externe deskundigen.

2.   De leden, deskundigen en waarnemers ontvangen geen bezoldiging voor de diensten die zij verrichten.

3.   Vergaderkosten worden vergoed binnen de grenzen van het jaarlijkse budget dat door de verantwoordelijke diensten van de Commissie wordt toegewezen.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 december 2009.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 5 van 9.1.2009, blz. 1.

(3)  PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1.

(4)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(5)  Bijlage III bij SEC(2005) 1004 van 27.7.2005.


Top