Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1035

Verordening (EG) nr. 1035/2009 van de Commissie van 30 oktober 2009 tot vaststelling, voor de periode 2009/2010, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

OJ L 285, 31.10.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010; opgeheven door 32010R1113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1035/oj

31.10.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 285/3


VERORDENING (EG) Nr. 1035/2009 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2009

tot vaststelling, voor de periode 2009/2010, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1670/2006 van de Commissie van 10 november 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad wat de vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen betreft (2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1670/2006 is bepaald dat de hoeveelheden waarvoor de restitutie wordt toegekend de hoeveelheden granen zijn die onder controle zijn geplaatst en zijn gedistilleerd en waarop een voor elke betrokken lidstaat jaarlijks vast te stellen coëfficiënt wordt toegepast. Deze coëfficiënt drukt de verhouding uit tussen de in totaal uitgevoerde hoeveelheden en de in totaal in de handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken alcoholhoudende drank op basis van de ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde rijpingsperiode van de betrokken gedistilleerde drank.

(2)

Volgens de gegevens die het Verenigd Koninkrijk heeft verstrekt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2008, bedroeg de gemiddelde rijpingsperiode van Scotch whisky in 2008 acht jaar.

(3)

Derhalve dienen de coëfficiënten voor de periode van 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010 te worden vastgesteld.

(4)

Op grond van artikel 10 van Protocol nr. 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte mogen geen restituties worden verleend bij uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Bovendien heeft de Gemeenschap in overeenkomsten met sommige derde landen afgesproken geen uitvoerrestituties te verlenen. Bijgevolg dient daar overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1670/2006 rekening mee te worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënt voor de periode 2009/2010.

(5)

Verordening (EG) nr. 1196/2008 van de Commissie van 2 december 2008 tot vaststelling, voor de periode 2008/2009, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen (3) heeft niet langer effect aangezien zij betrekking heeft op de coëfficiënten voor de periode 2008/2009. Ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet deze verordening worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1670/2006 bedoelde coëfficiënten voor de granen die in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt voor de vervaardiging van Scotch whisky, worden voor de periode van 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010 vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1196/2008 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2009.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 312 van 11.11.2006, blz. 33.

(3)  PB L 323 van 3.12.2008, blz. 20.


BIJLAGE

In het Verenigd Koninkrijk toe te passen coëfficiënten

Periode van toepassing

Coëfficiënt voor

de vermoute gerst die wordt gebruikt voor de vervaardiging van malt whisky

de granen die worden gebruikt voor de vervaardiging van grain whisky

Van 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010

0,196

0,197


Top