Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0042

Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (Herschikking) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 141, 6.6.2009, p. 29–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 147 - 165

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/42/oj

6.6.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/29


RICHTLIJN 2009/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 6 mei 2009

betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen

(Herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 95/64/EG van de Raad van 8 december 1995 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Aangezien nieuwe wijzigingen nodig zijn, dient ter wille van de duidelijkheid tot herschikking van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2)

De Commissie (Eurostat) moet voor de tenuitvoerlegging van de taken die haar in het kader van het communautair zeevervoerbeleid zijn toevertrouwd, beschikken over vergelijkbare, betrouwbare, synchrone en periodieke statistieken over de omvang en de ontwikkeling van het zeevervoer van goederen en personen naar en uit de Gemeenschap, tussen lidstaten en binnen de lidstaten.

(3)

Tevens is er het belang van een goede kennis van de zeevervoermarkt voor de lidstaten en de economische subjecten.

(4)

Door het verzamelen van communautaire statistische gegevens op een vergelijkbare of geharmoniseerde basis kan een geïntegreerd stelsel worden opgezet aan de hand waarvan betrouwbare, verenigbare en bijgewerkte gegevens kunnen worden verkregen.

(5)

De gegevens over het zeevervoer van goederen en personen moeten tussen de lidstaten onderling en tussen de verschillende wijzen van vervoer vergelijkbaar worden gemaakt.

(6)

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, is de totstandbrenging van gezamenlijke statistische normen aan de hand waarvan geharmoniseerde gegevens kunnen worden opgesteld, een maatregel die alleen op communautair niveau doeltreffend kan worden uitgevoerd, en zal de verzameling van statistische gegevens in elke lidstaat gebeuren onder toezicht van de organisaties en instellingen die voor het opstellen van de officiële statistieken bevoegd zijn.

(7)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4).

(8)

In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid worden gegeven om bepaalde uitvoeringsbepalingen van deze richtlijn vast te stellen. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn, onder meer door haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing worden vastgesteld.

(9)

Daar de in deze richtlijn opgenomen nieuwe onderdelen alleen de comitéprocedure betreffen, is omzetting ervan door de lidstaten niet nodig.

(10)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage IX, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijn onverlet te laten,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Opstelling van een statistiek

De lidstaten stellen een communautaire statistiek op van het vervoer van goederen en personen door schepen die havens aandoen welke zich op hun grondgebied bevinden.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

a)   „zeevervoer van goederen en personen”: het transport van goederen en personen met schepen op trajecten die geheel of gedeeltelijk op zee plaatsvinden.

Het toepassingsgebied van deze richtlijn omvat eveneens goederen die

De ter beschikking van schepen gestelde ruimten en bevoorradingsmagazijnen zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn;

b)   „zeeschepen”: andere schepen dan die welke uitsluitend varen op de binnenwateren of op wateren binnen of nauw grenzend aan beschutte wateren of zones waar de havenvoorschriften van toepassing zijn.

Vissersvaartuigen en fabrieksschepen voor visverwerking, schepen voor boring en winning, sleepboten, duwboten, baggermolens, schepen voor onderzoek en opsporing, oorlogsschepen en vaartuigen die uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt, vallen niet onder deze richtlijn;

c)   „haven”: plaats waar zich installaties bevinden waardoor koopvaardijschepen kunnen aanmeren, goederen kunnen lossen of laden, passagiers aan boord kunnen nemen of aan land brengen;

d)   „nationaliteit van de zeevervoerondernemer”: de nationaliteit van het land waar het reële centrum van de handelsactiviteit van de vervoerondernemer is gevestigd;

e)   „zeevervoerondernemer”: elke persoon door wie of namens wie een overeenkomst voor het vervoer van goederen of personen over zee met een verlader of een passagier wordt gesloten.

Artikel 3

Kenmerken van de te verzamelen gegevens

1.   De lidstaten verzamelen de gegevens die betrekking hebben op:

a)

informatie over goederen en personen;

b)

informatie over het schip.

Schepen met een brutotonnage van minder dan 100 kunnen worden uitgezonderd van het verzamelen van gegevens.

2.   De kenmerken van de te verzamelen gegevens, dat wil zeggen de statistische variabelen van elk gebied, de nomenclaturen voor de classificatie ervan, alsmede de waarnemingsfrequentie, staan in de bijlagen I tot en met VIII vermeld.

3.   Bij het verzamelen van de gegevens wordt zoveel mogelijk uitgegaan van beschikbare bronnen, zodat het werk voor de respondenten wordt beperkt.

4.   De Commissie past de kenmerken van de te verzamelen gegevens en van de inhoud van de bijlagen I tot en met VIII aan de economische en technische ontwikkelingen aan voor zover deze aanpassing geen aanzienlijke verhoging van de kosten voor de lidstaten en/of de belasting van de respondenten tot gevolg heeft.

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 10, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 4

Havens

1.   Voor de toepassing van deze richtlijn stelt de Commissie een lijst van havens op die per land en per kustgebied zijn gecodeerd en geregistreerd.

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 10, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

2.   Elke lidstaat kiest op de in lid 1 bedoelde lijst de havens die jaarlijks meer dan één miljoen ton goederen verwerken of meer dan 200 000 passagiers registreren.

Voor elke gekozen haven worden gedetailleerde gegevens verstrekt overeenkomstig bijlage VIII voor de categorieën (goederen, passagiers) waarvoor aan het selectiecriterium wordt voldaan en, in voorkomend geval, beknopte gegevens voor de andere categorie.

3.   Voor de havens die op de lijst staan en die niet zijn gekozen, worden beknopte gegevens verstrekt overeenkomstig bijlage VIII, „Gegevensverzameling A3”.

Artikel 5

Nauwkeurigheid van de statistiek

Bij het ontwikkelen van de gegevensverzamelingsmethoden moet ervoor worden gezorgd dat de communautaire statistische gegevens over het zeevervoer voldoende nauwkeurig zijn voor alle in bijlage VIII beschreven statistische gegevensverzamelingen.

De Commissie stelt de normen inzake nauwkeurigheid vast.

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 10, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 6

Verwerking van de resultaten van het verzamelen van de gegevens

De lidstaten verwerken de overeenkomstig artikel 3 verzamelde statistische gegevens zodanig, dat vergelijkbare statistieken met de in artikel 5 bedoelde nauwkeurigheid worden verkregen.

Artikel 7

Verstrekking van de resultaten van het verzamelen van de gegevens

1.   De lidstaten verstrekken aan de Commissie (Eurostat) de resultaten van het verzamelen van de gegevens als bedoeld in artikel 3, met inbegrip van de gegevens die door de lidstaten vertrouwelijk zijn verklaard krachtens de nationale wetgeving of nationale praktijk met betrekking tot de statistische geheimhouding, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (5).

2.   De resultaten worden verstrekt overeenkomstig de in bijlage VIII omschreven structuur van de statistische gegevensverzamelingen. De technische details betreffende de verstrekking van de resultaten worden vastgesteld volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde beheersprocedure.

3.   De resultaten worden verstrekt binnen vijf maanden vanaf het einde van de waarnemingsperiode voor gegevens met een kwartaalfrequentie, en binnen acht maanden voor gegevens met een jaarfrequentie.

De eerste gegevensverstrekking heeft betrekking op het eerste kwartaal van 1997.

Artikel 8

Verslagen

De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) alle informatie over de methoden die voor het opstellen van de gegevens worden gebruikt. Zij delen in voorkomend geval eveneens wezenlijke veranderingen in de gehanteerde gegevensverzamelingsmethoden mee.

Artikel 9

Verspreiding van de statistische gegevens

De Commissie (Eurostat) verspreidt de passende statistische gegevens met een periodiciteit die overeenkomt met die van de overbrenging van resultaten.

De regels voor het bekendmaken en verspreiden van de statistische gegevens door de Commissie (Eurostat), worden vastgesteld volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde beheersprocedure.

Artikel 10

Comitéprocedure

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 11

Mededeling van nationale bepalingen

De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de belangrijkste bepalingen van intern recht die zij op het door de onderhavige richtlijn bestreken gebied vaststellen.

Artikel 12

Intrekking

Richtlijn 95/64/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage IX, deel A, genoemde besluiten, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage IX, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijn.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage X.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 14

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 6 mei 2009.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

J. KOHOUT


(1)  Advies van het Europees Parlement van 21 oktober 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 23 april 2009.

(2)  PB L 320 van 30.12.1995, blz. 25.

(3)  Zie bijlage IX, deel A.

(4)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(5)  PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.


BIJLAGE I

VARIABELEN EN DEFINITIES

1.   Statistische variabelen

a)   Inlichtingen over goederen en passagiers

Brutogewicht van de goederen in ton;

vrachttype, overeenkomstig de classificatie in bijlage II;

beschrijving van de goederen, onder gebruikmaking van de classificatie in bijlage III;

haven van aangifte;

richting van de beweging, inkomend of uitgaand;

voor inkomende goederen: de laadhaven (m.a.w. de haven waar de lading op het schip waarmee zij in de haven van aangifte is aangekomen, werd geladen) op basis van de havens in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) die zijn genoemd in de lijst van havens en, buiten de EER-landen, van de havens in de in bijlage IV beschreven kustgebieden;

voor uitgaande goederen: de loshaven (m.a.w. de haven waar de lading van het schip waarmee zij de haven van aangifte heeft verlaten, moet worden gelost) op basis van de havens in de EER-landen die zijn genoemd in de lijst van havens en, buiten de EER-landen, van de havens in de in bijlage IV beschreven kustgebieden;

aantal passagiers dat een overtocht begint of beëindigt en aantal cruisepassagiers op cruise-excursie.

Voor per container of met roro-eenheden vervoerde goederen moeten de volgende aanvullende kenmerken worden opgegeven:

totaal aantal containers (beladen of leeg);

aantal lege containers;

totaal aantal roro-eenheden, beladen of leeg;

aantal lege roro-eenheden.

b)   Inlichtingen over de schepen

Aantal schepen;

draagvermogen of brutotonnage van de schepen;

land of grondgebied waar de schepen zijn geregistreerd, overeenkomstig de classificatie in bijlage V;

scheepstype, overeenkomstig de classificatie in bijlage VI;

grootteklasse van de schepen, overeenkomstig de classificatie in bijlage VII.

2.   Definities

a)

„Container”: onderdeel van het vervoerapparaat:

1.

van duurzame aard en bijgevolg stevig genoeg om meermaals te worden gebruikt;

2.

ontworpen om het vervoer van goederen door middel van één of meer vervoerswijzen zonder tussentijdse overslag te vergemakkelijken;

3.

voorzien van toebehoren voor een eenvoudige goederenomslag en meer bepaald van één vervoerswijze naar een andere;

4.

zodanig ontworpen dat gemakkelijk kan worden geladen en gelost;

5.

met een lengte van ten minste 20 voet.

b)

„Roro-eenheid”: verrijdbare voorziening voor het vervoeren van goederen, zoals een vrachtwagen, aanhangwagen of oplegger, die op een schip kan worden gereden of gesleept. Deze definitie omvat aanhangwagens die deel uitmaken van de haven- of scheepsuitrusting. Classificaties moeten VN/ECE-aanbeveling nr. 21 „Codes for types of cargo, packages and packaging materials” volgen.

c)

„Containervracht”: beladen of lege containers die worden geladen op of gelost van het schip dat ze over zee vervoert.

d)

„Roro-vracht”: goederen — al dan niet in een container — in roro-eenheden, en roro-eenheden die op of van het schip dat ze over zee vervoert, worden gereden.

e)

„Brutogewicht van de goederen”: vervoerde goederen in ton, inclusief verpakking maar exclusief het leeggewicht van de containers en roro-eenheden.

f)

„Draagvermogen (DWT)”: het verschil in ton tussen de waterverplaatsing van een schip op de zomerlastlijn in water met een soortelijk gewicht van 1,025 en het leeggewicht van het schip, dat wil zeggen de waterverplaatsing in ton van het schip zonder vracht, zonder brandstof of smeerolie, zonder ballastwater, zonder vers water of drinkwater in de tanks, zonder proviand, zonder passagiers of bemanningsleden en zonder hun persoonlijke bezittingen.

g)

„Brutotonnage”: de maat voor de totale grootte van een schip, bepaald overeenkomstig het Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen van 1969.

h)

„Cruisepassagier”: een zeereiziger die een zeereis op een cruiseschip maakt. Reizigers op dagexcursie zijn uitgezonderd.

i)

„Cruiseschip”: passagiersschip dat de reizigers een volledige toeristische service aanbiedt. Alle reizigers hebben een hut. Er zijn faciliteiten voor recreatie aan boord. Schepen die gewone veerdiensten exploiteren, zijn uitgezonderd, zelfs als sommige reizigers de dienstverlening als cruisedienst beschouwen. Ook vrachtschepen die een zeer beperkt aantal reizigers met een eigen hut kunnen meenemen, zijn eveneens uitgezonderd. Schepen die alleen voor dagexcursies dienen, zijn eveneens uitgezonderd.

j)

„Cruise-excursie”: een kort bezoek van een cruisepassagier aan een toeristische attractie vanuit een haven, terwijl een hut aan boord gereserveerd blijft.


BIJLAGE II

CLASSIFICATIE VAN HET VRACHTTYPE

Categorie (1)

Code

één cijfer

Code

twee cijfers

Omschrijving

Tonnage

Aantal

Vloeibare bulk

1

1X

Vloeibare bulkgoederen (geen vrachteenheid)

X

 

11

Vloeibaar gas

X

 

12

Ruwe aardolie

X

 

13

Aardolieproducten

X

 

19

Andere vloeibare bulkgoederen

X

 

Droge bulk

2

2X

Droge bulkgoederen (geen vrachteenheid)

X

 

21

Ertsen

X

 

22

Steenkool

X

 

23

Landbouwproducten (bv. granen, soja, tapioca)

X

 

29

Andere droge bulkgoederen

X

 

Containers

3

3X

Grote containers

X (2)

X

31

Vrachteenheden van 20 voet

X (2)

X

32

Vrachteenheden van 40 voet

X (2)

X

33

Vrachteeenheden > 20 voet en < 40 voet

X (2)

X

34

Vrachteenheden > 40 voet

X (2)

X

Roro

(met eigen beweegkracht)

5

5X

Roro-eenheden met eigen beweegkracht

X

X

51

Wegvoertuigen voor goederenvervoer, met aanhangwagens

X (2)

X

52

Personenauto's en motorfietsen, met aanhangwagens of caravans

 

X (3)

53

Touringcars

 

X (3)

54

Voor de verkoop bestemde voertuigen (inclusief invoer/uitvoer motorvoertuigen)

X

X (3)

56

Levende dieren

X

X (3)

59

Andere roro-eenheden met eigen beweegkracht

X

X

Roro

(zonder eigen beweegkracht)

6

6X

Roro-eenheden zonder eigen beweegkracht

X

X

61

Niet-begeleide aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer over de weg

X (2)

X

62

Niet-begeleide caravans en andere weg-, lanbouw- en industrievoertuigen

 

X (3)

63

Spoorwagons, aanhangwagens voor zeevervoer van haven tot haven en zeeschipbakken

X (2)

X

69

Andere roro-eenheden zonder eigen beweegkracht

X

X

Andere algemene vracht

(inclusief kleine containers)

9

9X

Andere niet elders ingedeelde vracht

X

 

91

Bosbouwproducten

X

 

92

IJzer- en staalproducten

X

 

99

Andere algemene vracht

X

 


(1)  Deze categorieën zijn in overeenstemming met VN/ECE-aanbeveling nr. 21.

(2)  De geregistreerde hoeveelheid is het brutogewicht van de goederen, inclusief verpakking maar exclusief het leeggewicht van de containers en roro-eenheden.

(3)  Alleen totaal aantal eenheden.


BIJLAGE III

NST 2007

Afdeling

Omschrijving

01

Producten van de landbouw, jacht en bosbouw, vis en andere visserijproducten

02

Steenkool en bruinkool; ruwe aardolie en aardgas

03

Metaalertsen en andere delfstoffen; turf; uranium en thorium

04

Voedings- en genotmiddelen

05

Textiel en textielproducten; leder en lederwaren

06

Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. meubelen); vlecht- en mandenmakerswerk; pulp, papier en papierwaren; drukwerk en opgenomen media

07

Cokes en geraffineerde aardolieproducten

08

Chemische producten en synthetische of kunstmatige vezels; producten van rubber of kunststof; splijt- en kweekstoffen

09

Overige niet-metaalhoudende minerale producten

10

Metalen in primaire vorm; producten van metaal, andere dan machines en apparaten

11

Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.; kantoormachines en computers; elektrische machines en apparaten, n.e.g.; radio-, televisie- en telecommunicatieapparatuur; medische apparatuur en instrumenten, precisie- en optische instrumenten; uurwerken

12

Transportmiddelen

13

Meubelen: overige industrieproducten, n.e.g.

14

Secundaire grondstoffen; gemeentelijk afval en overig afval

15

Brieven, pakketten

16

Uitrusting en materiaal voor het vervoer van goederen

17

Vervoerde goederen in het kader van particuliere of bedrijfsverhuizingen; separaat van passagiers vervoerde bagage; voor reparatiedoeleinden vervoerde voertuigen; overige niet voor de markt bestemde goederen, n.e.g.

18

Grouped goods: a mixture of types of goods which are transported together

19

Unidentifiable goods: goods which for any reason cannot be identified and therefore cannot be assigned to groups 01–16

20

Other goods n.e.c.


BIJLAGE IV

KUSTGEBIEDEN

De te gebruiken classificatie is de geonomenclatuur (de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten, die werd vastgesteld volgens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad van 22 mei 1995 betreffende statistieken van het goederenverkeer van de Gemeenschap en haar lidstaten met derde landen (1)) die van kracht is in het jaar waarop de gegevens betrekking hebben.

De code omvat vier cijfers: de ISO-tweelettercode voor elk land uit de bovengenoemde classificatie, gevolgd door twee nullen (bv. code GR00 voor Griekenland), behalve voor de landen die in verscheidene kustgebieden zijn verdeeld en die worden gekenmerkt door een vierde cijfer dat geen nul is (van 1 tot 7), zoals hieronder aangegeven:

Code

Kustgebied

FR01

Frankrijk: Atlantische Oceaan en Noordzee

FR02

Frankrijk: Middellandse Zee

FR03

Franse overzeese departementen: Frans-Guyana

FR04

Franse overzeese departementen: Martinique en Guadeloupe

FR05

Franse overzeese departementen: Réunion

DE01

Duitsland: Noordzee

DE02

Duitsland: Oostzee

DE03

Duitsland: binnenwateren

GB01

Verenigd Koninkrijk

GB02

Man

GB03

Kanaaleilanden

ES01

Spanje: Atlantische Oceaan (Noord)

ES02

Spanje: Middellandse Zee en Atlantische Oceaan (Zuid), inclusief Balearen en Canarische Eilanden

SE01

Zweden: Oostzee

SE02

Zweden: Noordzee

TR01

Turkije: Zwarte Zee

TR02

Turkije: Middellandse Zee

RU01

Rusland: Zwarte Zee

RU02

Rusland: Oostzee

RU03

Rusland: Azië

MA01

Marokko: Middellandse Zee

MA02

Marokko: West-Afrika

EG01

Egypte: Middellandse Zee

EG02

Egypte: Rode Zee

IL01

Israël: Middellandse Zee

IL02

Israël: Rode Zee

SA01

Saudi-Arabië: Rode Zee

SA02

Saudi-Arabië: Perzische Golf

US01

Verenigde Staten van Amerika: Atlantische Oceaan (Noord)

US02

Verenigde Staten van Amerika: Atlantische Oceaan (Zuid)

US03

Verenigde Staten van Amerika: Golf van Mexico

US04

Verenigde Staten van Amerika: Stille Oceaan (Zuid)

US05

Verenigde Staten van Amerika: Stille Oceaan (Noord)

US06

Verenigde Staten van Amerika: Grote Meren

US07

Puerto Rico

CA01

Canada: Atlantische Oceaan

CA02

Canada: Grote Meren en bovenloop Saint Lawrence

CA03

Canada: Westkust

CO01

Colombia: Noordkust

CO02

Colombia: Westkust

 

Met de aanvullende codes

ZZ01

Offshore-installaties

ZZ02

Aggregaten en niet elders genoemd


(1)  PB L 118 van 25.5.1995, blz. 10.


BIJLAGE V

NATIONALITEIT VAN DE SCHEEPSREGISTRATIE

De te gebruiken classificatie is de geonomenclatuur (de nomenclatuur van de landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten, die werd vastgesteld volgens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1172/95) die van kracht is in het jaar waarop de gegevens betrekking hebben.

De code omvat vier cijfers: de ISO-tweelettercode voor elk land uit de bovengenoemde classificatie, gevolgd door twee nullen (bv. code GR00 voor Griekenland), behalve voor de landen die meer dan één register hebben en die worden gekenmerkt door een vierde cijfer dat geen nul is, zoals hieronder aangegeven:

In de gevallen waarin één land verscheidene registers heeft, is de code:

FR01

Frankrijk

FR02

Frans Antarctica (waaronder Kerguelen-eilanden)

IT01

Italië — eerste register

IT02

Italië — internationaal register

GB01

Verenigd Koninkrijk

GB02

Man

GB03

Kanaaleilanden

GB04

Gibraltar

DK01

Denemarken

DK02

Denemarken (DIS)

PT01

Portugal

PT02

Portugal (MAR)

ES01

Spanje

ES02

Spanje (Rebeca)

NO01

Noorwegen

NO02

Noorwegen (NIS)

US01

Verenigde Staten van Amerika

US02

Puerto Rico


BIJLAGE VI

NOMENCLATUUR VAN SCHEEPSTYPES (ICST-COM)

 

Type

Scheepscategorieën

10

Vloeibare bulk

Olietanker

Chemicaliëntanker

Gastanker

Sleeptankschip

Andere tankschepen

20

Droge bulk

Bulk/oliecarrier

Bulkcarrier

31

Containers

Volcontainerschip

32

Gespecialiseerde vrachtschepen

Kangoeroeschip

Vrachtschip voor chemicaliën

Vrachtschip voor bestraalde splijtstof

Vrachtschip voor vee

Vrachtschip voor voertuigen

Andere gespecialiseerde vrachtschepen

33

Stukgoed, niet-gespecialiseerd

Koelschip

Roro-passagiersschip

Roro-containerschip

Andere roro-vrachtschepen

Combinatieschip stukgoed-passagiers

Combinatieschip stukgoed-containers

Enkeldeksschip

Meerdeksschip

34

Drogeladingschip

Dekschuit

Hopperzuiger

Lash/seabee-schuit

Open drogeladingschip

Gesloten drogeladingschip

Andere drogeladingschepen n.e.g.

35

Passagiers

Passagiersschip (exclusief cruiseschepen)

36

Cruise

Alleen cruiseschepen

41

Visserij

Visserijvaartuig (1)

Fabrieksschip voor visverwerking (1)

42

Offshoreschepen

Boor- en exploratieschip (1)

Offshorebevoorradingsschip (1)

43

Sleepboot

Sleepboot (1)

Duwboot (1)

49

Diversen

Baggerboot (1)

Onderzoeksschip (1)

Andere schepen n.e.g. (1)

XX

Onbekend

Onbekend scheepstype


(1)  Valt niet onder deze richtlijn.


BIJLAGE VII

SCHEEPSGROOTTEKLASSEN

in ton draagvermogen (deadweight) (in DWT) of in het brutotonnage (BT)

Deze nomenclatuur heeft uitsluitend betrekking op schepen van 100 brutoton of meer.

Groep

Benedengrens

Bovengrens

DWT

BT

DWT

BT

01

100

tot 499

tot 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

300 000 en meer

300 000 en meer

N.B.: Indien in het kader van de richtlijn schepen van minder dan 100 brutoton in aanmerking worden genomen, worden deze onder groepscode „99” ingedeeld.


BIJLAGE VIII

STRUCTUUR VAN DE STATISTISCHE GEGEVENSVERZAMELINGEN

Bij de in deze bijlage gespecificeerde gegevensverzamelingen wordt telkens de frequentie van de door de Gemeenschap gevraagde statistieken van het zeevervoer vastgesteld. Elke gegevensverzameling beschrijft een gekruiste indeling van een beperkt aantal dimensies op verschillende classificatieniveaus, met aggregatie voor alle overige dimensies. Hiervoor zijn statistieken van goede kwaliteit noodzakelijk.

De voorwaarden voor het bijeenbrengen van gegevensverzameling B1 worden door de Raad op voorstel van de Commissie vastgesteld in het licht van de resultaten van het tijdens de in artikel 10 van Richtlijn 95/64/EG bedoelde overgangsperiode van drie jaar verrichte proefonderzoek betreffende de uitvoerbaarheid en de kosten voor de lidstaten en respondenten van het verzamelen van die gegevens.

BEKNOPTE EN GEDETAILLEERDE STATISTIEKEN

De volgende gegevensverzamelingen moeten worden verstrekt voor de havens die zijn gekozen voor goederen en passagiers: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 en/of F2.

De volgende gegevensverzamelingen moeten worden verstrekt voor de havens die zijn gekozen voor goederen maar niet voor passagiers: A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 en/of F2.

De volgende gegevensverzamelingen moeten worden verstrekt voor de havens die zijn gekozen voor passagiers maar niet voor goederen: A3, D1, F1 en/of F2.

De volgende gegevensverzameling moet worden verstrekt voor de havens die zijn gekozen en voor de havens die niet zijn gekozen (voor goederen of voor passagiers): A3.

Gegevensverzameling A1

:

Zeevervoer in de voornaamste Europese havens, naar haven, vrachttype en traject

Frequentie

:

Per kwartaal


 

Variabelen

Codestructuur

Classificatie

Dimensies

Gegevensverzameling

Twee alfanumerieke tekens

A1

Referentiejaar

Vier alfanumerieke tekens

(bv. 1997)

Referentiekwartaal

Eén alfanumeriek teken

(1, 2, 3, 4)

Haven van aangifte

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens gekozen op de lijst van havens

Richting

Eén alfanumeriek teken

Inkomend, uitgaand (1, 2)

Laadhaven/loshaven

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens op de lijst van havens

Traject

Vier alfanumerieke tekens

Kustgebieden, bijlage IV

Vrachttype

Eén alfanumeriek teken

Vrachttype, bijlage II

Gegevens: Brutogewicht van de goederen in ton.


Gegevensverzameling A2

:

Zeevervoer, behalve in containers of roro-eenheden, in de voornaamste Europese havens, naar haven, vrachttype en traject

Frequentie

:

Per kwartaal


 

Variabelen

Codestructuur

Classificatie

Dimensies

Gegevensverzameling

Twee alfanumerieke tekens

A2

Referentiejaar

Vier alfanumerieke tekens

(bv. 1997)

Referentiekwartaal

Eén alfanumeriek teken

(1, 2, 3, 4)

Haven van aangifte

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens gekozen op de lijst van havens

Richting

Eén alfanumeriek teken

Inkomend, uitgaand (1, 2)

Laadhaven/loshaven

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens op de lijst van havens

Traject

Vier alfanumerieke tekens

Kustgebieden, bijlage IV

Vrachttype

Twee alfanumerieke tekens

Vrachttype (excl. containers en roro), bijlage II (subcategorieën 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 en 99)

Gegevens: Brutogewicht van de goederen in ton.


Gegevensverzameling A3

:

Gevraagde gegevens voor gekozen havens en voor havens waarvoor geen gedetailleerde statistieken vereist zijn (zie artikel 4, lid 3)

Frequentie

:

Jaarlijks


 

Variabelen

Codestructuur

Classificatie

Dimensies

Gegevensverzameling

Twee alfanumerieke tekens

A3

Referentiejaar

Vier alfanumerieke tekens

(bv. 1997)

Referentiekwartaal

Eén alfanumeriek teken

(0)

Haven van aangifte

Vijf alfanumerieke tekens

Alle havens op de lijst van havens

Richting

Eén alfanumeriek teken

Inkomend, uitgaand (1, 2)

Gegevens:

Brutogewicht van de goederen in ton

Aantal passagiers (exclusief cruisepassagiers).

Aantal cruisepassagiers die een cruise beginnen en beëindigen.

Aantal cruisepassagiers op cruise-excursie: richting: alleen inkomend (1) — (facultatief).


Gegevensverzameling B1

:

Zeevervoer in de voornaamste Europese havens, naar haven, vrachttype, goederen en traject

Frequentie

:

Jaarlijks


 

Variabelen

Codestructuur

Classificatie

Dimensies

Gegevensverzameling

Twee alfanumerieke tekens

B1

Referentiejaar

Vier alfanumerieke tekens

(bv. 1997)

Referentiekwartaal

Eén alfanumeriek teken

(0)

Haven van aangifte

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens gekozen op de lijst van havens

Richting

Eén alfanumeriek teken

Inkomend, uitgaand (1, 2)

Laadhaven/loshaven

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens op de lijst van havens

Traject

Vier alfanumerieke tekens

Kustgebieden, bijlage IV

Vrachttype

Eén alfanumeriek teken

Vrachttype, bijlage II

Goederen

Twee alfanumerieke tekens

Goederenclassificatie, bijlage III

Gegevens: Brutogewicht van de goederen in ton.


Gegevensverzameling C1

:

Zeevervoer, in containers of roro-eenheden, in de voornaamste Europese havens, naar haven, vrachttype, traject en beladingstoestand

Frequentie

:

Per kwartaal


 

Variabelen

Codestructuur

Classificatie

Dimensies

Gegevensverzameling

Twee alfanumerieke tekens

C1

Referentiejaar

Vier alfanumerieke tekens

(bv. 1997)

Referentiekwartaal

Eén alfanumeriek teken

(1, 2, 3, 4)

Haven van aangifte

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens gekozen op de lijst van havens

Richting

Eén alfanumeriek teken

Inkomend, uitgaand (1, 2)

Laadhaven/loshaven

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens op de lijst van havens

Traject

Vier alfanumerieke tekens

Kustgebieden, bijlage IV

Vrachttype

Twee alfanumerieke tekens

Vrachttype (alleen containers en roro), bijlage II (subcategorieën 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 en 69)

Gegevens:

Brutogewicht van de goederen in ton (vrachttype: subcategorieën 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 en 69).

Aantal eenheden (vrachttype: subcategorieën 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 en 69).

Aantal lege eenheden (vrachttype: subcategorieën 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 en 69).


Gegevensverzameling D1

:

Personenvervoer in de voornaamste Europese havens, naar traject en nationaliteit van de scheepsregistratie

Frequentie

:

Per kwartaal


 

Variabelen

Codestructuur

Classificatie

Dimensies

Gegevensverzameling

Twee alfanumerieke tekens

D1

Referentiejaar

Vier alfanumerieke tekens

(bv. 1997)

Referentiekwartaal

Eén alfanumeriek teken

(1, 2, 3, 4)

Haven van aangifte

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens gekozen op de lijst van havens

Richting

Eén alfanumeriek teken

Inkomend, uitgaand (1, 2)

Laadhaven/loshaven

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens op de lijst van havens

Traject

Vier alfanumerieke tekens

Kustgebieden, bijlage IV

Nationaliteit van de scheepsregistratie

Vier alfanumerieke tekens

Nationaliteit van de scheepsregistratie, bijlage V

Gegevens: Aantal passagiers, exclusief cruisepassagiers die een cruise aanvatten en beëindigen en cruisepassagiers op excursie.


Gegevensverzameling E1

:

Zeevervoer in de voornaamste Europese havens, naar haven, vrachttype, traject en nationaliteit van de scheepsregistratie

Frequentie

:

Jaarlijks


 

Variabelen

Codestructuur

Classificatie

Dimensies

Gegevensverzameling

Twee alfanumerieke tekens

E1

Referentiejaar

Vier alfanumerieke tekens

(bv. 1997)

Referentiekwartaal

Eén alfanumeriek teken

(0)

Haven van aangifte

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens gekozen op de lijst van havens

Richting

Eén alfanumeriek teken

Inkomend, uitgaand (1, 2)

Laadhaven/loshaven

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens op de lijst van havens

Traject

Vier alfanumerieke tekens

Kustgebieden, bijlage IV

Vrachttype

Eén alfanumeriek teken

Vrachttype, bijlage II

Nationaliteit van de scheepsregistratie

Vier alfanumerieke tekens

Nationaliteit van de scheepsregistratie, bijlage V

Gegevens: Brutogewicht van de goederen in ton.


Gegevensverzameling F1

:

Europees havenverkeer in de voornaamste Europese havens, naar haven, type en grootte van het schip dat de vracht laadt of lost, instappende of uitstappende passagiers (inclusief cruisepassagiers op cruise-excursie)

Frequentie

:

Per kwartaal


 

Variabelen

Codestructuur

Classificatie

Dimensies

Gegevensverzameling

Twee alfanumerieke tekens

F1

Referentiejaar

Vier alfanumerieke tekens

(bv. 1997)

Referentiekwartaal

Eén alfanumeriek teken

(1, 2, 3, 4)

Haven van aangifte

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens gekozen op de lijst van havens

Richting

Eén alfanumeriek teken

Inkomend, uitgaand (1, 2)

Scheepstype

Twee alfanumerieke tekens

Scheepstype, bijlage VI

Scheepsgrootte DWT

Twee alfanumerieke tekens

Klasse draagvermogen, bijlage VII

Gegevens:

Aantal schepen.

Ton draagvermogen van de schepen.


Gegevensverzameling F2

:

Europees havenverkeer in de voornaamste Europese havens, naar haven, type en grootte van het schip dat de vracht laadt of lost, instappende of uitstappende passagiers (inclusief cruisepassagiers op cruise-excursie)

Frequentie

:

Per kwartaal


 

Variabelen

Codestructuur

Classificatie

Dimensies

Gegevensverzameling

Twee alfanumerieke tekens

F2

Referentiejaar

Vier alfanumerieke tekens

(bv. 1997)

Referentiekwartaal

Eén alfanumeriek teken

(1, 2, 3, 4)

Haven van aangifte

Vijf alfanumerieke tekens

EER-havens gekozen op de lijst van havens

Richting

Eén alfanumeriek teken

Inkomend, uitgaand (1, 2)

Scheepstype

Twee alfanumerieke tekens

Scheepstype, bijlage VI

Scheepsgrootte brutotonnage

Twee alfanumerieke tekens

Klasse brutotonnage, bijlage VII

Gegevens:

Aantal schepen.

Brutotonnage van de schepen.


BIJLAGE IX

DEEL A

Ingetrokken richtlijn met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

(bedoeld in artikel 12)

Richtlijn 95/64/EG van de Raad

(PB L 320 van 30.12.1995, blz. 25)

 

Beschikking 98/385/EG van de Commissie

(PB L 174 van 18.6.1998, blz. 1)

uitsluitend artikel 3

Beschikking 2000/363/EG van de Commissie

(PB L 132 van 5.6.2000, blz. 1)

uitsluitend artikel 1

Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1)

uitsluitend bijlage II, punt 20

Beschikking 2005/366/EG van de Commissie

(PB L 123 van 17.5.2005, blz. 1)

uitsluitend artikel 1

Verordening (EG) nr. 1304/2007 van de Commissie

(PB L 290 van 8.11.2007, blz. 14)

uitsluitend artikel 1

DEEL B

Termijnen voor omzetting in nationaal recht

(bedoeld in artikel 12)

Richtlijn

Omzettingstermijn

95/64/EG

31 december 1996


BIJLAGE X

CONCORDANTIETABEL

Richtlijn 95/64/EG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, punt 1, eerste alinea

Artikel 2, onder a), eerste alinea

Artikel 2, punt 1, tweede alinea, onder a) en b)

Artikel 2, onder a), tweede alinea, i) en ii)

Artikel 2, punt 1, derde alinea

Artikel 2, onder a), derde alinea

Artikel 2, punten 2 tot en met 5

Artikel 2, onder b) tot en met e)

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 2, eerste alinea

Artikel 4, lid 2, eerste alinea

Artikel 4, lid 2, tweede alinea

Artikel 4, lid 2, derde alinea

Artikel 4, lid 2, tweede alinea

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 3

Artikelen 5, 6 en 7

Artikelen 5, 6 en 7

Artikel 8, lid 1

Artikel 8

Artikel 8, lid 2

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13, leden 1 en 2

Artikel 10, leden 1 en 2

Artikel 10, lid 3

Artikel 13, lid 3

Artikel 14, lid 1

Artikel 14, lid 2

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 15

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 14

Bijlagen I tot en met VIII

Bijlagen I tot en met VIII

Bijlage IX

Bijlage X


Top