EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_107_R_0001_01

2009/330/EG: Besluit van de Raad van 15 september 2008 betreffende de ondertekening van een Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

OJ L 107, 28.4.2009, p. 1–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 15 september 2008

betreffende de ondertekening van een Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(2009/330/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 310, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 23 oktober 2006 heeft de Raad de Commissie gemachtigd namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten onderhandelingen te openen met de Republiek Albanië met het oog op de sluiting van een Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

(2)

Deze onderhandelingen zijn met succes afgerond, en onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later tijdstip, dient het protocol namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten te worden ondertekend,

BESLUIT:

Artikel 1

De ondertekening van het Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd, onder voorbehoud van sluiting ervan.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten over te gaan tot ondertekening van het protocol, onder voorbehoud van sluiting ervan op een later tijdstip.

Gedaan te Brussel, 15 september 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

B. KOUCHNER


PROTOCOL

bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE REPUBLIEK BULGARIJE,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

IERLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

DE REPUBLIEK HONGARIJE,

MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

ROEMENIË,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

hierna „de lidstaten” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,

en van

DE EUROPESE GEMEENSCHAP en DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

hierna „de Gemeenschappen” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Commissie,

enerzijds, en

DE REPUBLIEK ALBANIË,

anderzijds,

Gelet op artikel 6, lid 2 van de Toetredingsakte,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, (hierna „SAO” genoemd), is op 12 juni 2006 in Luxemburg ondertekend.

(2)

De Republiek Bulgarije en Roemenië (hierna „de nieuwe lidstaten”) zijn op 1 januari 2007 tot de Europese Unie toegetreden.

(3)

De SAO moet worden gewijzigd in verband met de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

(4)

Overeenkomstig artikel 36, lid 3, van de SAO heeft overleg plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de in deze overeenkomst vastgestelde wederzijdse belangen van de Gemeenschap en Albanië,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

AFDELING I

OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Artikel 1

De Republiek Bulgarije en Roemenië worden partij bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, die op 12 juni 2006 in Luxemburg is ondertekend, en dienen, op dezelfde wijze als de andere lidstaten, de tekst van de overeenkomst en die van de gemeenschappelijke verklaringen en de unilaterale verklaringen die aan de op diezelfde datum ondertekende slotakte zijn gehecht, goed te keuren dan wel er nota van te nemen.

AANPASSINGEN VAN DE TEKST VAN DE SAO EN DE BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN DAARBIJ.

AFDELING II

INDUSTRIEPRODUCTEN

Artikel 2

Bijlage I bij de SAO wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij dit protocol.

AFDELING III

LANDBOUWPRODUCTEN

Artikel 3

Landbouwproducten in strikte zin

1.   Bijlage II a) bij de SAO wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij dit protocol.

2.   Bijlage II b) bij de SAO wordt vervangen door de tekst in bijlage III bij dit protocol.

3.   Bijlage II c) bij de SAO wordt vervangen door de tekst in bijlage IV bij dit protocol.

Artikel 4

Visserijproducten

Bijlage III bij de SAO wordt vervangen door de tekst in bijlage V bij dit protocol.

Artikel 5

Verwerkte landbouwproducten

Protocol 2 bij de SAO wordt vervangen door de tekst in bijlage VI bij dit protocol.

AFDELING IV

OORSPRONGSREGELS

Artikel 6

Protocol 4 bij de SAO wordt vervangen door de tekst in bijlage VII bij dit protocol.

OVERGANGSBEPALINGEN

AFDELING V

Artikel 7

WTO

De Republiek Albanië verbindt zich ertoe geen claim, verzoek of beroep in te dienen, noch concessies te wijzigen of in te trekken op grond van de artikelen XXIV.6 en XXVIII van de GATT 1994 naar aanleiding van deze uitbreiding van de Gemeenschap.

Artikel 8

Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking

1.   Bewijzen van oorsprong die op de juiste wijze door de Republiek Albanië of een nieuwe lidstaat worden afgegeven in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die deze landen onderling toepassen, moeten in de betrokken landen worden aanvaard, mits:

a)

de verkrijging van de oorsprong met zich meebrengt dat een preferentieel tarief wordt gehanteerd overeenkomstig de in de SAO opgenomen preferentiële tariefmaatregelen;

b)

het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum van toetreding zijn afgegeven;

c)

het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douane wordt ingediend.

Indien goederen vóór de datum van toetreding zijn aangegeven voor invoer in de Republiek Albanië of een nieuwe lidstaat op grond van op dat moment tussen de Republiek Albanië en die nieuwe lidstaat geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen bewijzen van oorsprong die achteraf op grond van die overeenkomsten of regelingen zijn afgegeven ook worden aanvaard, mits het bewijs binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd.

2.   De Republiek Albanië en de nieuwe lidstaten mogen vergunningen waarmee de status van „toegelaten exporteur” is verleend in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die zij onderling toepassen, blijven gebruiken, mits:

a)

een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de door de Republiek Albanië vóór de toetredingsdatum met de Gemeenschap gesloten overeenkomst, en

b)

de toegelaten exporteurs de op grond van die overeenkomst geldende oorsprongsregels toepassen.

Deze vergunningen moeten uiterlijk op 1 januari 2008 worden vervangen door nieuwe vergunningen die onder de voorwaarden van de SAO zijn afgegeven.

3.   Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de preferentiële overeenkomsten en autonome regelingen als bedoeld in de leden 1 en 2, worden tot drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van de Republiek Albanië en de lidstaten, en kunnen tot drie jaar na de aanvaarding van het bewijs van oorsprong nog worden gedaan door die autoriteiten ter rechtvaardiging van een invoeraangifte.

Artikel 9

Goederen in doorvoer

1.   De bepalingen van de SAO kunnen worden toegepast op goederen die van de Republiek Albanië naar een van de nieuwe lidstaten of van een van de nieuwe lidstaten naar de Republiek Albanië worden geëxporteerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van Protocol 4 bij de SAO en op de datum van toetreding ofwel onderweg zijn of in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of in een vrije zone in de Republiek Albanië of in die nieuwe lidstaat.

2.   In dergelijke gevallen mag preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

AFDELING VI

Artikel 10

Dit protocol en de bijbehorende bijlagen vormen een integrerend onderdeel van de SAO.

Artikel 11

1.   Dit protocol wordt door de Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door de Republiek Albanië volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

2.   De akten van goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 12

1.   Dit protocol treedt in werking op dezelfde dag als de Stabilisatie- en associatieovereenkomst, mits alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn nedergelegd.

2.   Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn nedergelegd, treedt dit protocol in werking op de eerste dag van de eerste maand na de datum van de nederlegging van de laatste akte van goedkeuring.

Artikel 13

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Albanese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 14

De tekst van de SAO, de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen, de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Bulgaarse en de Roemeense taal. De teksten in deze talen zijn evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. Het Gemengd Comité dient deze teksten goed te keuren.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

BIJLAGE I

„BIJLAGE I

TARIEFCONCESSIES VAN ALBANIË VOOR INDUSTRIEPRODUCTEN VAN DE GEMEENSCHAP

(bedoeld in artikel 19)

De rechten worden als volgt verlaagd:

op 1 januari 2007 worden de invoerrechten verlaagd tot 60 % van het basisrecht;

op 1 januari 2008 worden de invoerrechten verlaagd tot 40 % van het basisrecht;

op 1 januari 2009 worden de invoerrechten verlaagd tot 20 % van het basisrecht;

op 1 januari 2010 worden de invoerrechten verlaagd tot 10 % van het basisrecht;

op 1 januari 2011 worden de resterende invoerrechten afgeschaft.

GN-code

Omschrijving

2501 00

Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; zeewater:

– zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, met inbegrip van bereid industrie-, keuken- en tafelzout) en zuiver natriumchloride, ook indien opgelost in water of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen:

– – ander

– – – ander

2501 00 91

– – – – zout geschikt voor menselijke consumptie

2523

Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie:

– aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten, elders genoemd noch elders onder begrepen en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, andere dan afvalolie:

2710 11

– – lichte oliën en preparaten:

– – – bestemd voor ander gebruik:

– – – – speciale lichte oliën:

2710 11 25

– – – – – andere

– – – – andere:

– – – – motorbenzine:

– – – – – – andere, met een loodgehalte van:

– – – – – – – niet meer dan 0,013 g/l:

2710 11 41

– – – – – – – – met een octaangetal (RON) van minder dan 95

2710 11 70

– – – – – lichte reactiemotorbrandstof

2710 19

– – andere:

– – – halfzware oliën:

– – – – bestemd voor ander gebruik:

– – – – – kerosine (lamppetroleum of lampolie):

2710 19 21

– – – – – – reactiemotorbrandstof

2710 19 25

– – – – – – andere

2710 19 29

– – – – – andere

– – – zware oliën:

– – – – gasolie:

2710 19 31

– – – – – bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan

2710 19 35

– – – – – bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 31

– – – – – bestemd voor ander gebruik:

2710 19 41

– – – – – – met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent

2710 19 45

– – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,2 gewichtspercent

2710 19 49

– – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,2 gewichtspercent

– – – – stookolie:

– – – – – bestemd voor ander gebruik:

2710 19 69

– – – – – – met een zwavelgehalte van meer dan 2,8 gewichtspercenten

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen:

– petroleumcokes:

2713 12 00

– – gecalcineerd

2713 20 00

– petroleumbitumen

2713 90

– andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen

3103

Minerale of chemische fosfaatmeststoffen:

3103 10

– superfosfaat

3304

Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (andere dan geneesmiddelen), preparaten tegen zonnebrand en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur daaronder begrepen; producten voor manicure of voor pedicure:

– andere:

3304 91 00

– – poeder, ook indien geperst

3304 99 00

– – andere

3305

Haarverzorgingsmiddelen:

3305 10 00

– shampoo

3305 30 00

– haarlak

3305 90

– andere

3306

Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging, kleefpoeders en -pasta’s voor kunstgebitten daaronder begrepen; garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor de verkoop in het klein:

3306 10 00

– tandreinigingsmiddelen

3307

Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende eigenschappen:

3307 10 00

– scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt

3307 20 00

– deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen

3401

Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, ook indien zeep bevattend; voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein; papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia:

– zeep, organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia:

3401 11 00

– – voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daaronder begrepen)

3401 19 00

– – andere

3401 20

– zeep in andere vormen

3402

Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen (hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij post 3401:

3402 20

– bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein

3402 90

– andere:

3402 90 10

– – tensioactieve bereidingen

3405

Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal, schuurpasta’s en -poeders en dergelijke preparaten (ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van gebonden textielvlies, van kunststof of rubber met celstructuur, geïmpregneerd of bedekt met deze preparaten), andere dan de was bedoeld bij post 3404:

3405 20 00

– boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houten meubelen, houten vloeren en ander houtwerk

3405 30 00

– poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën, andere dan poetsmiddelen voor metalen

3405 90

– andere:

3405 90 90

– – andere

3923

Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof:

3923 10 00

– dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen

– zakken:

3923 21 00

– – van polymeren van ethyleen

3923 29

– – van andere kunststof:

3923 29 10

– – – van poly(vinylchloride)

3923 29 90

– – – andere

3924

Tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van kunststof:

3925

Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen:

3925 10 00

– reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l

3926

Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber:

– – van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden:

4012 11 00

– – van de soort gebruikt voor personenauto’s (van het type „stationwagon” of break en racewagens daaronder begrepen)

4012 12 00

– – van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens

4012 13 00

– – van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen:

ex 4012 13 00

– – – niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen

4012 20 00

– gebruikte luchtbanden:

ex 4012 20 00

– – niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen

4012 90

– andere:

4012 90 20

– – massieve of halfmassieve banden

6401

Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, waarvan het bovendeel niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd

6402

Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof:

– ander schoeisel:

6402 99

– – ander:

– – – ander:

– – – – met bovendeel van kunststof:

6402 99 50

– – – – – pantoffels en ander huisschoeisel

6404

Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van textiel:

– schoeisel met buitenzool van rubber of van kunststof:

6404 19

– – ander:

6404 19 90

– – – ander

6404 20

– schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder

6405

Ander schoeisel

6406

Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan:

6406 10

– bovendelen en delen daarvan, andere dan contreforts en stijve toppen

6904

Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen

6905

Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen

6907

Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd noch geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, verglaasd noch geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager

6908

Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager

7213

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7213 10 00

– voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen

– Ander:

7213 91

– – met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm

7213 99

– – ander:

7213 99 10

– – – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

7214

Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:

7214 10 00

– gesmeed

7214 20 00

– voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen

– andere:

7214 91

– – met een rechthoekige dwarsdoorsnede

7214 99

– – andere

7306

Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal:

– andere, gelast, ander dan met rond profiel:

7306 61

– – met vierkant of rechthoekig profiel

7306 69

– – met ander profiel

7306 90 00

– andere

7326

Andere werken van ijzer of van staal:

7326 90

– andere:

– – andere werken van ijzer of staal:

7326 90 98

– – – andere

7408

Draad van koper:

– van geraffineerd koper:

7408 11 00

– – waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 6 mm overtreft

7408 19

– – ander

7413 00

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit:

7413 00 20

– van geraffineerd koper:

ex 7413 00 20

– – andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings), bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken:

– wikkeldraad:

8544 11

– – van koper

8544 19

– – ander

8544 20 00

– coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit

– andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van niet meer dan 1 000 V:

8544 49

– – andere:

– – – andere:

8544 49 91

– – – – draad en kabels, waarvan de diameter van de enkelvoudige geleiderdraad meer dan 0,51 mm bedraagt

– – – – andere:

8544 49 95

– – – – – voor spanningen van meer dan 80 doch minder dan 1 000 V

8544 49 99

– – – – – voor een spanning van 1 000 V

8544 60

– andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van meer dan 1 000 V

9403

Andere meubelen en delen daarvan:

9403 30

– Andere meubelen en delen daarvan:

9403 40

– meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens

9403 60

– andere meubelen van hout:

9403 60 30

– – meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels”

BIJLAGE II

„BIJLAGE II(a)

TARIEFCONCESSIES VAN ALBANIË VOOR PRIMAIRE LANDBOUWPRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT DE GEMEENSCHAP

(bedoeld in artikel 27, lid 3, onder a))

met nulrecht voor onbeperkte hoeveelheden

GN-code

Omschrijving

0101

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels:

0101 10

– fokdieren van zuiver ras

0102

Levende runderen:

0102 10

– fokdieren van zuiver ras

0102 90

– andere:

– – huisdieren:

– – – met een gewicht van meer dan 80 kg doch niet meer dan 160 kg:

0102 90 29

– – – – andere:

0103

Levende varkens

0104

Levende schapen en geiten

0105

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders):

– met een gewicht van niet meer dan 185 g:

0105 11

– – hanen en kippen:

0105 12 00

– – kalkoenen

0105 19

– – andere:

– andere:

0105 94 00

– – hanen en kippen

ex 0105 94 00

– – – met een gewicht van niet meer dan 2 000 g

0106

Andere levende dieren:

– zoogdieren:

0106 11 00

– – primaten

0106 19

– – andere

0106 20 00

– reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

– vogels:

0106 31 00

– – roofvogels

0106 32 00

– – psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara’s en kaketoes daaronder begrepen)

0106 39

– – andere

0106 90 00

– andere

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren:

0206 10

– van runderen, vers of gekoeld:

0206 10 10

– – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten

– van runderen, bevroren:

0206 29

– – andere:

0206 29 10

– – – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten

0206 30 00

– van varkens, vers of gekoeld

– van varkens, bevroren:

0206 41 00

– – levers

0206 80

– andere, vers of gekoeld:

0206 80 10

– – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten

0206 90

– andere, bevroren:

0206 90 10

– – bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen:

0404 10

– wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

– – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm:

– – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):

– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 02

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0404 10 04

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0404 10 06

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 12

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0404 10 14

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0404 10 16

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

0407 00

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt:

– van pluimvee:

– – broedeieren:

0407 00 11

– – – van kalkoenen of van ganzen

0407 00 19

– – – andere

0410 00 00

Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

0504 00 00

Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van vissen), in hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

0601

Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij post 1212

0602

Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed:

0602 10

– stekken zonder wortels en enten:

0602 10 90

– – andere

0602 20

– bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, ook indien geënt:

0602 20 90

– – andere

0602 30 00

– rododendrons en azalea’s, ook indien geënt

0602 40

– rozen, ook indien geënt

0602 90

– andere

0701

Aardappelen, vers of gekoeld:

0701 10 00

– pootaardappelen

0703

Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld:

0703 20 00

– knoflook

0705

Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld:

– andijvie, witloof en andere cichoreigroenten:

0705 21 00

– – witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld:

0706 90

– andere:

0706 90 30

– – mierikswortel of peperwortel (Cochlearia armoracia)

0708

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld:

0708 20 00

– bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Andere groenten, vers of gekoeld:

– paddenstoelen en truffels:

0709 51 00

– – paddenstoelen van het geslacht Agaricus

0709 59

– – andere:

0709 59 10

– – – cantharellen

0709 59 30

– – – eekhoorntjesbrood

0709 59 90

– – – andere

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

– paddenstoelen en truffels:

0711 51 00

– – paddenstoelen van het geslacht Agaricus

0711 90

– andere groenten; mengsels van groenten:

– – groenten:

0711 90 10

– – – vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, andere dan niet-scherpsmakende pepers

0711 90 50

– – – uien

0711 90 80

– – – andere

0712

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid:

– paddenstoelen, judasoren (Auricularia spp.), trilzwammen (Tremella spp.) en truffels:

0712 31 00

– – paddenstoelen van het geslacht Agaricus

0712 32 00

– – judasoren (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – trilzwammen (Tremella spp.)

0712 39 00

– – andere

0713

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld spliterwten):

0713 10

– erwten (Pisum sativum):

0713 10 10

– – voor zaaidoeleinden

– bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – bonen van de soort Vigna mungo (L.) Hepper of Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 33

– – bonen van de soort Phaseolus vulgaris:

0713 33 10

– – – voor zaaidoeleinden

0713 40 00

– linzen

0713 50 00

– tuinbonen (Vicia faba var. major), paardenbonen (Vicia faba var. equina) en duivenbonen (Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– andere

0714

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in stukken of in pellets; merg van de sagopalm

0801

Kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal:

– paranoten:

0801 22 00

– – zonder dop

0802

Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld:

– amandelen:

0802 11

– – in de dop

0802 12

– – zonder dop

– walnoten (okkernoten):

0802 31 00

– – in de dop

0802 32 00

– – zonder dop

0802 60 00

– macadamianoten

0802 90

– andere:

0802 90 20

– – arecanoten (of betelnoten), colanoten en pecannoten

0802 90 50

– – pingels of pignolen

0803 00

Bananen, „plantains” daaronder begrepen, vers of gedroogd:

0803 00 90

– gedroogd

0804

Dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado’s), guaves, manga’s en manggistans, vers of gedroogd:

0804 40 00

– advocaten (avocado’s)

0805

Citrusvruchten, vers of gedroogd:

0805 40 00

– pompelmoezen en pomelo’s

0805 90 00

– andere

0806

Druiven, rozijnen en krenten:

0806 20

– rozijnen en krenten

0810

Ander fruit, vers:

0810 40

– veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht Vaccinium:

0810 40 10

– – rode bosbessen (vruchten van de Vaccinium vitis-idaea)

0810 60 00

– doerians

0810 90

– andere:

– – zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen:

0810 90 60

– – – rode aalbessen

0811

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 20

– frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen:

– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 20 11

– – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

0811 20 19

– – – andere

– – andere:

0811 20 39

– – – zwarte aalbessen

0811 90

– andere:

– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

– – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

0811 90 11

– – – – tropische vruchten en tropische noten

– – – andere:

0811 90 31

– – – – tropische vruchten en tropische noten

0812

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

0812 90

– andere:

0812 90 10

– – abrikozen

0812 90 30

– – papaja’s

0812 90 40

– – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

– – guaves, manga’s, manggistans, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, passievruchten, carambola’s, pitahaya’s en tropische noten

0812 90 98

– – andere:

ex 0812 90 98

– – – zwarte aalbessen

ex 0812 90 98

– – – frambozen

0813

Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806, gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk:

0813 50

– mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk:

– – mengsels van gedroogde vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806:

0813 50 19

– – – met pruimen

– – mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de posten 0801 en 0802:

0813 50 31

– – – van tropische noten

0813 50 39

– – – andere

– – andere mengsels:

0813 50 91

– – – geen pruimen of vijgen bevattend

0814 00 00

Schillen van citrusvruchten en van meloenen (watermeloenen daaronder begrepen), vers, bevroren, gedroogd, dan wel in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding:

0901 90

– andere:

0901 90 10

– – bolsters en schillen, van koffie

0908

Muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom

1001

Tarwe en mengkoren:

1001 90

– andere:

1001 90 10

– – spelt, bestemd voor zaaidoeleinden

1006

Rijst

1007 00

Graansorgho

1008

Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen

1102

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren:

1102 90

– andere:

1102 90 30

– – van haver

1103

Gries, griesmeel en pellets van granen:

– gries en griesmeel:

1103 19

– – van andere granen:

1103 19 10

– – – van rogge

1103 19 30

– – – van gerst

1103 19 40

– – – van haver

1103 19 50

– – – van rijst

1103 20

– pellets

1104

Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1006; graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen:

– granen, geplet of in vlokken:

1104 12

– – van haver:

1104 12 10

– – – geplet

1104 19

– – van andere granen:

1104 19 30

– – – van rogge

– – – van gerst:

1104 19 61

– – – – geplet

1104 19 69

– – – – vlokken

– – – andere:

1104 19 91

– – – – vlokken van rijst

– andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of gebroken):

1104 22

– – van haver

1104 23

– – van mais:

1104 23 30

– – – gepareld

1104 23 90

– – – enkel gebroken

1104 29

– – van andere granen:

– – – van gerst:

1104 29 01

– – – – gepeld

1104 29 03

– – – – gepeld en gesneden of gebroken („grutten”)

1104 29 05

– – – – gepareld

1104 29 07

– – – – enkel gebroken

1104 29 09

– – – – andere

– – – andere:

– – – – gepeld, al dan niet gesneden of gebroken:

1104 29 11

– – – – – van tarwe

1104 29 18

– – – – – andere

1104 29 30

– – – – gepareld:

ex 1104 29 30

– – – – – van tarwe

ex 1104 29 30

– – – – – van rogge

– – – – enkel gebroken:

1104 29 51

– – – – – van tarwe

1104 29 55

– – – – – van rogge

1104 29 59

– – – – – andere

 

– – – – andere:

1104 29 81

– – – – – van tarwe

1104 29 85

– – – – – van rogge

1104 30

– graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen:

1104 30 10

– – van tarwe

1105

Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen

1106

Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 en van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8

1107

Mout, ook indien gebrand

1108

Zetmeel en inuline:

– zetmeel:

1108 19

– – ander zetmeel:

1108 19 10

– – – rijstzetmeel

1108 20 00

– inuline

1109 00 00

Tarwegluten, ook indien gedroogd

1201 00

Sojabonen, ook indien gebroken

1202

Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken:

1202 10

– in de dop:

1202 10 10

– – bestemd voor zaaidoeleinden

1203 00 00

Kopra

1204 00

Lijnzaad, ook indien gebroken

1205

Kool- en raapzaad, ook indien gebroken

1206 00

Zonnebloempitten, ook indien gebroken

1207

Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken

1208

Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel

1209

Zaaigoed, sporen daaronder begrepen

1210

Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline

1211

Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm:

1211 90

– andere:

1211 90 85

– – andere:

ex 1211 90 85

– – – andere, met uitzondering van zoethout

1212

Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de variëteit Cichorium intybus sativum daaronder begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– andere:

1212 91

– – suikerbieten:

1212 99

– – andere:

1213 00 00

Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets

1214

Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agaragar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

– plantensappen en plantenextracten:

1302 11 00

– – opium

1302 19

– – andere

– plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten:

1302 32

– – plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood, uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden:

1302 32 90

– – – Ouit guarzaden

1302 39 00

– – andere

1501 00

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503:

– varkensvet (reuzel daaronder begrepen):

1501 00 11

– – bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

1501 00 90

– vet van gevogelte

1502 00

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503

1503 00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1507

Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1508

Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

1508 10

– ruwe olie:

1508 10 10

– – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

1508 90

– andere:

1508 90 10

– – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

1511

Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1512

Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1513

Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1514

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1515

Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

– lijnzaadolie en fracties daarvan:

1515 11 00

– – ruwe olie

1515 19

– – andere

– maisolie en fracties daarvan:

1515 21

– – ruwe olie

1515 29

– – andere

1515 30

– ricinusolie en fracties daarvan

1515 50

– sesamolie en fracties daarvan

1515 90

– andere:

1515 90 11

– – tungolie; jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten:

ex 1515 90 11

– – – tungolie en fracties daarvan

– – tabakszaadolie en fracties daarvan

– – – ruwe olie:

1515 90 21

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

1515 90 29

– – – – andere

– – – andere:

1515 90 31

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

1515 90 39

– – – – andere

– – andere oliën, alsmede fracties daarvan

– – – ruwe oliën:

1515 90 40

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

– – – – andere:

1515 90 51

– – – – – vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

1515 90 59

– – – – – vast, in andere verpakkingen; vloeibaar

– – – andere:

1515 90 60

– – – – voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

– – – – andere:

1515 90 91

– – – – – vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

1515 90 99

– – – – – vast, in andere verpakkingen; vloeibaar

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid:

1516 10

– dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan

1516 20

– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

– – andere:

1516 20 91

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

– – – andere:

1516 20 95

– – – – koolzaad- en raapzaadolie, lijnolie, zonnebloemzaadolie, illipenotenolie, karitenotenolie, makoreolie, touloucounazadenolie en babassunotenolie, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

– – – – andere:

1516 20 96

– – – – – grondnotenolie, katoenzaadolie, sojaolie en zonnebloemzaadolie; andere oliën met een gehalte aan vrije vetzuren van minder dan 50 gewichtspercenten en met uitzondering van palmpittenolie, van illipenotenolie, van kokosolie, van koolzaad- en raapzaadolie en van kopaivaolie

1516 20 98

– – – – – andere

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516:

1517 10

– margarine, andere dan vloeibare margarine:

1517 10 90

– – andere

1517 90

– andere:

– – andere:

1517 90 91

– – – mengsels van vloeibare vette plantaardige oliën

1517 90 99

– – – andere

1518 00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– mengsels van plantaardige oliën, vloeibaar, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie:

1518 00 31

– – ruwe

1518 00 39

– – andere

1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:

– afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:

– – die olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft:

1522 00 31

– – – soapstocks

1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed:

– van varkens:

1602 49

– – andere, mengsels daaronder begrepen:

– – – van varkens (huisdieren):

– – – – 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend:

1602 49 11

– – – – – karbonadestrengen (uitgezonderd halskarbonades) en delen daarvan, mengsels van karbonadestreng en ham daaronder begrepen

1602 49 15

– – – – – andere mengsels die ham, schouder, karbonadestreng of halskarbonade, alsmede delen daarvan bevatten

1602 49 50

– – – – minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend

1602 50

– van runderen:

1602 50 10

– – niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of gebakken slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of niet-gekookte en niet-gebakken slachtafvallen

1602 90

– andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten daaronder begrepen:

1602 90 10

– – bereidingen van bloed van dieren van alle soorten

1603 00

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm:

– ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen:

1701 11

– – rietsuiker

1701 12

– – beetwortelsuiker

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

1702 20

– ahornsuiker en ahornsuikerstroop:

1702 20 10

– – ahornsuiker in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

1702 30

– glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend

1702 40

– glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker:

1702 60

– andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker

1702 90

– andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructose bevatten:

1702 90 30

– – isoglucose

1702 90 50

– – maltodextrine en maltodextrinestroop

1702 90 80

– – inulinestroop

1702 90 99

– – andere

1703

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker

1802 00 00

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; couscous, ook indien bereid:

1902 20

– gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):

1902 20 30

– – bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of slachtafvallen van alle soorten, met inbegrip van vet van alle soorten of oorsprong

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

2001 90

– andere:

2001 90 99

– – andere

2003

Paddenstoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur

2006 00

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd):

2006 00 10

– gember

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:

2008 19

– – andere, mengsels daaronder begrepen:

– – – andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 19 91

– – – – tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische noten en tropische vruchten van 50 gewichtspercenten of meer

2008 20

– ananas:

– – met toegevoegde alcohol:

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 20 11

– – – – met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 20 31

– – – – met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten

2008 20 39

– – – – andere

– – zonder toegevoegde alcohol:

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 20 59

– – – – andere

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 20 79

– – – – andere

2008 20 90

– – – zonder toegevoegde suiker

2008 40

– peren:

– – zonder toegevoegde alcohol:

2008 40 90

– – – zonder toegevoegde suiker

2008 70

– perziken, nectarines daaronder begrepen:

– – zonder toegevoegde alcohol:

– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van:

2008 70 98

– – – – minder dan 5 kg

2008 80

– aardbeien:

– – met toegevoegde alcohol:

2008 80 90

– – – zonder toegevoegde suiker

– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen:

2008 92

– – mengsels:

– – – met toegevoegde alcohol:

– – – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

– – – – – andere:

2008 92 16

– – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

– – – – andere:

 

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

2008 92 34

– – – – – – andere

– – – – – andere

2008 92 36

– – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

– – – zonder toegevoegde alcohol:

– – – – met toegevoegde suiker:

– – – – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

– – – – – andere:

– – – – – – mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige vruchtensoorten meer bedraagt dan 50 gewichtspercenten van het totaal van de vruchten:

2008 92 72

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

– – – – – – andere:

2008 92 76

– – – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

2008 92 78

– – – – – – – andere

– – – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking:

– – – – – van 5 kg of meer:

2008 92 92

– – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

2008 92 93

– – – – – – andere

– – – – – van 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

2008 92 96

– – – – – – andere

– – – – – van minder dan 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

2008 99

– – andere:

– – – met toegevoegde alcohol:

– – – – gember:

2008 99 11

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas

– – – – andere:

– – – – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

– – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – – tropische vruchten:

ex 2008 99 24

– – – – – – – – manga’s, manggistans, papaja’s, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, carambola’s en pitahaya’s

– – – – – – andere:

2008 99 31

– – – – – – – tropische vruchten

2008 99 34

– – – – – – – andere

– – – – – andere:

– – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas:

2008 99 37

– – – – – – – andere

– – – – – – andere:

2008 99 38

– – – – – – – tropische vruchten

2008 99 40

– – – – – – – andere

– – – zonder toegevoegde alcohol:

– – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 99 41

– – – – – gember

2008 99 46

– – – – – passievruchten, guaves en tamarindevruchten

2008 99 47

– – – – – manga’s, manggistans, papaja’s, cashewappelen, lychees, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, carambola’s en pitahaya’s

– – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 99 51

– – – – – gember

2008 99 61

– – – – – passievruchten en guaves

2008 99 62

– – – – – manga’s, manggistans, papaja’s, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, carambola’s en pitahaya’s

2008 99 67

– – – – – andere

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

– sap van pompelmoezen of van pomelo’s:

2009 29

– – ander:

– – – met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67:

2009 29 91

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten

– sap van andere citrusvruchten, niet onderling vermengd:

2009 31

– – met een brixwaarde van niet meer dan 20:

– – – met een waarde van meer 30 EUR per 100 kg nettogewicht:

2009 31 11

– – – – toegevoegde suiker bevattend

2009 39

– – ander:

– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 39 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht

– – – met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67:

– – – – met een waarde van meer 30 EUR per 100 kg nettogewicht:

2009 39 31

– – – – – toegevoegde suiker bevattend

2009 39 39

– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht:

– – – – – van citroenen:

2009 39 51

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten

2009 39 55

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten

2009 39 59

– – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

– – – – – van andere citrusvruchten:

2009 39 91

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten

2009 39 95

– – – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten

– ananassap:

2009 41

– – met een brixwaarde van niet meer dan 20:

2009 41 10

– – – met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend

– – – ander:

2009 41 91

– – – – toegevoegde suiker bevattend

2009 49

– – ander:

– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 49 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht

– – – met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67:

2009 49 30

– – – – met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend

– – – – ander:

2009 49 91

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten

2009 49 93

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

2106 90

– andere:

– – suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:

2106 90 30

– – – isoglucose

– – – andere:

2106 90 51

– – – – van lactose

2106 90 55

– – – – van glucose en van maltodextrine

2106 90 59

– – – – andere

2206 00

Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perenwijn, honigdrank); mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd noch elders onder begrepen:

2206 00 10

– piquette

– andere:

– – mousserend:

2206 00 31

– – – appelwijn en perenwijn

– – niet mousserend, in verpakkingen inhoudende:

– – – niet meer dan 2 l:

2206 00 51

– – – – appelwijn en perenwijn

2301

Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen:

2301 10 00

– meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen

2302

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van granen of van peulvruchten, ook indien in pellets

2303

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van branderijen, ook indien in pellets

2304 00 00

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in pellets

2306

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plantaardige vetten of oliën, ook indien fijngemaakt of in pellets, andere dan die bedoeld bij post 2304 of 2305

2308 00

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten, ook indien in pellets, van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen:

2308 00 40

– eikels en wilde kastanjes; draf (droesem) van vruchten, andere dan druiven

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren:

2309 10

– honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein:

– – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten:

– – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop:

– – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10 gewichtspercenten:

2309 10 13

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 10 19

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer gewichtspercenten

– – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten:

2309 10 33

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 10 39

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten

– – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten:

2309 10 53

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 10 70

– – – geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten bevattend

2309 90

– andere:

2309 90 10

– – visperswater en perswater van zeezoogdieren („solubles”)

2309 90 20

– – producten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 5 op dit hoofdstuk

– – andere, zogenaamde „premelanges” daaronder begrepen:

– – – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten:

– – – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop:

– – – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10 gewichtspercenten:

2309 90 31

– – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 90 33

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

– – – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten:

2309 90 43

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 90 49

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten

– – – andere:

– – – – andere:

2309 90 99

– – – – – andere

2401

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak:

2401 10

– ongestripte tabak:

– – tabak van de soort Virginia, „flue-cured”; tabak van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, „light-air-cured”; tabak van de soort Maryland, „light-air-cured”, en „fire-cured” tabak:

2401 10 10

– – – van de soort Virginia, „flue-cured”

2401 10 20

– – – van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, „light-air-cured”

2401 10 30

– – – van de soort Maryland, „light-air-cured”

– – – „fire-cured”:

2401 10 41

– – – – van de soort Kentucky

2401 10 49

– – – – andere

– – andere:

2401 10 50

– – – „light-air-cured”

2401 10 70

– – – „dark-air-cured”

2401 10 80

– – – „flue-cured”

2401 10 90

– – – andere

2401 20

– geheel of gedeeltelijk gestripte tabak:

– – tabak van de soort Virginia, „flue-cured”; tabak van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, „light-air-cured”; tabak van de soort Maryland, „light-air-cured”, en „fire-cured” tabak:

2401 20 10

– – – van de soort Virginia, „flue-cured”

2401 20 20

– – – van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, „light-air-cured”

2401 20 30

– – – van de soort Maryland, „light-air-cured”

– – – „fire-cured”:

2401 20 41

– – – – van de soort Kentucky

2401 20 49

– – – – andere

– – andere:

2401 20 50

– – – „light-air-cured”

2401 20 70

– – – „dark-air-cured”

2401 20 80

– – – „flue-cured”

2401 20 90

– – – andere

2401 30 00

– afvallen van tabak

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma’s; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën:

– etherische oliën van citrusvruchten:

3301 12

– – sinaasappelolie

3301 13

– – citroenolie

3301 19

– – andere

– etherische oliën, andere dan die van citrusvruchten:

3301 24

– – pepermuntolie (Mentha piperita)

3301 25

– – andere muntolie

3301 29

– – andere

3301 30 00

– harsaroma’s

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken:

3302 10

– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie:

– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:

3302 10 40

– – – andere

3302 10 90

– – van de soort gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne:

3501 90

– andere:

3501 90 10

– – lijm van caseïne

3502

Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtpercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en andere derivaten van albuminen

3503 00

Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, daaronder begrepen) en derivaten daarvan; „isinglass”; andere lijm van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld bij post 3501

3504 00 00

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:

3505 10

– dextrine en ander gewijzigd zetmeel:

– – ander gewijzigd zetmeel:

3505 10 50

– – – door ethervorming of door verestering gewijzigd

4101

Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit

4102

Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd

4103

Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd

4301

Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid noch anderszins bereid, andere dan de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101, 4102 en 4103

5001 00 00

Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld

5002 00 00

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

5003 00 00

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

5101

Wol, niet gekaard en niet gekamd

5102

Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd

5103

Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar

5201 00

Katoen, niet gekaard en niet gekamd

5202

Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

5203 00 00

Katoen, gekaard of gekamd

5301

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas

5302

Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van hennep”

BIJLAGE III

„BIJLAGE III(b)

TARIEFCONCESSIES VAN ALBANIË VOOR PRIMAIRE LANDBOUWPRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT DE GEMEENSCHAP

(bedoeld in artikel 27, lid 3, onder b))

De douanerechten voor de producten in deze bijlage worden verlaagd en afgeschaft volgens onderstaand tijdschema:

op 1 januari 2007 worden de invoerrechten verlaagd tot 80 % van het basisrecht;

op 1 januari 2008 worden de invoerrechten verlaagd tot 60 % van het basisrecht;

op 1 januari 2009 worden de invoerrechten verlaagd tot 40 % van het basisrecht;

op 1 januari 2010 worden de invoerrechten verlaagd tot 0 % van het basisrecht.

GN-code

Omschrijving

0101

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels:

0101 90

– andere

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren:

0206 10

– van runderen, vers of gekoeld:

– – andere:

0206 10 91

– – – levers

0206 10 95

– – – longhaasjes en omlopen

0206 10 99

– – – andere

– van runderen, bevroren:

0206 21 00

– – tongen

0206 22 00

– – levers

0206 29

– – andere:

– – – andere:

0206 29 91

– – – – longhaasjes en omlopen

0206 29 99

– – – – andere

– van varkens, bevroren:

0206 49

– – andere:

0206 80

– andere, vers of gekoeld:

– – andere:

0206 80 91

– – – van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels

0206 80 99

– – – van schapen en van geiten

0206 90

– andere, bevroren:

– – andere:

0206 90 91

– – – van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels

0206 90 99

– – – van schapen en van geiten

0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren:

0208 10

– van konijnen of van hazen

0208 40

– van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia):

0208 40 10

– – vlees van walvissen

0208 90

– andere

0209 00

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt:

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

0403 90

– andere:

– – niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao:

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm:

– – – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:

0403 90 11

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0403 90 13

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0403 90 19

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – andere, met een vetgehalte:

0403 90 31

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0403 90 33

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0403 90 39

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere:

– – – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:

0403 90 51

– – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0403 90 53

– – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0403 90 59

– – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

– – – – andere, met een vetgehalte:

0403 90 61

– – – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0403 90 63

– – – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0403 90 69

– – – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen:

0404 10

– wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

– – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm:

– – – andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):

– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 26

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0404 10 28

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0404 10 32

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 34

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0404 10 36

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0404 10 38

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – andere:

– – – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):

– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 48

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0404 10 52

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0404 10 54

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 56

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0404 10 58

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0404 10 62

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):

– – – – van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 72

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0404 10 74

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0404 10 76

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – – van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:

0404 10 78

– – – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0404 10 82

– – – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0404 10 84

– – – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

0404 90

– andere

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta’s:

0405 20

– zuivelpasta’s:

0405 20 90

– – met een vetgehalte van meer dan 75 doch minder dan 80 gewichtspercenten:

0405 90

– andere

0406

Kaas en wrongel:

0406 10

– verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en wrongel

0406 20

– kaas van alle soorten, geraspt of in poeder

0406 30

– smeltkaas, niet geraspt noch in poeder

0406 40

– blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat die zijn verkregen door gebruik te maken van Penicillium roqueforti

0406 90

– andere kaas:

0406 90 01

– – bestemd voor verwerking:

– – andere:

0406 90 13

– – – Emmentaler

0406 90 15

– – – Gruyère en Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse en Appenzell

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or en Tête de Moine

0406 90 19

– – – Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van afgeroomde melk waaraan fijngemalen kruiden zijn toegevoegd

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalotyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – andere:

0406 90 50

– – – – schapenkaas en kaas bereid uit buffelmelk, in bergingsmiddelen die pekel bevatten of in zakken van schapen- of geitenvellen

– – – – andere:

– – – – – met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa:

– – – – – – van niet meer dan 47 gewichtspercenten:

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano en Parmigiano Reggiano

0406 90 69

– – – – – – – andere

– – – – – – van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio en Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo en Samsø

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin en Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby en Monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera en Kasseri

– – – – – – – andere kaas, met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa:

0406 90 86

– – – – – – – – van meer dan 47 doch niet meer dan 52 gewichtspercenten

0406 90 87

– – – – – – – – van meer dan 52 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten

0406 90 88

– – – – – – – – van meer dan 62 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten

0406 90 93

– – – – – – van meer dan 72 gewichtspercenten

0406 90 99

– – – – – andere

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0511

Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie:

0511 10 00

– rundersperma

– andere:

0511 99

– – andere:

0511 99 10

– – – pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen

0511 99 85

– – – andere:

ex 0511 99 85

– – – – andere dan paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag

0603

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd

0604

Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd:

0604 10

– mossen en korstmossen:

0604 10 10

– – rendiermos

– andere:

0604 91

– – vers:

0604 91 40

– – – takken en twijgen van naaldbomen:

ex 0604 91 40

– – – – van Nordmannsparren (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) en edelsparren (Abies procera Rehd.)

0701

Aardappelen, vers of gekoeld:

0701 90

– andere:

0701 90 10

– – bestemd voor de vervaardiging van zetmeel

– – andere:

0701 90 90

– – – andere

0703

Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld:

0703 10

– uien en sjalotten:

0703 10 90

– – sjalotten

0703 90 00

– prei en andere eetbare looksoorten

0705

Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld:

– sla:

0705 11 00

– – kropsla

0705 19 00

– – andere

– andijvie, witloof en andere cichoreigroenten:

0705 29 00

– – andere

0706

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld:

0706 90

– andere:

0706 90 10

– – knolselderij

0706 90 90

– – andere

0707 00

Komkommers en augurken, vers of gekoeld:

0707 00 90

– augurken

0708

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld:

0708 10 00

– erwten (Pisum sativum)

0708 90 00

– andere peulgroenten

0709

Andere groenten, vers of gekoeld:

0709 20 00

– asperges

0709 30 00

– aubergines

0709 40 00

– selderij, andere dan knolselderij

– paddenstoelen en truffels:

0709 59

– – andere:

0709 59 50

– – – truffels

0709 60

– vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta

0709 70 00

– spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde

0709 90

– andere

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

0710 10 00

– aardappelen

– peulgroenten, ook indien gedopt:

0710 21 00

– – erwten (Pisum sativum)

0710 22 00

– – bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – andere

0710 30 00

– spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde

0710 80

– andere groenten

0710 90 00

– mengsels van groenten

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

0711 20

– olijven

0711 40 00

– komkommers en augurken

– paddenstoelen en truffels:

0711 59 00

– – andere

0711 90

– andere groenten; mengsels van groenten:

– – groenten:

0711 90 70

– – – kappers

0711 90 90

– – mengsels van groenten

0712

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid:

0712 20 00

– uien

0712 90

– andere groenten; mengsels van groenten

0713

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld spliterwten):

0713 10

– erwten (Pisum sativum):

0713 10 90

– – andere

0713 20 00

– kekers

– bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – bonen van de soort Phaseolus angularis of Vigna angularis (adzukibonen)

0713 33

– – bonen van de soort Phaseolus vulgaris:

0713 33 90

– – – andere

0713 39 00

– – andere

0801

Kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal:

– kokosnoten:

0801 11 00

– – gedroogd

0801 19 00

– – andere

– paranoten:

0801 21 00

– – in de dop

– cashewnoten:

0801 31 00

– – in de dop

0802

Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld:

– hazelnoten (Corylus spp.):

0802 21 00

– – in de dop

0802 22 00

– – zonder dop

0802 40 00

– kastanjes (Castanea spp.)

0802 50 00

– pimpernoten (pistaches)

0802 90

– andere:

0802 90 85

– – andere

0803 00

Bananen, „plantains” daaronder begrepen, vers of gedroogd:

– vers:

0803 00 11

– – „plantains”

0803 00 19

– – andere

0804

Dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado’s), guaves, manga’s en manggistans, vers of gedroogd:

0804 20

– vijgen:

0804 20 10

– – vers

0804 30 00

– ananassen

0804 50 00

– guaves, manga’s en manggistans

0805

Citrusvruchten, vers of gedroogd:

0805 10

– sinaasappelen

0805 20

– mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten

0805 50

– citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Druiven, rozijnen en krenten:

0806 10

– druiven:

0806 10 10

– – voor tafelgebruik

0807

Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en papaja’s, vers:

0807 20 00

– papaja’s

0808

Appelen, peren en kweeperen, vers

0809

Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), pruimen en sleepruimen, vers:

0810

Ander fruit, vers:

0810 20

– frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen

0810 40

– veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht Vaccinium:

0810 40 30

– – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– – vruchten van de Vaccinium macrocarpon en van de Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– – andere

0810 50 00

– kiwi’s

0810 90

– andere:

0810 90 30

– – tamarindevruchten, cashewappelen, nangka’s („jackfruit”), lychees en sapodilla’s

0810 90 40

– – passievruchten, carambola’s en pitahaya’s

– – zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen:

0810 90 50

– – – zwarte aalbessen

0810 90 70

– – – andere

0810 90 95

– – andere

0811

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 10

– aardbeien

0811 20

– frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen:

– – andere:

0811 20 31

– – – frambozen

0811 20 51

– – – rode aalbessen

0811 20 59

– – – bramen en moerbeien

0811 20 90

– – – andere

0811 90

– andere:

– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

– – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

0811 90 19

– – – – andere

– – – andere:

0811 90 39

– – – – andere

– – andere:

0811 90 50

– – – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtilloides en van de Vaccinium myrtillus)

– – – kersen:

0811 90 75

– – – – zure kersen (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – andere

0811 90 85

– – – tropische vruchten en tropische noten

0811 90 95

– – – andere

0812

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

0812 10 00

– kersen

0812 90

– andere:

0812 90 20

– – sinaasappelen

0812 90 98

– – andere

0813

Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806, gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk:

0813 10 00

– abrikozen

0813 20 00

– pruimen

0813 30 00

– appelen

0813 40

– andere vruchten

0813 50

– mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk:

– – mengsels van gedroogde vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806:

– – – zonder pruimen:

0813 50 12

– – – – van papaja’s, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, passievruchten, carambola’s en pitahaya’s

0813 50 15

– – – – andere

– – andere mengsels:

0813 50 99

– – – andere

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding:

– koffie, ongebrand:

0901 11 00

– – waaruit geen cafeïne is verwijderd

0901 12 00

– – waaruit cafeïne is verwijderd

– koffie, gebrand:

0901 21 00

– – waaruit geen cafeïne is verwijderd

0901 22 00

– – waaruit cafeïne is verwijderd

0901 90

– andere:

0901 90 90

– – koffiesurrogaten die koffie bevatten

0904

Peper van het geslacht Piper; vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen:

0904 20

– vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen:

– – niet fijngemaakt en niet gemalen:

0904 20 30

– – – andere

0909

Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en karwijzaad; jeneverbessen

0910

Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere specerijen

1102

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren:

1102 10 00

– roggemeel

1102 20

– maismeel

1102 90

– ander:

1102 90 10

– – van gerst

1102 90 50

– – rijstmeel

1102 90 90

– – ander

1103

Gries, griesmeel en pellets van granen:

– gries en griesmeel:

1103 11

– – van tarwe

1103 13

– – van mais

1103 19

– – van andere granen:

1103 19 90

– – – ander

1104

Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1006; graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen:

– granen, geplet of in vlokken:

1104 12

– – van haver:

1104 12 90

– – – vlokken

1104 19

– – van andere granen:

1104 19 10

– – – van tarwe

1104 19 50

– – – van mais

– – – andere:

1104 19 99

– – – – andere

– andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of gebroken):

1104 23

– – van mais:

1104 23 10

– – – gepeld, al dan niet gesneden of gebroken

1104 23 99

– – – andere

1104 29

– – van andere granen:

– – – andere:

1104 29 30

– – – – gepareld:

ex 1104 29 30

– – – – – andere dan van tarwe of van rogge

– – – – andere:

1104 29 89

– – – – – andere

1104 30

– graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen:

1104 30 90

– – van andere granen

1108

Zetmeel en inuline:

– zetmeel:

1108 11 00

– – tarwezetmeel

1108 12 00

– – maiszetmeel

1108 13 00

– – aardappelzetmeel

1108 14 00

– – maniokzetmeel (cassave)

1108 19

– – ander zetmeel:

1108 19 90

– – – ander

1202

Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken:

1202 10

– in de dop:

1202 10 90

– – andere

1202 20 00

– gedopt, ook indien gebroken

1211

Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten-of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm:

1211 20 00

– ginsengwortel

1211 30 00

– cocabladeren

1211 40 00

– papaverbolkaf

1211 90

– andere:

1211 90 85

– – andere:

ex 1211 90 85

– – – zoethout

1501 00

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503:

– varkensvet (reuzel daaronder begrepen):

1501 00 19

– – ander

1508

Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

1508 10

– ruwe olie:

1508 10 90

– – andere

1508 90

– andere:

1508 90 90

– – andere

1510 00

Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij post 1509, daaronder begrepen

1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:

– afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:

– – die olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft:

1522 00 39

– – – andere

– – andere:

1522 00 91

– – – droesem of bezinksel van olie; soapstocks

1522 00 99

– – – andere

1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed:

1602 10 00

– gehomogeniseerde bereidingen

– van pluimvee bedoeld bij post 0105:

1602 31

– – van kalkoenen:

– – – 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend:

1602 31 11

– – – – uitsluitend niet-gekookt en niet-gebakken vlees van kalkoenen bevattend

1602 31 19

– – – – andere

1602 31 90

– – – andere

1602 32

– – van hanen of van kippen:

– – – 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend:

1602 32 11

– – – – niet gekookt en niet gebakken

1602 32 19

– – – – andere

1602 32 90

– – – andere

1602 39

– – andere:

– – – 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend:

1602 39 21

– – – – niet gekookt en niet gebakken

1602 39 29

– – – – andere

1602 39 80

– – – andere

– van varkens:

1602 41

– – hammen en delen daarvan

1602 42

– – schouders en delen daarvan

1602 49

– – andere, mengsels daaronder begrepen:

– – – van varkens (huisdieren):

– – – – 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend:

1602 49 13

– – – – – halskarbonades en delen daarvan, mengsels van halskarbonade en schouder daaronder begrepen

1602 49 19

– – – – – andere

1602 49 90

– – – andere

1602 50

– van runderen:

– – andere:

– – – in luchtdichte verpakkingen

1602 50 31

– – – – corned beef

1602 50 39

– – – – andere

1602 50 80

– – – andere

1602 90

– andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten daaronder begrepen:

– – andere:

1602 90 31

– – – van wild of van konijn

1602 90 41

– – – van rendieren

– – – andere:

1602 90 51

– – – – vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend

– – – – andere:

– – – – – vlees of slachtafvallen van runderen bevattend:

1602 90 61

– – – – – – niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of gebakken slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of niet-gekookte en niet-gebakken slachtafvallen

– – – – – andere:

– – – – – – van schapen en van geiten:

– – – – – – – niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of gebakken slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of niet-gekookte en niet-gebakken slachtafvallen:

1602 90 72

– – – – – – – – van schapen

1602 90 74

– – – – – – – – van geiten

– – – – – – – andere:

1602 90 76

– – – – – – – – van schapen

1602 90 78

– – – – – – – – van geiten

1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm:

– andere:

1701 91 00

– – gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

1701 99

– – andere:

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

– lactose (melksuiker) en melksuikerstroop:

1702 11 00

– – bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt in kristalwatervrije lactose, berekend op de droge stof

1702 19 00

– – andere

1702 20

– ahornsuiker en ahornsuikerstroop:

1702 20 90

– – ander

1702 90

– andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructose bevatten:

1702 90 60

– – kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd

– – karamel:

1702 90 71

– – – bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose

– – – andere:

1702 90 75

– – – – in poeder, ook indien geagglomereerd

1702 90 79

– – – – andere

1801 00 00

Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand

2002

Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

2004 10

– aardappelen:

2004 10 10

– – enkel gekookt of gebakken

– – andere:

2004 10 99

– – – andere

2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

2005 20

– aardappelen:

– – andere:

2005 20 20

– – – in schijfjes, gebakken, ook indien gezouten of gearomatiseerd, luchtdicht verpakt, geschikt voor onmiddellijk verbruik

2005 20 80

– – – andere

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:

2008 11

– – grondnoten:

– – – andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van:

– – – – meer dan 1 kg:

2008 11 92

– – – – – gebrand

2008 11 94

– – – – – andere

– – – – niet meer dan 1 kg:

2008 11 96

– – – – – gebrand

2008 11 98

– – – – – andere

2008 19

– – andere, mengsels daaronder begrepen:

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 19 11

– – – – tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische noten en tropische vruchten van 50 gewichtspercenten of meer

– – – – andere:

2008 19 13

– – – – – amandelen en pimpernoten (pistaches), gebrand

2008 19 19

– – – – – andere

– – – andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 19 91

– – – – tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische noten en tropische vruchten van 50 gewichtspercenten of meer

ex 2008 19 91

– – – – – andere dan gebrande tropische noten

– – – – andere:

– – – – – gebrande noten:

2008 19 93

– – – – – – amandelen en pimpernoten (pistaches)

2008 19 95

– – – – – – andere

2008 19 99

– – – – – andere

2008 20

– ananas:

– – met toegevoegde alcohol:

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 20 19

– – – – andere

– – zonder toegevoegde alcohol:

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 20 51

– – – – met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 20 71

– – – – met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten

2008 30

– citrusvruchten:

– – met toegevoegde alcohol:

– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

2008 30 11

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas

– – zonder toegevoegde alcohol:

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 30 51

– – – – partjes van pompelmoezen en van pomelo’s

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 30 71

– – – – partjes van pompelmoezen en van pomelo’s

2008 30 75

– – – – mandarijnen, tangerines en satsuma’s daaronder begrepen; clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten

2008 30 90

– – – zonder toegevoegde suiker

2008 40

– peren:

– – met toegevoegde alcohol:

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

2008 40 11

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas

– – – – andere:

2008 40 21

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 40 31

– – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

– – zonder toegevoegde alcohol:

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 40 51

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 40 71

– – – – met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten

2008 40 79

– – – – andere

2008 50

– abrikozen:

– – met toegevoegde alcohol:

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

2008 50 11

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas

– – – – andere:

2008 50 31

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – andere

– – zonder toegevoegde alcohol:

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 50 69

– – – – andere

– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van:

2008 50 94

– – – – 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg

2008 50 99

– – – – minder dan 4,5 kg

2008 60

– kersen:

– – met toegevoegde alcohol:

– – – andere:

2008 60 31

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas

– – zonder toegevoegde alcohol:

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van:

2008 60 50

– – – – meer dan 1 kg

– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van:

2008 60 70

– – – – 4,5 kg of meer

2008 60 90

– – – – minder dan 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – zure kersen (Prunus cerasus)

2008 80

– aardbeien:

– – met toegevoegde alcohol:

– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

2008 80 11

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – andere

– – – andere:

2008 80 31

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas

– – zonder toegevoegde alcohol:

2008 80 50

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg

– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen:

2008 99

– – andere:

– – – zonder toegevoegde alcohol:

– – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

2008 99 45

– – – – – pruimen

– – – – zonder toegevoegde suiker:

– – – – – pruimen in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van:

2008 99 72

– – – – – – 5 kg of meer

2008 99 78

– – – – – – minder dan 5 kg

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

– sinaasappelsap:

2009 11

– – bevroren

2009 19

– – ander:

– – – met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67:

2009 19 98

– – – – ander

– druivensap (druivenmost daaronder begrepen):

2009 69

– – ander:

– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 69 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht

– – – met een brixwaarde van meer dan 30, doch niet meer dan 67:

– – – – met een waarde van meer 18 EUR per 100 kg nettogewicht:

2009 69 51

– – – – – geconcentreerd

– – – – met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht:

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten:

2009 69 71

– – – – – – geconcentreerd

2009 69 79

– – – – – – ander

– appelsap:

2009 79

– – ander:

– – – met een brixwaarde van meer dan 67:

2009 79 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht

– – – met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67:

– – – – ander:

2009 79 91

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten

2009 79 99

– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

2009 90

– mengsels van sappen:

– – met een brixwaarde van meer dan 67:

– – – mengsels van sap van appelen en van sap van peren:

2009 90 11

– – – – met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht

2009 90 19

– – – – andere

– – met een brixwaarde van niet meer dan 67:

– – – mengsels van sap van appelen en van sap van peren:

2009 90 31

– – – – met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten

– – – andere:

– – – – met een waarde van meer 30 EUR per 100 kg nettogewicht:

– – – – – mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van ananassen:

2009 90 41

– – – – – – toegevoegde suiker bevattend

– – – – met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht:

– – – – – mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van ananassen:

2009 90 79

– – – – – – geen toegevoegde suiker bevattend

2305 00 00

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in pellets

2307 00

Wijnmoer; ruwe wijnsteen

2308 00

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten, ook indien in pellets, van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– draf (droesem) van druiven:

2308 00 11

– – met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 4,3 % mas en met een gehalte aan droge stof van 40 of meer gewichtspercenten

2308 00 19

– – andere

2308 00 90

– andere

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren:

2309 90

– andere:

– – andere, zogenaamde „premelanges” daaronder begrepen:

– – – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55 zetmeel of zuivelproducten:

– – – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop:

– – – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10 gewichtspercenten:

2309 90 35

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer doch minder dan 75 gewichtspercenten

2309 90 39

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer gewichtspercenten

– – – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten:

2309 90 41

– – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

– – – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten:

2309 90 51

– – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

2309 90 53

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

2309 90 59

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten

2309 90 70

– – – – geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten bevattend

– – – andere:

2309 90 91

– – – – bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd

– – – – andere:

2309 90 95

– – – – – met een gehalte aan cholinechloride van 49 gewichtspercenten of meer, op een organische of anorganische drager”

BIJLAGE IV

„BIJLAGE II(c)

TARIEFCONCESSIES VAN ALBANIË VOOR PRIMAIRE LANDBOUWPRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT DE GEMEENSCHAP

(bedoeld in artikel 27, lid 3, onder c)

Nulrecht binnen het contingent vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst

GN-code

Omschrijving

Contingent (t)

1001 90 91

Zachte tarwe, mengkoren en spelt, met uitzondering van spelt, bestemd voor zaaidoeleinden

20 000”

1001 90 99

BIJLAGE V

„BIJLAGE III

CONCESSIES VAN DE GEMEENSCHAP VOOR VIS EN VISSERIJPRODUCTEN UIT ALBANIË

Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit Albanië in de Europese Gemeenschap gelden onderstaande concessies:

GN-code

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2007

Vanaf 1 januari 2008 en volgende jaren

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster): levend; vers of gekoeld; bevroren; gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt; filets en ander visvlees; meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie

TC: 50 t tegen 0 %

Meer dan TC:

80 % van meestbegunstigingsrecht

TC: 50 t tegen 0 %

Meer dan TC:

70 % van meestbegunstigingsrecht

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karper: levend; vers of gekoeld; bevroren; gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt; filets en ander visvlees; meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie

TC: 20 t tegen 0 %

Meer dan TC:

80 % van meestbegunstigingsrecht

TC: 20 t tegen 0 %

Meer dan TC:

70 % van meestbegunstigingsrecht

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zeebrasem (Dentex dentex en Pagellus spp.): levend; vers of gekoeld; bevroren; gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt; filets en ander visvlees; meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie

TC: 20 t tegen 0 %

Meer dan TC:

55 % van meestbegunstigingsrecht

TC: 20 t tegen 0 %

Meer dan TC:

30 % van meestbegunstigingsrecht

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zeebaars (Dicentrarchus labrax): levend; vers of gekoeld; bevroren; gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt; filets en ander visvlees; meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie

TC: 20 t tegen 0 %

Meer dan TC:

55 % van meestbegunstigingsrecht

TC: 0 t tegen 0 %

Meer dan TC:

30 % van meestbegunstigingsrecht


GN-code

Omschrijving

Initieel contingent

Recht

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Bereidingen en conserven van sardines

100 t

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Bereidingen en conserven van ansjovis

1 000 t (2)

0 % (1)

Het toepasselijke recht op alle producten van GS-code 1604, behalve voor bereidingen en conserven van sardines en ansjovis, wordt als volgt verlaagd:

Jaar

van 1 december 2006

van 1 januari 2007

1 januari 2008 en daarna

Recht

80 % van meestbegunstigingsrecht

65 % van meestbegunstigingsrecht

50 % van meestbegunstigingsrecht”


(1)  Wanneer de omvang van het contingent is overschreden, is het meestbegunstigingsrecht (MFN) van toepassing.

(2)  Met ingang van 1 januari van het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt het jaarlijkse contingent vermeerderd met 200 t op voorwaarde dat ten minste 80 % van het contingent van het voorgaande jaar tegen 31 december van dat jaar is opgebruikt. Dit mechanisme blijft geldig totdat het jaarlijkse contingent 1 600 t heeft bereikt of de partijen een andere regeling overeenkomen.

BIJLAGE VI

PROTOCOL 2

INZAKE DE HANDEL TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN ALBANIË IN BEWERKTE LANDBOUWPRODUCTEN

(Sao protocol 2)

Artikel 1

1.   De Gemeenschap en Albanië passen op verwerkte landbouwproducten de in respectievelijk bijlage I en de bijlagen II(a), II(b), II(c) en II(d) vermelde rechten toe in overeenstemming met de daarin vermelde voorwaarden, ongeacht of er sprake is van beperkingen door middel van tariefcontingenten.

2.   De Stabilisatie- en associatieraad beslist inzake:

uitbreiding van de lijst van de onder dit protocol vallende verwerkte landbouwproducten;

wijziging van de in bijlage I en de bijlagen II(b), II(c) en II(d) vermelde rechten;

verhoging of afschaffing van de tariefcontingenten.

Artikel 2

De overeenkomstig artikel 1 toegepaste rechten kunnen bij besluit van de Stabilisatie- en associatieraad worden verlaagd:

wanneer in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Albanië de op de basisproducten toegepaste rechten worden verlaagd, of

naar aanleiding van verlagingen die het gevolg zijn van wederzijdse concessies voor verwerkte landbouwproducten.

De onder het eerste streepje bedoelde verlagingen worden berekend op het deel van het recht, aangemerkt als landbouwelement, dat overeenstemt met de landbouwproducten die daadwerkelijk bij de vervaardiging van de bedoelde verwerkte landbouwproducten zijn gebruikt en in mindering zijn gebracht op de voor die basislandbouwproducten geldende rechten.

Artikel 3

De Gemeenschap en Albanië stellen elkaar in kennis van de administratieve regelingen die zijn vastgesteld voor de onder dit protocol vallende producten. Deze regelingen dienen een gelijke behandeling van alle betrokken partijen te waarborgen en dienen zo eenvoudig en soepel mogelijk te zijn.

Bijlage I

Rechten die bij invoer in de Gemeenschap van toepassing zijn op verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Albanië

De rechten bij invoer in de Gemeenschap zijn nul voor de hierna genoemde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Albanië.

GN-code

Omschrijving

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

0403 10

– yoghurt:

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 10 51

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0403 10 53

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0403 10 59

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 10 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0403 10 93

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0403 10 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0403 90

– andere:

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen

0403 90 71

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0403 90 73

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0403 90 79

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 90 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0403 90 93

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0403 90 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta’s:

0405 20

– zuivelpasta’s:

0405 20 10

– – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60 gewichtspercenten

0405 20 30

– – met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 75 gewichtspercenten

0501 00 00

Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval van mensenhaar

0502

Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor borstelwerk; afval van dit haar

0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van veren

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze stoffen

0508 00 00

Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder bewerkt; schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, alsmede poeder en afval van deze stoffen

0510 00 00

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren en andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd

0511

Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie:

– andere:

0511 99

– – andere:

– – – echte sponsen:

0511 99 31

– – – – ruw

0511 99 39

– – – – andere

0511 99 85

– – – andere:

ex 0511 99 85

– – – – paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

0710 40 00

– suikermais

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

0711 90

– andere groenten; mengsels van groenten:

– – groenten:

0711 90 30

– – – suikermais

0903 00 00

Maté

1212

Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten (ongebrande cichoreiwortels van de variëteit Cichorium intybus sativum daaronder begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1212 20 00

– zeewier en andere algen

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

– plantensappen en plantenextracten:

1302 12 00

– – van zoethout

1302 13 00

– – van hop

1302 19

– – andere:

1302 19 80

– – – andere

1302 20

– pectinestoffen, pectinaten en pectaten

– plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten:

1302 31 00

– – agar-agar

1302 32

– – plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood, uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden:

1302 32 10

– – – uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

1401

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlechtwerk (bijvoorbeeld bamboe, rotting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, gebleekt of geverfd stro van graangewassen)

1404

Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen

1505 00

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1515

Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

1515 90

– andere:

1515 90 11

– – tungolie; jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten:

ex 1515 90 11

– – – jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid:

1516 20

– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

1516 20 10

– – gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516:

1517 10

– margarine, andere dan vloeibare margarine:

1517 10 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

1517 90

– andere:

1517 90 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

– – andere:

1517 90 93

– – – mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de soorten gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen

1518 00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1518 00 10

– linoxyne

– andere:

1518 00 91

– – standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516

– – andere:

1518 00 95

– – – mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie

1518 00 99

– – – andere

1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

1521

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd

1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:

1522 00 10

– dégras

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

– deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid:

1902 11 00

– – waarin ei is verwerkt

1902 19

– – andere

1902 20

– gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):

– – andere:

1902 20 91

– – – gekookt of gebakken

1902 20 99

– – – andere

1902 30

– andere deegwaren

1902 40

– koeskoes

1903 00 00

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen, andere dan mais, in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel en gries), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

2001 90

– andere:

2001 90 30

– – suikermais (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

2001 90 60

– – palmharten

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

2004 10

– aardappelen:

– – andere

2004 10 91

– – – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2004 90

– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 10

– – suikermais (Zea mays var. saccharata)

2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

2005 20

– aardappelen:

2005 20 10

– – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2005 80 00

– suikermais (Zea mays var. saccharata)

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:

2008 11

– – grondnoten:

2008 11 10

– – – pindakaas

– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen::

2008 91 00

– – palmharten

2008 99

– – andere:

– – – zonder toegevoegde alcohol:

– – – – zonder toegevoegde suiker:

2008 99 85

– – – – – mais, andere dan suikermais (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder

2103

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

2106 10

– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen

2106 90

– andere:

2106 90 20

– – samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken

– – andere:

2106 90 92

– – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel:

2106 90 98

– – – andere

2201

Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009

2203 00

Bier van mout

2205

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabaksurrogaten

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:

– andere meerwaardige alcoholen:

2905 43 00

– – mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – glycerol

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma’s; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën:

3301 90

– andere

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken:

3302 10

– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie:

– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:

– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten:

3302 10 10

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol

– – – – andere:

3302 10 21

– – – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

3302 10 29

– – – – – andere

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne:

3501 10

– caseïne

3501 90

– andere:

3501 90 90

– – andere

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:

3505 10

– dextrine en ander gewijzigd zetmeel:

3505 10 10

– – dextrine

– – ander gewijzigd zetmeel:

3505 10 90

– – – andere

3505 20

– lijm

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:

3809 10

– op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen:

3824 60

– sorbitol andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44

Bijlage II(a)

Rechten die bij invoer in albanië van toepassing zijn op verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de gemeenschap

De rechten bij invoer in Albanië zijn nul voor de hierna genoemde goederen van oorsprong uit de Gemeenschap.

GN-code

Omschrijving

0501 00 00

Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval van mensenhaar

0502

Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor borstelwerk; afval van dit haar

0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van veren

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze stoffen:

0508 00 00

Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder bewerkt; schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, alsmede poeder en afval van deze stoffen

0510 00 00

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren en andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd

0511

Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie:

– andere:

0511 99

– – andere:

– – – echte sponsen:

0511 99 31

– – – – ruw

0511 99 39

– – – – andere

0511 99 85

– – – andere:

ex 0511 99 85

– – – – paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag

0903 00 00

Maté

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

– plantensappen en plantenextracten:

1302 12 00

– – van zoethout

1302 13 00

– – van hop

1302 19

– – andere:

1302 19 80

– – – andere

1302 20

– pectinestoffen, pectinaten en pectaten:

– plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten:

1302 31 00

– – agar-agar

1302 32

– – plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood, uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden:

1302 32 10

– – – uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

1401

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlechtwerk (bijvoorbeeld bamboe, rotting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, gebleekt of geverfd stro van graangewassen)

1404

Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen

1505 00

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1515

Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

1515 90

– andere:

1515 90 11

– – tungolie; jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten:

ex 1515 90 11

– – – jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid:

1516 20

– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

1516 20 10

– – gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516:

1517 10

– margarine, andere dan vloeibare margarine:

1517 10 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

1517 90

– andere:

1517 90 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

– – andere:

1517 90 93

– – – mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de soorten gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen

1518 00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1518 00 10

– linoxyne

– andere:

1518 00 91

– – standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516

– – andere:

1518 00 95

– – – mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie

1518 00 99

– – – andere

1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

1521

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd

1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:

1522 00 10

– dégras

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

1702 50 00

– chemisch zuivere fructose

1702 90

– andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructose bevatten:

1702 90 10

– – chemisch zuivere maltose

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

1903 00 00

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:

2101 20

– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van maté:

– – preparaten:

2101 20 92

– – – op basis van extracten, essences en concentraten, van thee of van maté

2103

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 30

– mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 30 10

– – mosterdmeel

2103 30 90

– – bereide mosterd

2103 90

– andere:

2103 90 10

– – mangochutney, vloeibaar

2103 90 30

– – aromatische bitters met een alcohol-volumegehalte van 44,2 of meer doch niet meer dan 49,2 % vol, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten gentianine, kruiden en diverse ingrediënten en met een suikergehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten, in verpakkingen met een inhoudsruimte van niet meer dan 0,5 l

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

2106 10

– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen

2106 90

– andere:

2106 90 20

– – samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken

– – andere:

2106 90 92

– – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel:

2106 90 98

– – – andere

2203 00

Bier van mout

2205

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen:

2403 10

– rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding:

2403 10 90

– – andere

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:

– andere meerwaardige alcoholen:

2905 43 00

– – mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – glycerol

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma’s; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën:

3301 90

– andere

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken:

3302 10

– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie:

– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:

– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten:

3302 10 10

– – – – met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol

– – – – andere:

3302 10 21

– – – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

3302 10 29

– – – – – andere

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne:

3501 10

– caseïne

3501 90

– andere:

3501 90 90

– – andere

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:

3505 10

– dextrine en ander gewijzigd zetmeel:

3505 10 10

– – dextrine

– – ander gewijzigd zetmeel:

3505 10 90

– – – andere

3505 20

– lijm

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:

3809 10

– op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen:

3824 60

– sorbitol andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44

Bijlage II(b)

Tariefconcessies van Albanië voor verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap

De douanerechten voor de producten in deze bijlage worden verlaagd en afgeschaft volgens onderstaand tijdschema:

op 1 januari 2007 worden de invoerrechten verlaagd tot 80 % van het basisrecht;

op 1 januari 2008 worden de invoerrechten verlaagd tot 60 % van het basisrecht;

op 1 januari 2009 worden de invoerrechten verlaagd tot 40 % van het basisrecht;

op 1 januari 2010 worden de resterende rechten afgeschaft.

GN-code

Omschrijving

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

0710 40 00

– suikermais

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

0711 90

– andere groenten; mengsels van groenten:

– – groenten:

0711 90 30

– – – suikermais

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

– deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid:

1902 11 00

– – waarin ei is verwerkt

1902 19

– – andere

1902 20

– gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):

– – andere:

1902 20 91

– – – gekookt of gebakken

1902 20 99

– – – andere

1902 30

– andere deegwaren

1902 40

– koeskoes

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen, andere dan mais, in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel en gries), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

2001 90

– andere:

2001 90 30

– – suikermais (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

2001 90 60

– – palmharten

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

2004 10

– aardappelen:

– – andere:

2004 10 91

– – – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2004 90

– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 10

– – suikermais (Zea mays var. saccharata)

2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

2005 20

– aardappelen:

2005 20 10

– – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2005 80 00

– suikermais (Zea mays var. saccharata)

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:

2008 11

– – grondnoten:

2008 11 10

– – – pindakaas

– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen:

2008 91 00

– – palmharten

2008 99

– – andere:

– – – zonder toegevoegde alcohol:

– – – – zonder toegevoegde suiker:

2008 99 85

– – – – – mais, andere dan suikermais (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:

– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie:

2101 11

– – extracten, essences en concentraten

2101 12

– – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie

2101 20

– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van maté:

2101 20 20

– – extracten, essences en concentraten

– – preparaten:

2101 20 98

– – – andere

2101 30

– gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder

2103

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 10 00

– sojasaus

2103 90

– andere:

2103 90 90

– – andere

2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

2201

Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabaksurrogaten

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen:

2403 10

– rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding:

2403 10 10

– – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 g

– andere:

2403 91 00

– – „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak

2403 99

– – andere

Bijlage II(c)

Op de in deze bijlage vermelde verwerkte landbouwproducten blijven op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst de meestbegunstigingsrechten van toepassing

GN-code

Omschrijving

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

0403 10

– yoghurt:

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 10 51

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0403 10 53

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0403 10 59

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 10 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0403 10 93

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0403 10 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0403 90

– andere:

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 90 71

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0403 90 73

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0403 90 79

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

0403 90 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0403 90 93

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0403 90 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta’s:

0405 20

– zuivelpasta’s:

0405 20 10

– – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60 gewichtspercenten

0405 20 30

– – met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 75 gewichtspercenten

2103

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 20 00

– tomatenketchup en andere tomatensausen

Bijlage II(d)

Jaarlijkse tariefcontingenten die bij invoer in Albanië van toepassing zijn op verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap

Bij invoer in Albanië komen onderstaande producten van oorsprong uit de Gemeenschap binnen de hieronder vermelde contingenten in aanmerking voor een nulrecht. Voor hoeveelheden boven het tariefcontingent gelden de voorwaarden van de bijlagen II(a), (b) en (c).

GN-code

Omschrijving

Jaarlijks rechtenvrij contingent

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

150 t

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan mais) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

100 t

2103

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd

60 t

2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

100 t

2201

Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw

3 700 hl

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009

BIJLAGE VII

PROTOCOL 4

INZAKE DE DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG” EN REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK ALBANIË

INHOUDSOPGAVE

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP “PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

Artikel 2

Algemene voorwaarden

Artikel 3

Cumulatie in de Gemeenschap

Artikel 4

Cumulatie in Albanië

Artikel 5

Geheel en al verkregen producten

Artikel 6

Toereikende be- of verwerking

Artikel 7

Ontoereikende be- of verwerking

Artikel 8

Determinerende eenheid

Artikel 9

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Artikel 10

Stellen en assortimenten

Artikel 11

Neutrale elementen

TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 12

Territorialiteitsbeginsel

Artikel 13

Rechtstreeks vervoer

Artikel 14

Tentoonstellingen

TITEL IV

TERUGGAVE EN VRIJSTELLING VAN RECHTEN

Artikel 15

Verbod op de teruggave of vrijstelling van douanerechten

TITEL V

BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikel 16

Algemene voorwaarden

Artikel 17

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Artikel 18

Afgifte achteraf van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Artikel 19

Afgifte van een duplicaat van een EUR.1-certificaat

Artikel 20

Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Artikel 21

Gescheiden boekhouding

Artikel 22

Het opstellen van een factuurverklaring

Artikel 23

Toegelaten exporteurs

Artikel 24

Geldigheid van bewijzen van oorsprong

Artikel 25

Overlegging van bewijzen van oorsprong

Artikel 26

Invoer in deelzendingen

Artikel 27

Vrijstelling van bewijs van oorsprong

Artikel 28

Bewijsstukken

Artikel 29

Bewaring van de bewijzen van oorsprong en de andere bewijsstukken

Artikel 30

Verschillen en vormfouten

Artikel 31

Bedragen in euro

TITEL VI

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 32

Wederzijdse bijstand

Artikel 33

Controle van de bewijzen van oorsprong

Artikel 34

Geschillenregeling

Artikel 35

Sancties

Artikel 36

Vrije zones

TITEL VII

CEUTA EN MELILLA

Artikel 37

Toepassing van het protocol

Artikel 38

Bijzondere voorwaarden

TITEL VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 39

Wijzigingen van het protocol

LIJST VAN BIJLAGEN

Bijlage I:

Aantekeningen bij de lijst in bijlage II

Bijlage II:

Lijst van be- of verwerkingen die niet van oorsprong zijnde materialen moeten ondergaan opdat het verkregen product het karakter van product van oorsprong zou verkrijgen

Bijlage III:

Modellen van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en aanvraag van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Bijlage IV:

Tekst van de factuurverklaring

Bijlage V:

De in de artikelen 3 en 4 bedoelde cumulatie geldt niet voor de in bijlage V vermelde producten.

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:

a)

„vervaardiging”: elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage en speciale behandelingen;

b)

„materiaal”: alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen en dergelijke die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt;

c)

„product”: het verkregen product, ook indien dit bestemd is om later bij de vervaardiging van een ander product te worden gebruikt;

d)

„goederen”: zowel materialen als producten;

e)

„douanewaarde”: de waarde zoals bepaald volgens de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 (Overeenkomst inzake de douanewaarde van de WTO);

f)

„prijs af fabriek”: de prijs die voor het product af fabriek is betaald aan de fabrikant in de Gemeenschap of in Albanië in wiens bedrijf de laatste be- of verwerking is verricht, mits in die prijs de waarde van alle gebruikte materialen is inbegrepen, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd;

g)

„waarde van de materialen”: de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de Gemeenschap of in Albanië is betaald;

h)

„waarde van de materialen van oorsprong”: de waarde van deze materialen als omschreven onder g), welke omschrijving van dienovereenkomstige toepassing is;

i)

„toegevoegde waarde”: de prijs af fabriek verminderd met de douanewaarde van alle gebruikte materialen van oorsprong uit de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen of, indien de douanewaarde niet bekend is of niet kan worden vastgesteld, de eerste verifieerbare prijs die in de Gemeenschap of in Albanië voor deze materialen werd betaald;

j)

„hoofdstukken” en „posten”: de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen vormt, in dit protocol „geharmoniseerd systeem” of „GS” genoemd;

k)

„ingedeeld”: de indeling van een product of materiaal onder een bepaalde post;

l)

„zending”: producten die gelijktijdig door een exporteur naar dezelfde geadresseerde worden verzonden of die vergezeld gaan van één vervoersdocument dat de verzending van de exporteur naar de geadresseerde dekt, of bij gebreke daarvan, één factuur;

m)

„gebieden”: ook de territoriale wateren.

TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

Artikel 2

Algemene voorwaarden

1.   Voor de toepassing van de overeenkomst worden de volgende producten beschouwd van oorsprong te zijn uit de Gemeenschap:

a)

geheel en al in de Gemeenschap verkregen producten in de zin van artikel 5;

b)

in de Gemeenschap verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in de Gemeenschap een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 6.

2.   Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de volgende producten beschouwd als van oorsprong uit Albanië:

a)

geheel en al in Albanië verkregen producten in de zin van artikel 5;

b)

in Albanië verkregen producten waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in Albanië een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 6.

Artikel 3

Cumulatie in de Gemeenschap

1.   Onverminderd artikel 2, lid 1, worden producten als van oorsprong uit de Gemeenschap beschouwd indien zij aldaar zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit Albanië, de Gemeenschap of een land of gebied dat deelneemt in het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (1) of van materialen van oorsprong uit Turkije waarop Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije van 22 december 1995 (2) van toepassing is, mits deze materialen in de Gemeenschap bewerkingen hebben ondergaan die ingrijpender zijn dan die bedoeld in artikel 7. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen toereikende be- of verwerkingen hebben ondergaan.

2.   Indien de in de Gemeenschap verrichte be- of verwerkingen niet ingrijpender zijn dan de in artikel 7 bedoelde be- of verwerkingen, wordt het verkregen product enkel als van oorsprong uit de Gemeenschap beschouwd indien de aldaar toegevoegde waarde groter is dan die van de gebruikte materialen van oorsprong uit een van de andere in lid 1 bedoelde landen en gebieden. Is dit niet het geval, dan wordt het verkregen product beschouwd als van oorsprong uit het land dat de hoogste waarde vertegenwoordigt van de bij de vervaardiging in de Gemeenschap gebruikte materialen van oorsprong.

3.   De producten van oorsprong uit een van de in lid 1 genoemde landen en gebieden die in de Gemeenschap geen enkele be- of verwerking ondergaan, behouden hun oorsprong wanneer zij naar een van deze landen en gebieden worden uitgevoerd.

4.   De cumulatie waarin dit artikel voorziet, kan slechts worden toegepast indien:

a)

tussen de landen en gebieden die betrokken zijn bij het verwerven van de oorsprong en het land van bestemming een preferentiële handelsovereenkomst overeenkomstig artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) van toepassing is;

b)

materialen en producten de oorsprong hebben verkregen door de toepassing van oorsprongsregels die identiek zijn met die in dit protocol;

en

c)

in het Publicatieblad van de Europese Unie (C-reeks) en in Albanië volgens de eigen procedures van dat land berichten zijn gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat aan de eisen voor de toepassing van cumulatie is voldaan.

De cumulatie waarin dit artikel voorziet, is van toepassing met ingang van de datum die is aangegeven in de kennisgeving in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Gemeenschap zal Albanië door tussenkomst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen nadere bijzonderheden verstrekken over de overeenkomsten en de daarin opgenomen oorsprongsregels die met de andere in lid 1 genoemde landen en gebieden worden toegepast.

De cumulatie geldt niet voor de in bijlage V vermelde producten.

Artikel 4

Cumulatie in Albanië

1.   Onverminderd artikel 2, lid 2, worden producten als van oorsprong uit Albanië beschouwd indien zij aldaar zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit de Gemeenschap, Albanië of een land of gebied dat deelneemt in het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (3) of van materialen van oorsprong uit Turkije waarop Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije van 22 december 1995 (4) van toepassing is, mits deze materialen in de Gemeenschap bewerkingen hebben ondergaan die ingrijpender zijn dan die bedoeld in artikel 7. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen toereikende be- of verwerkingen hebben ondergaan.

2.   Indien de in Albanië verrichte be- of verwerkingen nit ingrijpender zijn dan de in artikel 7 bedoelde be- of verwerkingen, wordt het verkregen product enkel als van oorsprong uit Albanië beschouwd indien de aldaar toegevoegde waarde groter is dan die van de gebruikte materialen van oorsprong uit een van de andere in lid 1 bedoelde landen en gebieden. Is dit niet het geval dan wordt het verkregen product beschouwd als van oorsprong uit het land waar de meeste waarde is toegevoegd aan de bij de vervaardiging in Albanië gebruikte materialen van oorsprong.

3.   De producten van oorsprong uit een van de in lid 1 genoemde landen en gebieden die in Albanië geen enkele be- of verwerking ondergaan, behouden hun oorsprong wanneer zij naar een van deze landen en gebieden worden uitgevoerd.

4.   De cumulatie waarin dit artikel voorziet, kan slechts worden toegepast indien:

a)

tussen de landen en gebieden die betrokken zijn bij het verwerven van de oorsprong en het land van bestemming een preferentiële handelsovereenkomst overeenkomstig artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) van toepassing is;

b)

materialen en producten de oorsprong hebben verkregen door de toepassing van oorsprongsregels die identiek zijn met die in dit protocol;

en

c)

in het Publicatieblad van de Europese Unie (C-reeks) en in Albanië volgens de eigen procedures van dat land berichten zijn gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat aan de eisen voor de toepassing van cumulatie is voldaan.

De cumulatie waarin dit artikel voorziet, is van toepassing met ingang van de datum die is aangegeven in de kennisgeving in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie.

Albanië zal de Gemeenschap door tussenkomst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen nadere gegevens verstrekken over de overeenkomsten, met inbegrip van de datums van inwerkingtreding, en de daarin opgenomen oorsprongsregels, die met de andere in lid 1 genoemde landen en gebieden worden toegepast.

De cumulatie geldt niet voor de in bijlage V vermelde producten.

Artikel 5

Geheel en al verkregen producten

1.   Als geheel en al in de Gemeenschap of Albanië verkregen worden beschouwd:

a)

aldaar uit de bodem of zeebodem gewonnen minerale producten;

b)

aldaar geoogste producten van het plantenrijk;

c)

aldaar geboren en opgefokte levende dieren;

d)

producten afkomstig van aldaar gehouden levende dieren;

e)

voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij;

f)

producten van de zeevisserij en andere buiten de territoriale wateren van de Gemeenschap of Albanië door hun schepen uit de zee gewonnen producten;

g)

producten die, uitsluitend uit de onder f) bedoelde producten, aan boord van hun fabrieksschepen zijn vervaardigd;

h)

aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning van grondstoffen kunnen dienen, met inbegrip van gebruikte banden die uitsluitend geschikt zijn om van een nieuw loopvak te worden voorzien of slechts als afval kunnen worden gebruikt;

i)

afval en schroot afkomstig van aldaar verrichte fabrieksbewerkingen;

j)

producten, gewonnen van of vanonder de zeebodem buiten de territoriale wateren, mits zij alleen het recht hebben op ontginning van deze boden of ondergrond;

k)

goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met j) bedoelde producten zijn vervaardigd.

2.   De termen „hun schepen” en „hun fabrieksschepen” in lid 1, onder f) en g), zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen:

a)

die in een lidstaat van de Gemeenschap of in Albanië zijn ingeschreven of geregistreerd;

b)

die de vlag van een lidstaat van de Gemeenschap of van Albanië voeren.

c)

die voor ten minste 50 % toebehoren aan onderdanen van lidstaten van de Gemeenschap of onderdanen van Albanië of aan een vennootschap die haar hoofdkantoor in een van deze staten heeft en waarvan de bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van bestuur of van toezicht en de meerderheid van de leden van deze raden onderdaan zijn van een lidstaat van de Gemeenschap of onderdaan van Albanië en waarvan bovendien, in het geval van personenvennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ten minste de helft van het kapitaal toebehoort aan deze staten of aan openbare lichamen of onderdanen van deze staten;

d)

waarvan de kapitein en de officieren onderdaan zijn van een lidstaat van de Gemeenschap of onderdaan van Albanië,

en

e)

waarvan de bemanning voor ten minste 75 % bestaat uit onderdanen van lidstaten of van Albanië.

Artikel 6

Toereikende be-of verwerking

1.   Voor de toepassing van artikel 2 worden producten die niet geheel en al verkregen zijn, geacht een toereikende bewerking of verwerking te hebben ondergaan indien aan de voorwaarden van de lijst in bijlage II is voldaan.

Die voorwaarden geven voor alle onder de overeenkomst vallende producten aan welke be- of verwerkingen niet van oorsprong zijnde materialen moeten ondergaan om het karakter van product van oorsprong te verkrijgen, en zijn slechts op die materialen van toepassing. Dit betekent dat indien een product dat de oorsprong heeft verkregen doordat het aan de voorwaarden in die lijst voor dat product heeft voldaan, als materiaal gebruikt wordt bij de vervaardiging van een ander product, de voorwaarden die van toepassing zijn op het product waarin het wordt verwerkt daarvoor niet gelden. Er wordt dan geen rekening gehouden met niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging ervan zijn gebruikt.

2.   In afwijking van lid 1 kunnen niet van oorsprong zijnde materialen die, volgens de voorwaarden in de lijst, bij de vervaardiging van een product niet mogen worden gebruikt, toch worden gebruikt, indien:

a)

wanneer de totale waarde ervan niet hoger is dan 10 procent van de prijs af fabriek van het product;

b)

de in de lijst vermelde maximumwaarden voor niet van oorsprong zijnde materialen door de toepassing van dit lid niet worden overschreden.

Dit lid is niet van toepassing op de producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerde systeem zijn ingedeeld.

3.   De leden 1 en 2 zijn van toepassing onder voorbehoud van artikel 7.

Artikel 7

Ontoereikende be- of verwerking

1.   Onverminderd lid 2 worden de volgende be- of verwerkingen beschouwd als ontoereikend om de oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan:

a)

behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren;

b)

het splitsen en samenvoegen van colli;

c)

het wassen, schoonmaken; het stofvrij maken, verwijderen van roest, olie, verf of dergelijke;

d)

het strijken of persen van textiel;

e)

het schilderen of polijsten;

f)

het ontvliezen of doppen, het geheel of gedeeltelijk bleken, het polijsten of vlampolijsten van granen of rijstdoppen;

g)

het kleuren van suiker of het vormen van suikerklonten;

h)

het pellen, ontpitten of schillen van noten, vruchten of groenten;

i)

het aanscherpen, vermalen of versnijden;

j)

het zeven, sorteren, classificeren, assorteren; (daaronder begrepen het samenstellen van sets van artikelen);

k)

het bottelen, verpakken in blikken, flesjes, zakken, dozen of andere omhulsels, het bevestigen op kaarten of platen, en alle andere eenvoudige verrichtingen in verband met de opmaak;

l)

het aanbrengen of opdrukken op de producten zelf of hun verpakking van merken, etiketten, beeldmerken of andere soortgelijke merktekens;

m)

het mengen van producten, ook van verschillende soorten; het mengen van suiker met andere stoffen;

n)

het samenvoegen van delen van artikelen tot een volledig artikel dan wel het uit elkaar nemen van artikelen in onderdelen;

o)

twee of meer van de onder a) tot en met n) vermelde behandelingen tezamen;

p)

het slachten van dieren.

2.   Om te bepalen of de be- of verwerkingen die een bepaald product heeft ondergaan ontoereikend zijn in de zin van lid 1 worden alle be- of verwerkingen die dit product in de Gemeenschap of in Albanië heeft ondergaan tezamen genomen.

Artikel 8

Determinerende eenheid

1.   De determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen van dit protocol is het product dat volgens de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

Hieruit volgt:

a)

wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen, onder één enkele post van het geharmoniseerde systeem wordt ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt;

b)

wanneer een zending bestaat uit een aantal identieke producten die onder dezelfde post van het geharmoniseerde systeem worden ingedeeld, moet elk product voor de toepassing van de bepalingen van dit protocol afzonderlijk worden genomen.

2.   Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling, tel.t deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Artikel 9

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs daarvan zijn inbegrepen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, worden geacht één geheel te vormen met het materieel en de machines, apparaten of voertuigen in kwestie.

Artikel 10

Stellen en assortimenten

Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem, worden als van oorsprong beschouwd indien alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en producten die niet van oorsprong zijn, wordt als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de producten die niet van oorsprong zijn niet meer dan 15 procent van de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Artikel 11

Neutrale elementen

Om te bepalen of een product van oorsprong is, is het niet noodzakelijk de oorsprong na te gaan van bij de vervaardiging gebruikte:

a)

energie en brandstof;

b)

fabrieksuitrusting;

c)

machines en werktuigen;

d)

goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook niet bedoeld waren daarin voor te komen.

TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 12

Territorialiteitsbeginsel

1.   Aan de in titel II genoemde voorwaarden voor het verkrijgen van de oorsprong moet zonder onderbreking in de Gemeenschap of in Albanië voldaan, behoudens de artikelen 3 en 4, en lid 3 van dit artikel.

2.   Behoudens de artikelen 3 en 4 worden producten van oorsprong die uit de Gemeenschap of Albanië een ander land worden uitgevoerd en vervolgens opnieuw worden ingevoerd, als niet van oorsprong beschouwd, tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat:

a)

de terugkerende goederen dezelfde zijn als de eerder uitgevoerde goederen;

en

b)

de goederen tijdens de periode dat zij waren uitgevoerd geen andere be- of verwerkingen hebben ondergaan dan die welke noodzakelijk waren om ze in goede staat te bewaren.

3.   Een buiten de Gemeenschap of Albanië verrichte be- of verwerking van uit de Gemeenschap of Albanië uitgevoerde en later wederingevoerde materialen ontneemt niet het karakter van product van oorsprong overeenkomstig het bepaalde in titel II indien:

a)

die materialen geheel en al in de Gemeenschap of Albanië zijn verkregen dan wel, voorafgaand aan de uitvoer, aldaar een meer ingrijpende be- of verwerking dan de in artikel 7 vermelde ontoereikende be- of verwerkingen hebben ondergaan,

en

b)

ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat:

i)

de wederingevoerde goederen het resultaat zijn van de be- of verwerking van de uitgevoerde materialen,

en

ii)

de totale buiten de Gemeenschap of Albanië toegevoegde waarde niet meer dan 10 % bedraagt van de prijs af fabriek van het als product van oorsprong aangemerkte eindproduct.

4.   Voor de toepassing van lid 3 is het bepaalde in titel II betreffende het verlenen van de oorsprong niet van toepassing op buiten de Gemeenschap of Albanië verrichte be- of verwerkingen. Wanneer evenwel, in de lijst van bijlage II, voor de vaststelling van de oorsprong van het eindproduct een regel is opgenomen die een maximumwaarde geeft voor alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen, mag de totale waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die in het gebied van de betrokken partij worden verwerkt en de totale buiten de Gemeenschap of Albanië overeenkomstig dit artikel toegevoegde waarde het vermelde percentage niet overschrijden.

5.   Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 3 en 4 wordt onder „totale toegevoegde waarde” verstaan alle buiten de Gemeenschap of Albanië gemaakte kosten, met inbegrip van de waarde van de aldaar toegevoegde materialen.

6.   De leden 3 en 4 zijn niet van toepassing op producten die niet aan de voorwaarden van de lijst in bijlage II voldoen of die slechts kunnen worden aangemerkt als toereikend te zijn be- of verwerkt door toepassing van de algemene tolerantieregel van artikel 6, lid 2.

7.   Het bepaalde in de leden 3 en 4 is niet van toepassing op producten van de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerde systeem.

8.   De buiten de Gemeenschap of Albanië verrichte be- of verwerkingen als bedoeld in dit artikel vinden plaats in het kader van de regeling passieve veredeling of een soortgelijke regeling.

Artikel 13

Rechtstreeks vervoer

1.   De bij deze overeenkomst vastgestelde preferentiële regeling is uitsluitend van toepassing op producten die aan de voorwaarden van dit protocol voldoen en die rechtstreeks tussen de Gemeenschap en Albanië over het grondgebied van een in de artikelen 3 en 4 genoemd ander land of gebied zijn vervoerd. Goederen die één enkele zending vormen, kunnen via een ander grondgebied worden vervoerd, eventueel met overslag of tijdelijke opslag op dit grondgebied, voor zover zij in het land van doorvoer of opslag onder toezicht van de douane blijven en aldaar geen andere behandelingen ondergaan dan lossen en opnieuw laden of behandelingen om ze in goede staat te bewaren.

Producten van oorsprong mogen per pijpleiding via een ander grondgebied dan dat van de Gemeenschap of van Albanië worden vervoerd.

2.   Het bewijs dat aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan, wordt geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de douane van het land van invoer:

a)

een enkel vervoerdocument dat het vervoer dekt van het land van uitvoer door het land van doorvoer, of

b)

een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer afgegeven certificaat:

i)

met een nauwkeurige omschrijving van de goederen;

ii)

met de data waarop de producten gelost en opnieuw geladen zijn, in voorkomend geval onder vermelding van de gebruikte schepen of andere vervoermiddelen,

en

iii)

met een verklaring over de voorwaarden waarop de goederen in het land van doorvoer verbleven,

of

c)

bij ontstentenis hiervan, alle andere bewijsstukken.

Artikel 14

Tentoonstellingen

1.   De overeenkomst is van toepassing op producten van oorsprong die naar een tentoonstelling in een ander dan de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen en gebieden zijn verzonden en die na de tentoonstelling zijn verkocht en in de Gemeenschap of in Albanië worden ingevoerd, mits ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat:

a)

een exporteur deze producten vanuit de Gemeenschap of Albanië naar het land van de tentoonstelling heeft verzonden en ze daar heeft tentoongesteld;

b)

deze exporteur de producten heeft verkocht of op een andere wijze heeft afgestaan aan een geadresseerde in de Gemeenschap of Albanië;

c)

de producten tijdens of onmiddellijk na de tentoonstelling in dezelfde staat als waarin zij naar de tentoonstelling zijn gegaan zijn verzonden,

en

d)

de goederen vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling werden verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die tentoonstelling te worden vertoond.

2.   Een bewijs van de oorsprong wordt overeenkomstig de bepalingen van titel V afgegeven of opgesteld en op de normale wijze bij de douane van het land van invoer ingediend. Op dit bewijs zijn de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld. Indien nodig kunnen aanvullende bewijsstukken worden verlangd ten aanzien van de aard van de producten en de voorwaarden waarop zij waren tentoongesteld.

3.   Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse producten worden gehouden, en gedurende welke de producten onder douanetoezicht zijn gebleven.

TITEL IV

TERUGGAVE EN VRIJSTELLING VAN RECHTEN

Artikel 15

Verbod op de teruggave of vrijstelling van douanerechten

1.   Niet van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de vervaardiging van producten van oorsprong uit de Gemeenschap, Albanië of een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen of gebieden waarvoor overeenkomstig titel V een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld, komen in de Gemeenschap of in Albanië niet in aanmerking voor teruggave of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook.

2.   Het verbod in lid 1 is van toepassing op elke regeling voor terugbetaling of algehele of gedeeltelijke vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking die in de Gemeenschap of in Albanië van toepassing is op materialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt, indien een dergelijke terugbetaling of vrijstelling uitdrukkelijk of feitelijk wordt toegekend indien de producten die uit genoemde materialen zijn verkregen worden uitgevoerd, doch niet van toepassing is indien deze producten voor binnenlands gebruik zijn bestemd.

3.   De exporteur van producten die door een bewijs van oorsprong zijn gedekt, dient op verzoek van de douaneautoriteiten steeds bereid te zijn alle stukken over te leggen waaruit blijkt dat geen teruggave of vrijstelling van rechten is verkregen ten aanzien van de bij de vervaardiging van de betrokken producten gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn en dat alle douanerechten en heffingen van gelijke werking die op deze materialen van toepassing zijn, inderdaad zijn betaald.

4.   De leden 1, 2 en 3 zijn ook van toepassing op de verpakking in de zin van artikel 8, lid 2, op accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen in de zin van artikel 9 en op artikelen die deel uitmaken van een stel of assortiment in de zin van artikel 10, wanneer dergelijke artikelen niet van oorsprong zijn.

5.   De leden 1 tot en met 4 zijn uitsluitend van toepassing op materialen van de soort waarop de overeenkomst van toepassing is. Zij doen geen afbreuk aan het systeem van restituties bij de uitvoer van landbouwproducten overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.

TITEL V

BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikel 16

Algemene voorwaarden

1.   Deze overeenkomst is van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in Albanië worden ingevoerd en op producten van oorsprong uit Albanië die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van:

a)

een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model in bijlage III is opgenomen, of

b)

in de in artikel 22, lid 1, bedoelde gevallen, een verklaring van de exporteur (hierna „factuurverklaring” genoemd) op een factuur, pakbon of een ander handelsdocument, waarin de producten duidelijk genoeg zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden; de tekst van deze factuurverklaring is opgenomen in bijlage IV.

2.   In afwijking van lid 1 vallen producten van oorsprong in de zin van dit protocol in de in artikel 27 bedoelde gevallen onder de toepassing van de overeenkomst zonder dat een van de hierboven genoemde documenten behoeft te worden overgelegd.

Artikel 17

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1.   Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven door de douane van het land van uitvoer op schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

2.   Te dien einde vult de exporteur of diens gemachtigde vertegenwoordiger zowel het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 als het aanvraagformulier in. Modellen van beide formulieren zijn in bijlage III opgenomen. Deze formulieren worden ingevuld in een van de talen waarin deze overeenkomst is opgesteld overeenkomstig het nationale recht van het land van uitvoer. Indien de formulieren met de hand worden ingevuld, dient dit met inkt en in blokletters te gebeuren. De producten moeten worden omschreven in het daartoe bestemde vak en er mogen geen regels worden opengelaten. Indien dit vak niet geheel is ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en wordt het niet-ingevulde gedeelte doorgekruist.

3.   De exporteur die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 verzoekt, dient op verzoek van de douane van het land van uitvoer waar dit certificaat wordt afgegeven, steeds de nodige documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

4.   Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van een lidstaat van de Gemeenschap of van Albanië en de producten kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de Gemeenschap, Albanië en van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen of gebieden, en aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

5.   De met de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 belaste douaneautoriteiten nemen alle nodige maatregelen om te controleren of de producten daadwerkelijk van oorsprong zijn, en gaan na of aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten. Zij zien er ook op toe dat de in lid 2 bedoelde formulieren correct zijn ingevuld. In het bijzonder gaan zij na of de voor de omschrijving van de goederen bestemde ruimte op zodanige wijze is ingevuld dat frauduleuze toevoegingen onmogelijk zijn.

6.   De datum van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt vermeld in vak 11 van het certificaat.

7.   Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douane afgegeven en ter beschikking van de exporteur gesteld zodra de goederen werkelijk worden uitgevoerd of wanneer het zeker is dat zij zullen worden uitgevoerd.

Artikel 18

Afgifte achteraf van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1.   In afwijking van artikel 17, lid 7, kan een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bij wijze van uitzondering na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft worden afgegeven, indien

a)

dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet bij de uitvoer is gebeurd,

of

b)

ten genoegen van de douane is aangetoond dat het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wel is afgegeven, maar bij invoer om technische redenen niet is aanvaard.

2.   Met het oog op de toepassing van lid 1 dient de exporteur in zijn aanvraag de plaats en de datum van uitvoer te vermelden van de producten waarop het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 betrekking heeft, onder opgave van de redenen van zijn aanvraag.

3.   Vóór de douane tot afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 overgaat, dient zij te hebben vastgesteld dat de gegevens in de aanvraag van de exporteur overeenstemmen met die in het desbetreffende dossier.

4.   Op een achteraf afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt in de Engelse taal de volgende aantekening aangebracht: „ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   De in lid 4 bedoelde aantekening wordt aangebracht in het vak „Opmerkingen” van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

Artikel 19

Afgifte van een duplicaat van een EUR.1-certificaat

1.   In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 kan de exporteur de douaneautoriteiten die dit certificaat hadden afgegeven, verzoeken een duplicaat op te maken aan de hand van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn.

2.   Op het aldus afgegeven duplicaat wordt in de Engelse taal de volgende aantekening aangebracht: „DUPLICATE”.

3.   De in lid 2 bedoelde aantekening wordt aangebracht in het vak „Opmerkingen” van het duplicaat van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

4.   Het duplicaat, dat dezelfde datum van afgifte draagt als het oorspronkelijke certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, geldt vanaf die datum.

Artikel 20

Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Voor producten van oorsprong die in de Gemeenschap of in Albanië onder toezicht van een douanekantoor zijn geplaatst, kan het oorspronkelijke bewijs van oorsprong door een of meer EUR.1-certificaten worden vervangen bij verzending van deze producten of een gedeelte daarvan naar een andere plaats in de Gemeenschap of in Albanië. Dit certificaat wordt of deze certificaten worden afgegeven door het douanekantoor dat op de producten toezicht houdt.

Artikel 21

Gescheiden boekhouding

1.   Wanneer het met aanzienlijke kosten of moeilijkheden gepaard gaat om afzonderlijke voorraden aan te houden van identieke en onderling verwisselbare materialen die van oorsprong en die niet van oorsprong zijn, kunnen de douaneautoriteiten, op schriftelijk verzoek van de betrokkene, toestaan dat voor het beheer van deze voorraden de methode van de gescheiden boekhouding wordt gebruikt.

2.   Deze gescheiden boekhouding moet kunnen garanderen dat voor een bepaalde referentieperiode eenzelfde aantal producten „van oorsprong” wordt verkregen als verkregen zou zijn indien de voorraden fysiek waren gescheiden.

3.   De douaneautoriteiten kunnen vergunning verlenen voor het gebruik van deze methode op de door hen wenselijk geachte voorwaarden.

4.   Deze methode wordt geregistreerd en toegepast op basis van de algemene boekhoudbeginselen die van toepassing zijn in het land waar het product is vervaardigd.

5.   Het bedrijf dat deze vergunning heeft verkregen kan bewijzen van de oorsprong afgeven of aanvragen, al naar gelang van het geval, voor de hoeveelheid producten die als van oorsprong kunnen worden beschouwd. De vergunninghouder verstrekt op verzoek van de douaneautoriteiten een verklaring over de wijze waarop de hoeveelheden zijn beheerd.

6.   De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de vergunning en kunnen deze steeds intrekken wanneer de vergunninghouder deze niet correct gebruikt of niet aan een van de andere in dit protocol omschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 22

Het opstellen van een factuurverklaring

1.   De in artikel 16, lid 1, onder b), genoemde factuurverklaring kan worden opgesteld door:

a)

toegelaten exporteurs in de zin van artikel 23;

of

b)

een willekeurige exporteur, voor zendingen bestaande uit een of meer colli met producten van oorsprong waarvan de totale waarde niet meer dan 6 000 EUR bedraagt.

2.   Een factuurverklaring kan worden opgesteld indien de producten kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de Gemeenschap, uit Albanië of uit een van de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen of gebieden, en tevens aan de andere voorwaarden van dit protocol voldoen.

3.   De exporteur die de factuurverklaring opstelt, moet op verzoek van de douane van het land van uitvoer steeds de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

4.   Deze factuurverklaring, waarvan de tekst in bijlage IV is opgenomen, wordt door de exporteur op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt in een van de in die bijlage opgenomen talenversies, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. De factuurverklaring kan ook met de hand, met inkt en in blokletters, worden opgesteld.

5.   De factuurverklaring wordt door de exporteur eigenhandig ondertekend. Een toegelaten exporteur in de zin van artikel 23 behoeft deze verklaring echter niet te ondertekenen, mits hij de douane een schriftelijke verklaring doet toekomen waarin hij de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle factuurverklaringen waaruit zijn identiteit blijkt, alsof hij deze eigenhandig had ondertekend.

6.   Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft of later, maar moet uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft in het land van invoer worden aangeboden.

Artikel 23

Toegelaten exporteurs

1.   De douane van het land van uitvoer kan exporteurs, hierna „toegelaten exporteurs” genoemd, die veelvuldig producten verzenden waarop deze overeenkomst van toepassing is, vergunning verlenen factuurverklaringen op te stellen, ongeacht de waarde van de betrokken producten. Om voor een dergelijke vergunning in aanmerking te komen, moet de exporteur naar het oordeel van de douane de nodige waarborgen bieden met betrekking tot de controle op de oorsprong van de producten en de naleving van alle andere voorwaarden van dit protocol.

2.   De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status van toegelaten exporteur afhankelijk stellen van door hen noodzakelijk geachte voorwaarden.

3.   De douane kent de toegelaten exporteur een nummer toe, dat op de factuurverklaringen moet worden vermeld.

4.   De douane houdt toezicht op het gebruik van de vergunning door de toegelaten exporteur.

5.   De douaneautoriteiten kunnen de vergunning te allen tijde intrekken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer de toegelaten exporteur niet meer de in lid 1 bedoelde garanties biedt, niet meer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden voldoet, of de vergunning oneigenlijk gebruikt.

Artikel 24

Geldigheid van bewijzen van oorsprong

1.   Een bewijs van oorsprong is vier maanden geldig vanaf de datum van afgifte in het land van uitvoer. Het moet binnen deze periode worden ingediend bij de douane van het land van invoer.

2.   Bewijzen van oorsprong die na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bij de douane van het land van invoer worden ingediend, kunnen met het oog op de toepassing van de preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate indiening het gevolg is van overmacht of buitengewone omstandigheden.

3.   In andere gevallen van verlate indiening kan de douane van het land van invoer de bewijzen van oorsprong aanvaarden indien de producten vóór het verstrijken van genoemde termijn bij haar zijn aangebracht.

Artikel 25

Overlegging van bewijzen van oorsprong

Bewijzen van oorsprong worden bij de douane van het land van invoer ingediend overeenkomstig de aldaar geldende procedures. Deze autoriteiten kunnen om een vertaling van dit bewijs vragen. Zij kunnen voorts eisen dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een verklaring van de importeur dat de producten aan de voorwaarden voor de toepassing van de overeenkomst voldoen.

Artikel 26

Invoer in deelzendingen

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van het land van invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de zin van algemene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem, vallende onder de afdelingen XVI en XVII of de posten 7308 en 9406 van het geharmoniseerd systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt één enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten ingediend bij de invoer van de eerste deelzending.

Artikel 27

Vrijstelling van bewijs van oorsprong

1.   Goederen die in kleine zendingen door particulieren aan particulieren worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers worden als producten van oorsprong toegelaten zonder dat een bewijs van oorsprong behoeft te worden overgelegd, voor zover aan zulke goederen ieder handelskarakter vreemd is en verklaard wordt dat zij aan de voorwaarden voor de toepassing van dit protocol voldoen en er over de juistheid van deze verklaring geen twijfel bestaat. Voor postzendingen kan deze verklaring op het douaneaangifteformulier CN22/CN23 of op een daaraan gehecht blad worden gesteld.

2.   Als invoer waaraan ieder handelskarakter vreemd is, wordt beschouwd de invoer van incidentele aard van goederen die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde, de reiziger of de leden van hun gezin, mits noch de aard, noch de hoeveelheid van de goederen op commerciële doeleinden wijzen.

3.   Voorts mag de totale waarde van deze producten niet meer bedragen dan 500 EUR voor kleine zendingen of 1 200 EUR voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

Artikel 28

Bewijsstukken

De in artikel 17, lid 3, en artikel 22, lid 3, bedoelde documenten aan de hand waarvan wordt aangetoond dat producten die door een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of een factuurverklaring worden gedekt, producten van oorsprong zijn uit de Gemeenschap, Albanië of een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen of gebieden en aan de andere voorwaarden van dit protocol voldoen, kunnen onder meer de volgende zijn:

a)

een rechtstreeks bewijs, bijvoorbeeld aan de hand van de boekhouding of de interne administratie van de exporteur of leverancier, van de door deze uitgevoerde be- of verwerkingen om de producten te verkrijgen;

b)

in de Gemeenschap of in Albanië afgegeven of opgestelde en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de oorsprong van de gebruikte materialen blijkt;

c)

in de Gemeenschap of in Albanië afgegeven of opgestelde, en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de be- of verwerking in de Gemeenschap of in Albanië blijkt;

d)

certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of factuurverklaringen waaruit de oorsprong van de gebruikte materialen blijkt, die overeenkomstig dit protocol in de Gemeenschap of in Albanië zijn afgegeven of opgesteld, of die in een van de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen of gebieden zijn opgesteld overeenkomstig oorsprongsregels die gelijk zijn aan de oorsprongsregels van dit protocol;

e)

passende bewijsstukken inzake be- of verwerking buiten de Gemeenschap of Albanië overeenkomstig artikel 12, waaruit blijkt dat aan de eisen van dat artikel is voldaan.

Artikel 29

Bewaring van de bewijzen van oorsprong en de andere bewijsstukken

1.   Exporteurs die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 verzoeken, dienen de in artikel 17, lid 3, bedoelde documenten ten minste drie jaar te bewaren.

2.   Exporteurs die een factuurverklaring opstellen, bewaren een kopie van deze factuurverklaring en van de in artikel 22, lid 3, bedoelde documenten gedurende een periode van ten minste drie jaar.

3.   De douane van het land van uitvoer die een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 afgeeft, bewaart het in artikel 17, lid 2, bedoelde aanvraagformulier ten minste drie jaar.

4.   De douane van het land van invoer bewaart de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en factuurverklaringen die bij haar werden ingediend gedurende ten minste drie jaar.

Artikel 30

Verschillen en vormfouten

1.   Geringe verschillen tussen de gegevens op het bewijs van oorsprong en de gegevens op de documenten die voor het vervullen van de invoerformaliteiten bij het douanekantoor worden ingediend, maken het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of de factuurverklaring niet automatisch ongeldig, indien blijkt dat het document wel degelijk met de aangebrachte goederen overeenstemt.

2.   Kennelijke vormfouten, zoals typefouten, op het bewijs van oorsprong leiden niet tot weigering van dit document indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 31

Bedragen in euro

1.   Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 3, wordt, wanneer de producten gefactureerd zijn in een andere valuta dan de euro, de tegenwaarde van de in euro uitgedrukte bedragen in de nationale valuta van de lidstaten van de Gemeenschap, van Albanië of van een van de andere landen of gebieden bedoeld in de artikelen 3 en 4, jaarlijks door elk van de betrokken landen vastgesteld.

2.   Artikel 22, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 3, zijn van toepassing op zendingen op basis van de valuta waarin de factuur is opgesteld, overeenkomstig het bedrag dat door het betrokken land is vastgesteld.

3.   De in een bepaalde nationale valuta te gebruiken bedragen zijn de tegenwaarde in die valuta van de in euro uitgedrukte bedragen op de eerste werkdag van oktober. De tegenwaarde wordt de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor 15 oktober meegedeeld en is van toepassing vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. De Commissie van de Europese Gemeenschappen stelt alle betrokken landen in kennis van de desbetreffende tegenwaarden.

4.   Een land mag het bedrag dat het resultaat is van de omrekening in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag naar boven of beneden afronden. Het afgeronde bedrag mag niet meer dan 5 procent afwijken van het door omrekening verkregen bedrag. Een land kan de tegenwaarde in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag ongewijzigd handhaven, indien bij de omrekening van dit bedrag, ten tijde van de in lid 3 bedoelde jaarlijkse aanpassing, vóór afronding, een stijging van minder 15 procent van die tegenwaarde wordt verkregen. De tegenwaarde in nationale valuta kan ongewijzigd blijven, indien de omrekening tot een daling van de tegenwaarde leidt.

5.   De in euro uitgedrukte bedragen worden door het Stabilisatie- en associatiecomité op verzoek van de Gemeenschap of Albanië herzien. Bij deze herziening onderzoekt het comité of het wenselijk is de betreffende limieten in reële termen te handhaven. Het kan te dien einde besluiten de in euro uitgedrukte bedragen te wijzigen.

TITEL VI

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 32

Wederzijdse bijstand

1.   De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Gemeenschap en van Albanië doen elkaar via de Commissie afdrukken toekomen van de stempels die in hun douanekantoren worden gebruikt bij de afgifte van EUR.1-certificaten, alsmede de adressen van de douanediensten die belast zijn met de controle van deze certificaten en de factuurverklaringen.

2.   Met het oog op de correcte toepassing van dit protocol verlenen de Gemeenschap en Albanië elkaar via de bevoegde douane-instanties bijstand bij de controle op de echtheid van EUR.1-certificaten en factuurverklaringen en de juistheid van de daarop vermelde gegevens.

Artikel 33

Controle van de bewijzen van oorsprong

1.   Bewijzen van oorsprong worden achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd, alsmede wanneer de douaneautoriteiten van het land van invoer redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten, de oorsprong van de betrokken producten of de naleving van de andere voorwaarden van dit protocol.

2.   Met het oog op de toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten van het land van invoer het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, de factuur, indien deze werd voorgelegd, de factuurverklaring of een kopie van deze documenten, terug aan de douaneautoriteiten van het land van uitvoer, in voorkomend geval onder vermelding van de redenen waarom een onderzoek wordt aangevraagd. Zij verstrekken bij deze aanvraag om controle alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs van oorsprong onjuist zijn.

3.   De controle wordt verricht door de douane van het land van uitvoer. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten.

4.   Indien de douane van het land van invoer besluit de preferentiële behandeling niet toe te kennen zolang de uitslag van de controle niet bekend is, doet zij de importeur het voorstel de producten vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.

5.   De resultaten van de controle worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de douanedienst die de controle heeft aangevraagd. In deze mededeling moet duidelijk worden aangegeven of de documenten al dan niet echt zijn, of de betrokken producten als producten van oorsprong uit de Gemeenschap, Albanië of een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen of gebieden beschouwd kunnen worden en of aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

6.   Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na het verzoek om controle geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord niet voldoende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de werkelijke oorsprong van de producten vast te stellen, kent de aanvragende douanedienst de preferentiële behandeling niet toe, behoudens buitengewone omstandigheden.

Artikel 34

Geschillenregeling

Geschillen ten aanzien van de in artikel 33 bedoelde controles die niet onderling geregeld kunnen worden tussen de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd en de douaneautoriteiten die deze hebben moeten uitvoeren, en problemen in verband met de interpretatie van dit protocol worden aan het Stabilisatie- en associatiecomité voorgelegd.

In alle gevallen is de wetgeving van het land van invoer van toepassing op de beslechting van geschillen tussen een importeur en de douane van het land van invoer.

Artikel 35

Sancties

Sancties worden getroffen tegen ieder die een document met onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel goederen onder de preferentiële regeling te doen vallen.

Artikel 36

Vrije zones

1.   De Gemeenschap en Albanië nemen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat producten die onder geleide van een bewijs van oorsprong worden verhandeld en die tijdens het vervoer in een vrije zone op hun grondgebied verblijven, door andere goederen worden vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke gebruikelijk zijn om ze in goede staat te bevaren.

2.   In afwijking van het bepaalde in lid 1 geven de bevoegde autoriteiten, wanneer producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Albanië die onder dekking van een bewijs van oorsprong in een vrije zone zijn ingevoerd, een be- of verwerking ondergaan, op verzoek van de exporteur een nieuw certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 af, mits deze be- of verwerking in overeenstemming is met de bepalingen van dit protocol.

TITEL VII

CEUTA EN MELILLA

Artikel 37

Toepassing van het protocol

1.   De in artikel 2 gebruikte term „Gemeenschap” heeft geen betrekking op Ceuta en Melilla.

2.   Producten van oorsprong uit Albanië die in Ceuta of Melilla worden ingevoerd, vallen in elk opzicht onder dezelfde douaneregeling als de regeling die op grond van Protocol nr. 2 bij de Akte van Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Republiek Portugal tot de Europese Gemeenschappen van toepassing is op producten van oorsprong uit het douanegebied van de Gemeenschap. Albanië past op onder de overeenkomst vallende producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla dezelfde regeling toe als op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die uit de Gemeenschap worden ingevoerd.

3.   Bij toepassing van lid 2 op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla is dit protocol van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van de bijzondere voorwaarden van artikel 38.

Artikel 38

Bijzondere voorwaarden

1.   Mits zij rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, worden beschouwd als:

1.

producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla:

a)

geheel en al in Ceuta en Melilla verkregen producten;

b)

in Ceuta en Melilla verkregen producten bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, voor zover:

i)

die producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 6,

of voor

ii)

die producten van oorsprong zijn uit Albanië of uit de Gemeenschap, en be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan de in artikel 7 bedoelde be- of verwerkingen;

2.

producten van oorsprong uit Albanië:

a)

geheel en al in Albanië verkregen producten;

b)

in Albanië verkregen producten bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, mits:

i)

die producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 6,

of voor

ii)

die producten van oorsprong zijn uit Ceuta en Melilla of uit de Gemeenschap, en be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan de in artikel 7, lid 1, bedoelde be- of verwerkingen.

2.   Ceuta en Melilla worden als één grondgebied beschouwd.

3.   De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vermeldt „Albanië” en „Ceuta en Melilla” in vak 2 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of op de factuurverklaring. Voor producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla wordt dit bovendien vermeld in vak 4 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of op de factuurverklaring.

4.   De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van dit protocol in Ceuta en Melilla.

TITEL VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 39

Wijzigingen van het protocol

De Stabilisatie- en associatieraad kan besluiten bepalingen van dit protocol te wijzigen.

Bijlage I

Aantekeningen bij de lijst in bijlage II

Aantekening 1

In deze lijst zijn de be- en verwerkingen omschreven waardoor producten als voldoende be- of verwerkt worden beschouwd in de zin van artikel 6 van het protocol.

Aantekening 2

2.1.

In de eerste twee kolommen van de lijst is het verkregen product omschreven. In kolom 1 is het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerde systeem vermeld en kolom 2 bevat de omschrijving van de goederen die volgens dat systeem onder die post of dat hoofdstuk vallen. Voor iedere post of ieder hoofdstuk in de kolommen 1 en 2 wordt in kolom 3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door „ex”, betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van de post dat in kolom 2 is omschreven.

2.2.

Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het product in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel daarnaast in kolom 3 of 4 van toepassing op alle producten die volgens het geharmoniseerd systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1 gegroepeerde posten zijn ingedeeld.

2.3.

Wanneer de lijst verschillende regels geeft voor verschillende producten die onder één post zijn ingedeeld, is bij ieder gedachtestreepje dat gedeelte van de post omschreven waarop de daarnaast in kolom 3 of 4 vermelde regel van toepassing is.

2.4.

Wanneer voor een in kolom 1 en 2 vermeld product zowel in kolom 3 als in kolom 4 een regel wordt gegeven, kan de exporteur kiezen welke regel, die in kolom 3 of die in kolom 4, wordt toegepast. Indien in kolom 4 geen regel is gegeven, moet de regel in kolom 3 worden toegepast.

Aantekening 3

3.1.

Op producten die de oorsprong hebben verkregen en die bij de vervaardiging van andere producten worden gebruikt, is artikel 6 van het protocol van toepassing, ongeacht of de oorsprong verkregen werd in de fabriek waar deze producten worden gebruikt of in een andere fabriek in een overeenkomstsluitende partij.

Voorbeeld:

 

Een motor van post 8407, waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die daarin worden verwerkt niet meer mag bedragen dan 40 % van de prijs af fabriek, is vervaardigd van „ander gelegeerd staal, enkel ruw voorgesmeed” van post ex ex 7224.

 

Indien dit smeedijzer in de Gemeenschap is vervaardigd van niet van oorsprong zijnde ingots, dan heeft het reeds de oorsprong verkregen krachtens de regel in de lijst voor post ex ex7224. Bij de waardeberekening van de motor telt het smeedijzer dan als materiaal van oorsprong, of het nu in dezelfde fabriek werd vervaardigd of in een andere fabriek in de Gemeenschap. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingots wordt dus niet meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

3.2.

De regel in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is; meer be- of verwerking verleent eveneens de oorsprong; omgekeerd kan minder be- of verwerking geen oorsprong verlenen. Mag een niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productiestadium worden gebruikt, dan kan hetzelfde materiaal in een vroeger productiestadium ook worden gebruikt. Hetzelfde materiaal mag evenwel niet worden gebruikt in een later productiestadium.

3.3.

In afw