Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1277

Verordening (EG) nr. 1277/2008 van de Commissie van 17 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1580/2007 met betrekking tot de drempelvolumen voor de toepassing van de aanvullende rechten voor peren, citroenen, appelen en courgettes

OJ L 339, 18.12.2008, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; opgeheven door 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1277/oj

18.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 339/76


VERORDENING (EG) Nr. 1277/2008 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1580/2007 met betrekking tot de drempelvolumen voor de toepassing van de aanvullende rechten voor peren, citroenen, appelen en courgettes

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (1), en met name op artikel 143, onder b), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (2) voorziet in toezicht op de invoer van de in bijlage XVII bij die verordening genoemde producten. Voor dit toezicht gelden de uitvoeringsbepalingen die zijn vastgesteld in artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3).

(2)

Met het oog op de toepassing van artikel 5, lid 4, van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten overeenkomst inzake de landbouw (4), en op grond van de meest recente beschikbare gegevens over 2005, 2006 en 2007 moeten de drempelvolumen voor de toepassing van de aanvullende rechten voor peren, citroenen, appelen en courgettes worden aangepast.

(3)

Verordening (EG) nr. 1580/2007 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.

(3)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(4)  PB L 336 van 23.12.1994, blz. 22.


BIJLAGE

„BIJLAGE XVII

AANVULLENDE INVOERRECHTEN: TITEL IV, HOOFDSTUK II, AFDELING 2

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de tekst van de omschrijving als louter indicatief beschouwd. De werkingssfeer van de aanvullende rechten wordt in het kader van deze bijlage bepaald door de draagwijdte van de GN-codes zoals deze bij de vaststelling van de onderhavige verordening bestaan.

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Toepassingsperiode

Drempelvolume

(in ton)

78.0015

0702 00 00

Tomaten

1 oktober tot en met 31 mei

594 495

78.0020

1 juni tot en met 30 september

108 775

78.0065

0707 00 05

Komkommers

1 mei tot en met 31 oktober

8 632

78.0075

1 november tot en met 30 april

15 259

78.0085

0709 90 80

Artisjokken

1 november tot en met 30 juni

16 421

78.0100

0709 90 70

Courgettes

1 januari tot en met 31 december

65 893

78.0110

0805 10 20

Sinaasappelen

1 december tot en met 31 mei

700 277

78.0120

0805 20 10

Clementines

1 november tot en met eind februari

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen); wilkings en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

1 november tot en met eind februari

95 620

78.0155

0805 50 10

Citroenen

1 juni tot en met 31 december

335 735

78.0160

1 januari tot en met 31 mei

64 586

78.0170

0806 10 10

Tafeldruiven

21 juli tot en met 20 november

89 754

78.0175

0808 10 80

Appelen

1 januari tot en met 31 augustus

876 665

78.0180

1 september tot en met 31 december

106 465

78.0220

0808 20 50

Peren

1 januari tot en met 30 april

257 327

78.0235

1 juli tot en met 31 december

37 316

78.0250

0809 10 00

Abrikozen

1 juni tot en met 31 juli

4 199

78.0265

0809 20 95

Kersen, andere dan zure kersen

21 mei tot en met 10 augustus

151 059

78.0270

0809 30

Perziken, nectarines daaronder begrepen

11 juni tot en met 30 september

39 144

78.0280

0809 40 05

Pruimen

11 juni tot en met 30 september

7 658”


Top