Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0621

2008/621/EG,Euratom: Besluit van de Raad van 23 juni 2008 houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van heroverweging

OJ L 200, 29.7.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; stilzwijgende opheffing door 32012Q1106(01)

29.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 200/20


BESLUIT VAN DE RAAD

van 23 juni 2008

houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van heroverweging

(2008/621/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op artikel 64 van het protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie,

Volgens de procedure van artikel 245, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 160, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gezien het verzoek van het Hof van Justitie van 4 februari 2008,

Gezien het advies van het Europees Parlement van 17 juni 2008,

Gezien het advies van de Commissie van 14 maart 2008,

Overwegende dat in het Reglement voor de procesvoering een aantal nadere regels voor de procedure van heroverweging bedoeld in artikel 225, leden 2 en 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 140 A, leden 2 en 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en in grote lijnen geregeld in de artikelen 62 tot en met 62 ter van het protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie, met name de nadere regels betreffende het taalgebruik van toepassing op deze procedure, dienen te worden vastgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 19 juni 1991 (PB L 176 van 4.7.1991, blz. 7; gerectificeerd in PB L 383 van 29.12.1992, blz. 117), zoals gewijzigd op 21 februari 1995 (PB L 44 van 28.2.1995, blz. 61), 11 maart 1997 (PB L 103 van 19.4.1997, blz. 1; gerectificeerd in PB L 351 van 23.12.1997, blz. 72), 16 mei 2000 (PB L 122 van 24.5.2000, blz. 43), 28 november 2000 (PB L 322 van 19.12.2000, blz. 1), 3 april 2001 (PB L 119 van 27.4.2001, blz. 1), 17 september 2002 (PB L 272 van 10.10.2002, blz. 24, gerectificeerd in PB L 281 van 19.10.2002, blz. 24), 8 april 2003 (PB L 147 van 14.6.2003, blz. 17), 19 april 2004 (PB L 132 van 29.4.2004, blz. 2), 20 april 2004 (PB L 127 van 29.4.2004, blz. 107), 12 juli 2005 (PB L 203 van 4.8.2005, blz. 19), 18 oktober 2005 (PB L 288 van 29.10.2005, blz. 51) en 18 december 2006 (PB L 386 van 29.12.2006, blz. 44), wordt gewijzigd als volgt:

Na artikel 123 wordt in de „Vierde titel bis: Van de heroverweging van beslissingen van het Gerecht van eerste aanleg” een artikel 123 bis ingevoegd, dat luidt als volgt:

„Artikel 123 bis

Wanneer het Hof overeenkomstig artikel 62, tweede alinea, van het statuut besluit om een beslissing van het Gerecht van eerste aanleg te heroverwegen, is de procestaal die van de beslissing van het Gerecht waarop de heroverweging betrekking heeft, onverminderd artikel 29, leden 2, onder b) en c), en 3, vierde en vijfde alinea, van dit reglement.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 23 juni 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

I. JARC


Top