Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0450

Gemeenschappelijk Optreden 2008/450/GBVB van de Raad van 16 juni 2008 met betrekking tot een verdere bijdrage van de Europese Unie tot het proces voor een regeling van het conflict in Georgië/Zuid-Ossetië

OJ L 157, 17.6.2008, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/450/oj

17.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/110


GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2008/450/GBVB VAN DE RAAD

van 16 juni 2008

met betrekking tot een verdere bijdrage van de Europese Unie tot het proces voor een regeling van het conflict in Georgië/Zuid-Ossetië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 27 juni 2006 Gemeenschappelijk Optreden 2006/439/GBVB met betrekking tot een verdere bijdrage van de Europese Unie tot het proces voor een regeling van het conflict in Georgië/Zuid-Ossetië (1) vastgesteld, dat bij Gemeenschappelijk Optreden 2007/484/GBVB (2) werd verlengd tot 31 december 2007.

(2)

De bijstand van de Europese Unie krachtens Gemeenschappelijk Optreden 2006/439/GBVB heeft de doeltreffendheid van haar rol en die van de OVSE bij de regeling van het conflict in Georgië/Zuid-Ossetië versterkt. De bijdrage van de Europese Unie aan de missie van de OVSE naar Georgië, heeft in het bijzonder gezorgd voor een doeltreffende werking van de permanente secretariaten voor de vertegenwoordigers van Georgië en Zuid-Ossetië onder de auspiciën van de OVSE, en heeft tevens bijeenkomsten in het kader van de gemeenschappelijke controlecommissie (hierna „JCC” genoemd), het belangrijkste forum voor de regeling van het conflict, vergemakkelijkt.

(3)

De OVSE heeft verzocht om aanvullende bijstand uit de Europese Unie, en de Europese Unie heeft ermee ingestemd extra financiële bijstand aan het proces voor een regeling van het conflict te bieden. Die financiële bijstand moet vooral toegespitst zijn op ondersteuning van bijeenkomsten van de JCC, van bijeenkomsten van de stuurgroep voor het programma voor economisch herstel en een nieuwsbrief in dat kader, van een workshop inzake het tot stand brengen van wederzijds vertrouwen, alsmede van een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de wetshandhavingsinstanties.

(4)

De bijstand die de Europese Unie in het kader van dit gemeenschappelijk optreden zal verlenen, vormt een aanvulling op de werkzaamheden van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (hierna „SVEU” genoemd) voor de zuidelijke Kaukasus die bij Gemeenschappelijk Optreden 2008/132/GBVB (3) is aangewezen en wiens mandaat er onder andere in bestaat om bij te dragen tot het voorkomen van conflicten, bijstand te verlenen bij het oplossen van conflicten, alsmede om de dialoog van de Europese Unie met de belangrijkste betrokkenen over de regio te intensiveren,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De Europese Unie draagt bij tot versterking van het proces voor een regeling van het conflict in Zuid-Ossetië.

2.   Hiertoe verstrekt de Europese Unie een bijdrage aan de OVSE ter financiering van bijeenkomsten van de JCC en andere mechanismen in het kader van de JCC.

3.   De Europese Unie levert een bijdrage aan de OVSE ter financiering van de bijeenkomsten van de stuurgroep voor het programma voor economisch herstel, aan de nieuwsbrief van het programma voor economisch herstel, aan een workshop inzake het tot stand brengen van wederzijds vertrouwen en aan een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de wetshandhavingsinstanties.

4.   Als onderdeel van de bijstand van de Europese Unie aan een reeks vertrouwenwekkende maatregelen in Georgië, zal de Europese Unie tevens een bijdrage leveren aan de organisatie van een informele bijeenkomst van de JCC in Brussel of in de hoofdstad van de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad bekleedt.

Artikel 2

Het voorzitterschap, dat wordt bijgestaan door de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden met het oog op de verwezenlijking van de in artikel 1 vermelde doelstellingen.

Artikel 3

1.   Betaling van de uit hoofde van dit gemeenschappelijk optreden verstrekte financiële steun is afhankelijk van het op gezette tijden houden van bijeenkomsten van de JCC en van de andere mechanismen in het kader van de JCC, het houden van bijeenkomsten van de stuurgroep voor het programma voor economisch herstel en het uitbrengen van een nieuwsbrief betreffende het programma voor economisch herstel, het houden van een workshop inzake het tot stand brengen van wederzijds vertrouwen, van een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de wetshandhavingsinstanties, en van een informele bijeenkomst van de JCC in Brussel of in de hoofdstad van de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad bekleedt, binnen twaalf maanden na de begindatum van de tussen de Commissie en de OVSE-missie naar Georgië te sluiten financieringsovereenkomst. Zowel Georgië als Zuid-Ossetië dienen aantoonbare inspanningen te leveren om werkelijke politieke vooruitgang te boeken in de richting van een duurzame en vreedzame regeling van hun geschillen.

2.   De Commissie wordt belast met het toezicht op en de evaluatie van de uitvoering van de financiële bijdrage van de Europese Unie, in het bijzonder met betrekking tot de in lid 1 bedoelde voorwaarden. Hiertoe sluit de Commissie een financieringsovereenkomst met de OVSE-missie naar Georgië over de besteding van de bijdrage van de Europese Unie, die de vorm van een subsidie krijgt. De Commissie zorgt er tevens voor dat de subsidie correct wordt gebruikt voor de in artikel 1, leden 2, 3 en 4, vermelde doelstellingen.

3.   De OVSE-missie naar Georgië is verantwoordelijk voor de vergoeding van de dienstreiskosten, voor de organisatie van conferenties onder de auspiciën van de JCC en voor de correcte aankoop en overdracht van apparatuur. In de financieringsovereenkomst wordt bepaald dat de OVSE-missie naar Georgië borg zal staan voor de zichtbaarheid van de bijdrage van de Europese Unie aan het project, alsmede dat zij driemaandelijkse verslagen over de uitvoering ervan bij de Commissie zal indienen.

4.   De Commissie houdt, in nauwe samenwerking met de SVEU voor de zuidelijke Kaukasus, nauw contact met de OVSE-missie naar Georgië om het effect van de EU-bijdrage te volgen en te evalueren.

5.   De Commissie brengt, onder verantwoordelijkheid van het voorzitterschap dat wordt bijgestaan door de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, bij de Raad schriftelijk verslag uit over de uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden. Deze informatie is voornamelijk gebaseerd op de driemaandelijkse verslagen die de OVSE-missie naar Georgië dient te verstrekken, zoals bepaald in lid 3.

Artikel 4

1.   Het totale financiële referentiebedrag voor de in artikel 1, leden 2, 3 en 4, genoemde Europese Unie-bijdragen beloopt 223 000 EUR.

2.   Voor het beheer van de uitgaven die uit het in lid 1 genoemde bedrag worden gefinancierd, gelden de procedures en voorschriften van de Europese Gemeenschap die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Unie.

Artikel 5

1.   Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het is van toepassing tot 16 juni 2009.

2.   Dit gemeenschappelijk optreden wordt tien maanden na de datum van inwerkingtreding ervan geëvalueerd. Daartoe gaat de SVEU voor de zuidelijke Kaukasus in samenwerking met de Commissie na of verdere steun aan het proces voor een regeling in Georgië/Zuid-Ossetië nodig is en doet hij, waar nodig, aanbevelingen aan de Raad.

Artikel 6

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 16 juni 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

D. RUPEL


(1)  PB L 174 van 28.6.2006, blz. 9.

(2)  PB L 181 van 11.7.2007, blz. 14.

(3)  PB L 43 van 19.2.2008, blz. 30.


Top