Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0843

2007/843/EG: Beschikking van de Commissie van 11 december 2007 tot goedkeuring van programma’s ter bestrijding van salmonella bij vermeerderingskoppels van Gallus gallus in bepaalde derde landen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Beschikking 2006/696/EG wat betreft bepaalde volksgezondheidsvoorschriften bij de invoer van pluimvee en broedeieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6094) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 81–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 240 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/843/oj

18.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/81


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 11 december 2007

tot goedkeuring van programma’s ter bestrijding van salmonella bij vermeerderingskoppels van Gallus gallus in bepaalde derde landen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Beschikking 2006/696/EG wat betreft bepaalde volksgezondheidsvoorschriften bij de invoer van pluimvee en broedeieren

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6094)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/843/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (1), en met name op artikel 10, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2), en met name op artikel 9,

Gelet op Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name op artikel 11, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2160/2003 worden voorschriften voor de bestrijding van salmonella bij diverse pluimveepopulaties in de lidstaten vastgesteld. De voorschriften gelden voor de lidstaten vanaf de in bijlage I bij die verordening vermelde data, met name 18 maanden nadat een doelstelling voor de vermindering van de prevalentie van salmonella is vastgelegd.

(2)

Voor die vermindering geldt een doelstelling voor vermeerderingskoppels van Gallus gallus vanaf 1 juli 2005 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1003/2005 van de Commissie (4), voor legkippen vanaf 1 augustus 2006 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1168/2006 (5) en voor slachtkuikens vanaf 1 juli 2007 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 646/2007.

(3)

Canada, Israël, Tunesië en de Verenigde Staten hebben hun programma’s ter bestrijding van salmonella bij fokpluimvee van Gallus gallus, broedeieren daarvan en voor de fok bestemde eendagskuikens van Gallus gallus bij de Commissie ingediend. Aangezien werd geconstateerd dat deze programma’s garanties bieden die gelijkwaardig zijn aan de door Verordening (EG) nr. 2160/2003 geboden garanties, moeten zij worden goedgekeurd.

(4)

Beschikking 2006/696/EG van de Commissie van 28 augustus 2006 tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit pluimvee, broedeieren, eendagskuikens, vlees van pluimvee, loopvogels en vrij vederwild, eieren en eiproducten en van specifieke pathogenen vrije eieren (SPF-eieren) kunnen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap en van de toepasselijke voorschriften inzake veterinaire certificering en tot wijziging van de Beschikkingen 93/342/EEG, 200/585/EG en 2003/812/EG (6) heeft betrekking op de invoer in en de doorvoer door de Gemeenschap van met name fok- en gebruikspluimvee, broedeieren en eendagskuikens en bevat een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de desbetreffende dieren en broedeieren mogen invoeren.

(5)

Krachtens Verordening (EG) nr. 2160/2003 hangt de toelating of handhaving op de in de communautaire regelgeving opgenomen lijsten van derde landen waaruit de lidstaten de desbetreffende onder die verordening vallende dieren of broedeieren mogen invoeren, af van de indiening door het betrokken derde land bij de Commissie van een programma dat gelijkwaardig is aan de door de lidstaten vast te stellen nationale programma’s ter bestrijding van salmonella en van de goedkeuring ervan door de Commissie.

(6)

Als gevolg van de goedkeuring van de programma’s moeten Canada, Israël, Tunesië en de Verenigde Staten worden gehandhaafd op de in Beschikking 2006/696/EG opgenomen lijst van derde landen waaruit de lidstaten fokpluimvee van Gallus gallus, broedeieren daarvan en voor de fok bestemde eendagskuikens van Gallus gallus mogen invoeren.

(7)

Bepaalde andere derde landen die momenteel in de lijst van Beschikking 2006/696/EG zijn opgenomen, hebben nog geen programma ter bestrijding van salmonella bij de Commissie ingediend. Daar in de Gemeenschap reeds voorschriften gelden voor fokpluimvee van Gallus gallus, broedeieren daarvan en voor de fok bestemde eendagskuikens van Gallus gallus, mag de invoer van dergelijk pluimvee en dergelijke eieren uit die derde landen dan ook niet langer worden toegestaan. De in bijlage I, deel 1, bij Beschikking 2006/696/EG opgenomen lijst van derde landen of delen daarvan moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Om garanties te bieden die gelijkwaardig zijn aan die van de voorschriften in de Gemeenschap, moeten derde landen waaruit de lidstaten fok- en gebruikspluimvee van Gallus gallus, broedeieren daarvan en eendagskuikens van Gallus gallus mogen invoeren, verklaren dat het programma ter bestrijding van salmonella is toegepast op het koppel van herkomst en dat dat koppel is getest op de aanwezigheid van salmonellaserotypen die van belang zijn voor de volksgezondheid, zodra de voorschriften van toepassing zijn op de verschillende pluimveepopulaties in de Gemeenschap.

(9)

Bovendien mogen koppels van Gallus gallus krachtens Verordening (EG) nr. 2160/2003 sinds 1 januari 2007 in de Gemeenschap niet voor fokdoeleinden worden gebruikt en mogen de eieren daarvan niet als broedeieren worden gebruikt indien zij besmet zijn met Salmonella Enteritidis en/of Salmonella Typhimurium. Daarom mag de invoer van fokpluimvee, voor de fok bestemde eendagskuikens en broedeieren in de Gemeenschap slechts worden toegestaan indien de koppels van herkomst werden getest en vrij van Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium waren.

(10)

Bij Verordening (EG) nr. 1177/2006 van de Commissie van 1 augustus 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het gebruik van specifieke bestrijdingsmethoden in het kader van de nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella bij pluimvee (7) zijn voorschriften vastgesteld voor het gebruik van antimicrobiële stoffen en vaccins in het kader van de nationale bestrijdingsprogramma’s die krachtens Verordening (EG) nr. 2160/2003 worden goedgekeurd.

(11)

Derde landen waaruit de lidstaten fok- en gebruikspluimvee van Gallus gallus, broedeieren en eendagskuikens van Gallus gallus mogen invoeren, moeten verklaren dat de specifieke voorschriften van Verordening (EG) nr. 1177/2006 voor het gebruik van antimicrobiële stoffen en vaccins zijn toegepast zodra de voorschriften van toepassing zijn op de verschillende pluimveepopulaties in de Gemeenschap. Indien bij eendagskuikens antimicrobiële stoffen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van salmonella, moet dit ook in het certificaat worden vermeld omdat het gebruik daarvan de test op salmonella bij invoer kan beïnvloeden.

(12)

De modellen van veterinaire certificaten voor de invoer van fok- en gebruikspluimvee, eendagskuikens en broedeieren in Beschikking 2006/696/EG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd. Om te vermijden dat opnieuw wijzigingen in de modellen van veterinaire certificaten moeten worden aangebracht op het moment dat de invoerbepalingen van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van toepassing worden op gebruikspluimvee en niet voor de fok bestemde eendagskuikens, moeten de modellen van veterinaire certificaten ook voor de invoer van die dieren worden gewijzigd, met duidelijke opgave van het tijdstip waarop die wijzigingen van toepassing worden op de verschillende populaties.

(13)

Bulgarije en Roemenië zijn op 1 januari 2007 tot de Europese Unie toegetreden. Vanaf die datum zijn de bepalingen van Beschikking 2006/696/EG inzake het intracommunautaire handelsverkeer van toepassing op die nieuwe lidstaten. Bulgarije en Roemenië moeten derhalve worden geschrapt van de in deel 1 van de bijlagen I en II bij Beschikking 2006/696/EG opgenomen lijsten van derde landen waaruit invoer door de lidstaten is toegestaan.

(14)

Om verstoring van het handelsverkeer te vermijden, moet het gebruik van overeenkomstig Beschikking 2006/696/EG afgegeven veterinaire certificaten in de huidige formulering worden toegestaan gedurende een periode van zestig dagen na de datum van toepassing van deze beschikking.

(15)

Om echter te vermijden dat opnieuw wijzigingen in de modellen van veterinaire certificaten moeten worden aangebracht op het moment dat de invoerbepalingen van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van toepassing worden op legkippen en slachtkuikens van Gallus gallus, moeten de modellen van veterinaire certificaten ook voor de invoer van die dieren worden gewijzigd, met duidelijke opgave van het tijdstip waarop die wijzigingen van toepassing worden op de verschillende populaties. De datum van toepassing van deze wijzigingen moet derhalve voor zover nodig worden uitgesteld.

(16)

Beschikking 2006/696/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bestrijdingsprogramma’s die Canada, Israël, Tunesië en de Verenigde Staten overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2160/2003 hebben ingediend, worden goedgekeurd wat betreft salmonella bij vermeerderingskoppels.

Artikel 2

De bijlagen I en II bij Beschikking 2006/696/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 3

Zendingen van fok- of gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels, eendagskuikens met uitzondering van die van loopvogels en broedeieren van pluimvee met uitzondering van loopvogels waarvoor overeenkomstig Beschikking 2006/696/EG veterinaire certificaten zijn afgegeven in de versie die vóór de datum van toepassing van deze beschikking van toepassing was, mogen in de Gemeenschap worden ingevoerd gedurende een periode van zestig dagen na de datum van toepassing van deze beschikking.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 15 februari 2008.

De punten II.2.5 van het modelcertificaat voor fok- of gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels en II.2.4 van het modelcertificaat voor eendagskuikens met uitzondering van die van loopvogels in bijlage I bij Beschikking 2006/696/EG, zoals gewijzigd bij deze beschikking, zijn van toepassing vanaf 1 januari 2009 als het gebruikspluimvee of de eendagskuikens uitsluitend bestemd zijn voor de productie van vlees.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 december 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 325 van 12.12.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1237/2007 van de Commissie (PB L 280 van 24.10.2007, blz. 5).

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1243/2007 van de Commissie (PB L 281 van 25.10.2007, blz. 8).

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(4)  PB L 170 van 1.7.2005, blz. 12. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1168/2006 (PB L 211 van 1.8.2006, blz. 4).

(5)  PB L 151 van 13.6.2007, blz. 21.

(6)  PB L 295 van 25.10.2006, blz. 1. Beschikking gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1237/2007.

(7)  PB L 212 van 2.8.2006, blz. 3.


BIJLAGE

1.

Bijlage I bij Beschikking 2006/696/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

Deel 1 wordt vervangen door:

„Deel 1

Lijst van derde landen of delen daarvan (1)

Land

Gebiedscode

Omschrijving van het gebied

Veterinair certificaat

Bijzondere voorwaarden

Model

Aanvullende garanties

1

2

3

4

5

6

AR — Argentinië

AR-0

 

SPF

 

 

AU — Australië

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR — Brazilië

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

De staten Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina en São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

A

BR-2

De staten Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo en Mato Grosso do Sul

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW — Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA — Canada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH — Zwitserland

CH-0

 

 (2)

 

 

CL — Chili

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

HR — Kroatië

HR-0

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

GL — Groenland

GL-0

 

SPF

 

 

IL — Israël

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

IV

 

IS — IJsland

IS-0

 

SPF

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

 

SPF

 

 

MX — Mexico

MX-0

 

SPF

 

 

NA — Namibië

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ — Nieuw-Zeeland

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

PM —

Saint-Pierre en Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

TH — Thailand

TH-0

 

SPF

 

 

TN — Tunisië

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR — Turkije

TR-0

 

SPF

 

 

Verenigde Staten — Verenigde Staten van Amerika

Verenigde Staten

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

IV

 

UY — Uruguay

UY-0

 

SPF

 

 

ZA — Zuid Afrika

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

b)

Deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de afdeling met de subtitel „Aanvullende garanties (AG)” wordt het volgende toegevoegd:

„IV

:

Voor fokpluimvee van Gallus gallus, voor de fok bestemde eendagskuikens van Gallus gallus en broedeieren van Gallus gallus zijn overeenkomstig de EU-bepalingen inzake bestrijding van salmonella relevante garanties verstrekt, die respectievelijk overeenkomstig de modellen BPP, DOC en HEP moeten worden gecertificeerd.”

ii)

na de afdeling met de subtitel „Aanvullende garanties (AG)” wordt de volgende afdeling ingevoegd:

„Specifieke voorwaarden:

„A”

:

Verbod van invoer in de Gemeenschap van fokpluimvee van Gallus gallus, voor de fok bestemde eendagskuikens van Gallus gallus en broedeieren van Gallus gallus omdat geen programma ter bestrijding van salmonella overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 bij de Commissie is ingediend of door haar is goedgekeurd.”

iii)

het model van veterinair certificaat voor fok- of gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels (BPP) wordt vervangen door:

„Model van veterinair certificaat voor fok- of gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels (BPP)

Image

Image

Image

Image

iv)

het model van veterinair certificaat voor eendagskuikens met uitzondering van die van loopvogels (DOC) wordt vervangen door:

„Model van veterinair certificaat voor eendagskuikens met uitzondering van die van loopvogels (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

v)

het model van veterinair certificaat voor broedeieren van pluimvee met uitzondering van loopvogels (HEP) wordt vervangen door:

„Model van veterinair certificaat voor broedeieren van pluimvee met uitzondering van loopvogels (HEP)

Image

Image

Image

Image

2.

In deel 1 van bijlage II bij Beschikking 2006/696/EG worden de vermeldingen voor Bulgarije en Roemenië geschrapt.


(1)  Onverminderd de specifieke certificeringsvoorschriften in communautaire overeenkomsten met derde landen.

(2)  Certificaten overeenkomstig de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132.”


Top