Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1492

Verordening (EG) nr. 1492/2007 van de Commissie van 17 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 312/2003 van de Raad ten aanzien van de tariefcontingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit Chili

OJ L 332, 18.12.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 296 - 297

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1492/oj

18.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/5


VERORDENING (EG) Nr. 1492/2007 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 312/2003 van de Raad ten aanzien van de tariefcontingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit Chili

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 312/2003 van de Raad van 18 februari 2003 houdende tenuitvoerlegging door de Gemeenschap van de tariefbepalingen vastgelegd in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (1), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 312/2003 worden de tariefbepalingen van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (2), wat de Gemeenschap betreft, ten uitvoer gelegd.

(2)

Bij Besluit 2005/106/EG (3) heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (4) (hierna „het protocol” genoemd). In het protocol zijn nieuwe communautaire tariefconcessies opgenomen; voor enkele daarvan gelden beperkingen in de vorm van tariefcontingenten.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 305/2005 van de Commissie van 19 oktober 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 312/2003 ten aanzien van de tariefcontingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit Chili zijn deze nieuwe concessies ten uitvoer gelegd.

(4)

Overeenkomstig het protocol moeten de nieuwe tariefcontingenten vanaf 1 januari 2005 jaarlijks met 5 % ten opzichte van de oorspronkelijke hoeveelheid worden verhoogd. Om redenen van duidelijkheid moet de totale hoeveelheden van de tariefcontingenten worden vermeld die in 2005 voor de betrokken producten beschikbaar zijn en waarin de verhoging voor dat jaar reeds is opgenomen.

(5)

Verordening (EG) nr. 312/2003 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Daar de in deze verordening vermelde tariefcontingenten op 1 januari 2005 in werking treden, moet deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn en onmiddellijk van kracht worden.

(7)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité Douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 312/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Aan artikel 3 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

„3.   Het in de bijlage vermelde tariefcontingent met volgnummer 09.1941 wordt vanaf 1 januari 2005 elk jaar met 5 % van de oorspronkelijke hoeveelheid verhoogd.”.

2.

De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2007.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 46 van 20.2.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 305/2005 van de Commissie (PB L 52 van 25.2.2005, blz. 6).

(2)  PB L 352 van 30.12.2002, blz. 3.

(3)  PB L 38 van 10.2.2005, blz. 1.

(4)  PB L 38 van 10.2.2005, blz. 3.


BIJLAGE

De tabel in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 312/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In de rij voor tariefcontingent met volgnummer 09.1925 wordt het jaarlijkse tariefcontingent in de vierde kolom vervangen door:

„581,50 ton (1)

2.

In de rij voor tariefcontingent met volgnummer 09.1929 wordt het jaarlijkse tariefcontingent in de vierde kolom vervangen door:

„42 275 ton (2)

3.

In de rij voor tariefcontingent met volgnummer 09.1941 wordt het jaarlijkse tariefcontingent in de vierde kolom vervangen door:

„1 050 ton (3)


(1)  Dit jaarlijkse tariefcontingent is met ingang van 1 januari 2005 van toepassing. Het wordt elk jaar, en voor de eerste maal in 2006, met 26,50 ton (5 % van de oorspronkelijke hoeveelheid van 530 ton) verhoogd.”.

(2)  Dit jaarlijkse tariefcontingent is met ingang van 1 januari 2005 van toepassing. Het wordt elk jaar, en voor de eerste maal in 2006, met 1 925 ton (5 % van de oorspronkelijke hoeveelheid van 38 500 ton) verhoogd.”.

(3)  Dit jaarlijkse tariefcontingent is met ingang van 1 januari 2005 van toepassing. Het wordt elk jaar, en voor de eerste maal in 2006, met 50 ton (5 % van de oorspronkelijke hoeveelheid van 1 000 ton) verhoogd.”.


Top