Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0789

2007/789/EG: Besluit van de Commissie van 4 december 2007 tot schorsing van het bij Verordening (EG) nr. 1420/2007 ingestelde definitieve antidumpingrecht op siliciummangaan van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Kazachstan

OJ L 317, 5.12.2007, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/789/oj

5.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 317/79


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 4 december 2007

tot schorsing van het bij Verordening (EG) nr. 1420/2007 ingestelde definitieve antidumpingrecht op siliciummangaan van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Kazachstan

(2007/789/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name op artikel 14, lid 4,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A.   PROCEDURE

(1)

De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 1420/2007 (2) een definitief antidumpingrecht ingesteld op siliciummangaan (waaronder ferrosilicomangaan) (SiMn), dat valt onder de GN-codes 7202 30 00 en ex 8111 00 11 (Taric-code 8111001110) en van oorsprong is uit de Volksrepubliek China (VRC) en Kazachstan („het betrokken product”). De hoogte van het antidumpingrecht is 8,2 % voor het product van oorsprong uit de VRC en 6,5 % voor het product van oorsprong uit Kazachstan.

(2)

De Commissie heeft informatie verkregen over een verandering van de marktvoorwaarden, die heeft plaatsgevonden na het oorspronkelijke onderzoektijdvak zoals aangegeven in Verordening (EG) nr. 1420/2007, en die een schorsing van de ingestelde maatregelen zou kunnen rechtvaardigen, overeenkomstig artikel 14, lid 4, van de basisverordening. De Commissie heeft dan ook onderzocht of een dergelijke schorsing inderdaad gerechtvaardigd zou zijn.

B.   MOTIVERING

(3)

Volgens artikel 14, lid 4, van de basisverordening kunnen antidumpingmaatregelen in het belang van de Gemeenschap worden geschorst indien de marktverhoudingen tijdelijk zodanig zijn gewijzigd dat het onwaarschijnlijk is dat als gevolg van de schorsing opnieuw schade ontstaat, en mits de bedrijfstak van de Gemeenschap in de gelegenheid is gesteld opmerkingen te maken en met die opmerkingen rekening is gehouden. Voorts wordt in artikel 14, lid 4, bepaald dat de antidumpingmaatregelen te allen tijde weer kunnen worden ingesteld, wanneer de reden voor schorsing niet langer bestaat.

(4)

Sinds het oorspronkelijke onderzoektijdvak zijn de wereldmarktprijzen van SiMn gestegen, wat wees op een verandering van de marktsituatie en -voorwaarden. Daarom heeft de Commissie een nader onderzoek verricht om de recente ontwikkeling van de verhandelde volumes en de prijzen van het betrokken product in de periode van 1 juli 2006 tot 30 september 2007 te kunnen beoordelen, alsmede het effect daarvan op de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geleden schade en op het algemeen belang van de Gemeenschap.

(5)

Op basis van de verzamelde informatie werd vastgesteld dat de marktprijzen van SiMn op de markt van de Gemeenschap vanaf het oorspronkelijke onderzoektijdvak tot het derde kwartaal van 2007 met ongeveer 69 % zijn gestegen, d.w.z. van gemiddeld 622 EUR/ton in het derde kwartaal van 2006 tot gemiddeld 1 051 EUR/ton in het derde kwartaal van 2007. Een zeer aanzienlijke stijging met ongeveer 42 % kon worden vastgesteld tussen het tweede en het derde kwartaal van 2007. Deze trends zijn ook terug te vinden op andere belangrijke markten in de wereld en bij de invoer van SiMn in de Gemeenschap.

(6)

SiMn is een belangrijke grondstof voor de productie van staal. De hierboven beschreven prijsverhogingen kunnen worden toegeschreven aan een tijdelijk beperkt aanbod in combinatie met een sterkere vraag naar SiMn als gevolg van de wereldwijd gestegen vraag naar staal. Uit ervaringen met eerdere plotselinge prijsstijgingen, zoals die in 2004, is gebleken dat dergelijke verstoringen van het evenwicht tussen vraag en aanbod op deze markt van tijdelijke aard zijn. Gewoonlijk dalen de prijzen weer naar het langetermijnniveau zodra de extra capaciteit voor de productie van SiMn volledig benut wordt.

(7)

Tussen het oorspronkelijke onderzoektijdvak en de periode van 1 oktober 2006 tot 30 september 2007 nam het marktaandeel van de invoer van SiMn van oorsprong uit de VRC en Kazachstan af met 0,6 procentpunt, tot 9,8 % van het totale verbruik van de Gemeenschap. Dit verbruik is met 20 % gestegen.

(8)

De situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap is sinds het oorspronkelijke onderzoektijdvak verbeterd. Tussen het oorspronkelijke onderzoektijdvak en de periode van 1 oktober 2006 tot 30 september 2007 namen de volumes van verkoop en productie met respectievelijk 15 % en 19 % toe. Het marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap daalde echter met 1,1 procentpunt naar 23,8 %. De winsten stegen aanzienlijk en de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap bereikte in het derde kwartaal van 2007 een niveau van 42 %, aanzienlijk meer dan het niveau van 5 % dat in het oorspronkelijke onderzoek als een passend winstniveau werd aangemerkt.

(9)

Zoals aangegeven in de overwegingen 157 tot en met 163 van Verordening (EG) nr. 1420/2007 werd verwacht dat de instelling van de maatregelen in kwestie negatieve, zij het beperkte, gevolgen voor de gebruikers zou hebben in de vorm van extra kosten omdat er alternatieve leveranciers gevonden zouden moeten worden. Gezien de tijdelijke verandering van de marktvoorwaarden, en het feit dat daardoor de bedrijfstak van de Gemeenschap momenteel geen schade ondervindt, zouden eventuele negatieve gevolgen voor de gebruikers weggenomen kunnen worden door de maatregelen te schorsen. Geconcludeerd kan dus worden dat schorsing in het algemene belang van de Gemeenschap is.

(10)

Gezien de tijdelijke aard van de gewijzigde marktverhoudingen, en met name de hoge prijzen van SiMn in de Gemeenschap — ver boven het niveau waaronder schade wordt geleden, zoals vastgesteld bij het oorspronkelijk onderzoek — alsmede het klaarblijkelijke gebrek aan evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van het betrokken product, is het volgens de Commissie niet waarschijnlijk is dat de door de invoer van het betrokken product uit de VRC en Kazachstan veroorzaakte schade zich als gevolg van de schorsing opnieuw zou voordoen. Voorgesteld wordt derhalve de huidige maatregelen voor een periode van negen maanden te schorsen overeenkomstig artikel 14, lid 4, van de basisverordening.

C.   RAADPLEGING VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP

(11)

Overeenkomstig artikel 14, lid 4, van de basisverordening heeft de Commissie de bedrijfstak van de Gemeenschap in kennis gesteld van haar voornemen om de bestaande antidumpingmaatregelen te schorsen. De bedrijfstak van de Gemeenschap is in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken en heeft geen bezwaar gemaakt tegen de schorsing van de antidumpingmaatregelen.

D.   CONCLUSIE

(12)

De Commissie is derhalve van oordeel dat is voldaan aan alle voorwaarden voor schorsing van het antidumpingrecht op het betrokken product, overeenkomstig artikel 14, lid 4, van de basisverordening. Het antidumpingrecht dat bij Verordening (EG) nr. 1420/2007 is ingesteld, dient derhalve te worden geschorst voor een periode van negen maanden.

(13)

De Commissie zal de ontwikkeling van de invoer en de prijzen van het betrokken product volgen. Mocht het betrokken product uit de VRC en Kazachstan weer in aanzienlijke hoeveelheden tegen dumpingprijzen worden ingevoerd en mocht de bedrijfstak van de Gemeenschap hierdoor weer schade lijden, dan zal de Commissie de nodige stappen nemen om het antidumpingrecht opnieuw in te stellen, rekening houdende met de materiële voorschriften voor schadebeoordeling. Zo nodig kan ook een tussentijds nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de basisverordening geopend worden,

BESLUIT:

Artikel 1

Het bij Verordening (EG) nr. 1420/2007 ingestelde definitieve antidumpingrecht op de invoer van siliciummangaan (waaronder ferrosilicomangaan), dat valt onder de GN-codes 7202 30 00 en ex 8111 00 11 (Taric-code 8111001110) en van oorsprong is uit de Volksrepubliek China en Kazachstan, wordt voor een periode van negen maanden geschorst.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 december 2007.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad (PB L 340 van 23.12.2005, blz. 17).

(2)  Zie bladzijde 5 van dit Publicatieblad.


Top