Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0446

Verordening (EG) nr. 446/2007 van de Commissie van 23 april 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2273/2002 van de Commissie houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad met betrekking tot de constatering van de prijzen voor sommige categorieën runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap

OJ L 106, 24.4.2007, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 1041–1042 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; opgeheven door 32013R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/446/oj

24.4.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 106/30


VERORDENING (EG) Nr. 446/2007 VAN DE COMMISSIE

van 23 april 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2273/2002 van de Commissie houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad met betrekking tot de constatering van de prijzen voor sommige categorieën runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 41,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2273/2002 van de Commissie (2) zijn bepalingen vastgesteld met betrekking tot de constatering van de prijzen voor verschillende categorieën runderen op de representatieve markten van de lidstaten. In de bijlagen bij die verordening zijn uitvoeringsbepalingen inzake de mee te delen informatie voor de constatering van elk van deze categorieën vastgesteld.

(2)

Op verzoek van Ierland moeten de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2273/2002 gedeeltelijk worden herzien in het licht van de ontwikkeling van de verkoop van runderen in die lidstaat, zodat de constatering van de prijzen ook in de toekomst op de representatieve markten plaatsvindt.

(3)

Verordening (EG) nr. 2273/2002 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2273/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage I, deel E, wordt punt 1 vervangen door:

„1.   Representatieve markten

Minimaal 2 markten”.

2)

In bijlage II, deel D, wordt punt 1 vervangen door:

„1.   Representatieve markten

Minimaal 2 markten”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 april 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 347 van 20.12.2002, blz. 15. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2172/2003 (PB L 326 van 13.12.2003, blz. 8).


Top