Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0332

Verordening (EG) nr. 332/2007 van de Commissie van 27 maart 2007 betreffende de technische regelingen voor de indiening van statistieken over het spoorvervoer (Voor de EER relevante tekst )

OJ L 88, 29.3.2007, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 191–203 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 108 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/332/oj

29.3.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/16


VERORDENING (EG) Nr. 332/2007 VAN DE COMMISSIE

van 27 maart 2007

betreffende de technische regelingen voor de indiening van statistieken over het spoorvervoer

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer (1), en met name op artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het formaat van de gegevens over het spoorvervoer moeten bij de Commissie (Eurostat) voldoende gedetailleerd worden ingediend, zodat de gegevens snel en kosteneffectief kunnen worden verwerkt.

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gegevens worden bij de Commissie (Eurostat) ingediend in het technische formaat dat in de bijlage is gespecificeerd.

De lidstaten gebruiken dit formaat voor de gegevens betreffende het referentiejaar 2007 en de daaropvolgende jaren.

Artikel 2

De krachtens Verordening (EG) nr. 91/2003 verstrekte gegevens worden in elektronische vorm bij het centrale punt voor gegevenstoezending bij de Commissie (Eurostat) ingediend door de organisatie die daartoe door de nationale instanties is aangewezen. De ingediende gegevens moeten in overeenstemming zijn met een door Eurostat gespecificeerde uitwisselingsnorm.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2007.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 14 van 21.1.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1192/2003 van de Commissie (PB L 167 van 4.7.2003, blz. 13).

(2)  PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.


BIJLAGE

TECHNISCH FORMAAT VOOR DE INDIENING VAN GEGEVENS

1.   GEGEVENSSTRUCTUUR

De afzonderlijke records die voor elk kwartaal, elk jaar of elke periode van vijf jaar aan Eurostat moeten worden toegezonden, omvatten negen gegevensverzamelingen, die elk met een bijlage bij Verordening (EG) nr. 91/2003 overeenkomen. Deze gegevensverzamelingen bevatten dus de volgende gegevens:

jaarstatistieken over het goederenvervoer — gedetailleerde rapportage (bijlage A);

jaarstatistieken over het goederenvervoer — vereenvoudigde rapportage (bijlage B);

jaarstatistieken over het reizigersvervoer — gedetailleerde rapportage (bijlage C);

jaarstatistieken over het reizigersvervoer — vereenvoudigde rapportage (bijlage D);

kwartaalstatistieken over het goederen- en reizigersvervoer (bijlage E);

vijfjaarlijkse regionale statistieken over het goederen- en reizigersvervoer (bijlage F);

vijfjaarlijkse statistieken over verkeersstromen op het spoorwegnet (bijlage G);

statistieken over ongevallen (bijlage H);

een lijst van spoorwegondernemingen waarvoor statistieken worden ingediend (bijlage I).

In de bijlagen B en D worden de gegevens genoemd die bij een vereenvoudigde rapportage moeten worden verstrekt en die de lidstaten, in het geval van ondernemingen die onder de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 91/2003 genoemde drempelwaarden blijven, als alternatief voor de normale gedetailleerde rapportage van de bijlagen A en C kunnen gebruiken.

2.   LIJST VAN VELDEN

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 91/2003 moet voor elke bijlage één gegevensverzameling worden ingediend in de vorm van een plat bestand met een kommapunt „;” als veldscheidingsteken. Elke gegevensverzameling, behalve C, moet gegevens bevatten voor alle volgens de bijlage verplichte tabellen. Voor elke gegevensverzameling is het aantal velden in elke record vastgesteld. Dit betekent dat alle velden voorhanden moeten zijn, ook al zijn ze leeg (twee opeenvolgende veldscheidingstekens geven een leeg veld aan).

De afzonderlijke velden zijn hieronder beschreven:

„veldnummer”: geeft de plaats van het veld in de record aan;

„veldnaam”: verwijst naar een variabele in Verordening (EG) nr. 91/2003 ofwel naar een interne identificatiecode die wordt gebruikt om de record te identificeren;

„omschrijving”: korte beschrijving van de inhoud van het veld;

„codering”: in de tabellen A2 en A4 moeten sommige velden worden gecodeerd overeenkomstig de bijlagen J en K bij Verordening (EG) nr. 91/2003. Hier zijn bijkomende codeerregels opgenomen. Nadere toelichtingen en aanbevelingen over codering zijn door Eurostat verstrekt in de richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 91/2003;

„veldtype”: geeft aan of het veld numerieke gegevens of tekst bevat; alle numerieke gegevens moeten als gehele getallen worden ingediend;

„maximumlengte”: de verwachte maximale lengte van de gegevens voor een bepaald veld. Te lange gegevens kunnen niet worden geladen;

„vetrouwelijkheidsvlag” (FlagC): geeft aan of de lidstaat de record als vertrouwelijk beschouwt (Verordeningen (EG) nr. 322/97 van de Raad , artikel 13, lid 1, en (Euratom, EG) nr. 1588/90 van de Raad (1), artikel 13, lid 1, en (Euratom, EG) nr. 1588/90 van de Raad (2), artikel 2);

„vlag toestemming voor verspreiding” (FlagD): geeft aan of door de lidstaat ingediende vertrouwelijke gegevens mogen worden verspreid (Verordeningen (EG) nr. 322/97, artikel 13, lid 2, en (Euratom, EEG) nr. 1588/90, artikel 5, lid 4). De Commissie heeft het recht in specifieke gevallen het oordeel van de lidstaat niet in acht te nemen. Dit gebeurt door FlagD=1 te veranderen in FlagD=0 wanneer FlagC=1.

Gegevensverzameling voor bijlage A: jaarstatistieken over het goederenvervoer — gedetailleerde rapportage

Veldnummer

Veldnaam

Omschrijving

Codering

Veldtype

Maximale lengte

Specifieke codes voor ontbrekende waarden

1

RCount

Rapporterend land

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

 

2

DsetID

Identificatiecode gegevensverzameling

A1 t/m A9

Tekst

2

 

3

Year

Jaar gegevensverzameling

4 cijfers

Tekst

4

 

4

Period

Referentieperiode

A0

Tekst

2

 

5

TransID

Soort vervoer

0

:

totaal vervoer

1

:

binnenlands vervoer

2

:

internationaal vervoer — totaal

3

:

internationaal vervoer — naar het buitenland

4

:

internationaal vervoer — uit het buitenland

5

:

doorvoer

Tekst

1

 

6

Goods

Soort goederen

Bijlage J bij de verordening

Tekst

2

 

7

DGoods

Soort gevaarlijke goederen

Bijlage K bij de verordening

Tekst

3

 

8

LDG

Land van laden

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

XX

9

UNL

Land van lossen

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

XX

10

Consgmt

Soort verzending

1

:

gesloten trein

2

:

wagonlading

3

:

overige

9

:

onbekend

Tekst

1

 

11

TTU

Soort vervoerseenheid

1

:

containers en wissellaadbakken

2

:

opleggers (niet begeleid)

3

:

wegvoertuigen (begeleid)

9

:

onbekend

Tekst

1

 

12

Tonnes

Totaal goederenvervoer

Ton

Numeriek

10

 

13

Tkm

Totaal goederenvervoer in 1 000 tonkilometer

1 000 tonkilometer

Numeriek

10

 

14

NbrITU

Aantal intermodale vervoerseenheden (ITU's)

Aantal ITU's

Numeriek

8

 

15

TeuITU

Vervoerde intermodale vervoerseenheden in TEU's

TEU's

Numeriek

8

 

16

TrainKM

Verplaatsing goederentreinen in 1 000 kilometer

1 000 treinkilometer

Numeriek

8

 

17

FlagC

Vertrouwelijkheidsvlag

1

:

vertrouwelijk

0

:

niet vertrouwelijk

Tekst

1

 

18

FlagD

Vlag toestemming voor verspreiding

1

:

verspreiding niet toegestaan

0

:

verspreiding toegestaan

Tekst

1

 

In het platte bestand met de gegevens voor bijlage A bevat elke record 18 velden. De volgende tabel laat zien welke velden (grijze cellen) voor de verschillende tabellen van bijlage A moeten worden verstrekt. De witte cellen komen overeen met lege recordvelden. Een asterisk geeft een kernveld aan. De combinatie van de waarden van de kernvelden voor een record moet een enkele kernwaarde binnen het bestand aangeven. Als twee keer dezelfde kernwaarde wordt gevonden, zal het bestand niet correct worden geladen.

 

DsetID

Veldnummer

Veldnaam

A1

A2

A3

A4

A5 (3)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

 

*

 

 

*

*

*

 

6

Goods

 

*

 

 

 

 

 

 

 

7

DGoods

 

 

 

*

 

 

 

 

 

8

LDG

 

 

*

 

 

 

 

 

 

9

UNL

 

 

*

 

 

 

 

 

 

10

Consgmt

 

 

 

 

*

 

 

 

 

11

TTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tonnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

NbrITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TeuITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TrainKm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FlagC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

FlagD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevensverzameling voor bijlage B: jaarstatistieken over het goederenvervoer — vereenvoudigde rapportage

Veldnummer

Veldnaam

Omschrijving

Codering

Veldtype

Maximale lengte

Specifieke codes voor ontbrekende waarden

1

RCount

Rapporterend land

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

 

2

DsetID

Identificatiecode gegevensverzameling

B1 en B2

Tekst

2

 

3

Year

Jaar gegevensverzameling

4 cijfers

Tekst

4

 

4

Period

Referentieperiode

A0

Tekst

2

 

5

TransID

Soort vervoer

0

:

totaal vervoer

1

:

binnenlands vervoer

2

:

internationaal vervoer — totaal

3

:

internationaal vervoer — naar het buitenland

4

:

internationaal vervoer — uit het buitenland

5

:

doorvoer

Tekst

1

 

6

Tonnes

Totaal goederenvervoer

Ton

Numeriek

10

 

7

Tkm

Totaal goederenvervoer in 1 000 tonkilometer

1 000 tonkilometer

Numeriek

10

 

8

TrainKm

Verplaatsing goederentreinen in 1 000 treinkilometer

1 000 treinkilometer

Numeriek

8

 

9

FlagC

Vertrouwelijkheidsvlag

1

:

vertrouwelijk

0

:

niet vertrouwelijk

Tekst

1

 

10

FlagD

Vlag toestemming voor verspreiding

1

:

verspreiding niet toegestaan

0

:

verspreiding toegestaan

Tekst

1

 

In het platte bestand met de gegevens voor bijlage B bevat elke record 10 velden. De volgende tabel laat zien welke velden (grijze cellen) voor elk van beide tabellen van bijlage B moeten worden verstrekt. De witte cellen komen overeen met lege recordvelden. Een asterisk geeft een kernveld aan. De combinatie van de waarden van de kernvelden voor een record moet een enkele kernwaarde binnen het bestand aangeven. Als twee keer dezelfde kernwaarde wordt gevonden, zal het bestand niet correct worden geladen.

 

DsetID

Veldnummer

Veldnaam

B1

B2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

 

6

Ton

 

 

7

Tkm

 

 

8

TrainKM

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Gegevensverzameling voor bijlage C: jaarstatistieken over het reizigersvervoer — gedetailleerde rapportage

Veldnummer

Veldnaam

Omschrijving

Codering

Veldtype

Maximale lengte

Specifieke codes voor ontbrekende waarden

1

RCount

Rapporterend land

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

 

2

DsetID

Identificatiecode gegevensverzameling

C1 t/m C5

Tekst

2

 

3

Year

Jaar gegevensverzameling

4 cijfers

Tekst

4

 

4

Period

Referentieperiode

A0

Tekst

2

 

5

TransID

Soort vervoer

1

:

binnenlands vervoer

2

:

internationaal vervoer — totaal

3

:

internationaal vervoer — naar het buitenland

4

:

internationaal vervoer — uit het buitenland

Tekst

1

 

6

LDG

Land van instappen

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

XX

7

UNL

Land van uitstappen

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

XX

8

Pass

Totaal reizigersvervoer

Reizigers

Numeriek

10

 

9

PassKm

Totaal reizigersvervoer in 1 000 reizigerskilometer

1 000 reizigerskilometer

Numeriek

10

 

10

TrainKm

Verplaatsing reizigerstreinen in 1 000 treinkilometer

1 000 treinkilometer

Numeriek

8

 

11

FlagC

Vertrouwelijkheidsvlag

1

:

vertrouwelijk

0

:

niet vertrouwelijk

Tekst

1

 

12

FlagD

Vlag toestemming voor verspreiding

1

:

verspreiding niet toegestaan

0

:

verspreiding toegestaan

Tekst

1

 

In het platte bestand met de gegevens voor bijlage C bevat elke record 12 velden. De volgende tabel laat zien welke velden (grijze cellen) voor de verschillende tabellen van bijlage C moeten worden verstrekt. De witte cellen komen overeen met lege recordvelden. Een asterisk geeft een kernveld aan. De combinatie van de waarden van de kernvelden voor een record moet een enkele kernwaarde binnen het bestand aangeven. Als twee keer dezelfde kernwaarde wordt gevonden, zal het bestand niet correct worden geladen.

Voorlopige gegevens (tabellen C1 en C2) en definitieve geconsolideerde gegevens (tabellen C3 en C4) moeten op verschillende tijdstippen met dezelfde structuur worden toegezonden.

 

DsetID

Veldnummer

Veldnaam

C1 (4)

C2 (4)

C3 (5)

C4 (5)

C5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

5

TransID

* 1 & 2

* 3 & 4

* 1 & 2

* 3 & 4

 

6

LDG

 

*

 

*

 

7

UNL

 

*

 

*

 

8

Pass

 

 

 

 

 

9

PassKm

 

 

 

 

 

10

TrainKm

 

 

 

 

 

11

FlagC

 

 

 

 

 

12

FlagD

 

 

 

 

 

Gegevensverzameling voor bijlage D: jaarstatistieken over het reizigersvervoer — vereenvoudigde rapportage

Veldnummer

Veldnaam

Omschrijving

Codering

Veldtype

Maximale lengte

Specifieke codes voor ontbrekende waarden

1

RCount

Rapporterend land

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

 

2

DsetID

Identificatiecode gegevensverzameling

D1 en D2

Tekst

2

 

3

Year

Jaar gegevensverzameling

4 cijfers

Tekst

4

 

4

Period

Referentieperiode

A0

Tekst

2

 

5

Pass

Totaal reizigersvervoer

Reizigers

Numeriek

10

 

6

Passkm

Totaal reizigersvervoer in 1 000 reizigerskilometer

1 000 reizigerskilometer

Numeriek

10

 

7

TrainKm

Verplaatsing reizigerstreinen in 1 000 treinkilometer

1 000 treinkilometer

Numeriek

8

 

8

FlagC

Vertrouwelijkheidsvlag

1

:

vertrouwelijk

0

:

niet vertrouwelijk

Tekst

1

 

9

FlagD

Vlag toestemming voor verspreiding

1

:

verspreiding niet toegestaan

0

:

verspreiding toegestaan

Tekst

1

 

In het platte bestand met de gegevens voor bijlage D bevat elke record 9 velden. De volgende tabel laat zien welke velden (grijze cellen) voor elk van beide tabellen van bijlage D moeten worden verstrekt. De witte cellen komen overeen met lege recordvelden. Een asterisk geeft een kernveld aan. De combinatie van de waarden van de kernvelden voor een record moet een enkele kernwaarde binnen het bestand aangeven. Als twee keer dezelfde kernwaarde wordt gevonden, zal het bestand niet correct worden geladen.

 

DsetID

Veldnummer

Veldnaam

D1

D2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Pass

 

 

6

PassKm

 

 

7

TrainKm

 

 

8

FlagC

 

 

9

FlagD

 

 

Gegevensverzameling voor bijlage E: kwartaalstatistieken over het goederen- en reizigersvervoer

Veldnummer

Veldnaam

Omschrijving

Codering

Veldtype

Max. lengte

Specifieke codes voor ontbrekende waarden

1

RCount

Rapporterend land

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

 

2

DsetID

Identificatiecode gegevensverzameling

E1 en E2

Tekst

2

 

3

Year

Jaar gegevensverzameling

4 cijfers

Tekst

4

 

4

Period

Referentieperiode

Q1 t/m Q4

Tekst

2

 

5

Tonnes

Totaal goederenvervoer

Ton

Numeriek

10

 

6

Tkm

Totaal goederenvervoer in 1 000 tonkilometer

1 000 tonkilometer

Numeriek

10

 

7

Pass

Totaal reizigersvervoer

Reizigers

Numeriek

10

 

8

Passkm

Totaal reizigersvervoer in 1 000 reizigerskilometer

1 000 reizigerskilometer

Numeriek

10

 

9

FlagC

Vertrouwelijkheidsvlag

1

:

vertrouwelijk

0

:

niet vertrouwelijk

Tekst

1

 

10

FlagD

Vlag toestemming voor verspreiding

1

:

verspreiding niet toegestaan

0

:

verspreiding toegestaan

Tekst

1

 

In het platte bestand met de gegevens voor bijlage E bevat elke record 10 velden. De volgende tabel laat zien welke velden (grijze cellen) voor elk van beide tabellen van bijlage E moeten worden verstrekt. De witte cellen komen overeen met lege recordvelden. Een asterisk geeft een kernveld aan. De combinatie van de waarden van de kernvelden voor een record moet een enkele kernwaarde binnen het bestand aangeven. Als twee keer dezelfde kernwaarde wordt gevonden, zal het bestand niet correct worden geladen.

 

DsetID

Veldnummer

Veldnaam

E1

E2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes

 

 

6

Tkm

 

 

7

Pass

 

 

8

PassKm

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Gegevensverzameling voor bijlage H: statistieken over ongevallen

Veldnummer

Veldnaam

Omschrijving

Codering

Veldtype

Maximale lengte

Specifieke codes voor ontbrekende waarden

1

RCount

Rapporterend land

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

 

2

DsetID

Identificatiecode gegevensverzameling

H1 t/m H4

Tekst

2

 

3

Year

Jaar gegevensverzameling

4 cijfers

Tekst

4

 

4

Period

Referentieperiode

A0

Tekst

2

 

5

AccID

Soort ongeval

1

:

botsingen

2

:

ontsporingen

3

:

ongevallen op spoorwegovergangen

4

:

ongevallen, veroorzaakt door rijdend materieel, waarvan personen het slachtoffer zijn

5

:

branden in rijdend materieel

6

:

overige

7

:

totaal

9

:

onbekend

Tekst

1

 

6

PersID

Categorie personen

1

:

reizigers

2

:

werknemers

3

:

overige

4

:

totaal

[5:

gebruikers spoorwegovergangen]

[6:

onbevoegde personen op spoorwegterreinen]

9

:

onbekend

Tekst

1

 

7

NbAccSign

Aantal ernstige ongevallen

Aantal

Numeriek

8

 

8

NbAccInj

Aantal ongevallen met zwaargewonden

Aantal

Numeriek

8

 

9

NbAccDGIn

Aantal ongevallen bij het vervoer van gevaarlijke goederen

Aantal

Numeriek

8

 

10

NbAccDGRe

Aantal ongevallen waarbij gevaarlijke goederen zijn vrijgekomen

Aantal

Numeriek

8

 

11

NbPersK

Aantal dodelijke slachtoffers

Aantal

Numeriek

8

 

12

NbPersI

Aantal zwaargewonden

Aantal

Numeriek

8

 

In het platte bestand met de gegevens voor bijlage H bevat elke record 12 velden. De volgende tabel laat zien welke velden (grijze cellen) voor de verschillende tabellen van bijlage H moeten worden verstrekt. De witte cellen komen overeen met lege recordvelden. Een asterisk geeft een kernveld aan. De combinatie van de waarden van de kernvelden voor een record moet een enkele kernwaarde binnen het bestand aangeven. Als twee keer dezelfde kernwaarde wordt gevonden, zal het bestand niet correct worden geladen.

De tabel bevat nog twee andere categorieën personen die in de toekomst vereist kunnen zijn: „5: gebruikers spoorwegovergangen” en „6: onbevoegde personen op spoorwegterreinen”.

 

DsetID

Veldnummer

Veldnaam

H1

H2

H3

H4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

 

*

*

6

PersID

 

 

*

*

7

NbAccSign

 

 

 

 

8

NbAccInj (6)

 

 

 

 

9

NbAccDGIn

 

 

 

 

10

NbAccDGRe

 

 

 

 

11

NbPersK

 

 

 

 

12

NbPersI

 

 

 

 

Gegevensverzameling voor bijlage I

Veldnummer

Veldnaam

Omschrijving

Codering

Veldtype

Maximale lengte

Specifieke codes voor ontbrekende waarden

1

RCount

Rapporterend land

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

 

2

DsetID

Identificatiecode gegevensverzameling

I1

Tekst

2

 

3

Year

Jaar gegevensverzameling

4 cijfers

Tekst

4

 

4

UCode

Code onderneming (onveranderlijk in de loop der jaren)

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk + getal met 3 cijfers

Tekst

5

XX

5

UName

Naam onderneming

 

Tekst

100

 

6

CountID

Land van vestiging van de onderneming

ISO 3166 alpha2-nomenclatuur behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

Tekst

2

XX

7

IntFret

Activiteit goederenvervoer: internationaal

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

8

Natfret

Activiteit goederenvervoer: binnenlands

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

9

Intpass

Activiteit reizigersvervoer: internationaal

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

10

Natpass

Activiteit reizigersvervoer: binnenlands

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

11

DsetA

Gegevens in bijlage A

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

12

DsetB

Gegevens in bijlage B

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

13

DsetC

Gegevens in bijlage C

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

14

DsetD

Gegevens in bijlage D

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

15

DsetE

Gegevens in bijlage E

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

16

DsetF

Gegevens in bijlage F

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

17

DsetG

Gegevens in bijlage G

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

18

DsetH

Gegevens in bijlage H

1

:

JA

0

:

NEEN

Tekst

1

 

19

Tonnes

Totaal goederenvervoer (in ton)

Ton

Numeriek

10

 

20

Tkm

Totaal goederenvervoer (1 000 tkm)

1 000 tonkilometer

Numeriek

10

 

21

Pass

Totaal reizigersvervoer (aantal reizigers)

Aantal reizigers

Numeriek

10

 

22

PassKm

Totaal reizigersvervoer (1 000 reizigerskilometer)

1 000 reizigerskilometer

Numeriek

10

 

In het platte bestand met de gegevens voor bijlage I bevat elke record 22 velden. In de volgende tabel zijn alle cellen grijs omdat bijlage I slechts één tabel bevat. Facultatieve velden mogen leeg blijven. Een asterisk geeft een kernveld aan. De combinatie van de waarden van de kernvelden voor een record moet een enkele kernwaarde binnen het bestand aangeven. Als twee keer dezelfde kernwaarde wordt gevonden, zal het bestand niet correct worden geladen.

Veldnummer

Veldnaam

DsetID I1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

4

UCode

*

5

UName (7)

 

6

CountID

 

7

IntFret

 

8

Natfret

 

9

Intpass

 

10

Natpass

 

11

DsetA

 

12

DsetB

 

13

DsetC

 

14

DsetD

 

15

DsetE

 

16

DsetF

 

17

DsetG

 

18

DsetH

 

19

Tonnes (8)

 

20

Tkm (9)

 

21

Pass (10)

 

22

Passkm (11)

 

3.   ONTBREKENDE WAARDEN

Voor bepaalde velden kan Eurostat aanbevelen voor ontbrekende waarden of andere bijzondere waarden specifieke codes te gebruiken (zie kolom „specifieke codes voor ontbrekende waarden”).

Aanvullende informatie wordt verstrekt in de richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 91/2003.

4.   ALTERNATIEVE STANDAARDFORMATEN

De lidstaten kunnen andere standaardformaten gebruiken als die geschikt zijn voor de bovengenoemde gegevensstructuren en door Eurostat worden voorgesteld.

5.   VALIDATIE VAN DE GEGEVENS DOOR EUROSTAT

Eurostat zal een aantal validatiecontroles op de door de lidstaten ingediende gegevens toepassen, alvorens deze in de productiedatabank in te voeren. Wanneer een beduidend aantal records deze controles niet doorstaat, zal Eurostat de lidstaat meedelen welke records fout zijn en aangeven waarom ze niet zijn aanvaard. De lidstaat zal worden gevraagd de gemelde fouten te corrigeren en vervolgens de volledige gegevensverzameling (niet alleen de foute records) opnieuw in te dienen. Deze procedure is nodig om de juistheid van de gegevens binnen en tussen de gegevensverzamelingen te waarborgen.

6.   BENAMING VAN GEGEVENSVERZAMELINGSBESTAND

Bestanden moeten overeenkomstig de volgende structuur worden genoemd:

„RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format” waarbij:

RAIL

Voor gegevens over het spoorvervoer

Annex

Identificatie gegevensverzameling (m.a.w. bijlage bij de verordening):

A

:

jaarstatistieken over het goederenvervoer — gedetailleerde rapportage

B

:

jaarstatistieken over het goederenvervoer — vereenvoudigde rapportage

C

:

jaarstatistieken over het reizigersvervoer — gedetailleerde rapportage

D

:

jaarstatistieken over het reizigersvervoer — vereenvoudigde rapportage

E

:

kwartaalstatistieken over het goederen- en reizigersvervoer

F

:

regionale statistieken over het goederen- en reizigersvervoer

G

:

statistieken over verkeersstromen op het spoorwegnet

H

:

statistieken over ongevallen

I

:

lijst van spoorwegondernemingen

Frequency

A: jaarlijks

Q: per kwartaal

5: om de vijf jaar

CC

Rapporterend land: gebruik ISO 3166 alpha2 behalve „UK” voor Verenigd Koninkrijk

YYYY

Referentiejaar (bv. 2004)

Period

0000: jaarlijks

0001: eerste kwartaal

0002: tweede kwartaal

0003: derde kwartaal

0004: vierde kwartaal

0005: om de vijf jaar

[_OptionalField]

Kan een keten van 1 t/m 220 tekens bevatten (alleen „A” t/m „Z”, „0” t/m „9” of „_” zijn toegestaan). Dit veld wordt door de Eurostat-tools niet geïnterpreteerd.

.format

Bestandsformaat: (bv. „CSV” voor Comma Separated Value met kommapunt als veldscheidingsteken, „GES” voor Gesmes)

Voor elke bijlage bij de verordening en voor elke periode moet één bestand worden ingediend.

Voorbeeld:

Het bestand „RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv” is het gegevensbestand met de gegevens van Frankrijk voor bijlage E bij de verordening, voor het tweede kwartaal van het jaar 2004.

7.   METHODE VAN INDIENING

Gegevens moeten in elektronische vorm bij het centrale punt voor gegevenstoezending bij Eurostat worden ingediend of ge-upload. Deze methode garandeert de veilige indiening van vertrouwelijke gegevens.


(1)  PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.

(2)  PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1.

(3)  Tabel A5 is een facultatieve tabel.

(4)  Voorlopige gegevens.

(5)  Definitieve geconsolideerde gegevens.

(6)  Aantal ongevallen met zwaargewonden (NbAccInj) is een facultatieve variabele in tabel H1.

(7)  Naam van de onderneming (UName) is een facultatieve variabele.

(8)  Totaal goederenvervoer (in ton) is een facultatieve variabele.

(9)  Totaal goederenvervoer (1 000 tkm) (Tkm) is een facultatieve variabele.

(10)  Totaal reizigersvervoer (aantal reizigers) (Pass) is een facultatieve variabele.

(11)  Totaal reizigersvervoer (1 000 reizigerskilometer) (PassKm) is een facultatieve variabele.


Top