Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2036

Verordening (EG) nr. 2036/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor particuliere opslag van bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2007

OJ L 414, 30.12.2006, p. 74–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 1006–1007 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 231 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 231 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2036/oj

30.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 414/74


VERORDENING (EG) Nr. 2036/2006 VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2006

tot vaststelling van het bedrag van de steun voor particuliere opslag van bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2007

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2813/2000 van de Commissie van 21 december 2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad wat betreft de toekenning van steun voor particuliere opslag van bepaalde visserijproducten (2), en met name op artikel 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het bedrag van de steun mag niet hoger zijn dan de gedurende het visseizoen dat aan het betrokken visseizoen voorafgaat in de Gemeenschap geconstateerde technische en financieringskosten.

(2)

Het is dienstig om de steun voor particuliere opslag ineens toe te kennen, teneinde niet aan te zetten tot langdurige opslag, de betalingstermijnen te verkorten en de controletaken te verlichten.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het visseizoen 2007 wordt de steun voor particuliere opslag als bedoeld in artikel 25 van Verordening (EG) nr. 104/2000 voor de in bijlage II bij die verordening genoemde producten als volgt vastgesteld:

:

eerste maand

:

210 EUR per ton,

:

tweede maand

:

0 EUR per ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2006.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB L 326 van 22.12.2000, blz. 30.


Top