Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1722

Verordening (EG) nr. 1722/2006 van de Commissie van 21 november 2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1431/94, (EG) nr. 2497/96, (EG) nr. 1396/98, (EG) nr. 701/2003 en (EG) nr. 593/2004 ten aanzien van de indiening van de aanvragen voor invoercertificaten in de sector slachtpluimvee en eieren voor het eerste kwartaal van 2007

OJ L 322, 22.11.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 607–610 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 92 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; stilzwijgende opheffing door 32007R1383 en 32007R1384

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1722/oj

22.11.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 322/3


VERORDENING (EG) Nr. 1722/2006 VAN DE COMMISSIE

van 21 november 2006

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1431/94, (EG) nr. 2497/96, (EG) nr. 1396/98, (EG) nr. 701/2003 en (EG) nr. 593/2004 ten aanzien van de indiening van de aanvragen voor invoercertificaten in de sector slachtpluimvee en eieren voor het eerste kwartaal van 2007

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (2), en met name op artikel 6, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad van 29 maart 1994 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (3), en met name op artikel 7,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2783/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine (4), en met name op artikel 4, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad van 10 december 2002 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten), en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1706/98 (5), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad van 12 december 1996 houdende opening van een tariefcontingent voor kalkoenvlees van oorsprong en herkomst uit Israël, dat is vastgesteld in de Associatieovereenkomst en de Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël (6), en met name op artikel 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad van 7 april 1998 betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3010/95 (7), en met name op artikel 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2497/96 van de Commissie (8) zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is voorzien in de Associatieovereenkomst en de Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Israël.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1396/98 van de Commissie (9) zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 701/2003 van de Commissie (10) zijn uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2286/2002 vastgesteld ten aanzien van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde producten van de sectoren slachtpluimvee en eieren, van oorsprong uit de ACS-staten.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 593/2004 van de Commissie (11) zijn tariefcontingenten voor producten van de sector eieren en voor ovoalbumine geopend en is de wijze van beheer van die tariefcontingenten vastgesteld.

(5)

In al die verordeningen is bepaald dat de aanvragen voor invoercertificaten slechts kunnen worden ingediend gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke vastgestelde contingentsperiode. Met het oog op de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie per 1 januari 2007 moet voor het eerste kwartaal van het jaar 2007 een andere periode voor de indiening van certificaataanvragen worden vastgesteld.

(6)

Verordening (EG) nr. 1431/94 van de Commissie van 22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten (12) is reeds gewijzigd met het oog op de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie per 1 januari 2007. In artikel 4, lid 1, tweede alinea, van die verordening is bepaald dat voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 de certificaataanvragen moeten worden ingediend gedurende de eerste zeven werkdagen van januari 2007. Om administratieve redenen dient deze specifieke periode te worden verlengd tot de eerste 15 dagen van de maand januari 2007. Met het oog op harmonisatie met de overige invoercontingenten in dezelfde sector moet voor die contingenten voor het eerste kwartaal van 2007 dezelfde periode voor de indiening van aanvragen worden vastgesteld.

(7)

De Verordeningen (EG) nr. 1431/94, (EG) nr. 2497/96, (EG) nr. 1396/98, (EG) nr. 701/2003 en (EG) nr. 593/2004 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1431/94 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 moeten de certificaataanvragen echter gedurende de eerste 15 dagen van januari 2007 worden ingediend.”.

Artikel 2

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2497/96 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 moeten de certificaataanvragen echter gedurende de eerste 15 dagen van januari 2007 worden ingediend.”.

Artikel 3

Aan artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1396/98 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 moeten de certificaataanvragen echter gedurende de eerste 15 dagen van januari 2007 worden ingediend.”.

Artikel 4

Aan artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 701/2003 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2007 moeten de certificaataanvragen echter gedurende de eerste 15 dagen van januari 2007 worden ingediend.”.

Artikel 5

Aan artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 593/2004 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 moeten de certificaataanvragen echter gedurende de eerste vijftien dagen van januari 2007 worden ingediend.”.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 november 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006.

(3)  PB L 91 van 8.4.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2198/95 van de Commissie (PB L 221 van 19.9.1995, blz. 3).

(4)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 104. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2916/95 van de Commissie (PB L 305 van 19.12.1995, blz. 49).

(5)  PB L 348 van 21.12.2002, blz. 5.

(6)  PB L 327 van 18.12.1996, blz. 7.

(7)  PB L 113 van 15.4.1998, blz. 1.

(8)  PB L 338 van 28.12.1996, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 361/2004 (PB L 63 van 28.2.2004, blz. 15).

(9)  PB L 187 van 1.7.1998, blz. 41. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1043/2001 (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24).

(10)  PB L 99 van 17.4.2003, blz. 32.

(11)  PB L 94 van 31.3.2004, blz. 10.

(12)  PB L 156 van 23.6.1994, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1255/2006 (PB L 228 van 22.8.2006, blz. 3).


Top