Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0515

Verordening (EG) nr. 515/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van een overgangsmaatregel met betrekking tot de financiering van de opslag van graan dat voor interventie is aangeboden in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

OJ L 93, 31.3.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/515/oj

31.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 93/32


VERORDENING (EG) Nr. 515/2006 VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2006

houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van een overgangsmaatregel met betrekking tot de financiering van de opslag van graan dat voor interventie is aangeboden in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 514/2006 van de Commissie (2) is, op verzoek van enkele lidstaten, voor het verkoopseizoen 2005/2006 de maximumtermijn voor levering van graan dat voor interventie wordt aangeboden in de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Gemeenschap zijn toegetreden, met drie maanden verlengd, met dien verstande dat de levering uiterlijk op 31 juli 2006 moet plaatsvinden.

(2)

Deze maatregel kan resulteren in extra opslagkosten voor graan dat wordt geleverd binnen de nieuwe termijn, maar na afloop van de termijn die oorspronkelijk was vastgesteld in artikel 4, lid 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 824/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van de procedures voor de overneming van granen door de interventiebureaus, en tot vaststelling van de analysemethodes voor de bepaling van de kwaliteit (3).

(3)

Krachtens artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1883/78 van de Raad van 2 augustus 1978 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie (4) financiert het EOGFL, afdeling Garantie, de materiële verrichtingen in verband met de opslag. De door de lidstaten gedane uitgaven voor de eventuele vergoeding van de bovengenoemde extra opslagkosten moeten worden gelijkgesteld met de aan de opslag verbonden uitgaven die normaal door de interventiebureaus worden gedragen, en voorzien moet worden in de financiering ervan door het EOGFL, afdeling Garantie, op basis van hetzelfde forfaitaire bedrag, met inachtneming van de maandelijkse verhoging van de interventieprijs op grond van artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1784/2003.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van het EOGFL,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wanneer in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije voor interventie aangeboden graan effectief door het interventiebureau wordt overgenomen na afloop van de in artikel 4, lid 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 824/2000 vastgestelde leveringstermijn, worden de uitgaven die voor de betrokken lidstaat zijn verbonden aan de opslag tussen het einde van deze termijn en de in het leveringsplan vermelde datum van effectieve levering op de plaats van opslag, met dien verstande dat de levering moet plaatsvinden binnen de bij Verordening (EG) nr. 514/2006 vastgestelde termijn, gelijkgesteld met de uitgaven zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1883/78.

Artikel 2

Het in artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1883/78 bedoelde forfaitaire bedrag wordt berekend op basis van het forfaitaire bedrag dat door de Gemeenschap aan de lidstaten wordt betaald voor de opslag van graan dat in het kader van de interventie is aangekocht in het verkoopseizoen 2005/2006, en dat is vastgesteld bij beschikking van de Commissie van 12 oktober 2005 (5), namelijk 1,31 EUR per ton per maand, verminderd met het bedrag van de maandelijkse verhoging overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1784/2003, namelijk 0,46 EUR per ton per maand, waarmee de interventieprijs is verhoogd voor elke maand waarmee de in artikel 4, lid 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 824/2000 vastgestelde termijn wordt overschreden.

Deze uitgaven worden in de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3492/90 van de Raad (6) bedoelde jaarrekeningen opgevoerd als uitgaven in verband met de materiële verrichtingen die het gevolg zijn van de aankoop van een product door de interventiebureaus.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing in het verkoopseizoen 2005/2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  Zie bladzijde 31 van dit Publicatieblad.

(3)  PB L 100 van 20.4.2000, blz. 31. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1068/2005 (PB L 174 van 7.7.2005, blz. 65).

(4)  PB L 216 van 5.8.1978, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 695/2005 (PB L 114 van 4.5.2005, blz. 1).

(5)  Beschikking C(2005) 3752 (Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(6)  PB L 337 van 4.12.1990, blz. 3.


Top