Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0511

Verordening (EG) nr. 511/2006 van de Raad van 27 maart 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1531/2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op kleurentelevisietoestellen van oorsprong uit onder meer de Volksrepubliek China

OJ L 93, 31.3.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 369–370 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 045 P. 256 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 045 P. 256 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/511/oj

31.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 93/26


VERORDENING (EG) Nr. 511/2006 VAN DE RAAD

van 27 maart 2006

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1531/2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op kleurentelevisietoestellen van oorsprong uit onder meer de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) (hierna „de basisverordening” genoemd), en met name op de artikelen 8 en 9,

Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

A.   VOORAFGAANDE PROCEDURE

(1)

In augustus 2002 stelde de Raad bij Verordening (EG) nr. 1531/2002 (2) een definitief antidumpingrecht in op kleurentelevisietoestellen (hierna „betrokken product” genoemd) van oorsprong uit onder meer de Volksrepubliek China.

(2)

Tegelijkertijd aanvaardde de Commissie bij Besluit 2002/683/EG (3), een gezamenlijke verbintenis van Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd en Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, die in samenwerking met de Chinese Kamer van Koophandel voor de In- en Uitvoer van Machines en Elektronische Producten (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products of CCCME) was aangeboden.

(3)

Dit betekende dat de invoer in de Gemeenschap van het betrokken product uit de Volksrepubliek China dat door deze ondernemingen is vervaardigd en een van de typen is die onder de verbintenis vallen (hierna „het product waarop de verbintenis van toepassing was” genoemd), werd vrijgesteld van de definitieve antidumpingrechten.

B.   SCHENDING VAN DE VERBINTENIS

(4)

De verbintenis die door de ondernemingen werd aangeboden, heeft voor hen onder meer tot gevolg dat zij bij verkoop van het product waarop de verbintenis betrekking heeft, aan de eerste onafhankelijke afnemer in de Gemeenschap verkoopprijzen moeten hanteren die gelijk zijn aan, of meer bedragen dan, de in de verbintenis vastgestelde minimuminvoerprijzen (MIP) en dat zij de in de verbintenis vastgestelde kwantitatieve plafonds in acht moeten nemen. Deze prijzen en plafonds maken een einde aan de schadelijke gevolgen van de dumping.

(5)

Om te waarborgen dat de verbintenis werd nageleefd, stemden de CCCME en de ondernemingen er ook mee in de Commissie alle noodzakelijk geachte gegevens te verstrekken en controlebezoeken ter plaatse toe te staan zodat de juistheid en de betrouwbaarheid van de gegevens in de kwartaalverslagen konden worden gecontroleerd.

(6)

Zoals vermeld in overweging 239 van Verordening (EG) nr. 1531/2002 is in de verbintenis specifiek bepaald dat indien de verbintenis niet wordt nageleefd door één van de betrokken ondernemingen of de CCCME, ervan werd uitgegaan dat zij door geen van de ondertekenaars werd nageleefd. Indien geen medewerking wordt verleend aan de Europese Commissie bij het toezicht op de naleving van de verbintenis, wordt ervan uitgegaan dat deze niet wordt nageleefd.

(7)

In dit verband vroeg de Commissie om ten kantore van de CCCME en twee van de ondernemingen met het grootste verkoopvolume van het betrokken product, namelijk Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd en Konka Group Co., Ltd, een controlebezoek te mogen afleggen. De Commissie zond CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd end Konka Group Co., Ltd een brief waarin zij de data opgaf voor het controlebezoek ter plaatse. De CCCME en Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd gaven toestemming voor het controlebezoek. Konka Group Co., Ltd weigerde echter een controlebezoek, hetgeen niet-naleving betekende van de verbintenis.

(8)

In Besluit 2006/258/EG van de Commissie (4) is de schending van de verbintenis meer gedetailleerd uiteengezet.

(9)

Omdat de verbintenis was geschonden, werd de door de ondernemingen en de CCCME aangeboden verbintenis bij Besluit 2006/258/EG ingetrokken. Er moet derhalve onverwijld een definitief antidumpingrecht worden ingesteld op de invoer van het betrokken product dat door de betrokken ondernemingen naar de Gemeenschap wordt uitgevoerd.

(10)

Overeenkomstig artikel 8, lid 9, van de basisverordening moet het antidumpingrecht worden vastgesteld op basis van de gegevens die werden vastgesteld in het kader van het onderzoek dat tot de verbintenis leidde. Aangezien het onderzoek in kwestie bij Verordening (EG) nr. 1531/2002 werd beëindigd en definitieve vaststelling inzake dumping en daaruit voortvloeiende schade werden gedaan, wordt het passend geacht een definitief antidumpingrecht vast te stellen op het niveau en in de vorm die bij die verordening werden opgelegd, namelijk 44,6 % van de nettoprijs, cif franco grens Gemeenschap, vóór inklaring.

C.   WIJZIGING VAN VERORDENING (EG) Nr. 1531/2002

(11)

Gelet op het bovenstaande dient Verordening (EG) nr. 1531/2002 derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1531/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3, bijlage I en bijlage II worden ingetrokken.

2)

De artikelen 4 en 5 worden de artikelen 3 en 4.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

H. GORBACH


(1)  PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 (PB L 340 van 23.12.2005, blz. 17).

(2)  PB L 231 van 29.8.2002, blz. 1.

(3)  PB L 231 van 29.8.2002, blz. 42.

(4)  Zie bladzijde 63 van dit Publicatieblad.


Top