Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0618

2005/618/EG: Beschikking van de Commissie van 18 augustus 2005 tot wijziging van Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de vaststelling van de maximale concentraties van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3143)

OJ L 214, 19.8.2005, p. 65–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 438–439 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 158 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 158 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; opgeheven door 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/618/oj

19.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 214/65


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 augustus 2005

tot wijziging van Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de vaststelling van de maximale concentraties van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3143)

(2005/618/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1), en met name op artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aangezien het duidelijk is dat het in sommige gevallen onmogelijk is zware metalen en broomhoudende brandvertragers volledig te vermijden, dienen bepaalde concentraties lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) of polybroomdifenylethers (PBDE's) in materialen te worden getolereerd.

(2)

De voorgestelde maximale concentraties zijn gebaseerd op bestaande communautaire wetgeving inzake chemische stoffen en worden het meest geschikt geacht om bescherming op een hoog niveau te waarborgen.

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, heeft de Commissie producenten van elektrische en elektronische apparatuur, recycleerders, verwerkers, milieuorganisaties en werknemers- en consumentenverenigingen geraadpleegd en de opmerkingen toegezonden aan het bij artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (2) ingestelde comité.

(4)

De Commissie heeft de in deze beschikking vervatte maatregelen op 10 juni 2004 ter stemming voorgelegd aan het bij artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen ingestelde comité. Er was geen gekwalificeerde meerderheid voor deze maatregelen. Bijgevolg is op 23 september 2004, overeenkomstig de procedure van artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG, een voorstel voor een beschikking van de Raad bij de Raad ingediend. Aangezien de Raad op de dag dat de periode zoals bepaald in artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/95/EG verstreek, de voorgestelde maatregelen niet had vastgesteld noch te kennen had gegeven dat hij zich overeenkomstig artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (3) daartegen verzette, moeten de maatregelen door de Commissie worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage van Richtlijn 2002/95/EG wordt de volgende opmerking toegevoegd:

„Met het oog op artikel 5, lid 1, onder a), wordt voor lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) een maximale concentratie van 0,1 gewichtsprocent in homogene materialen en voor cadmium een maximale concentratie van 0,01 gewichtsprocent in homogene materialen getolereerd.”.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 juli 2006.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 augustus 2005.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 19.

(2)  PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(3)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.


Top