Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0218

2005/218/EG: Beschikking van de Commissie van 11 maart 2005 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Saudi-Arabië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 563) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 69, 16.3.2005, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 169–173 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; opgeheven door 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/218/oj

16.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/50


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2005

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Saudi-Arabië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 563)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/218/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (1), en met name op artikel 11, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij een namens de Commissie uitgevoerd inspectiebezoek in Saudi-Arabië is nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2)

De wetgeving van Saudi-Arabië inzake gezondheidsinspecties en controles van visserijproducten kan als gelijkwaardig worden beschouwd aan de voorschriften van Richtlijn 91/493/EEG.

(3)

Met name het General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL) is in staat doeltreffend te controleren of de geldende regels worden toegepast.

(4)

Het GDQCL heeft officiële garanties gegeven dat de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde normen inzake gezondheidscontroles en controles van visserijproducten in acht worden genomen en dat hygiënevoorschriften worden nageleefd die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van Richtlijn 91/493/EEG.

(5)

Het is wenselijk overeenkomstig Richtlijn 91/493/EEG gedetailleerde bepalingen vast te stellen met betrekking tot visserijproducten die uit Saudi-Arabië in de Gemeenschap worden ingevoerd.

(6)

Er moet ook een lijst van erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen en koelhuizen worden opgesteld en een lijst van vriesschepen die zijn uitgerust overeenkomstig Richtlijn 92/48/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), i), van Richtlijn 91/493/EEG, van de minimale hygiënische voorschriften die van toepassing zijn op visserijproducten die zijn verkregen aan boord van bepaalde vissersvaartuigen (2). Deze lijsten moeten worden opgesteld op basis van een mededeling van het GDQCL aan de Commissie.

(7)

Deze beschikking treedt drie dagen na de bekendmaking ervan in werking en voorziet dus in de noodzakelijke overgangsperiode.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL) is de bevoegde instantie in Saudi-Arabië om te controleren of en te certificeren dat visserijproducten aan de voorschriften van Richtlijn 91/493/EEG voldoen.

Artikel 2

Visserijproducten die uit Saudi-Arabië in de Gemeenschap worden ingevoerd, moeten aan de voorschriften van de artikelen 3, 4 en 5 voldoen.

Artikel 3

1.   Bij elke zending wordt een genummerd, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend origineel gezondheidscertificaat gevoegd dat aan het model van bijlage I beantwoordt en uit één blad bestaat.

2.   Het gezondheidscertificaat wordt opgesteld in ten minste één officiële taal van de lidstaat waar de controles worden uitgevoerd.

3.   Op het gezondheidscertificaat staan de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van het GDQCL en het officiële stempel van het GDQCL in een andere kleur dan die van de vermeldingen.

Artikel 4

De visserijproducten zijn afkomstig van de in bijlage II vermelde erkende inrichtingen, koelhuizen en fabrieksvaartuigen of geregistreerde vriesschepen.

Artikel 5

Behalve bij ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie wordt op alle verpakkingen in onuitwisbare letters het woord „SAUDI ARABIA” aangebracht, evenals het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig, het koelhuis of het vriesschip van herkomst.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking op 19 maart 2005.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.


BIJLAGE I

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

voor voor de uitvoer naar de Europese Gemeenschap bestemde visserijproducten uit Saoedi-Arabië, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, ongeacht de vorm

Image

Image


BIJLAGE II

LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN

Erkenningsnummer

Naam

Stad/Regio

Uiterste datum van de erkenning

Categorie

KSA-01

National Prawn Company

Al-Laith, Makkah Province

 

PPa

Legenda: PPa: Fabriek die uitsluitend of gedeeltelijk aquacultuurproducten verwerkt (gekweekte producten).


Top