Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0385R(01)

Rectificatie van Besluit 2004/385/EG van de Commissie van 27 april 2004 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in Hongarije gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen (PB L 144 van 30.4.2004)

OJ L 199, 7.6.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/385/corrigendum/2004-06-07/oj

7.6.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/38


Rectificatie van Besluit 2004/385/EG van de Commissie van 27 april 2004 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in Hongarije gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen

( Publicatieblad van de Europese Unie L 144 van 30 april 2004 )

Besluit 2004/385/EG wordt als volgt gelezen:

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 27 april 2004

houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in Hongarije gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen

(2004/385/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende de coördinatie van de bijstand aan de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89 (1), en met name op artikel 12, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (2), en met name op artikel 4, leden 5 en 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het speciale pretoetredingsprogramma voor landbouw en plattelandsontwikkeling voor Hongarije (hierna „Sapard-programma” genoemd) is bij besluit van de Commissie van 18 oktober 2000 (3), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 februari 2004, goedgekeurd overeenkomstig artikel 4, leden 5 en 6, van Verordening (EG) nr. 1268/1999.

(2)

De regering van Hongarije en de Commissie, die optreedt namens de Europese Gemeenschap, hebben op 1 maart 2001 de meerjarenovereenkomst voor de financiering ondertekend waarin de technische, juridische en administratieve bepalingen voor de uitvoering van het Sapard-programma zijn opgenomen; deze meerjarenovereenkomst is laatstelijk gewijzigd bij de op 28 juli 2003 ondertekende jaarlijkse financieringsovereenkomst voor 2003, welke wijziging uiteindelijk op 22 december 2003 in werking is getreden.

(3)

Door de bevoegde autoriteit van Hongarije is het Bureau voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (hierna het „BLPO” genoemd), een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid ressorterend onder het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, aangewezen voor de uitvoering van enkele van de bij het Sapard-programma vastgestelde maatregelen. Het ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, is aangewezen voor de uitvoering van de financiële taken in het kader van de tenuitvoerlegging van het Sapard-programma.

(4)

De Commissie heeft overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1266/1999 op grond van een voor elk geval afzonderlijke analyse van de nationale en sectorale capaciteit inzake beheer van programma's/projecten, van de financiële controleprocedures en van de structuren op het gebied van overheidsfinanciën Besluit 2002/927/EG van 26 november 2002 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in Hongarije gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen (4) goedgekeurd ten aanzien van bepaalde in het Sapard-programma vastgestelde maatregelen.

(5)

De Commissie heeft sindsdien een nadere analyse op grond van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1266/1999 uitgevoerd ten aanzien van de in het Sapard-programma vastgestelde maatregel 1305 „Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling en de bescherming en instandhouding van het landelijke erfgoed” en maatregel 1306 „De ontwikkeling en diversificatie van de economische bedrijvigheid, gericht op het combineren van verscheidene activiteiten en het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen” (hierna „de maatregelen 1305 en 1306” genoemd). De Commissie is van mening dat Hongarije ook ten aanzien van die maatregelen voldoet aan het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 6 en de bijlage van Verordening (EG) nr. 2222/2000 van de Commissie van 7 juni 2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (5) en aan de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1266/1999 vastgestelde minimumvoorwaarden.

(6)

Daarom is het dienstig af te zien van de in artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1266/1999 voorgeschreven voorafgaande goedkeuring en ten aanzien van de maatregelen 1305 en 1306 het beheer op de centrale grondslag over te dragen aan het BLPO en aan het ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, in Hongarije.

(7)

Aangezien de door de Commissie voor de maatregelen 1305 en 1306 uitgevoerde verificaties gebaseerd zijn op een systeem dat nog niet daadwerkelijk wordt toegepast voor alle belangrijke elementen, is het echter dienstig de overdracht van het beheer van het Sapard-programma aan het BLPO en aan het Nationaal Fonds, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2222/2000, een voorlopig karakter te geven.

(8)

Het beheer over het Sapard-programma wordt pas definitief overgedragen nadat de Commissie zich er verder van vergewist heeft dat het systeem op bevredigende wijze functioneert, en nadat gevolg is gegeven aan eventuele aanbevelingen van de Commissie met betrekking tot de overdracht van het beheer van de steun aan het BLPO en aan het Nationaal Fonds.

(9)

Op 2 april 2004 hebben de Hongaarse autoriteiten overeenkomstig artikel 4, lid 1, van deel B van de meerjarenovereenkomst voor de financiering regels voor de subsidiabiliteit van de uitgaven voorgesteld. De Commissie moet daarover een besluit nemen,

BESLUIT:

Artikel 1

Er wordt afgezien van de in artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1266/1999 voorgeschreven voorafgaande goedkeuring, door de Commissie, van de selectie van projecten en de sluiting van contracten voor de maatregelen 1305 en 1306 door Hongarije.

Artikel 2

Het beheer van het Sapard-programma wordt voorlopig overgedragen aan:

1.

het Bureau voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, ressorterend onder het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van Hongarije, adres: Alkotmány út 29, District V, Budapest, voor de uitvoering van de maatregelen 1305 en 1306 zoals omschreven in het programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling dat is goedgekeurd bij besluit C(2000) 2738 def. van de Commissie van 18 oktober 2000, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 februari 2004;

2.

het Nationaal Fonds binnen het ministerie van Financiën van Hongarije, adres: József Nádor tér 2-4., District V, Budapest, voor de financiële functies die het in het kader van de tenuitvoerlegging van de maatregelen 1305 en 1306 voor Hongarije moet vervullen.

Artikel 3

De uitgaven op grond van dit besluit komen slechts voor cofinanciering door de Gemeenschap in aanmerking indien de begunstigden deze hebben gedaan op of na de datum van vaststelling van dit besluit of, indien dat een latere datum is, op of na de datum van sluiting van het instrument waardoor zij voor het betrokken project een begunstigde worden, behalve in het geval van haalbaarheids- en bijbehorende studies, waarvoor die datum 18 oktober 2000 is; in alle gevallen geldt als voorwaarde dat de betrokken uitgaven niet vóór de datum van vaststelling van dit besluit door het BLPO zijn betaald.

Artikel 4

Onverminderd besluiten tot toekenning van steun in het kader van het Sapard-programma aan individuele begunstigden, zijn de regels voor de subsidiabiliteit van de uitgaven die door Hongarije zijn voorgesteld bij brief van 2 april 2004, door de Commissie geregistreerd op 6 april 2004 onder nummer AGR A 11682, van toepassing.

Gedaan te Brussel, 27 april 2004.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 68.

(2)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 696/2003 (PB L 99 van 17.4.2003, blz. 24).

(3)  C(2000) 2738 def.

(4)  PB L 322 van 27.11.2002, blz. 51.

(5)  PB L 253 van 7.10.2000, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 188/2003 (PB L 27 van 1.2.2003, blz. 14).


Top