Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0061

Richtlijn 2004/61/EG van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik in de Europese Gemeenschap verboden is (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 127, 29.4.2004, p. 81–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 50 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 50 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/61/oj

32004L0061

Richtlijn 2004/61/EG van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik in de Europese Gemeenschap verboden is (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 127 van 29/04/2004 blz. 0081 - 0091


Richtlijn 2004/61/EG van de Commissie

van 26 april 2004

tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik in de Europese Gemeenschap verboden is

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen(1), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong(2), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit(3), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Richtlijn 79/117/EEG van de Raad(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003(5), mogen de bestrijdingsmiddelen kwikoxide, kwikchloride (calomel), andere anorganische kwikverbindingen, alkylkwikverbindingen, alkoxyalkyl- en arylkwikverbindingen, aldrin, chloordaan, dieldrin, HCH, hexachloorbenzeen, camfechloor (toxafeen), ethyleenoxide, nitrofeen, 1,2-dibroomethaan, 1,2-dichloorethaan, dinoseb en binapacryl in de Gemeenschap niet worden gebruikt of op de markt gebracht. Aangezien sommige van deze bestrijdingsmiddelen op de wereldmarkt beschikbaar zijn, is het verstandig om de maximumresidugehalten (MRL's) voor alle producten vast te stellen op de ondergrens van de analytische bepaling. Sommige kwikverbindingen kunnen niet worden onderscheiden van kwikverbindingen die het gevolg zijn van milieuverontreiniging.

(2) Indien het gebruik van een pesticide bij wet verboden is en geen residuen kunnen worden getolereerd, moet het MRL, dat op de desbetreffende bepalingsgrens voor verse producten is vastgesteld, ook voor samengestelde en verwerkte producten gelden.

(3) Er is rekening gehouden met de adviezen van het Wetenschappelijk Comité voor planten, met name de adviezen en aanbevelingen over de bescherming van de verbruikers van met bestrijdingsmiddelen behandelde levensmiddelen.

(4) De bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG moeten dus worden gewijzigd.

(5) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/362/EEG wordt het volgende toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Aan deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/363/EEG wordt het volgende toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 3

Aan deel B van bijlage II bij Richtlijn 86/363/EEG wordt het volgende toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 4

De in de bijlage bij deze richtlijn opgenomen maximumresidugehalten (MRL's) worden toegevoegd aan de in bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG vermelde MRL's voor de betrokken bestrijdingsmiddelen.

Artikel 5

1. De lidstaten dragen zorg voor vaststelling en bekendmaking uiterlijk acht maanden na de goedkeuring van deze richtlijn van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf negen maanden na de goedkeuring van deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 6

Deze richtlijn treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 april 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/2/EG van de Commissie (PB L 14 van 21.1.2004, blz. 10).

(2) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/2/EG.

(3) PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/2/EG.

(4) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36.

(5) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36.

BIJLAGE

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top