EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0663

Verordening (EG) nr. 663/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing

OJ L 104, 8.4.2004, p. 105–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/663/oj

32004R0663

Verordening (EG) nr. 663/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing

Publicatieblad Nr. L 104 van 08/04/2004 blz. 0105 - 0105


Verordening (EG) nr. 663/2004 van de Commissie

van 7 april 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad van 25 juni 1997 houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing(1), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2300/97 van de Commissie(2) zijn de bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de in Verordening (EG) nr. 1221/97 vermelde nationale jaarprogramma's vastgesteld. In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2300/97 is bepaald dat de lidstaten de programma's vóór 15 april van elk jaar aan de Commissie moeten meedelen.

(2) Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije dienen ten gevolge van hun toetreding tot de Europese Unie in aanmerking te komen voor de in Verordening (EG) nr. 1221/97 vermelde programma's. Met het oog op een uniforme behandeling van de programma's door alle lidstaten dient de voor 2004 geldende termijn voor mededeling van deze programma's te worden verlengd tot 15 mei 2004.

(3) Verordening (EG) nr. 2300/97 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2300/97 wordt vervangen door:

"1. De lidstaten delen de Commissie ieder jaar vóór 15 april de programma's mee. Voor 2004 delen de lidstaten hun programma's evenwel uiterlijk op 15 mei mee.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing op de jaarprogramma's van het verkoopseizoen 2004/2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 173 van 1.7.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2070/98 (PB L 265 van 30.9.1998, blz. 1).

(2) PB L 319 van 21.11.1997, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1387/2003 (PB L 196 van 2.8.2003, blz. 22).

Top