EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0662

Verordening (EG) nr. 662/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen inzake aanvragen voor invoercertificaten in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 936/97 en (EG) nr. 1279/98 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor rundvlees en rundvleesproducten, ten gevolge van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

OJ L 104, 8.4.2004, p. 103–104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/662/oj

32004R0662

Verordening (EG) nr. 662/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen inzake aanvragen voor invoercertificaten in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 936/97 en (EG) nr. 1279/98 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor rundvlees en rundvleesproducten, ten gevolge van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 104 van 08/04/2004 blz. 0103 - 0104


Verordening (EG) nr. 662/2004 van de Commissie

van 7 april 2004

tot vaststelling van overgangsmaatregelen inzake aanvragen voor invoercertificaten in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 936/97 en (EG) nr. 1279/98 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor rundvlees en rundvleesproducten, ten gevolge van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Onder voorbehoud van de ratificering van het Verdrag betreffende de toetreding zullen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna "de nieuwe lidstaten" te noemen) op 1 mei 2004 tot de Europese Unie toetreden. Met ingang van de toetredingsdatum dienen de in die landen gevestigde marktdeelnemers toegang te krijgen tot voor rundvlees en rundvleesproducten geopende tariefcontingenten.

(2) Specifieke voorschriften om te bepalen of marktdeelnemers in het kader van de verschillende invoerregelingen in aanmerking komen voor bepaalde tariefcontingenten, zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van 27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees(1) en bij Verordening (EG) nr. 1279/98 van de Commissie van 19 juni 1998 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG van de Raad zijn vastgesteld voor Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, de Republiek Polen en de Republiek Hongarije(2).

(3) Om voor de betrokken invoercontingenten in aanmerking te komen, moeten de in de nieuwe lidstaten gevestigde aanvragers van invoercertificaten aantonen dat zij minimale commerciële activiteiten met derde landen hebben uitgeoefend. Handel die vóór 1 mei 2004 plaatsvindt met de huidige lidstaten van de Gemeenschap, zoals die op de dag vóór de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van 2003 is samengesteld, dient te worden beschouwd als handel met derde landen.

(4) Bijgevolg moeten overgangsmaatregelen worden vastgesteld met betrekking tot de regels op basis waarvan wordt bepaald of marktdeelnemers uit de nieuwe lidstaten in aanmerking komen voor de invoerregelingen van de Verordeningen (EG) nr. 936/97 en (EG) nr. 1279/98.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Om te worden beschouwd als aanvragers van invoercertificaten in de zin van artikel 4, onder a), van Verordening (EG) nr. 936/97 en artikel 3, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1279/98, moeten aanvragers die gevestigd zijn in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, natuurlijke of rechtspersonen zijn die ingeschreven zijn in het nationale BTW-register van een lidstaat van de Gemeenschap, zoals die is samengesteld op de dag van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van 2003, en die bij de indiening van de aanvraag ten genoegen van de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat hebben aangetoond:

a) dat zij in de laatste twaalf maanden commerciële activiteiten hebben uitgeoefend in de rundvleeshandel met andere landen, dit met het oog op de toepassing van Verordening (EG) nr. 936/97,

b) dat zij in de laatste twaalf maanden minstens eenmaal een commerciële activiteit hebben uitgeoefend in de rundvleeshandel met andere landen, dit met het oog op de toepassing van Verordening (EG) nr. 1279/98.

2. Met het oog op de toepassing van het onderhavige artikel worden met "andere landen" alle derde landen bedoeld, met inbegrip van de lidstaten van de Gemeenschap, zoals die op de dag vóór de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van 2003 is samengesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 649/2003 (PB L 95 van 11.4.2003, blz. 13).

(2) PB L 176 van 20.6.1998, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1144/2003 (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 44).

Top