Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0464

Verordening (EG) nr. 464/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van elementen van het productdossier van de benaming in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen (Nocciola del Piemonte)

OJ L 77, 13.3.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 165 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 165 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 160 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/464/oj

32004R0464

Verordening (EG) nr. 464/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van elementen van het productdossier van de benaming in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen (Nocciola del Piemonte)

Publicatieblad Nr. L 077 van 13/03/2004 blz. 0025 - 0026


Verordening (EG) nr. 464/2004 van de Commissie

van 12 maart 2004

tot wijziging van elementen van het productdossier van de benaming in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen (Nocciola del Piemonte)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Italiaanse autoriteiten hebben op grond van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 verzocht om de naam, de beschrijving, de wijze voor het verkrijgen van het product, de etikettering en de nationale eisen met betrekking tot de bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad(2) geregistreerde beschermde geografische aanduiding "Nocciola del Piemonte" te wijzigen.

(2) Na onderzoek van dit wijzigingsverzoek is geconcludeerd dat het niet om geringe wijzigingen gaat.

(3) Op grond van de procedure van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 is, aangezien het geen geringe wijzigingen betreft, de procedure van artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

(4) Ook is in aanmerking genomen dat het hier wijzigingen betreft die in overeenstemming zijn met Verordening (EEG) nr. 2081/92. De Commissie heeft na de bekendmaking van deze wijzigingen in het Publicatieblad van de Europese Unie(3) geen bezwaarschrift in de zin van artikel 7 van de genoemde verordening ontvangen.

(5) Derhalve moeten deze wijzigingen worden geregistreerd en bekengemaakt worden in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De wijzigingen in de bijlage bij deze verordening worden geregistreerd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2081/92

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2) PB L 148 van 21.6.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1660/2003 (PB L 234 van 20.9.2003, blz. 10).

(3) PB C 144 van 20.6.2003, blz. 2 (Nocciola del Piemonte).

BIJLAGE

ITALIË

Nocciola del Piemonte

Benaming:

- De geregistreerde BGA "Nocciola del Piemonte" wordt vervangen door "Nocciola del Piemonte" of "Nocciola Piemonte".

Beschrijving:

- De beschermde geografische aanduiding "Nocciola del Piemonte" of "Nocciola Piemonte" mag alleen worden gebruikt voor hazelnoten met of zonder schaal en gedeeltelijk verwerkte hazelnoten. De betrokken BGA mag ook worden gebruikt bij de aanduiding of aanbieding van en de reclame voor levensmiddelen waarin de "Nocciola del Piemonte" of "Nocciola Piemonte" met uitsluiting van soortgelijke producten een van de kenmerkende, kwaliteitsverhogende bestanddelen is.

- De afgrenzing van het productiegebied blijft weliswaar ongewijzigd, maar wegens de erkenning van de nieuwe provincie Biella moet de opsomming van de gemeenten voor de betrokken provincies worden aangepast.

Werkwijze voor het verkrijgen van het product:

- De plantdichtheid wordt op 200-420 struiken per hectare gebracht (van 250-400); een hogere dichtheid van maximaal 500 struiken per hectare is alleen toegestaan voor aanplantingen die zijn aangelegd vóór de inwerkingtreding van het erkenningsdecreet van 2 december1993.

- De bepaling dat de regio Piemonte jaarlijks de gemiddelde productie per hectare en de begindatum van de oogst moet vastleggen, rekening houdende met het seizoenverloop, wordt geschrapt.

- De hazelnootaanplantingen moeten worden ingeschreven in een speciaal register dat door de erkende controle-instantie wordt bijgehouden, in plaats van in het door de voor het betrokken productiegebied bevoegde handelskamers bijgehouden register.

- Het product in de schaal mag los worden verkocht, maar alleen in de eerste fase van de afzet, namelijk bij de verkoop tussen de teler en de eerste koper die de noten verwerkt en/of verpakt.

- De voorschriften om de noten zonder dop of het gedeeltelijk/geheel verwerkte product te verpakken (in een voor menselijk consumptie geschikte vorm), ook in productiesystemen die de kwaliteit ervan verbeteren, worden gepreciseerd. Bovendien mag het product slechts worden verkocht indien het vooraf is verpakt of indien het wordt verpakt bij de verkoop.

Etikettering:

- De in de etikettering te vermelden aanduidingen worden beter omschreven, alsook enkele voorwaarden in verband met de etikettering waardoor de traceerbaarheid wordt verbeterd. Met name wordt bepaald welke aanduidingen op het etiket moeten worden vermeld voor verwerkte producten met "Nocciola del Piemonte" of "Nocciola Piemonte" als enig bestanddeel.

- De verplichting wordt ingevoerd om op het etiket het oogstjaar te vermelden, zowel voor noten in de schaal als voor noten zonder schaal.

- Etiketteringsvoorschriften die reeds van kracht zijn op grond van de algemene regels voor de etikettering van levensmiddelen, worden geschrapt.

Nationale eisen:

- De vermelding van nationale sancties voor overtreders van de voorschriften van het productdossier wordt geschrapt, in zoverre deze sancties sowieso van toepassing zijn.

- Er wordt een artikel 9 ingevoegd betreffende de door de bevoegde instantie uit te voeren controles.

Top