EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0206(01)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Malta betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (OOA)

OJ L 34, 6.2.2004, p. 42–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

22004A0206(01)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Malta betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (OOA)

Publicatieblad Nr. L 034 van 06/02/2004 blz. 0042 - 0062


Overeenkomst

tussen de Europese Gemeenschap en Malta betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (OOA)

De Europese Gemeenschap, hierna "de Gemeenschap",

enerzijds, en

MALTA,

anderzijds,

hierna "de partijen" genoemd,

OVERWEGENDE dat Malta om toetreding tot de Europese Unie heeft verzocht en dat aan dit lidmaatschap de voorwaarde is verbonden dat Malta het acquis van de Gemeenschap daadwerkelijk ten uitvoer legt,

OVERWEGENDE dat de geleidelijke overname en implementatie van het Gemeenschapsrecht door Malta het mogelijk maakt bepaalde voordelen van de interne markt tot dit land uit te breiden en de goede werking daarvan in bepaalde sectoren reeds voor de toetreding veilig te stellen,

OVERWEGENDE dat in de sectoren waarop deze overeenkomst betrekking heeft, het Gemeenschapsrecht grotendeels in de nationale wetgeving van Malta wordt getransponeerd,

OVERWEGENDE dat beide partijen het beginsel van het vrije verkeer van goederen onderschrijven en overtuigd zijn van de noodzaak de kwaliteit van de producten veilig te stellen ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van hun burgers en van het milieu, onder meer door wederzijdse technische bijstand en andere vormen van onderlinge samenwerking,

GELET OP de Overeenkomst van 5 december 1970 tot oprichting van een associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en Malta(1),

WENSENDE een overeenkomst inzake overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten ("de overeenkomst") te sluiten, die voorziet in de wederzijdse aanvaarding van industrieproducten die voldoen aan de voorwaarden om in een van de partijen legaal in de handel te worden gebracht en in de wederzijdse erkenning van de resultaten van overeenstemmingsbeoordelingsprocedures voor industrieproducten die aan de communautaire of nationale wetgeving onderworpen zijn,

WIJZENDE OP de nauwe betrekkingen tussen de Gemeenschap en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen als gevolg van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, die de sluiting van een met dit protocol overeenstemmende, parallelle overeenkomst inzake overeenstemmingsbeoordeling tussen Malta en deze landen wenselijk maken,

GELET OP hun status als overeenkomstsluitende partij bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en zich in het bijzonder bewust van hun verplichtingen krachtens de in het kader van de Wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Doel

1. Deze overeenkomst heeft ten doel de opheffing van technische belemmeringen voor de handel in industrieproducten door de partijen te vereenvoudigen. Malta zal te dien einde geleidelijk de vereiste, met het Gemeenschapsrecht overeenstemmende nationale wetgeving goedkeuren en ten uitvoer leggen.

2. Deze overeenkomst voorziet in:

a) wederzijdse aanvaarding van de in de bijlagen inzake "wederzijdse aanvaarding van industrieproducten" vermelde industrieproducten die voldoen aan de voorwaarden om in een van de partijen legaal in de handel te worden gebracht;

b) wederzijdse erkenning van de resultaten van overeenstemmingsbeoordelingsprocedures voor industrieproducten die zijn onderworpen aan de communautaire wetgeving en de overeenkomstige nationale wetgeving van Malta, die beide in de bijlagen inzake "wederzijdse erkenning van de resultaten van de overeenstemmingsbeoordeling" zijn vermeld.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a) "industrieproducten": de producten van de hoofdstukken 25 tot 97 van de gecombineerde nomenclatuur;

b) "communautaire wetgeving": de rechtsvoorschriften en uitvoeringsbepalingen van de Gemeenschap, zoals deze door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen worden uitgelegd, die op een bepaalde situatie, een bepaald risico of een bepaalde categorie industrieproducten van toepassing zijn;

c) "nationale wetgeving": de rechtsvoorschriften en uitvoeringsbepalingen door middel waarvan Malta de communautaire wetgeving implementeert die op een bepaalde situatie, een bepaald risico of een bepaalde categorie industrieproducten van toepassing is.

De in deze overeenkomst gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan is verleend in de communautaire wetgeving en in de nationale wetgeving.

Artikel 3

Aanpassing van de wetgeving

Voor de toepassing van deze overeenkomst verbindt Malta zich ertoe in overleg met de Commissie van de Europese Gemeenschap passende maatregelen te nemen om de implementatie van de communautaire wetgeving te handhaven of te voltooien, in het bijzonder op het gebied van de standaardisering, de metrologie, de erkenning, de overeenstemmingsbeoordeling, het markttoezicht, de algemene productveiligheid en de aansprakelijkheid van de producent.

Artikel 4

Wederzijdse aanvaarding van industrieproducten

De partijen komen overeen dat, ten behoeve van de wederzijdse aanvaarding, de in de bijlagen inzake "wederzijdse aanvaarding van industrieproducten" vermelde industrieproducten die voldoen aan de voorwaarden om in een van de partijen legaal in de handel te worden gebracht, zonder verdere beperking in de andere partij in de handel mogen worden gebracht.

Artikel 5

Wederzijdse erkenning van de resultaten van overeenstemmingsbeoordelingsprocedures

De partijen komen overeen de resultaten van overeenstemmingsbeoordelingsprocedures te erkennen die zijn verricht overeenkomstig de in de bijlagen inzake "wederzijdse erkenning van de resultaten van de overeenstemmingsbeoordeling" vermelde bepalingen van de communautaire of de nationale wetgeving. De partijen aanvaarden deze overeenstemming zonder te verlangen dat procedures worden herhaald en verbinden zich ertoe geen aanvullende eisen te stellen.

Artikel 6

Vrijwaringsclausule

Wanneer een partij van oordeel is dat een uit hoofde van deze overeenkomst op haar grondgebied in de handel gebracht industrieproduct dat wordt gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is, de veiligheid of de gezondheid van consumenten of andere personen in gevaar kan brengen of anderszins aanleiding geeft tot legitieme bezwaren uit hoofde van de wettelijke bepalingen die in de bijlagen zijn vermeld, kan zij passende maatregelen treffen om dit product uit de handel te nemen, te verbieden dat het in de handel wordt gebracht of in dienst of in gebruik wordt genomen, dan wel om het vrije verkeer ervan te beperken. De in dergelijke gevallen toe te passen procedure is in de bijlagen omschreven.

Artikel 7

Uitbreiding van het toepassingsgebied

Naarmate Malta aanvullende nationale wetgeving vaststelt en implementeert waarin de communautaire wetgeving is overgenomen, kunnen de partijen volgens de in artikel 14 omschreven procedure bijlagen wijzigen of in onderling overleg nieuwe bijlagen vaststellen.

Artikel 8

Oorsprong

Deze overeenkomst is van toepassing op industrieproducten ongeacht hun oorsprong.

Artikel 9

Verplichtingen van de partijen wat hun autoriteiten en instanties betreft

De partijen dragen zorg dat de onder hun jurisdictie vallende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke implementatie van de communautaire en de nationale wetgeving deze zonder onderbreking toepassen. Tevens dienen zij erop toe te zien dat deze autoriteiten in voorkomend geval in staat zijn instanties aan te melden, aanmeldingen te schorsen, schorsingen in te trekken en aanmeldingen ongedaan te maken, ervoor te zorgen dat industrieproducten aan de bepalingen van de communautaire of de nationale wetgeving voldoen of te eisen dat zij uit de handel worden genomen.

De partijen dragen zorg dat instanties die onder hun jurisdictie zijn aangemeld om de overeenstemming te beoordelen overeenkomstig de in de bijlagen vermelde bepalingen van de communautaire of de nationale wetgeving, voortdurend aan deze bepalingen voldoen. Zij nemen bovendien alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze instanties de nodige deskundigheid bezitten voor het uitvoeren van de taken waarvoor zij zijn aangemeld.

Artikel 10

Aangemelde instanties

Voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst stellen Malta en de Gemeenschap in onderling overleg de lijst vast van de instanties die ter uitvoering van deze overeenkomst zijn aangemeld.

Na de inwerkingtreding van de overeenkomst geschiedt de aanmelding van instanties voor het beoordelen van de overeenstemming overeenkomstig de in de bijlagen vermelde bepalingen van de communautaire of de nationale wetgeving als volgt:

a) een partij deelt de aanmelding schriftelijk aan de andere partij mede;

b) indien de andere partij de aanmelding aanvaardt en deze aanvaarding schriftelijk bevestigt, wordt de betrokken instantie als aangemeld beschouwd en is zij vanaf die datum bevoegd voor het beoordelen van de overeenstemming overeenkomstig het bepaalde in de bijlagen.

Indien een partij besluit een onder haar jurisdictie vallende aangemelde instantie te schrappen, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk in kennis. De betrokken instantie beëindigt haar overeenstemmingsbeoordelingen overeenkomstig het bepaalde in de bijlagen uiterlijk met ingang van de datum waarop zij is geschrapt. Voor die datum verrichte overeenstemmingsbeoordelingen blijven evenwel geldig, tenzij het bij artikel 14 ingestelde gemengd comité (hierna "het gemengd comité" genoemd) een andersluidende beslissing neemt.

Artikel 11

Verificatie van aangemelde instanties

Een partij kan de andere partij verzoeken de technische deskundigheid en de naleving van de voorschriften door een onder haar jurisdictie vallende aangemelde instantie te verifiëren. Dergelijke verzoeken worden met redenen omkleed teneinde de voor de aanmelding verantwoordelijke partij in staat te stellen de gevraagde verificatie te verrichten en de andere partij daarvan ten spoedigste verslag te doen. De partijen kunnen de betrokken instantie eveneens aan een gezamenlijk onderzoek onderwerpen in samenwerking met de terzake bevoegde autoriteiten. Te dien einde zien de partijen erop toe dat de onder hun jurisdictie vallende instanties hun volledige medewerking verlenen. De partijen nemen alle noodzakelijke maatregelen en maken gebruik van alle hun ter beschikking staande middelen om een oplossing te vinden voor alle problemen die zich voordoen.

Indien de problemen niet naar tevredenheid van beide partijen worden opgelost, stellen deze de voorzitter van het gemengd comité daarvan met opgave van redenen in kennis. Het gemengd comité kan passende maatregelen nemen.

Behoudens andersluidende beslissing van het gemengd comité en tot het tijdstip waarop het gemengd comité deze andersluidende beslissing neemt, worden de aanmelding van de betrokken instantie en de erkenning van haar deskundigheid voor het beoordelen van de overeenstemming overeenkomstig de in de bijlagen vermelde bepalingen van de communautaire of nationale wetgeving geheel of ten dele geschorst met ingang van de datum waarop het meningsverschil tussen de partijen de voorzitter van het gemengd comité ter kennis is gebracht.

Artikel 12

Uitwisseling van informatie en samenwerking

Met het oog op de correcte en uniforme toepassing en interpretatie van deze overeenkomst zullen de partijen, evenals hun autoriteiten en aangemelde instanties:

a) alle relevante informatie uitwisselen in verband met de implementatie van de wetgeving en de jurisprudentie, met inbegrip van, in het bijzonder, de procedure voor het toezicht op de naleving van de voorschriften door aangemelde instanties;

b) in voorkomend geval deelnemen in de desbetreffende informatie- en coördinatiemechanismen en andere aanverwante activiteiten van de partijen;

c) hun instanties ertoe aanmoedigen samen te werken om op vrijwillige grondslag regelingen inzake wederzijdse erkenning tot stand te brengen.

Artikel 13

Geheimhouding

Vertegenwoordigers, deskundigen en andere medewerkers van de partijen zijn gehouden, ook na de beëindiging van hun werkzaamheden, geen krachtens deze overeenkomst verkregen, onder het beroepsgeheim vallende informatie openbaar te maken. Deze informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van deze overeenkomst.

Artikel 14

Beheer van de overeenkomst

1. Er wordt een gemengd comité ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de twee partijen. Het gemengd comité houdt toezicht op het functioneren van deze overeenkomst.

2. Het gemengd comité neemt besluiten en doet aanbevelingen bij consensus. Het komt bijeen op verzoek van een van de partijen onder het medevoorzitterschap van beide partijen. Het gemengd comité stelt zijn reglement van orde vast.

3. Het gemengd comité kan van gedachten wisselen over alle onderwerpen in verband met het functioneren van deze overeenkomst. Het comité is in het bijzonder bevoegd voor het nemen van besluiten betreffende:

a) wijzigingen van de bijlagen;

b) de toevoeging van nieuwe bijlagen;

c) de aanwijzing van een of meer gemengde groepen van deskundigen die tot taak hebben de technische deskundigheid van een aangemelde instantie en de naleving van de voorschriften door deze instantie te verifiëren;

d) de uitwisseling van informatie betreffende voorgestelde en feitelijke wijzigingen van de in de bijlage vermelde bepalingen van de communautaire en de nationale wetgeving;

e) het onderzoek van nieuwe of aanvullende overeenstemmingsbeoordelingsprocedures voor een sector waarop een bijlage betrekking heeft;

f) het oplossen van alle problemen in verband met de toepassing van deze overeenkomst.

Artikel 15

Technische samenwerking en bijstand

De Gemeenschap kan Malta indien nodig technische medewerking en bijstand verlenen voor de correcte implementatie en toepassing van deze overeenkomst.

Artikel 16

Overeenkomsten met andere landen

Overeenkomsten inzake overeenstemmingsbeoordeling die door een partij zijn gesloten met een land dat geen partij is bij deze overeenkomst houden voor de andere partij geenszins de verplichting in de resultaten van de in dat derde land verrichte overeenstemmingsbeoordelingen te aanvaarden, behoudens uitdrukkelijk akkoord tussen de partijen in het gemengd comité.

Artikel 17

Inwerkingtreding, wijziging en geldigheidsduur

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de partijen diplomatieke nota's hebben uitgewisseld waarin zij de voltooiing van hun respectieve procedures voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst bevestigen.

2. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd door schriftelijke overeenstemming tussen de partijen. Wijzigingen of toevoegingen van bijlagen geschieden door tussenkomst van het gemengd comité.

3. Een partij kan deze overeenkomst beëindigen door de andere partij daarvan zes maanden vooraf in kennis te stellen.

Artikel 18

Slotbepalingen

Deze overeenkomst wordt gesteld in twee originelen in de Deense, de Duitse, de Griekse, de Finse, de Franse, de Engelse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Maltese taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausenddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille trois./Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemilatre./Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de dois mil e três./Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratre./Magmul fi Brussel fid-dsatax-il jum ta' Dicembru tas-sena elfejn u tlieta.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2004034NL.004601.TIF">

Gal Malta

>PIC FILE= "L_2004034NL.004602.TIF">

(1) PB L 61 van 14.3.1971, blz. 2.

BIJLAGEN

INZAKE DE WEDERZIJDSE AANVAARDING VAN INDUSTRIEPRODUCTEN

(ter informatie)

BIJLAGEN

INZAKE DE WEDERZIJDSE ERKENNING VAN DE RESULTATEN VAN DE OVEREENSTEMMINGSBEOORDELING

INHOUDSOPGAVE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

VEILIGHEID VAN ELEKTRISCH MATERIAAL

AFDELING I

Communautaire en nationale wetgeving

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING II

Met de aanmelding belaste autoriteiten

Europese Gemeenschap:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING III

Aangemelde instanties

Europese Gemeenschap

Instanties die door de lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn aangemeld overeenkomstig de in afdeling I vermelde communautaire wetgeving en die Malta ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

Malta

Instanties die door Malta zijn gemachtigd overeenkomstig de in afdeling I vermelde wetgeving van Malta en die de Europese Gemeenschap ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

AFDELING IV

Specifieke regelingen

Vrijwaringsclausules

A. Vrijwaringsclausule betreffende industrieproducten

1. Wanneer een partij overeenkomstig het bepaalde in de onderhavige bijlage een maatregel neemt die de vrije toegang tot haar markt verbiedt voor industrieproducten die van de CE-markering zijn voorzien, stelt zij de andere partij onmiddellijk daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen van haar besluit en van de wijze waarop werd vastgesteld dat de betrokken producten niet aan de voorschriften voldoen.

2. De partijen onderzoeken de zaak en de overgelegde bewijsstukken en brengen hun bevindingen ter kennis van de andere partij.

3. Indien de partijen overeenstemming bereiken, nemen zij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

4. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan het gemengd comité, dat een evaluatie kan gelasten.

5. Wanneer het gemengd comité vaststelt dat de maatregel:

a) niet gerechtvaardigd is, trekken de bevoegde autoriteiten van de partij die de maatregel heeft genomen deze in;

b) gerechtvaardigd is, nemen de partijen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

B. Vrijwaringsclausule betreffende geharmoniseerde normen

1. Wanneer Malta van oordeel is dat een geharmoniseerde norm waaraan de in afdeling I van deze bijlage vermelde wetgeving refereert, niet aan de basisvoorschriften van deze wetgeving voldoet, stelt dit land het gemengd comité daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen waarom het deze mening is toegedaan.

2. Het gemengd comité onderzoekt de zaak en kan de Europese Gemeenschap verzoeken de procedure toe te passen waarin de in afdeling I van de onderhavige bijlage vermelde communautaire wetgeving voorziet.

3. De Europese Gemeenschap houdt het gemengd comité en de andere partij op de hoogte van het verloop van deze procedure.

4. Het resultaat van de procedure wordt de andere partij ter kennis gebracht.

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

AFDELING I

Communautaire en nationale wetgeving

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING II

Met de aanmelding belaste autoriteiten

Europese Gemeenschap:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING III

Aangemelde en bevoegde instanties

Europese Gemeenschap

Instanties die door de lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn aangemeld overeenkomstig de in afdeling I vermelde communautaire wetgeving en die Malta ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

Malta

Instanties die door Malta zijn gemachtigd overeenkomstig de in afdeling I vermelde wetgeving van Malta en die de Europese Gemeenschap ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

AFDELING IV

Specifieke regelingen

Vrijwaringsclausules

A. Vrijwaringsclausule betreffende industrieproducten

1. Wanneer een partij overeenkomstig het bepaalde in de onderhavige bijlage een maatregel neemt die de vrije toegang tot haar markt verbiedt voor industrieproducten die van de CE-markering zijn voorzien, stelt zij de andere partij onmiddellijk daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen van haar besluit en van de wijze waarop werd vastgesteld dat de betrokken producten niet aan de voorschriften voldoen.

2. De partijen onderzoeken de zaak en de overgelegde bewijsstukken en brengen hun bevindingen ter kennis van de andere partij.

3. Indien de partijen overeenstemming bereiken, nemen zij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

4. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan het gemengd comité, dat een evaluatie kan gelasten.

5. Wanneer het gemengd comité vaststelt dat de maatregel:

a) niet gerechtvaardigd is, trekken de bevoegde autoriteiten van de partij die de maatregel heeft genomen deze in;

b) gerechtvaardigd is, nemen de partijen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

B. Vrijwaringsclausule betreffende geharmoniseerde normen

1. Wanneer Malta van oordeel is dat een geharmoniseerde norm waaraan de in afdeling I van deze bijlage vermelde wetgeving refereert, niet aan de basisvoorschriften van deze wetgeving voldoet, stelt dit land het gemengd comité daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen waarom het deze mening is toegedaan.

2. Het gemengd comité onderzoekt de zaak en kan de Europese Gemeenschap verzoeken de procedure toe te passen waarin de in afdeling I van de onderhavige bijlage vermelde communautaire wetgeving voorziet.

3. De Europese Gemeenschap houdt het gemengd comité en de andere partij op de hoogte van het verloop van deze procedure.

4. Het resultaat van de procedure wordt de andere partij ter kennis gebracht.

MACHINES

AFDELING I

Communautaire en nationale wetgeving

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING II

Met de aanmelding belaste autoriteiten

Europese Gemeenschap:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING III

Aangemelde instanties

Europese Gemeenschap

Instanties die door de lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn aangemeld overeenkomstig de in afdeling I vermelde communautaire wetgeving en die Malta ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

Malta

Instanties die door Malta zijn gemachtigd overeenkomstig de in afdeling I vermelde wetgeving van Malta en die de Europese Gemeenschap ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

AFDELING IV

Specifieke regelingen

Vrijwaringsclausules

A. Vrijwaringsclausule betreffende industrieproducten

1. Wanneer een partij overeenkomstig het bepaalde in de onderhavige bijlage een maatregel neemt die de vrije toegang tot haar markt verbiedt voor industrieproducten die van de CE-markering zijn voorzien, stelt zij de andere partij onmiddellijk daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen van haar besluit en van de wijze waarop werd vastgesteld dat de betrokken producten niet aan de voorschriften voldoen.

2. De partijen onderzoeken de zaak en de overgelegde bewijsstukken en brengen hun bevindingen ter kennis van de andere partij.

3. Indien de partijen overeenstemming bereiken, nemen zij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

4. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan het gemengd comité, dat een evaluatie kan gelasten.

5. Wanneer het gemengd comité vaststelt dat de maatregel:

a) niet gerechtvaardigd is, trekken de bevoegde autoriteiten van de partij die de maatregel heeft genomen deze in;

b) gerechtvaardigd is, nemen de partijen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

B. Vrijwaringsclausule betreffende geharmoniseerde normen

1. Wanneer Malta van oordeel is dat een geharmoniseerde norm waaraan de in afdeling I van deze bijlage vermelde wetgeving refereert, niet aan de basisvoorschriften van deze wetgeving voldoet, stelt dit land het gemengd comité daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen waarom het deze mening is toegedaan.

2. Het gemengd comité onderzoekt de zaak en kan de Europese Gemeenschap verzoeken de procedure toe te passen waarin de in afdeling I van de onderhavige bijlage vermelde communautaire wetgeving voorziet.

3. De Europese Gemeenschap houdt het gemengd comité en de andere partij op de hoogte van het verloop van deze procedure.

4. Het resultaat van de procedure wordt de andere partij ter kennis gebracht.

LIFTEN

AFDELING I

Communautaire en nationale wetgeving

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING II

Met de aanmelding belaste autoriteiten

Europese Gemeenschap:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING III

Aangemelde instanties

Europese Gemeenschap

Instanties die door de lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn aangemeld overeenkomstig de in afdeling I vermelde communautaire wetgeving en die Malta ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

Malta

Instanties die door Malta zijn gemachtigd overeenkomstig de in afdeling I vermelde wetgeving van Malta en die de Europese Gemeenschap ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

AFDELING IV

Specifieke regelingen

Vrijwaringsclausules

A. Vrijwaringsclausule betreffende industrieproducten

1. Wanneer een partij overeenkomstig het bepaalde in de onderhavige bijlage een maatregel neemt die de vrije toegang tot haar markt verbiedt voor industrieproducten die van de CE-markering zijn voorzien, stelt zij de andere partij onmiddellijk daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen van haar besluit en van de wijze waarop werd vastgesteld dat de betrokken producten niet aan de voorschriften voldoen.

2. De partijen onderzoeken de zaak en de overgelegde bewijsstukken en brengen hun bevindingen ter kennis van de andere partij.

3. Indien de partijen overeenstemming bereiken, nemen zij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

4. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan het gemengd comité, dat een evaluatie kan gelasten.

5. Wanneer het gemengd comité vaststelt dat de maatregel:

a) niet gerechtvaardigd is, trekken de bevoegde autoriteiten van de partij die de maatregel heeft genomen deze in;

b) gerechtvaardigd is, nemen de partijen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

B. Vrijwaringsclausule betreffende geharmoniseerde normen

1. Wanneer Malta van oordeel is dat een geharmoniseerde norm waaraan de in afdeling I van deze bijlage vermelde wetgeving refereert, niet aan de basisvoorschriften van deze wetgeving voldoet, stelt dit land het gemengd comité daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen waarom het deze mening is toegedaan.

2. Het gemengd comité onderzoekt de zaak en kan de Europese Gemeenschap verzoeken de procedure toe te passen waarin de in afdeling I van de onderhavige bijlage vermelde communautaire wetgeving voorziet.

3. De Europese Gemeenschap houdt het gemengd comité en de andere partij op de hoogte van het verloop van deze procedure.

4. Het resultaat van de procedure wordt de andere partij ter kennis gebracht.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

AFDELING I

Communautaire en nationale wetgeving

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING II

Met de aanmelding belaste autoriteiten

Europese Gemeenschap:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING III

Aangemelde instanties

Europese Gemeenschap

Instanties die door de lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn aangemeld overeenkomstig de in afdeling I vermelde communautaire wetgeving en die Malta ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

Malta

Instanties die door Malta zijn gemachtigd overeenkomstig de in afdeling I vermelde wetgeving van Malta en die de Europese Gemeenschap ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

AFDELING IV

Specifieke regelingen

Vrijwaringsclausules

A. Vrijwaringsclausule betreffende industrieproducten

1. Wanneer een partij overeenkomstig het bepaalde in de onderhavige bijlage een maatregel neemt die de vrije toegang tot haar markt verbiedt voor industrieproducten die van de CE-markering zijn voorzien, stelt zij de andere partij onmiddellijk daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen van haar besluit en van de wijze waarop werd vastgesteld dat de betrokken producten niet aan de voorschriften voldoen.

2. De partijen onderzoeken de zaak en de overgelegde bewijsstukken en brengen hun bevindingen ter kennis van de andere partij.

3. Indien de partijen overeenstemming bereiken, nemen zij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

4. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan het gemengd comité, dat een evaluatie kan gelasten.

5. Wanneer het gemengd comité vaststelt dat de maatregel:

a) niet gerechtvaardigd is, trekken de bevoegde autoriteiten van de partij die de maatregel heeft genomen deze in;

b) gerechtvaardigd is, nemen de partijen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

B. Vrijwaringsclausule betreffende geharmoniseerde normen

1. Wanneer Malta van oordeel is dat een geharmoniseerde norm waaraan de in afdeling I van deze bijlage vermelde wetgeving refereert, niet aan de basisvoorschriften van deze wetgeving voldoet, stelt dit land het gemengd comité daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen waarom het deze mening is toegedaan.

2. Het gemengd comité onderzoekt de zaak en kan de Europese Gemeenschap verzoeken de procedure toe te passen waarin de in afdeling I van de onderhavige bijlage vermelde communautaire wetgeving voorziet.

3. De Europese Gemeenschap houdt het gemengd comité en de andere partij op de hoogte van het verloop van deze procedure.

4. Het resultaat van de procedure wordt de andere partij ter kennis gebracht.

APPARATEN EN BEVEILIGINGSSYSTEMEN BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN POTENTIEEL EXPLOSIEVE OMGEVING

AFDELING I

Communautaire en nationale wetgeving

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING II

Met de aanmelding belaste autoriteiten

Europese Gemeenschap:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING III

Aangemelde instanties

Europese Gemeenschap

Instanties die door de lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn aangemeld overeenkomstig de in afdeling I vermelde communautaire wetgeving en die Malta ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

Malta

Instanties die door Malta zijn gemachtigd overeenkomstig de in afdeling I vermelde wetgeving van Malta en die de Europese Gemeenschap ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

AFDELING IV

Specifieke regelingen

1. Overgangsregelingen

De certificaten die in de lidstaten van de EG worden afgegeven overeenkomstig de Richtlijnen 76/117/EEG, 79/196/EEG en 82/130/EEG, worden volgens de Maltese wetgeving als bewijs van de overeenstemmingsbeoordeling erkend. De importeur van de betrokken producten in Malta geeft op basis van deze certificaten een verklaring van overeenstemming af van het betrokken product met de in deze alinea bedoelde voorschriften.

2. Vrijwaringsclausules

A. Vrijwaringsclausule betreffende industrieproducten

1. Wanneer een partij overeenkomstig het bepaalde in de onderhavige bijlage een maatregel neemt die de vrije toegang tot haar markt verbiedt voor industrieproducten die van de CE-markering zijn voorzien, stelt zij de andere partij onmiddellijk daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen van haar besluit en van de wijze waarop werd vastgesteld dat de betrokken producten niet aan de voorschriften voldoen.

2. De partijen onderzoeken de zaak en de overgelegde bewijsstukken en brengen hun bevindingen ter kennis van de andere partij.

3. Indien de partijen overeenstemming bereiken, nemen zij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

4. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan het gemengd comité, dat een evaluatie kan gelasten.

5. Wanneer het gemengd comité vaststelt dat de maatregel:

a) niet gerechtvaardigd is, trekken de bevoegde autoriteiten van de partij die de maatregel heeft genomen deze in;

b) gerechtvaardigd is, nemen de partijen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

B. Vrijwaringsclausule betreffende geharmoniseerde normen

1. Wanneer Malta van oordeel is dat een geharmoniseerde norm waaraan de in afdeling I van deze bijlage vermelde wetgeving refereert, niet aan de basisvoorschriften van deze wetgeving voldoet, stelt dit land het gemengd comité daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen waarom het deze mening is toegedaan.

2. Het gemengd comité onderzoekt de zaak en kan de Europese Gemeenschap verzoeken de procedure toe te passen waarin de in afdeling I van de onderhavige bijlage vermelde communautaire wetgeving voorziet.

3. De Europese Gemeenschap houdt het gemengd comité en de andere partij op de hoogte van het verloop van deze procedure.

4. Het resultaat van de procedure wordt de andere partij ter kennis gebracht.

VEILIGHEID VAN SPEELGOED

AFDELING I

Communautaire en nationale wetgeving

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING II

Met de aanmelding belaste autoriteiten

Europese Gemeenschap:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING III

Aangemelde instanties

Europese Gemeenschap

Instanties die door de lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn aangemeld overeenkomstig de in afdeling I vermelde communautaire wetgeving en die Malta ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst

Malta

Instanties die door Malta zijn gemachtigd overeenkomstig de in afdeling I vermelde wetgeving van Malta en die de Europese Gemeenschap ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst

AFDELING IV

Specifieke regelingen

1. Informatie betreffende het certificaat en het technisch dossier

De in afdeling II vermelde autoriteiten kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4, van Richtlijn 88/378/EEG op verzoek een afschrift van het certificaat en, op met redenen omkleed verzoek, een afschrift van het technisch dossier en van de verslagen van de verrichte onderzoeken en proeven ontvangen.

2. Kennisgeving van de redenen van een weigering door erkende instanties

De instanties van Malta stellen de met de aanmelding belaste autoriteit overeenkomstig artikel 10, lid 5, van Richtlijn 88/378/EEG in kennis van weigeringen tot afgifte van een certificaat. De met de aanmelding belaste autoriteit deelt een en ander aan de Commissie mede.

3. Vrijwaringsclausule

A. Vrijwaringsclausule betreffende producten

1. Wanneer een partij overeenkomstig het bepaalde in de onderhavige bijlage een maatregel neemt die de vrije toegang tot haar markt verbiedt voor producten die van de CE-markering zijn voorzien, stelt zij de andere partij onmiddellijk daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen van haar besluit en van de wijze waarop werd vastgesteld dat de betrokken producten niet aan de voorschriften voldoen.

2. De partijen onderzoeken de zaak en de overgelegde bewijsstukken en brengen hun bevindingen ter kennis van de andere partij.

3. Indien de partijen overeenstemming bereiken, nemen zij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

4. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan het gemengd comité, dat een evaluatie kan gelasten.

5. Wanneer het gemengd comité vaststelt dat de maatregel:

a) niet gerechtvaardigd is, trekken de bevoegde autoriteiten van de partij die de maatregel heeft genomen deze in;

b) gerechtvaardigd is, nemen de partijen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

B. Vrijwaringsclausule betreffende geharmoniseerde normen

1. Wanneer Malta van oordeel is dat een geharmoniseerde norm waaraan de in afdeling I van deze bijlage vermelde wetgeving refereert, niet aan de basisvoorschriften van deze wetgeving voldoet, stelt dit land het gemengd comité daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen waarom het deze mening is toegedaan.

2. Het gemengd comité onderzoekt de zaak en kan de Europese Gemeenschap verzoeken de procedure toe te passen waarin de in afdeling I van de onderhavige bijlage vermelde communautaire wetgeving voorziet.

3. De Europese Gemeenschap houdt het gemengd comité en de andere partij op de hoogte van het verloop van deze procedure.

4. Het resultaat van de procedure wordt de andere partij ter kennis gebracht.

RADIOAPPARATUUR EN TELECOMMUNICATIE-EINDAPPARATUUR

AFDELING I

Communautaire en nationale wetgeving

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING II

Met de aanmelding belaste autoriteiten

Europese Gemeenschap:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING III

Aangemelde instanties

Europese Gemeenschap

Instanties die door de lidstaten van de Gemeenschap zijn aangemeld overeenkomstig de in afdeling I vermelde communautaire wetgeving en die Malta ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

Malta

Instanties die door Malta zijn gemachtigd overeenkomstig de in afdeling I vermelde wetgeving van Malta en die de Gemeenschap ter kennis zijn gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst.

AFDELING IV

Bijzondere regelingen

1. Met het markttoezicht belaste autoriteiten

Overeenkomstig de algemene bepalingen van deze overeenkomst deelt elke partij de andere partij mede welke op haar grondgebied gevestigde autoriteiten belast zijn met het toezicht op de tenuitvoerlegging van de in afdeling I vermelde wetgeving.

2. Kennisgeving van interface-bepalingen

De partijen geven elkaar kennis van de interfaces waarvoor zij op hun grondgebied wetgeving hebben vastgesteld. De Gemeenschap zal bij het indelen van apparatuur rekening houden met de interfaces waarvoor in Malta wetgeving is vastgesteld.

3. Toepassing van belangrijke bepalingen

Wanneer de Commissie overweegt een besluit ter uitvoering van een bepaling van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 1999/5/EG vast te stellen, verstrekt Malta advies in zijn hoedanigheid van waarnemer in het TCAM, vooraleer het formele standpunt van het comité wordt gevraagd.

4. Kennisgeving van schadeveroorzakende apparatuur

Wanneer een partij de mening is toegedaan dat gecertificeerde apparatuur ernstige schade toebrengt aan een netwerk, schadelijke radio-interferentie veroorzaakt of schadelijk is voor het netwerk of het functioneren daarvan en zij de exploitant heeft gemachtigd de aansluiting van de betrokken apparatuur te weigeren, deze los te koppelen of buiten werking te stellen, geeft zij de andere partij kennis van deze machtiging.

5. Vrijwaringsclausules

A. Vrijwaringsclausule betreffende industrieproducten

1. Wanneer een partij overeenkomstig het bepaalde in de onderhavige bijlage een maatregel neemt die de vrije toegang tot haar markt verbiedt voor producten die van de CE-markering zijn voorzien, stelt zij de andere partij onmiddellijk daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen van haar besluit en van de wijze waarop werd vastgesteld dat de betrokken producten niet aan de voorschriften voldoen.

2. De partijen onderzoeken de zaak en de overgelegde bewijsstukken en brengen hun bevindingen ter kennis van de andere partij.

3. Indien de partijen overeenstemming bereiken, nemen zij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

4. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan het gemengd comité, dat een evaluatie kan gelasten.

5. Wanneer het gemengd comité vaststelt dat de maatregel:

a) niet gerechtvaardigd is, trekken de bevoegde autoriteiten van de partij die de maatregel heeft genomen deze in;

b) gerechtvaardigd is, nemen de partijen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken producten niet in de handel worden gebracht.

B. Vrijwaringsclausule betreffende geharmoniseerde normen

1. Wanneer Malta van oordeel is dat een geharmoniseerde norm waaraan de in deze bijlage vermelde wetgeving refereert, niet aan de basisvoorschriften van deze wetgeving voldoet, stelt dit land het gemengd comité daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen waarom het deze mening is toegedaan.

2. Het gemengd comité onderzoekt de zaak en kan de Europese Gemeenschap verzoeken de procedure toe te passen waarin de in afdeling I van de onderhavige bijlage vermelde communautaire wetgeving voorziet.

3. De Gemeenschap houdt het gemengd comité en de andere partij op de hoogte van het verloop van deze procedure.

4. Het resultaat van de procedure wordt de andere partij ter kennis gebracht.

C. Vrijwaringsclausule betreffende radioproducten die aan de voorschriften voldoen en niet bestemd zijn om in een spectrum van een van de partijen te worden gebruikt

1. Wanneer een lidstaat of Malta passende maatregelen neemt om het in de handel brengen op zijn grondgebied te verbieden of te beperken en/of het uit de handel nemen op zijn grondgebied te eisen van radioapparatuur, met inbegrip van specifieke typen radioapparatuur, die schadelijke interferentie heeft veroorzaakt of waarvan redelijkerwijze wordt aangenomen dat zij deze zal veroorzaken, met inbegrip van interferentie met bestaande of geplande diensten op nationaal toegewezen frequentiebanden stelt deze partij de andere partij daarvan met opgave van redenen in kennis.

2. Wanneer de andere partij, na ontvangst van deze informatie, van oordeel is dat de maatregel mogelijkerwijze niet gerechtvaardigd is en de problemen niet ten genoegen van beide partijen kunnen worden opgelost, kunnen zij met opgave van redenen het gemengd comité raadplegen.

3. Wanneer het gemengd comité na deze raadpleging vaststelt dat de maatregel:

a) niet gerechtvaardigd is, geeft het daarvan onverwijld kennis aan de partij die het initiatief heeft genomen en aan de andere partij;

b) gerechtvaardigd is, geeft het daarvan onmiddellijk kennis aan de partij die de maatregel heeft genomen met het verzoek deze in te trekken.

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP INZAKE DE DEELNEMING VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN MALTA AAN VERGADERINGEN VAN COMITÉS

De Europese Gemeenschap verklaart dat Malta, teneinde dit land meer vertrouwd te maken met de praktische aspecten van de toepassing van het communautair acquis, onder de volgende voorwaarden wordt uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomsten van de krachtens het Gemeenschapsrecht opgerichte of daarin genoemde comités die bevoegd zijn voor machines, liften, radioapparatuur en eindapparatuur voor telecommunicatie, persoonlijke beschermingsmiddelen en apparaten en beschermingssystemen bestemd voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving.

Deze deelneming is beperkt tot bijeenkomsten of delen daarvan tijdens welke de toepassing van het acquis wordt besproken. Bijeenkomsten die bedoeld zijn voor het opstellen en verstrekken van adviezen in het kader van de door de Raad aan de Commissie gedelegeerde uitvoerings- en bestuursbevoegdheden mogen niet worden bijgewoond.

Deze uitnodiging kan naargelang het geval worden uitgebreid tot groepen van deskundigen die door de Commissie worden bijeengeroepen.

VERKLARING VAN MALTA BETREFFENDE HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN PRODUCTEN DIE VALLEN ONDER MALTESE WETGEVING WAARBIJ COMMUNAUTAIRE WETGEVING WORDT UITGEVOERD

1. Malta zal, door middel van wettelijke verklaringen, in de Maltese nationale wetgeving ter uitvoering van de communautaire wetgeving betreffende het in de handel brengen van producten, voor alle sectoren die vallen onder de Overeenkomst betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (OOA), uitdrukkelijk vermelden dat onder "in de handel brengen" tevens wordt verstaan het in de handel brengen van producten op het gehele grondgebied van de Gemeenschap, alsmede dat van Malta.

2. De wettelijke verklaringen worden van kracht vanaf de datum van inwerkingtreding van de OOA.

Top