EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_034_R_0040_01

2004/113/EG: Besluit van de Raad van 20 januari 2004 inzake de sluiting van een overeenkomst betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten tussen de Europese Gemeenschap en Malta (OOA) - Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Malta betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (OOA)

OJ L 34, 6.2.2004, p. 40–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32004D0113

2004/113/EG: Besluit van de Raad van 20 januari 2004 inzake de sluiting van een overeenkomst betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten tussen de Europese Gemeenschap en Malta (OOA)

Publicatieblad Nr. L 034 van 06/02/2004 blz. 0040 - 0041


Besluit van de Raad

van 20 januari 2004

inzake de sluiting van een overeenkomst betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten tussen de Europese Gemeenschap en Malta (OOA)

(2004/113/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, artikel 300, lid 3, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Malta betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten (OOA) werd op 19 december 2003 namens de Gemeenschap te Brussel ondertekend en dient te worden goedgekeurd.

(2) Teneinde de goede werking van de overeenkomst te waarborgen, dienen passende interne procedures te worden ingesteld.

(3) De Commissie dient te worden gemachtigd bepaalde technische wijzigingen in het protocol aan te brengen en bepaalde uitvoeringsbesluiten te nemen,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Malta betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten (OOA) ("de overeenkomst"), evenals de daaraan gehechte verklaringen, worden namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst en van de verklaringen zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die gemachtigd is/zijn de diplomatieke nota bedoeld in artikel 17 van de overeenkomst namens de Gemeenschap te verzenden.

Artikel 3

1. De Commissie, na overleg met het door de Raad aangewezen bijzonder comité:

a) verricht de aanmelding, de erkenning, de schorsing en de intrekking van instanties en de benoeming van gezamenlijke teams van deskundigen overeenkomstig artikel 10, artikel 11 en artikel 14, lid 3, onder c), van de overeenkomst;

b) voert overleg, wisselt informatie uit, dient verzoeken om controles en tot deelname aan controles in overeenkomstig artikel 3, artikel 12 en artikel 14, onder d) en e), en de afdelingen III en IV van de bijlagen bij de overeenkomst inzake veiligheid van elektrisch materiaal, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), machines, liften, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten en beveiligingssystemen bestemd voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving, veiligheid van speelgoed en eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie;

c) beantwoordt, indien nodig, verzoeken overeenkomstig artikel 11 en de afdelingen III en IV van de bijlagen bij de Overeenkomst inzake veiligheid van elektrisch materiaal, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), machines, liften, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten en beveiligingssystemen bestemd voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving, veiligheid van speelgoed en eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie.

2. Het standpunt dat de Gemeenschap ten aanzien van de onderstaande onderwerpen inneemt in het gemengd comité wordt vastgesteld door de Commissie na raadpleging van het bijzonder comité bedoeld in lid 1 van dit artikel:

a) wijzigingen van de bijlagen overeenkomstig artikel 14, lid 3, onder a), van de overeenkomst;

b) toevoeging van nieuwe bijlagen overeenkomstig artikel 14, lid 3, onder b), van de overeenkomst;

c) besluiten inzake meningsverschillen over de resultaten van controles en volledige of gedeeltelijke schorsingen van aangemelde instanties overeenkomstig artikel 11, tweede en derde alinea, van de overeenkomst;

d) maatregelen ter uitvoering van de vrijwaringsclausules in afdeling IV van de bijlagen bij de Overeenkomst inzake veiligheid van elektrisch materiaal, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), machines, liften, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten en beveiligingssystemen bestemd voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving, veiligheid van speelgoed en eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie;

e) maatregelen betreffende de verificatie, de schorsing of de intrekking van industrieproducten waarvoor krachtens artikel 4 van de overeenkomst de wederzijdse aanvaarding van toepassing is.

Gedaan te Brussel, 20 januari 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

C. McCreevy

Top