EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0205

Verordening (EG) nr. 205/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en tot vaststelling van de op ramingen berustende voorzieningsbalans

OJ L 34, 6.2.2004, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 377 - 378
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 377 - 378
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 377 - 378
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 377 - 378
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 377 - 378
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 377 - 378
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 377 - 378
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 377 - 378
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 377 - 378

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; stilzwijgende opheffing door 32006R1914

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/205/oj

32004R0205

Verordening (EG) nr. 205/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en tot vaststelling van de op ramingen berustende voorzieningsbalans

Publicatieblad Nr. L 034 van 06/02/2004 blz. 0031 - 0032


Verordening (EG) nr. 205/2004 van de Commissie

van 5 februari 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en tot vaststelling van de op ramingen berustende voorzieningsbalans

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad van 19 juli 1993 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee(1), en met name op artikel 3 bis, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 2958/93 van de Commissie(2) zijn gemeenschappelijke toepassingsbepalingen vastgesteld van Verordening (EEG) nr. 2019/93 betreffende de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met bepaalde landbouwproducten en is, ter uitvoering van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2019/93, het bedrag van de steun ten behoeve van deze voorziening vastgesteld.

(2) Ter uitvoering van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2019/93 is bij Verordening (EG) nr. 3175/94 van de Commissie(3) de op ramingen berustende voorzieningsbalans voor graanproducten vastgesteld.

(3) Bij Verordening (EG) nr. 2782/98 van de Commissie(4) is deze balans ook vastgesteld voor de voorziening met gedroogde voedergewassen in 1999. Ook voor de volgende jaren is deze balans vastgesteld voor de voorziening met graanproducten en gedroogde voedergewassen.

(4) Omwille van de duidelijkheid moeten de nodige aanpassingen worden aangebracht in Verordening (EG) nr. 3175/94.

(5) Bovendien moeten de op ramingen berustende voorzieningsbalansen worden vastgesteld voor 2004.

(6) Verordening (EG) nr. 3175/94 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van de gezamenlijke comités van beheer voor de betrokken sectoren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 3175/94 wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel komt als volgt te luiden:

"Verordening (EG) nr. 3175/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen en tot vaststelling van de op ramingen berustende voorzieningsbalans".

2. Het volgende artikel 1 wordt ingevoegd:

"Artikel 1

Ter uitvoering van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2019/93 worden in de bijlage de hoeveelheden van de geraamde balans voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen uit de rest van de Gemeenschap vastgesteld.".

3. De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 februari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 184 van 27.7.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2) PB L 267 van 28.10.1993, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1820/2002 (PB L 276 van 12.10.2002, blz. 22).

(3) PB L 335 van 23.12.1994, blz. 54. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 217/2003 (PB L 29 van 5.2.2003, blz. 3).

(4) PB L 347 van 23.12.1998, blz. 15.

BIJLAGE

"BIJLAGE

Geraamde balans voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen in 2004

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De samenstelling van de groepen A en B is vastgesteld in de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2958/93."

Top