EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0202

Verordening (EG) nr. 202/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogst 1999 uit de voorraad van het Spaanse interventiebureau

OJ L 34, 6.2.2004, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/202/oj

32004R0202

Verordening (EG) nr. 202/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogst 1999 uit de voorraad van het Spaanse interventiebureau

Publicatieblad Nr. L 034 van 06/02/2004 blz. 0008 - 0014


Verordening (EG) nr. 202/2004 van de Commissie

van 5 februari 2004

betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogst 1999 uit de voorraad van het Spaanse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), en met name op artikel 8, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 75/91 van de Commissie(2) is met name bepaald dat de voorraden padierijst die in het bezit zijn van het interventiebureau bij inschrijving te koop worden aangeboden tegen prijzen waarmee verstoring van de markt kan worden voorkomen.

(2) Spanje beschikt over interventievoorraden padie van de oogst 1999, waarvan de kwaliteit bij langdurige opslag zou kunnen worden aangetast.

(3) Als deze rijst op de traditionele markten in de Gemeenschap wordt afgezet, zou dat er in de huidige productiesituatie en gelet op de in het kader van de internationale overeenkomsten toegekende concessies voor de invoer van rijst en de beperkingen inzake uitvoersubsidies, onvermijdelijk toe leiden dat voor een gelijke hoeveelheid interventie plaatsvindt, hetgeen moet worden voorkomen.

(4) Deze rijst kan op bepaalde voorwaarden worden afgezet, hetzij na verwerking tot breukrijst of tot van breukrijst afgeleide producten, hetzij na verwerking tot een vorm die geschikt is voor gebruik in de sector diervoeding.

(5) Om te garanderen dat de rijst daadwerkelijk voor dit doel wordt gebruikt, moet een bijzondere controle worden ingesteld en moet van de inschrijver worden geëist dat hij een zekerheid stelt die op nader te bepalen voorwaarden wordt vrijgegeven.

(6) De door de inschrijvers aangegane verbintenissen moeten worden aangemerkt als primaire eisen in de zin van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen van zekerheden voor landbouwproducten(3).

(7) Bij Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie(4) zijn de gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik van producten uit interventie vastgesteld. Bovendien moet worden voorzien in traceerbaarheidsprocedures voor de producten voor diervoeding.

(8) Om de toegewezen hoeveelheden nauwkeurig te kunnen beheren dient voor de biedingen op het niveau van de minimumprijs een toewijzingscoëfficiënt te worden vastgesteld, en moet tevens worden toegestaan dat de inschrijvers een minimumhoeveelheid vaststellen, waaronder hun bieding geacht wordt niet te zijn ingediend.

(9) Het is belangrijk dat in de mededeling van het Spaanse interventiebureau aan de Commissie de anonimiteit van de inschrijvers wordt bewaard.

(10) Ongeacht de anonimiteit is het niettemin dienstig aan de inschrijvers een nummer toe te kennen, teneinde te zien welke van hen verschillende biedingen hebben ingediend en tegen welke prijzen.

(11) Met het oog op de controle dient te worden bepaald dat de herkomst van de inschrijvingen steeds moet zijn op te sporen aan de hand van een referentienummer dat eraan wordt toegekend, met behoud evenwel van de anonimiteit.

(12) Met het oog op de modernisering van het beheer dient te worden bepaald dat de door de Commissie gevraagde gegevens worden verstrekt langs elektronische weg.

(13) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Spaanse interventiebureau gaat over tot de verkoop op de markt van de Gemeenschap, via een permanente openbare inschrijving, van de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde hoeveelheden rijst, die vooraf aan de Commissie zijn gemeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 75/91,van de oogst 1999, en die in zijn bezit zijn, met het oog op verwerking ervan hetzij tot breukrijst in de zin van punt 3 van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 3072/95 of van breukrijst afgeleide producten enerzijds, hetzij tot een vorm die geschikt is voor gebruik ervan in bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren (GN-code 2309 ) anderzijds.

Artikel 2

1. Verordening (EEG) nr. 75/91 is van toepassing op de in artikel 1 bedoelde verkoop.

In afwijking van artikel 5 van die verordening:

a) hebben de biedingen betrekking op de reële kwaliteit van de desbetreffende partij;

b) wordt de minimumverkoopprijs op een zodanig niveau vastgesteld dat de markt voor granen of rijst in de Gemeenschap niet wordt verstoord.

2. De inschrijvers gaan de volgende verbintenissen aan:

a) indien de rijst wordt verwerkt tot breukrijst of daarvan afgeleide producten:

i) binnen drie maanden na de datum van het bericht van toewijzing als bedoeld in artikel 8, tweede alinea, onder toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de in overleg met hen vastgestelde plaats de in bijlage II vermelde behandelingen uit te voeren;

ii) binnen zes maanden na de datum van het bericht van toewijzing als bedoeld in artikel 8, tweede alinea,de toegewezen producten uitsluitend te gebruiken in de vorm van breukrijst of daarvan afgeleide producten, hetzij als zodanig, hetzij door toevoeging van de breukrijst of de daarvan afgeleide producten aan een ander product, hetzij door verwerking van de breukrijst of de daarvan afgeleide producten, behoudens overmacht of tenzij het interventiebureau uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tot wijziging van de termijnen in verband met uitzonderlijke omstandigheden;

iii) indien de rijst wordt doorverkocht, de koper ertoe te verplichten deze verbintenissen te ondertekenen;

b) indien de rijst wordt verwerkt tot een vorm die geschikt is voor gebruik in de sector diervoeding:

i) als de inschrijver een fabrikant van diervoeders is:

- uiterlijk binnen drie maanden na de datum van het bericht van toewijzing als bedoeld in artikel 8, tweede alinea, onder toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de in overleg met hen vastgestelde plaats, de in bijlage III of in bijlage IV vermelde behandelingen uit te voeren, om de controle op het gebruik van de rijst en de traceerbaarheid van de producten te garanderen;

- dit product uiterlijk vier maanden na de datum van het bericht van toewijzing als bedoeld in artikel 8, tweede alinea, in diervoeders te verwerken, behoudens overmacht of tenzij het interventiebureau uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tot wijziging van de termijnen in verband met uitzonderlijke omstandigheden;

ii) als de inschrijver een rijstverwerkingsbedrijf is:

- uiterlijk binnen drie maanden na de datum van het bericht van toewijzing als bedoeld in artikel 8, tweede alinea, onder toezicht van de bevoegde autoriteiten en op de in overleg met hen vastgestelde plaats, de in bijlage IV vermelde behandelingen uit te voeren, om de controle op het gebruik van de rijst en de traceerbaarheid van de producten te garanderen;

- dit product, binnen vier maanden na de datum van het bericht van toewijzing als bedoeld in artikel 8, tweede alinea, in diervoeders te verwerken, behoudens overmacht of tenzij het interventiebureau uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tot wijziging van de termijnen in verband met uitzonderlijke omstandigheden;

c) de kosten voor de verwerking en de behandeling van de producten voor zijn rekening te nemen;

d) een voorraadboekhouding bij te houden aan de hand waarvan kan worden nagegaan of hij zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 3

1. Het Spaanse interventiebureau maakt uiterlijk acht dagen vóór het verstrijken van de eerste termijn voor het indienen van de biedingen een bericht van openbare inschrijving bekend.

Dit bericht en elke wijziging daarvan worden vóór hun bekendmaking aan de Commissie toegezonden.

2. In het bericht wordt het volgende vermeld:

a) aanvullende verkoopbepalingen en -voorwaarden die in overeenstemming zijn met deze verordening;

b) de plaats van opslag en naam en adres van het opslagbedrijf;

c) de belangrijkste fysische en technische kenmerken van de verschillende partijen die bij de aankoop door het interventiebureau of bij later uitgevoerde controles zijn geconstateerd;

d) het nummer van elke partij;

e) de identificatiegegevens van de bevoegde autoriteiten die met de controle op de verrichtingen zijn belast.

3. Het Spaanse interventiebureau neemt alle maatregelen die nodig zijn om gegadigden de gelegenheid te geven de kwaliteit van de te koop aangeboden rijst te beoordelen alvorens zij een bieding indienen.

Artikel 4

1. In de biedingen wordt vermeld of ze betrekking hebben op de verwerking tot breukrijst of daarvan afgeleide producten, dan wel op verwerking tot een vorm die geschikt is voor diervoeding.

Biedingen zijn slechts geldig als ze vergezeld gaan van:

a) het bewijs dat de inschrijver een zekerheid van 15 EUR per ton heeft gesteld;

b) het bewijs dat de inschrijver een fabrikant van diervoeders of een rijstverwerkingsbedrijf is;

c) de schriftelijke verbintenis van de inschrijver dat hij uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van het bericht van toewijzing een zekerheid zal stellen waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen de op de datum van de bieding geldende interventieprijs voor padie, vermeerderd met 15 EUR, en de geboden prijs per ton rijst.

2. Ingediende biedingen kunnen niet meer worden gewijzigd of ingetrokken.

3. In de biedingen kan eventueel een minimumhoeveelheid worden vermeld voor het geval de Commissie een toewijzingscoëfficiënt voor de aangeboden hoeveelheden zou vaststellen overeenkomstig artikel 7, tweede alinea, zodat, indien de toegewezen hoeveelheid kleiner is, de bieding geacht wordt niet te zijn ingediend.

Artikel 5

1. Voor de eerste deelinschrijving begint de termijn voor de indiening van de biedingen te lopen op 11 februari 2004 en verstrijkt hij op 17 februari 2004 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2. Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze termijn op de volgende dinsdagen, telkens om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel): 2 maart 2004, 16 maart 2004, 30 maart 2004 en 13 april 2004. De termijn voor de indiening van de biedingen begint te lopen op de woensdag die voorafgaat aan de datum waarop de betrokken termijn verstrijkt.

3. Voor de laatste deelinschrijving begint deze termijn te lopen op 21 april 2004 en verstrijkt hij op 27 april 2004 om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De biedingen moeten worden ingediend bij het Spaanse interventiebureau: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Beneficencia 8 E - 28004 Madrid Telex 23427 FEGA E Fax +34 91 521 98 32, +34 91 522 43 87

Artikel 6

1. Het Spaanse interventiebureau stelt de Commissie in kennis van de in bijlage V bedoelde gegevens, per type van verwerking, uiterlijk de eerste donderdag na het verstrijken van de termijn voor de indiening van de biedingen, om 9 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2. Voor elk type verwerking en voor elke deelinschrijving wordt door het Spaanse interventiebureau aan elke inschrijver een volgnummer toegekend te beginnen met nummer 1.

Om de anonimiteit te bewaren worden deze nummers toegekend op willekeurige basis en afzonderlijk voor elk type verwerking en voor elke deelinschrijving.

Het Spaanse interventiebureau kent de referentienummers van elke deelinschrijving toe op zodanige wijze dat de anonimiteit van de inschrijvers gewaarborgd is. Voor de permanente inschrijving als geheel wordt elke bieding geïdentificeerd door een eigen referentienummer.

3. De in lid 1 bedoelde gegevens worden via elektronische weg aan het adres in bijlage V verzonden aan de hand van het daartoe door de Commissie aan het Spaanse interventiebureau verstrekte formulier.

Deze mededeling moet zelfs worden verzonden indien geen bieding is ingediend. In dat geval moet worden vermeld dat binnen de vastgestelde termijn geen bieding is ontvangen.

4. Het Spaanse interventiebureau verstrekt de Commissie ook de in bijlage V bedoelde gegevens voor de biedingen die niet zijn aanvaard, met vermelding van de redenen van de weigering.

Artikel 7

Voor elk type verwerking stelt de Commissie de minimumverkoopprijs vast of besluit ze geen gevolg te geven aan de ontvangen biedingen. Indien biedingen betrekking hebben op dezelfde partij en op een totale hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid, kan voor elke partij afzonderlijk een minimumverkoopprijs worden vastgesteld.

Voor biedingen op het niveau van de minimumverkoopprijs kan tegelijk met de vaststelling van de verkoopprijs ook een coëfficiënt voor de toewijzing van de aangeboden hoeveelheden worden vastgesteld.

De Commissie neemt haar besluit volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95.

Artikel 8

Het interventiebureau stelt alle inschrijvers onmiddellijk in kennis van het resultaat van hun deelneming aan de inschrijving.

Bovendien zendt het de geselecteerde inschrijvers binnen drie werkdagen na de in de eerste alinea bedoelde kennisgeving een bericht van toewijzing toe, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij via schriftelijke telecommunicatie.

Artikel 9

De koper betaalt de rijst vóór deze wordt afgehaald, doch uiterlijk binnen een maand na de toezending van het in artikel 8, tweede alinea, bedoelde bericht van toewijzing. De risico's en de kosten die verbonden zijn aan de opslag van rijst die niet binnen de betalingstermijn is afgehaald, zijn voor rekening van de koper.

Rijst die is toegewezen maar niet binnen de betalingstermijn is afgehaald, wordt geacht uit de voorraad te zijn uitgeslagen, met alle daaraan verbonden gevolgen.

Als de koper de rijst niet binnen de in de eerste alinea vastgestelde termijn heeft betaald, wordt de overeenkomst door het interventiebureau verbroken, eventueel alleen voor de niet betaalde hoeveelheden.

Artikel 10

1. De in artikel 4, lid 1, onder a), bedoelde zekerheid:

a) wordt volledig vrijgegeven voor de hoeveelheden waarvoor:

i) de bieding niet in aanmerking is genomen;

ii) de bieding geacht wordt niet te zijn ingediend overeenkomstig artikel 4, lid 3;

iii) de verkoopprijs binnen de opgelegde termijn is betaald en de in artikel 4, lid 1, onder c), bedoelde zekerheid is gesteld;

b) wordt vrijgegeven naar rato van de niet toegewezen hoeveelheid, indien een toewijzingscoëfficiënt voor de aangeboden hoeveelheden is vastgesteld overeenkomstig artikel 7, tweede alinea.

2. De in artikel 4, lid 1, onder c), bedoelde zekerheid wordt pas, naar rato van de betrokken hoeveelheden, vrijgegeven nadat het interventiebureau alle nodige controles heeft verricht om na te gaan of het product met inachtneming van de bepalingen van deze verordening is gebruikt.

De volledige zekerheid wordt echter vrijgegeven:

a) indien het bewijs is geleverd dat de in bijlage II bedoelde behandeling is uitgevoerd en dat de in artikel 2, lid 2, onder a) ii) en iii), bedoelde verbintenis is aangegaan;

b) indien het bewijs is geleverd dat de in bijlage III bedoelde behandeling is uitgevoerd en ten minste 95 % van de verkregen fijne breukrijst of korreldeeltjes zijn verwerkt in mengvoeders;

c) indien het bewijs is geleverd dat de in bijlage IV bedoelde behandeling is uitgevoerd en ten minste 95 % van de verkregen volwitte rijst is verwerkt in mengvoeders.

3. Het bewijs dat de rijst in diervoeders is verwerkt in de zin van deze verordening, wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3002/92.

Artikel 11

De in artikel 2, lid 2, bedoelde verbintenis wordt als een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 beschouwd.

Artikel 12

Behalve de vermeldingen die krachtens Verordening (EEG) nr. 3002/92 op het controle- exemplaar T 5 moeten worden aangebracht, moet in vak 104 van dat formulier melding worden gemaakt van:

a) in geval van verwerking overeenkomstig bijlage II in een andere lidstaat dan Spanje, ten minste een van de onderstaande vermeldingen, aangevuld met een verwijzing naar de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), vastgestelde verbintenis:

- Destinados a la transformación prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n° 202/2004 y a la utilización de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento

- Til forarbejdning som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 202/2004 og til anvendelse ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i nævnte forordning

- Zur Verarbeitung gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 202/2004 und zur Verwendung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung bestimmt

- Προορίζονται για τη μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 202/2004 και για χρήση σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού

- Intended for processing as provided for in Annex II to Regulation (EC) No 202/2004 and use in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation

- Destinés à la transformation prévue à l'annexe II du règlement (CE) n° 202/2004 et à l'utilisation conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement

- Destinati alla trasformazione prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 202/2004 e all'utilizzazione conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento

- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 202/2004 en om te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis

- Para a transformação prevista no anexo II do Regulamento (CE) n.o 202/2004 e para utilização em conformidade com o compromisso previsto no n.o 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.o do referido regulamento

- Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 202/2004 liitteessä II tarkoitettuun jalostukseen ja kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaiseen käyttöön

- Avsedda för bearbetning i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 202/2004 och för användning i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii

b) in geval van gebruik als breukrijst of van breukrijst afgeleide producten in een andere lidstaat dan die van verwerking, na verwerking overeenkomstig bijlage II, ten minste een van de onderstaande vermeldingen:

- Arroz transformado en partidos de arroz o productos derivados de conformidad con las disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) n° 202/2004, destinado a ser utilizado exclusivamente en forma de partidos de arroz o productos derivados, de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del mismo Reglamento

- Ris forarbejdet til brudris eller afledte produkter efter bestemmelserne i bilag II i forordning (EF) nr. 202/2004, udelukkende bestemt til anvendelse i form af brudris eller afledte produkter ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i samme forordning

- Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 202/2004 zu Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis verarbeiteter Reis, nach der Verpflichtung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung ausschließlich zur Verwendung in Form von Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis bestimmt

- Ρύζι που έχει μεταποιηθεί σε θραύσματα ή παράγωγα προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (EK) αριθ. 202/2004 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με τη μορφή θραυσμάτων ή παράγωγων προϊόντων σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού

- Rice processed into broken rice or derived products in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 202/2004 for use solely in the form of broken rice or derived products in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation

- Riz transformé en brisures ou produits dérivés conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 202/2004, destiné à être utilisé exclusivement sous forme de brisures ou produits dérivés, conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement

- Riso trasformato in rotture di riso o prodotti derivati conformemente alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 202/2004, destinato ad essere utilizzato esclusivamente sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati, conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento

- Overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 202/2004 tot breukrijst of van breukrijst afgeleide producten verwerkte rijst, bestemd om uitsluitend als breukrijst of van breukrijst afgeleide producten te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis

- Arroz transformado em trincas ou produtos derivados de acordo com as disposições do anexo II do Regulamento (CE) n.o 202/2004, destinado exclusivamente a utilização sob a forma de trincas ou de produtos derivados, em conformidade com o compromisso previsto no n.o 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.o desse mesmo regulamento

- Asetuksen (EY) N:o 202/2004 liitteen II säännösten mukaisesti rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai niistä johdetuiksi tuotteiksi jalostettu riisi, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan rikkoutuneina riisinjyvinä tai niistä johdettuina tuotteina saman asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaisesti

- Ris bearbetat till brutet ris eller härledda produkter i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till förordning (EG) nr 202/2004 och avsett att uteslutande användas i form av brutet ris eller härledda produkter därav i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii

c) in geval van verwerking overeenkomstig bijlage III of bijlage IV in een andere lidstaat dan Spanje, ten minste een van de onderstaande vermeldingen, aangevuld met het nummer van de bijlage waarin de vereiste behandelingen zijn omschreven:

- Destinados a la transformación prevista en el anexo ... del Reglamento (CE) n° 202/2004

- Til forarbejdning som fastsat i bilag ... til forordning (EF) nr. 202/2004

- Zur Verarbeitung gemäß Anhang ... der Verordnung (EG) Nr. 202/2004 bestimmt

- Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 202/2004

- For processing provided for in Annex ... to Regulation (EC) No 202/2004

- Destinés à la transformation prévue à l'annexe ... du règlement (CE) n° 202/2004

- Destinati alla trasformazione prevista all'allegato ... del regolamento (CE) n. 202/2004

- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage ... bij Verordening (EG) nr. 202/2004

- Para a transformação prevista no anexo ... do Regulamento (CE) n.o 202/2004

- Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 202/2004 liitteessä ... tarkoitettuun jalostukseen

- För bearbetning enligt bilaga ... till förordning (EG) nr 202/2004.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 februari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27).

(2) PB L 9 van 12.1.1991, blz. 15.

(3) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1932/1999 (PB L 240 van 10.9.1999, blz. 11).

(4) PB L 301 van 17.10.1992, blz. 17. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 770/96 (PB L 104 van 27.4.1996, blz. 13).

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a), i)

Bij de overname moet de rijst de volgende behandelingen ondergaan:

1. De toegewezen rijst moet zo worden bewerkt dat de totale bewerkingsopbrengst en de opbrengst aan hele korrels gelijk zijn aan de opbrengsten die vooraf door het analyselaboratorium zijn vastgesteld op basis van een bij de overname van de toegewezen rijst genomen monster, met een tolerantie van ± 1 % voor de totale bewerkingsopbrengst en voor de opbrengst aan hele korrels.

2. De verkregen volwitte rijst moet worden gebroken, zodat ten minste 95 % bestaat uit breukrijst in de zin van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 3072/95. Hij mag ook direct worden verwerkt tot van breukrijst afgeleide producten.

BIJLAGE III

Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), i), eerste streepje

Bij de overname moet de rijst de volgende behandelingen ondergaan:

1. De toegewezen padierijst moet worden gedopt en gebroken, zodat ten minste 77 % van het gewicht van de padie uit fijne gebroken korrels of korreldeeltjes van de gedopte rijst als omschreven in punt C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3073/95 bestaat.

2. Met het oog op de identificatie moet het na verwerking verkregen product met de traceerkleurstof "patentblauw V E131" of "briljant zuurgroen BS (lissaminegroen) E 142" worden gekleurd.

BIJLAGE IV

Behandelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), i), eerste streepje en onder b), ii), eerste streepje

1. De toegewezen padierijst moet zo worden bewerkt dat de totale bewerkingsopbrengst en de opbrengst aan hele korrels gelijk zijn aan de opbrengsten die vooraf door het analyselaboratorium zijn vastgesteld op basis van een bij de overname van de toegewezen rijst genomen monster, met een tolerantie van ± 1 % voor de totale bewerkingsopbrengst en voor de opbrengst aan hele korrels.

2. Met het oog op de identificatie moet het na verwerking verkregen product met de traceerkleurstof "patentblauw V E131" of "briljant zuurgroen BS (lissaminegroen) E 142" worden gekleurd.

BIJLAGE V

In artikel 6 bedoelde gegevens

>PIC FILE= "L_2004034NL.001403.TIF">

Top