Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0080

Verordening (EG) nr. 80/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van 1 maart tot en met 31 mei 2004

OJ L 12, 17.1.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/80/oj

32004R0080

Verordening (EG) nr. 80/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van 1 maart tot en met 31 mei 2004

Publicatieblad Nr. L 012 van 17/01/2004 blz. 0038 - 0039


Verordening (EG) nr. 80/2004 van de Commissie

van 16 januari 2004

betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van 1 maart tot en met 31 mei 2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 565/2002 van de Commissie van 2 april 2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook(3), en met name op artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Ten gevolge van een vergissing bij de door bepaalde lidstaten gedane mededelingen zijn voor het kwartaal van 1 december 2003 tot en met 29 februari 2004 certificaten afgegeven voor een hoeveelheid die 493,64 t hoger ligt dan de voor dat kwartaal beschikbare hoeveelheid. Derhalve moet de voor het daaropvolgende kwartaal beschikbare hoeveelheid met dezelfde hoeveelheid worden verlaagd om de bij Besluit 2001/404/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië in het kader van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994, met het oog op de wijziging, wat knoflook betreft, van de concessies die zijn opgenomen in lijst CXL, gehecht aan de GATT-overeenkomst(4) vastgestelde contingenten in acht te nemen, onverminderd de noodzaak om zo spoedig mogelijk een formele afwijking van Verordening (EG) nr. 565/2002 vast te stellen.

(2) De hoeveelheden waarvoor op 12 en 13 januari 2004 op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 565/2002 door de traditionele importeurs en door de nieuwe importeurs certificaten zijn aangevraagd, overtreffen de beschikbare hoeveelheden voor producten van oorsprong uit China, Argentinië en alle derde landen behalve China en Argentinië.

(3) Derhalve moet worden vastgesteld in welke mate de op 15 januari 2004 aan de Commissie toegezonden certificaataanvragen kunnen worden ingewilligd en moet, per importeurscategorie en per oorsprong van het product, worden bepaald tot welke data de afgifte van certificaten moet worden geschorst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Invoercertificaataanvragen die op grond van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 565/2002 zijn ingediend op 12 en 13 januari 2004 en die aan de Commissie zijn toegezonden op 15 januari 2004, worden ingewilligd tot de in bijlage I vermelde percentages van de gevraagde hoeveelheden.

Artikel 2

Voor de betrokken importeurscategorie en de betrokken oorsprong worden de invoercertificaataanvragen op grond van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 565/2002 die betrekking hebben op het kwartaal van 1 maart tot en met 31 mei 2004 en die na 13 januari 2004 en vóór de in bijlage II genoemde datum zijn ingediend, afgewezen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 17 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64.

(3) PB L 86 van 3.4.2002, blz. 11.

(4) PB L 142 van 29.5.2001, blz. 7.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

X: Voor deze oorsprong geen contingent voor het betrokken kwartaal.

-: Er is de Commissie geen certificaataanvraag toegezonden.

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top