EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0023(01)

2004/49/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2003/23)

OJ L 9, 15.1.2004, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 339 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 339 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 339 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 339 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 339 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 339 - 340
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 339 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 339 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 339 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 221 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 221 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; stilzwijgende opheffing door 32010D0029(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/49(1)/oj

32003D0023(01)

2004/49/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2003/23)

Publicatieblad Nr. L 009 van 15/01/2004 blz. 0040 - 0041


Besluit van de Europese Centrale Bank

van 18 december 2003

houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten

(ECB/2003/23)

(2004/49/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 106, lid 1, en op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 16,

Gelet op Besluit ECB/2001/15 van de Europese Centrale Bank van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 1, onder c) van Besluit ECB/2001/15 definieert "verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal" onder verwijzing naar Besluit ECB/1998/13 van de Europese Centrale Bank van 1 december 1998 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de Europese Centrale Bank(2).

(2) Artikel 1, d) van Besluit ECB/2001/15 definieert "verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten" onder verwijzing naar de bijlage bij dat besluit houdende de specificatie van de verdeelsleutel zoals die vanaf 1 januari 2002 van toepassing is.

(3) Besluit ECB/2003/17 van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank(3) trekt met ingang van 1 januari 2004 Besluit ECB/1998/13 in en bepaalt de nieuwe aan de nationale centrale banken (NCB's) toegekende wegingen in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal ECB.

(4) Besluit ECB/2001/15 dient overeenkomstig te worden gewijzigd, teneinde de met ingang van 1 januari 2004 van toepassing zijnde verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten te bepalen. De wijziging dient eveneens een algemene definitie van de term "verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal" in te voeren, teneinde toekomstige wijzigingen van Besluit ECB/2001/15 te vermijden telkens wanneer de kapitaalverdeelsleutel van de ECB wordt aangepast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Besluit ECB/2001/15

Besluit ECB/2001/15 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, onder c), wordt als volgt vervangen:

"c) 'verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal': de aandelen van de NCB's (uitgedrukt in percentages) in het geplaatste kapitaal van de ECB, die resulteren uit de toepassing op de NCB's van de wegingen in de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 29.1 van de statuten en zoals van toepassing voor het relevante boekjaar.".

2. Artikel 1, onder d), wordt als volgt vervangen:

"d) 'verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten': de percentages die voortvloeien uit de procedure waarbij het aandeel van de ECB in de totale uitgifte aan eurobankbiljetten in aanmerking wordt genomen en de verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal (afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 0,0005 procentpunt) wordt toegepast op het aandeel van de NCB's in dit totaal. Indien het totaal van de resulterende percentages niet 100 % is, wordt het verschil weggewerkt door i) als het totaal minder is dan 100 % het kleinste aandeel met 0,0005 procentpunt te verhogen, eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het op een na kleinste aandeel, enz. totdat het totaal precies 100 % bedraagt, of ii) als het totaal meer dan 100 % bedraagt, het grootste aandeel met 0,0005 procentpunt te verlagen, eventueel gevolgd door eenzelfde verlaging van het op een na grootste aandeel, enz. totdat het totaal precies 100 % bedraagt. De bijlage bij dit besluit specificeert de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten zoals die vanaf 1 januari 2004 van toepassing is.".

3. De bijlage bij Besluit ECB/2001/15 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

2. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

Jean-Claude Trichet

(1) PB L 337 van 20.12.2001, blz. 52.

(2) PB L 125 van 19.5.1999, blz. 33.

(3) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE

VERDEELSLEUTEL VOOR TOEDELING VAN BANKBILJETTEN VANAF 1 JANUARI 2004

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top