Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1230(02)

Protocol houdende wijziging van het Vierde Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds

OJ L 342, 30.12.2003, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 212 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 212 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 212 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 212 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 212 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 212 - 215
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 212 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 212 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 212 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

22003A1230(02)

Protocol houdende wijziging van het Vierde Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 342 van 30/12/2003 blz. 0045 - 0048


Protocol

houdende wijziging van het Vierde Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de gemengde commissie van 16 tot en met 18 juni 2003 wordt het Vierde Protocol(1) met ingang van 1 januari 2004 als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

1. Dit protocol geldt voor visserijactiviteiten in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2006.

2. De in artikel 2 van de overeenkomst bedoelde quota worden elk jaar vastgesteld op basis van de beschikbare wetenschappelijke informatie. Zij worden berekend als het overschot van de totale toegestane vangsten van Groenland na aftrek van de in artikel 7, lid 1, van de overeenkomst en in artikel 2 bedoelde hoeveelheden, en bedragen ten hoogste:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Het quotum voor garnaal uit de wateren ten oosten van Groenland mag worden gevangen in de wateren ten westen van Groenland als per bedrijf regelingen voor quotaruil zijn getroffen tussen reders uit Groenland en uit de Europese Gemeenschap. De plaatselijke regering van Groenland verbindt zich ertoe dergelijke regelingen te vergemakkelijken. De ruil van quota is slechts mogelijk voor ten hoogste 2000 t per jaar in gebieden ten westen van Groenland. Voor de betrokken visserij door communautaire vissersvaartuigen gelden dezelfde voorwaarden als die welke zijn vastgesteld in de aan de Groenlandse reder afgegeven vergunning.

4. Vergunningen voor experimentele visserij worden steeds afgegeven voor een proefperiode van maximaal zes maanden overeenkomstig artikel 9 en bijlage V.

5. Indien de partijen concluderen dat de experimentele visserij positieve resultaten heeft opgeleverd, kent de plaatselijke regering van Groenland tot het einde van de looptijd van dit protocol 50 % van de vangstmogelijkheden voor de nieuwe soorten toe aan de communautaire vloot. Daarbij wordt het in artikel 11, lid 2, bedoelde gedeelte van de financiële compensatie dienovereenkomstig verhoogd."

2. artikel 2 wordt vervangen door:

"Artikel 2

De in artikel 7, eerste alinea, van de overeenkomst bedoelde hoeveelheden bedragen per jaar:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

3. artikel 3 wordt geschrapt;

4. artikel 9 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 9

De partijen stimuleren de beoefening van experimentele visserij op, onder andere, diepzeesoorten, koppotigen, tweekleppigen en lodde (westelijk bestand) in de wateren van Groenland. Daartoe plegen zij overleg wanneer een van de partijen daarom verzoekt en stellen zij per geval de doelsoorten, de visserijvoorschriften en de overige parameters vast. De partijen voeren de experimentele visserij uit overeenkomstig het bepaald in bijlage V."

5. artikel 11 wordt vervangen door:

"Artikel 11

1. De in artikel 6 van de overeenkomst bedoelde financiële compensatie bedraagt voor de geldigheidsduur van dit protocol 42820000 EUR, jaarlijks te betalen aan het begin van het visseizoen.

2. Een gedeelte van de financiële compensatie ten belope van 31760679 EUR wordt beschouwd als bedrag in ruil voor de vangstmogelijkheden. Dit bedrag wordt in de loop van ieder visseizoen aangepast indien de Gemeenschap naast de hoeveelheden in de tabel in artikel 1 extra quota worden toegekend. De aanpassing wordt berekend op basis van de marktprijzen van de verschillende soorten waarvoor extra quota worden toegekend.

3. Groenland stelt voor de Gemeenschap een hoeveelheid van 20000 t kabeljauwequivalent beschikbaar, dewelke door de Gemeenschap mag worden gebruikt om aanvullende vangstmogelijkheden te verwerven. De in lid 2 bedoelde aangepaste compensatie mag voor maximaal 50 % uit deze kabeljauwequivalenten bestaan.

4. De procedure voor de toewijzing van aanvullende vangstmogelijkheden zoals bedoeld in artikel 8 van de overeenkomst is vastgesteld in bijlage III.

5. De bedragen die voortvloeien uit de rechtstreekse betalingen van de vergunningen door de reders, worden in mindering gebracht op de in artikel 11, lid 1, bedoelde totale financiële compensatie door de Gemeenschap. De rechten voor de vergunningen die vaartuigen per soort en per ton worden verleend, worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in bijlage VI. De technische uitvoeringsbepalingen voor de verlening van visserijvergunningen worden bij administratief akkoord door beide partijen onderling vastgesteld.

6. Groenland verleent begrotingssteun aan de visserijsector gedurende de drie laatste jaren van de looptijd van het protocol overeenkomstig de inspanningsverplichting die is vastgelegd in het schrijven van de premier van Groenland aan voorzitter Prodi van 12 juni 2003. De richtsnoeren inzake strategie en doelstellingen van de hervorming van het Groenlandse visserijbeleid, zoals onafhankelijk en autonoom vastgesteld en geprogrammeerd door de plaatselijke regering van Groenland, alsmede de technische bijzonderheden inzake de vaststelling en uitvoering van en het toezicht op de begrotingssteun voor de Groenlandse visserijsector worden bij administratief akkoord door Groenland en de Europese Gemeenschap onderling vastgesteld. Groenland maakt 500000 EUR vrij ter verruiming van de begroting van het Groenlands Natuurinstituut.";

6. artikel 14 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 14

De partijen evalueren uiterlijk op 30 juni 2005 de tenuitvoerlegging van dit protocol ter voorbereiding van de onderhandelingen over de volgende overeenkomst.";

7. bijlage I wordt geschrapt;

8. de volgende bijlage V wordt toegevoegd:

"Bijlage V

Uitvoeringsbepalingen inzake de experimentele visserij

De plaatselijke regering van Groenland en de Europese Commissie stellen in onderling overleg de marktdeelnemers van de Europese Gemeenschap, de meest geschikte tijden en de regelingen voor de uitvoering van de experimentele visserij vast. Om de verkenningswerkzaamheden van de vaartuigen te vergemakkelijken levert de plaatselijke regering van Groenland (via het Groenlands Natuurinstituut) de beschikbare wetenschappelijke en andere elementaire informatie.

De Groenlandse visserijsector wordt hierbij nauw betrokken (coördinatie en dialoog inzake de regelingen voor experimentele visserij).

Duur van de visserij: maximaal zes maanden en minimaal drie maanden, tenzij beide partijen in onderlinge overeenstemming iets anders beslissen.

Selectie van kandidaten voor experimentele visserij

Aanvragen om vergunningen voor experimentele visserij worden door de Europese Commissie aan de Groenlandse autoriteiten meegedeeld. Het technisch dossier dient te bevatten:

- de technische kenmerken van het vaartuig;

- de expertise inzake visserij van de officieren aan boord;

- het voorstel voor de technische parameters van de experimentele visserij (duur, vistuig, gebieden enz.).

De plaatselijke regering van Groenland zal, indien zij dit nodig acht, een technische dialoog tussen de diensten van de regering van Groenland en de Europese Commissie enerzijds en de reders anderzijds organiseren.

Voor het begin van de experimentele visserij dienen de reders bij de autoriteiten van Groenland en bij de Europese Commissie het volgende in:

- een verklaring van de vangsten die zich reeds aan boord bevinden;

- de technische kernmerken van het voor de experimentele visserij gebruikte vistuig;

- een verklaring dat zij voldoen aan de Groenlandse visserijvoorschriften.

Tijdens de experimentele visserij dienen de reders van de betrokken vaartuigen:

- het Groenlands Natuurinstituut, de autoriteiten van Groenland en de Europese Commissie wekelijks verslag uit te brengen over de vangsten per dag en per trek, onder vermelding van de technische parameters van de visserij (positie, diepte, datum en tijd, vangsten en andere waarnemingen of opmerkingen);

- de positie, snelheid en koers van het vaartuig per VMS mee te delen;

- één Groenlandse wetenschappelijke waarnemer of een door de Groenlandse autoriteiten aangewezen waarnemer aan boord te nemen. De waarnemer heeft tot taak wetenschappelijke informatie over de vangsten te verzamelen en de vangsten te bemonsteren. De waarnemer krijgt dezelfde behandeling als de officieren aan boord van het vaartuig en de reder dekt de kosten van het levensonderhoud van de waarnemer tijdens diens verblijf aan boord. Het tijdstip en de duur van het verblijf aan boord en de wijze van inscheping en ontscheping van de waarnemers worden in overleg met de Groenlandse autoriteiten vastgesteld. Tenzij de partijen iets anders besluiten, kan een vaartuig niet worden verplicht meer dan eenmaal om de twee maanden een haven aan te doen;

- de vaartuigen te laten inspecteren bij het verlaten van de Groenlandse wateren, indien de Groenlandse autoriteiten daarom verzoeken;

- een verklaring af te geven dat zij voldoen aan de Groenlandse visserijvoorschriften.

De tijdens de experimentele visserij gedane vangsten en bijvangsten blijven eigendom van de reder.

De autoriteiten van Groenland wijzen een contactpersoon aan voor de afhandeling van onvoorziene problemen die de ontwikkeling van de experimentele visserij zouden kunnen belemmeren.";

9. de volgende bijlage VI wordt toegevoegd:

"Bijlage VI

Vergunningsrechten

De volgende rechten(1) zijn verschuldigd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) De tarieven kunnen bij administratief akkoord door beide partijen onderling periodiek worden aangepast, daarbij rekening houdend met de situatie op de markt en met betrekking tot de bestanden."

(1) PB L 209 van 2.8.2001, blz. 2.

Top