Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2315

Verordening (EG) nr. 2315/2003 van de Commissie van 29 december 2003 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de korting op het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal

OJ L 342, 30.12.2003, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2315/oj

32003R2315

Verordening (EG) nr. 2315/2003 van de Commissie van 29 december 2003 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de korting op het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal

Publicatieblad Nr. L 342 van 30/12/2003 blz. 0034 - 0034


Verordening (EG) nr. 2315/2003 van de Commissie

van 29 december 2003

betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de korting op het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), en met name op artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschap heeft zich er ingevolge de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten landbouwovereenkomst(2) toe verbonden een bepaalde hoeveelheid maïs in Portugal in te voeren.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1839/95 van de Commissie van 26 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de tariefcontingenten voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje enerzijds en maïs in Portugal anderzijds(3), zijn de voor de uitvoering van de openbare inschrijving vereiste bijzondere bepalingen vastgesteld.

(3) Gezien de huidige behoeften van de Portugese markt, dient een openbare inschrijving voor de vaststelling van de korting op het recht bij invoer van maïs te worden geopend.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt een openbare inschrijving gehouden voor de vaststelling van de korting op het in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde recht bij invoer van maïs in Portugal.

2. De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1839/95 zijn van toepassing, voorzover in deze verordening niet anders bepaald.

Artikel 2

De inschrijving blijft geopend tot en met 25 maart 2004. Tijdens de geldigheidsduur ervan wordt wekelijks een deelinschrijving gehouden waarvoor de hoeveelheden en de uiterste data voor de indiening van de offertes in het bericht van de inschrijving worden vastgesteld.

Artikel 3

De in het kader van de inschrijving afgegeven certificaten zijn 50 dagen geldig vanaf de datum van afgifte, in de zin van artikel 10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1839/95.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 december 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (PB L 158 van 27.6.2003, blz. 1).

(2) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 22.

(3) PB L 177 van 28.7.1995, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2235/2000 (PB L 256 van 10.10.2000, blz. 13).

Top