Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2308

Verordening (EG) nr. 2308/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad voor 2004 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten

OJ L 342, 30.12.2003, p. 13–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 193 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 193 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 193 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 193 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 193 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 193 - 200
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 193 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 193 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 193 - 200

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2308/oj

32003R2308

Verordening (EG) nr. 2308/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad voor 2004 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten

Publicatieblad Nr. L 342 van 30/12/2003 blz. 0013 - 0020


Verordening (EG) nr. 2308/2003 van de Commissie

van 29 december 2003

tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad voor 2004 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling(1), inzonderheid op artikel 17, leden 3 en 6, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 517/94 zijn kwantitatieve restricties ingesteld voor de invoer van bepaalde textielproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen, die worden toegewezen in chronologische volgorde van binnenkomst van de kennisgevingen van de lidstaten.

(2) Overeenkomstig de genoemde verordening is het in bepaalde omstandigheden mogelijk om bij de toewijzing van hoeveelheden andere methoden toe te passen, het contingent in tranches te verdelen of een aandeel van een specifiek kwantitatief maximum te reserveren voor aanvragen die door bewijzen van eerdere invoerprestaties worden gestaafd.

(3) Om de continuïteit van het handelsverkeer niet te verstoren dienen de regels voor het beheer van de kwantitatieve contingenten voor 2004 vóór aanvang van het contingentjaar te worden aangepast.

(4) De in voorgaande jaren goedgekeurde maatregelen, zoals die vervat in Verordening (EG) nr. 2357/2002 van de Commissie(2) tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 voor 2003 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten, hebben tot een bevredigend resultaat geleid en het is derhalve passend soortgelijke regels goed te keuren voor 2004.

(5) Om aan de behoeften van een zo groot mogelijk aantal bedrijven te voldoen, verdient het aanbeveling de methode van toewijzing op grond van de chronologische volgorde van binnenkomst van de kennisgevingen van de lidstaten flexibeler te maken door de hoeveelheden die op grond van deze methode per bedrijf kunnen worden toegewezen, tot een maximumhoeveelheid te beperken.

(6) Om de continuïteit van het handelsverkeer zoveel mogelijk te waarborgen en om een doelmatig beheer van de contingenten mogelijk te maken, is het wenselijk toe te staan dat bedrijven een eerste aanvraag voor een invoervergunning voor 2004 indienen voor de hoeveelheid producten die zij in 2003 hebben ingevoerd.

(7) Met het oog op een optimale benutting van de contingenten dient te worden bepaald dat elk bedrijf, na gebruik van ten minste 50 % van een vergunning, een nieuwe aanvraag voor een vergunning kan indienen voor een bijkomende hoeveelheid, voorzover het contingent niet is uitgeput.

(8) Met het oog op een goed beheer van de contingenten is het dienstig de geldigheidsduur van de invoervergunningen vast te stellen op negen maanden vanaf de datum van afgifte, met dien verstande dat zij niet langer geldig zijn dan tot het einde van het jaar. De lidstaten geven de invoervergunningen niet af dan nadat zij van de Commissie hebben vernomen dat hoeveelheden beschikbaar zijn, en uitsluitend indien het betrokken bedrijf het bestaan van een contract kan aantonen en, bij afwezigheid van een specifieke verklaring van het tegendeel, schriftelijk verklaart dat het binnen de Gemeenschap niet reeds eerder op grond van deze verordening een invoervergunning voor de betrokken categorie en het betrokken land heeft verkregen. De bevoegde nationale autoriteiten mogen de geldigheidsduur van vergunningen echter op verzoek van de betrokken importeurs verlengen met drie maanden, doch uiterlijk tot en met 31 maart 2005, indien de vergunningen op de datum van de aanvraag van de verlenging reeds voor ten minste 50 % zijn benut.

(9) Aangezien de Europese Unie op 1 mei 2004 wordt uitgebreid, moet de toewijzing aan importeurs van de contingenten van 2004 in twee tranches worden verdeeld, die overeenstemmen met respectievelijk de huidige en de toekomstige lidstaten. Toetredende landen moet uitsluitend worden toegestaan invoervergunningen af te geven voor goederen die op of na 1 mei worden ingevoerd.

(10) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Textielcomité dat is opgericht krachtens artikel 25 van Verordening (EG) nr. 517/94,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze verordening beoogt regels vast te stellen voor het beheer van kwantitatieve contingenten voor de invoer van bepaalde textielproducten, genoemd in de bijlagen III B en IV bij Verordening (EG) nr. 517/94, voor 2004.

De contingenten voor 2004 zullen in twee afzonderlijke tranches worden toegewezen, waarvan de tweede vanaf 1 mei 2004 beschikbaar wordt voor de toetredende landen. De kwantitatieve maxima voor de tranches zijn opgenomen in bijlage I.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde contingenten worden toegewezen in chronologische volgorde van binnenkomst van de kennisgevingen van de lidstaten bij de Commissie. In deze kennisgevingen zijn de hoeveelheden aangegeven die de bedrijven hebben aangevraagd en die per bedrijf de in de bijlage aangegeven maximumhoeveelheden niet mogen overschrijden.

De maximumhoeveelheden zijn echter niet van toepassing op bedrijven die, ten overstaan van de bevoegde nationale autoriteiten bij hun eerste aanvraag voor 2004, aan de hand van de hun in 2003 verleende invoervergunningen, kunnen aantonen, uit het betrokken derde land een grotere hoeveelheid van dezelfde categorie producten te hebben ingevoerd dan bovenbedoelde maximumhoeveelheid voor die categorie.

Voor die bedrijven kan de hoeveelheid die door de bevoegde autoriteiten kan worden toegestaan, binnen de grenzen van de beschikbare hoeveelheden, niet hoger zijn dan de in 2003 uit hetzelfde derde land ingevoerde hoeveelheid van dezelfde categorie.

Artikel 3

Een importeur die reeds 50 % van de hem op grond van deze verordening toegewezen hoeveelheid heeft benut, kan een nieuwe aanvraag indienen voor de invoer van producten van dezelfde categorie en uit hetzelfde land van oorsprong, voor hoeveelheden die de in bijlage II genoemde maximumhoeveelheden niet overschrijden.

Artikel 4

1. De in bijlage III opgenomen bevoegde nationale autoriteiten kunnen de Commissie in kennis stellen van de hoeveelheden waarvoor aanvragen voor invoervergunningen worden ingediend, met ingang van 5 januari 2004, 10.00 uur.

Met de in de eerste alinea vastgestelde tijd wordt plaatselijke tijd in Brussel bedoeld.

Aanvragen van de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten die zijn opgenomen in bijlage III, deel A, worden aanvankelijk van de eerste tranche afgeboekt. Wanneer het kwantitatieve maximum voor een categorie van de eerste tranche is bereikt, worden verdere aanvragen afgeboekt op de tweede tranche. Aanvragen van de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten die zijn opgenomen in bijlage III, deel B, worden uitsluitend op de eerste tranche afgeboekt.

2. De bevoegde nationale autoriteiten geven de invoervergunningen niet af dan nadat zij van de Commissie hebben vernomen dat hoeveelheden voor invoer beschikbaar zijn, overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 517/94. De bevoegde nationale autoriteiten van de toetredende landen kunnen uitsluitend invoervergunningen afgeven voor goederen die op of na 1 mei worden ingevoerd.

Zij geven de invoervergunningen slechts af indien het betrokken bedrijf

a) het bestaan kan aantonen van een contract voor de levering van de goederen, en

b) schriftelijk verklaart, voor de betrokken categorie en het betrokken land:

i) niet reeds een vergunning te hebben gekregen krachtens deze verordening, dan wel

ii) een vergunning te hebben gekregen krachtens deze verordening, maar deze voor ten minste 50 % heeft opgebruikt.

3. De invoervergunningen zijn vanaf de datum van afgifte negen maanden geldig, echter uiterlijk tot en met 31 december 2004.

De bevoegde nationale autoriteiten kunnen echter, op verzoek van de betrokken importeur, de geldigheidsduur van een vergunning verlengen met drie maanden, indien de vergunning op het moment van de aanvraag voor verlenging voor ten minste 50 % was benut. Een dergelijke verlenging verstrijkt in geen geval na 31 maart 2005.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 december 2003.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 67 van 10.3.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Vereordening (EG) nr. 1484/2003 van de Commissie (PB L 212 van 22.8.2003, blz. 46).

(2) PB L 351 van 28.12.2002, blz. 45.

BIJLAGE I

Kwantitatieve maxima voor de in artikel 1 bedoelde tranches

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Maximumhoeveelheden bedoeld in de artikelen 2 en 3

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

Lijst van bureaus die vergunningen afgeven zoals bedoeld in artikel 4

Deel A: Lijst van de bevoegde nationale autoriteiten van de huidige lidstaten

Lijst van de bevoegde nationale autoriteiten

1. België

Ministerie van Economische Zaken Bestuur Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Tel. (32-2) 206 58 11 Fax (32-2) 230 83 22

1. Belgique

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Service des Licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Tel. (32-2) 206 58 11 Fax: (32-2) 230 83 22

2. Danmark

Erhvervs- og Boligstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tel. (45) 35 46 64 30 Fax:(45) 35 46 64 01

3. Deutschland

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Str. 29-35 D - 65760 Eschborn Tel.49 61 96) 9 08-0 Fax: (49 61 96) 9 42 26

4. Ελλάδα

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1 GR - 10563 Αθήνα Τηλ: (3010) 328 60 31-5 Φαξ: (3010) 328 60 94

5. España

Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana n° 162 E - 28046 Madrid Tel. (34 91) 349 38 17, 349 37 48 Fax: (34 91) 563 18 23, 349 38 31

6. France

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes

Service des industries manufacturières (SIM)

Mission "Textile-Importations"

Le Bervil, 12 rue Villiot F - 75572 Paris Cedex 12 Tél.(33 1) 44 87 17 17 Fax (33 1) 53 44 91 81

7. Ireland

Department of Enterprise, Trade and Employment Internal Market Kildare Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 631 21 21 Fax (353 1) 631 28 26

8. Italy

Ministero del Commercio con l'Estero Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

DIV. III

Viale America 341 I - 00144 Roma Tel. (39 6) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15 Fax: (39 6) 59 93 22 35/22 63 Telex: (39 6) 59 64 75 31

9. Luxembourg

Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tel. (352) 47 82 371 Fax: (352) 46 61 38

10. Nederland

Belastingdienst/Douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31 50) 523 91 11 Fax: (31 50) 523 22 10

11. Portugal

Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P - 1149-060 Lisboa Tel. (351-1) 218 814 263 Fax: (351-1) 218 814 261 E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

12. United Kingdom

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44 1642) 36 43 33, 36 43 34 Fax: (44 1642) 53 35 57

13. Österreich

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1 A - 1011 Wien Tel. (43 1) 71100-0 Fax: (43 1) 71100-8386

14. Sweden

National Board of Trade (Kommerskollegium) Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tel. (46 8) 690 48 00 Fax: (46 8) 30 67 59

15. Suomi

Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN - 00101 Helsinki Tel. (358 9) 61 41 Fax: (358 9) 61 42 852

Deel B: Lijst van de bevoegde nationale autoriteiten van de toetredende landen

1. CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism Trade Department 6 Andrea Araouzou Str. 1421 Nicosia Tel: (357-2) 86 71 00 Fax: (357-2) 37 51 20

2. TSJECHISCHE REPUBLIEK

Ministerstvo prumyslu a obchodu Licencní správa Na Frantisku 32 110 15 Praha 1 Tel: (420) 22406 2206 Fax: (420) 22421 2133

3. ESTLAND

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 15072 Tallinn Estonia Tel. (372) 6256 400 Fax (372) 6313 660

4. HONGARIJE

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala 1024 Budapest Margit krt. 85. Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345. Tel: 0036(1) 336 7300 Fax 0036(1)336 7302

5. LETLAND

Ekonomikas ministrija Brivibas iela 55 LV - 1519 Riga tel: 00 371 701 3006 Fax 00 371 728 0882

6. LITOUWEN

Lietuvos Respublikos Ukio Ministerija Gedimino Ave 38/2 LT - 2600 Vilnius tel: 00 370 5 262 50 30/00 370 5 262 87 50 Fax 00 370 5 262 39 74

7. MALTA

Ministry of Finance and Economic Affairs Trade Services Directorate, Commerce Division Lascaris Valletta CMR02 Malta tel: 00 356 21 246 800 Fax 00 356 21 251 515

8. POLEN

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-950 Warszawa tel: 0048/22/693 55 53 Fax 0048/22/693 40 21

9. SLOWAKIJE

Ministerstvo Hospodárstva SR Odbor výkonu obchodno-politických opatrení Mierová 19 827 15 Bratislava tel: 00 421 2 434 23 913/00 421 2 485 42 160 Fax 00 421 2 4342 3919

10. SLOVENIË

Ministrstvo za gospodarstvo Podrocje ekonomskih odnosov s tujino Kotnikova 5 1000 Ljubljana tel: (386-0)1/478 3542 Fax (386-0)1/478 3611

Top