Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1956

Verordening (EG) nr. 1956/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen uit de eerste tranche van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2004 op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing zijn

OJ L 289, 7.11.2003, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 88 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1956/oj

32003R1956

Verordening (EG) nr. 1956/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen uit de eerste tranche van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2004 op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing zijn

Publicatieblad Nr. L 289 van 07/11/2003 blz. 0010 - 0012


Verordening (EG) nr. 1956/2003 van de Commissie

van 6 november 2003

tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen uit de eerste tranche van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2004 op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing zijn

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 520/94 van de Raad van 7 maart 1994 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van kwantitatieve contingenten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), inzonderheid op de artikelen 9 en 13,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1351/2003 van de Commissie van 30 juli 2003 tot vaststelling van een aantal bepalingen die voor het beheer van de kwantitatieve contingenten voor de eerste tranche van 2004 van toepassing zijn op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China(3), inzonderheid op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1351/2003 is het voor respectievelijk de traditionele en de niet-traditionele importeurs bestemde gedeelte van elk der betrokken contingenten vastgesteld, evenals de voorwaarden en bepalingen voor de toewijzing van de beschikbare hoeveelheden. De importeurs hebben, overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1351/2003, tussen 31 juli en 19 september 2003, 15.00 uur Brusselse tijd, een aanvraag voor een invoervergunning ingediend bij de bevoegde nationale autoriteiten.

(2) De Commissie heeft, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1351/2003, van de lidstaten informatie ontvangen betreffende het aantal aanvragen voor invoervergunningen en de totale hoeveelheid waarop deze betrekking hebben, alsmede over de totale hoeveelheid die door de traditionele importeurs in de loop van 1998 of 1999 (de referentiejaren) werd ingevoerd.

(3) De Commissie kan, aan de hand van deze informatie, uniforme kwantitatieve criteria vaststellen op grond waarvan de door de communautaire importeurs ingediende vergunningaanvragen voor de eerste tranche van de kwantitatieve contingenten voor 2004 door de bevoegde nationale autoriteiten kunnen worden ingewilligd.

(4) Uit door de lidstaten meegedeelde gegevens blijkt dat, voor de in bijlage I genoemde producten, de totale hoeveelheid waarvoor de traditionele importeurs aanvragen hebben ingediend, het voor deze importeurs bestemde gedeelte van het contingent overschrijdt. Derhalve dient bij de behandeling van deze aanvragen op de invoer van elke importeur in de referentieperiode, uitgedrukt in hoeveelheid of in waarde, de in bijlage I vermelde eenvormige verminderingscoëfficiënt te worden toegepast.

(5) Uit door de lidstaten meegedeelde gegevens blijkt dat, voor de in bijlage II genoemde producten, de totale hoeveelheid waarvoor de niet-traditionele importeurs aanvragen hebben ingediend, het voor deze importeurs bestemde gedeelte van het contingent overschrijdt. Derhalve moet, bij de behandeling van deze aanvragen op de door elke importeur gevraagde hoeveelheid, waarvoor het maximum in Verordening (EG) nr. 1351/2003 is vastgesteld, de in de genoemde bijlage II vermelde eenvormige verminderingscoëfficiënt worden toegepast.

(6) Hoeveelheden die door niet-traditionele importeurs niet werden opgenomen, zijn overgedragen naar de traditionele importeurs,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de in bijlage I genoemde producten worden de door de traditionele importeurs op regelmatige wijze ingediende aanvragen voor invoervergunningen door de bevoegde nationale autoriteiten ingewilligd voor de hoeveelheid of de waarde die resulteert uit de toepassing van de in bijlage I voor elk contingent vermelde verminderingscoëfficiënt op de invoer van elke importeur, waarbij deze laatste dient op te geven of wordt uitgegaan van de invoer in 1998 dan wel de invoer in 1999.

Mocht de toepassing van dit kwantitatieve criterium tot de toewijzing van een grotere hoeveelheid of waarde dan de aangevraagde hoeveelheid of waarde leiden, dan wordt slechts de gevraagde hoeveelheid of waarde toegewezen.

Artikel 2

Voor de in bijlage II genoemde producten worden de door andere dan de traditionele importeurs op regelmatige wijze ingediende aanvragen voor invoervergunningen door de bevoegde nationale autoriteiten ingewilligd voor de hoeveelheid of de waarde die resulteert uit de toepassing van de in bijlage II voor elke contingent vermelde verminderingscoëfficiënt op de door de importeurs gevraagde hoeveelheid, binnen de bij Verordening (EG) nr. 1351/2003 vastgestelde grenzen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2003.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 66 van 10.3.1994, blz. 1.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 192 van 31.7.2003, blz. 8.

BIJLAGE I

Verminderingscoëfficiënt die op de invoer in 1998 of 1999 wordt toegepast

(traditionele importeurs)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Verminderingscoëfficiënt die wordt toegepast op de hoeveelheid die wordt gevraagd binnen de grenzen van de bij Verordening (EG) nr. 1351/2003 vastgestelde maximale hoeveelheden

(niet-traditionele importeurs)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top