Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1877

Verordening (EG) nr. 1877/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen

OJ L 275, 25.10.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1877/oj

32003R1877

Verordening (EG) nr. 1877/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen

Publicatieblad Nr. L 275 van 25/10/2003 blz. 0020 - 0022


Verordening (EG) nr. 1877/2003 van de Commissie

van 24 oktober 2003

houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij bestudering van de voorlopige balans blijkt dat er exporteerbare voorraden rijst zijn bij de producenten. Deze situatie zou een gevaar kunnen inhouden voor de normale ontwikkeling van de producentenprijzen in het verkoopseizoen 2003/2004.

(2) Om aan deze situatie het hoofd te bieden moet worden voorzien in de toekenning van restituties voor de uitvoer naar zones die zich in de Gemeenschap zouden kunnen bevoorraden. De bijzondere situatie van de rijstmarkt vereist een kwantitatieve beperking van de restituties en dientengevolge toepassing van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95, waarin is bepaald dat het bedrag van de uitvoerrestitutie door middel van een inschrijving kan worden vastgesteld.

(3) Er dient te worden bepaald dat Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie van 6 maart 1975 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake het houden van een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer in de sector rijst(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1948/2002(4), van toepassing is in het kader van deze inschrijving.

(4) Met het oog op een goed marktbeheer is het dienstig de inschrijving te beperken tot sommige van de zones die zijn omschreven in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie(5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3304/94(6), en daarbij bepaalde bestemmingen uit te sluiten.

(5) Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector(7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 816/2003(8), moeten de bedragen van offertes die worden ingediend in het kader van een inschrijving op grond van een besluit inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid, in euro worden uitgedrukt. In artikel 5, lid 1, van diezelfde verordening is bepaald dat het ontstaansfeit voor de wisselkoers in dat geval de uiterste datum voor de indiening van de offertes is. In de leden 3 en 4 van dat artikel zijn de voor de voorschotten en de zekerheden geldende ontstaansfeiten bepaald.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt een inschrijving gehouden voor de vaststelling van de uitvoerrestitutie zoals bedoeld in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95, voor volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst van GN-code 1006 30 67, voor de zones I tot en met VI, met uitzondering van Hongarije, Roemenië en Turkije, en voor zone VIII, met uitzondering van de Coöperatieve Republiek Guyana, Madagaskar, de Republiek Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en de Turks- en Caicoseilanden, van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2145/92.

2. De in lid 1 bedoelde inschrijving blijft open tot en met 17 juni 2004. Tijdens de geldigheidsduur worden periodieke inschrijvingen gehouden waarvoor de datum voor de indiening van offertes wordt vastgesteld in het bericht van inschrijving.

3. De inschrijving wordt gehouden overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 584/75 en overeenkomstig de volgende bepalingen.

Artikel 2

Een offerte is slechts ontvankelijk indien zij betrekking heeft op een te exporteren hoeveelheid van ten minste 50 ton en ten hoogste 3000 ton.

Artikel 3

De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 584/75 bedoelde zekerheid bedraagt 30 EUR per ton.

Artikel 4

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie(9) wordt er voor de bepaling van de geldigheidsduur van de in het kader van deze inschrijving afgegeven uitvoercertificaten van uitgegaan dat de certificaten zijn afgegeven op de dag van de indiening van de offerte.

2. Deze certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte in de zin van lid 1 tot het einde van de vierde daaropvolgende maand.

Artikel 5

De ingediende offertes moeten uiterlijk anderhalf uur na het verstrijken van de in het bericht van inschrijving vastgestelde termijn voor de indiening van de offertes via de lidstaten aan de Commissie worden meegedeeld. Zij moeten volgens het in de bijlage opgenomen schema worden meegedeeld.

Indien geen offertes zijn ingediend, stellen de lidstaten de Commissie hiervan in kennis binnen dezelfde termijn als in de vorige alinea is vermeld.

Artikel 6

De tijdstippen die voor de indiening van offertes zijn vastgesteld, zijn uitgedrukt in Belgische tijd.

Artikel 7

1. Op grond van de ingediende offertes besluit de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95:

- een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen, waarbij met name rekening wordt gehouden met de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria,

- dan wel geen gevolg te geven aan de inschrijving.

2. Wanneer een maximumrestitutie bij uitvoer wordt vastgesteld, wordt die toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie.

Artikel 8

De termijn voor de indiening van offertes voor de eerste periodieke inschrijving verstrijkt op 6 november 2003 om 10.00 uur.

De uiterste datum voor de indiening van offertes is 17 juni 2004.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 oktober 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.

(4) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 18.

(5) PB L 214 van 30.7.1992, blz. 20.

(6) PB L 341 van 30.12.1994, blz. 48.

(7) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36.

(8) PB L 116 van 13.5.2003, blz. 12.

(9) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

BIJLAGE

>PIC FILE= "L_2003275NL.002202.TIF">

Top