Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1872

Verordening (EG) nr. 1872/2003 van de Commissie van 22 oktober 2003 tot machtiging van overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit de Republiek Korea

OJ L 275, 25.10.2003, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1872/oj

32003R1872

Verordening (EG) nr. 1872/2003 van de Commissie van 22 oktober 2003 tot machtiging van overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit de Republiek Korea

Publicatieblad Nr. L 275 van 25/10/2003 blz. 0007 - 0008


Verordening (EG) nr. 1872/2003 van de Commissie

van 22 oktober 2003

tot machtiging van overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit de Republiek Korea

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 138/2003(2), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Korea betreffende de handel in textielproducten, geparafeerd op 7 augustus 1986 en goedgekeurd bij Besluit 87/471/EEG van de Raad(3), zoals gewijzigd bij een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, geparafeerd op 22 december 1994 en goedgekeurd bij Besluit 95/131/EG van de Raad(4), bepaalt dat hoeveelheden kunnen worden overgeboekt tussen contingentjaren.

(2) De Republiek Korea heeft op 22 september 2003 een verzoek om overboekingen tussen contingentjaren ingediend.

(3) De overboekingen waarom de Republiek Korea heeft verzocht vallen binnen de grenzen van de flexibiliteitsbepalingen bedoeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3030/93 en vastgesteld bij bijlage VIII bij die verordening.

(4) Het is dienstig aan dit verzoek te voldoen.

(5) Het is wenselijk dat deze verordening in werking treedt op de dag volgende op die van haar bekendmaking, zodat de ondernemingen hiervan zo spoedig mogelijk gebruik kunnen maken.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 3030/93 ingestelde Comité textielproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textielproducten van oorsprong uit de Republiek Korea worden voor het contingentjaar 2003 toegestaan overeenkomstig het bepaalde in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 oktober 2003.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 275 van 8.11.1993, blz. 1.

(2) PB L 23 van 28.1.2003, blz. 1.

(3) PB L 263 van 14.9.1987, blz. 37.

(4) PB L 94 van 26.4.1995, blz. 1.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top