EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0450

2003/450/EG: Beschikking van de Commissie van 18 juni 2003 houdende erkenning dat de in Tsjechië vastgestelde bepalingen inzake de bestrijding van Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al. gelijkwaardig zijn met de communautaire bepalingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1870)

OJ L 151, 19.6.2003, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; opgeheven door 32004R0886

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/450/oj

32003D0450

2003/450/EG: Beschikking van de Commissie van 18 juni 2003 houdende erkenning dat de in Tsjechië vastgestelde bepalingen inzake de bestrijding van Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al. gelijkwaardig zijn met de communautaire bepalingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1870)

Publicatieblad Nr. L 151 van 19/06/2003 blz. 0042 - 0043


Beschikking van de Commissie

van 18 juni 2003

houdende erkenning dat de in Tsjechië vastgestelde bepalingen inzake de bestrijding van Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al. gelijkwaardig zijn met de communautaire bepalingen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1870)

(2003/450/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op bijlage III, deel A, punt 12,

Gezien het door Tsjechië ingediende verzoek,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens de voorschriften in bijlage III, deel A, punt 12, bij Richtlijn 2000/29/EG, mogen knollen van Solanum tuberosum L., met uitzondering van pootaardappelen en bepaalde andere soorten aardappelen als bedoeld in de punten 10 en 11 van bijlage III, deel A, van oorsprong uit bepaalde Europese derde landen die niet zijn erkend als zijnde vrij van Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al. (hierna "het organisme" genoemd), of waar voorschriften zijn vastgesteld die als gelijkwaardig zijn erkend met de communautaire voorschriften inzake de bestrijding van het organisme, niet in de lidstaten worden binnengebracht.

(2) Uit door Tsjechië verstrekte officiële informatie en uit gegevens die zijn verzameld tijdens inspectiebezoeken die door het Voedsel- en Veterinair Bureau in januari 2001 en november 2002 in dat land zijn verricht, is gebleken dat Tsjechië ten aanzien van het organisme methoden toepast inzake bestrijding, inspecties en tests bij de invoer van aardappelen en binnenlands pootgoed en bij de productie van eetaardappelen, volgens de "Methodische instructie B/KAR/1/2002 ter bescherming tegen de verspreiding van pathogene agentia van aardappelringrot en aardappelbruinrot".

(3) Derhalve kan worden erkend dat de door Tsjechië vastgestelde bepalingen inzake de bestrijding van het organisme gelijkwaardig zijn met de communautaire bepalingen en dat het risico van verspreiding van het organisme is afgewend.

(4) De Commissie ziet erop toe dat Tsjechië alle technische gegevens ter beschikking stelt die noodzakelijk zijn om bovengenoemde situatie te blijven beoordelen.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De door Tsjechië vastgestelde bepalingen inzake de bestrijding van Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al. zijn gelijkwaardig met de communautaire bepalingen terzake.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

Top