EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0806

Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (gekwalificeerde meerderheid) goedgekeurde besluiten van de Raad

OJ L 122, 16.5.2003, p. 1–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 126 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 126 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 109 - 142

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/806/oj

32003R0806

Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (gekwalificeerde meerderheid) goedgekeurde besluiten van de Raad

Publicatieblad Nr. L 122 van 16/05/2003 blz. 0001 - 0035


Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad

van 14 april 2003

tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (gekwalificeerde meerderheid) goedgekeurde besluiten van de Raad

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 36, 37 en 133,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit 87/373/EEG(4) is vervangen door Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(5).

(2) Overeenkomstig de verklaring van de Raad en de Commissie(6) ad Besluit 1999/468/EG dienen de bepalingen met betrekking tot de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die op grond van Besluit 87/373/EEG zijn vastgelegd, te worden aangepast teneinde deze met de artikelen 3, 4 en 5 van Besluit 1999/468/EG in overeenstemming te brengen.

(3) Genoemde verklaring vermeldt de wijze van aanpassing van de procedures van de comités, die automatisch geschiedt wanneer zij niet van invloed is op de in het basisbesluit vastgestelde aard van het comité.

(4) De in de aan te passen bepalingen vastgestelde termijnen moeten van kracht blijven. Daar waar geen precieze termijn voor de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen was vastgesteld, dient deze termijn op drie maanden te worden gesteld.

(5) Bijgevolg dienen de bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitéprocedure van het type I te worden vervangen door bepalingen die verwijzen naar de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 3 van Besluit 1999/468/EG.

(6) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitéprocedures van het type IIa en IIb moeten worden vervangen door bepalingen die verwijzen naar de beheersprocedure als bedoeld in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG.

(7) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitéprocedures van het type IIIa en IIIb moeten worden vervangen door bepalingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure als bedoeld in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG.

(8) Met de onderhavige verordening wordt uitsluitend beoogd de comitéprocedures aan te passen; aangezien de namen van de comités naar deze procedures verwijzen, zijn de namen in voorkomend geval aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wat betreft de raadplegingsprocedure worden de in bijlage I genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage aangepast aan de corresponderende bepalingen van Besluit 1999/468/EG.

Artikel 2

Wat betreft de beheersprocedure worden de in bijlage II genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage aangepast aan de corresponderende bepalingen van Besluit 1999/468/EG.

Artikel 3

Wat betreft de regelgevingsprocedure worden de in bijlage III genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage aangepast aan artikel 5 van Besluit 1999/468/EG.

Artikel 4

De verwijzingen naar de bepalingen van de in de bijlagen I, II en III bedoelde besluiten moeten worden gelezen als verwijzingen naar deze bepalingen, zoals aangepast bij deze verordening.

Verwijzingen in de onderhavige verordening naar de oude benamingen van de comités gelden als verwijzingen naar de nieuwe benamingen.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 14 april 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Giannitsis

(1) PB C 75 E van 26.3.2002, blz. 425.

(2) Advies van 11 maart 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB C 241 van 7.10.2002, blz. 128.

(4) PB L 197 van 18.7.1987, blz. 33.

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6) PB C 203 van 17.7.1999, blz. 1.

BIJLAGE I

RAADPLEGINGSPROCEDURE

Lijst van onder de raadplegingsprocedure vallende besluiten, aangepast aan de corresponderende bepalingen van Besluit 1999/468/EG op grond van onderstaande wijzigingen:

1. Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1).

Artikel 21 wordt vervangen door:

"Artikel 21

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing."

2. Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen(2).

Artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG(3) van toepassing.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

3. Besluit 98/552/EG van de Raad van 24 september 1998 inzake de uitvoering door de Commissie van activiteiten betreffende een communautaire strategie inzake markttoegang(4).

Artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Bij de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde acties zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG(5) van toepassing.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/64/EG van de Commissie (PB L 189 van 18.7.2002, blz. 27).

(2) PB L 395 van 31.12.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 974/2001 (PB L 137 van 19.5.2001, blz. 10).

(3) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(4) PB L 265 van 30.9.1998, blz. 31.

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

BIJLAGE II

BEHEERSPROCEDURE

Lijst van onder de beheersprocedure vallende besluiten, aangepast aan de corresponderende bepalingen van Besluit 1999/468/EG op grond van onderstaande wijzigingen:

1. Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap(1).

De artikelen 18 en 19 worden vervangen door:

"Artikel 18

Het gemeenschappelijk comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Artikel 19

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Gemeenschappelijk Comité van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(2) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het gemeenschappelijk comité stelt zijn reglement van orde vast."

2. Verordening (EEG) nr. 234/68 van de Raad van 27 februari 1968 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector levende planten en producten van de bloementeelt(3).

In artikel 13 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 14 wordt vervangen door:

"Artikel 14

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor levende planten en producten van de bloementeelt.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(4) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

3. Verordening (EEG) nr. 1728/74 van de Raad van 27 juni 1974 betreffende de coördinatie van het onderzoek in de landbouw(5).

Artikel 7, lid 3, wordt geschrapt.

Artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

1. Het comité wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor onderzoek in de landbouw.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(6) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

4. Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren(7).

Artikel 16, lid 2, wordt geschrapt.

Artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(8) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

5. Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee(9).

In artikel 16 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(10) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

6. Richtlijn 92/33/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt(11).

Artikel 21 wordt vervangen door:

"Artikel 21

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité, genaamd het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(12) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

7. Richtlijn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt(13).

Artikel 21 wordt vervangen door:

"Artikel 21

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité, genaamd Permanent Comité voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten en soorten fruit.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(14) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

8. Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak(15).

Artikel 23 wordt vervangen door:

"Artikel 23

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor tabak.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(16) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

9. Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde producten met de op het gebied van de productveiligheid toepasselijke voorschriften(17).

Artikel 9 wordt vervangen door:

"Artikel 9

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(18) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

10. Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(19).

Artikel 36 wordt vervangen door:

"Artikel 36

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur, ingesteld bij artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 3760/92.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(20) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

11. Verordening (EG) nr. 520/94 van de Raad van 7 maart 1994 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van de kwantitatieve contingenten(21).

De artikelen 22 en 23 worden vervangen door:

"Artikel 22

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 23

Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(22) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand."

12. Verordening (EG) nr. 1467/94 van de Raad van 20 juni 1994 inzake de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw(23).

Artikel 13, leden 2 en 3, worden geschrapt.

Artikel 14 wordt vervangen door:

"Artikel 14

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(24) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

13. Verordening (EG) nr. 1798/94 van de Raad van 18 juli 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië alsmede de modaliteiten voor de aanpassing van die contingenten (1994-1997)(25).

Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek, ingesteld bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92(26).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(27) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

14. Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden(28).

In artikel 12 wordt "leden 3 en 4" geschrapt.

Artikel 13 wordt vervangen door:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek, ingesteld bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(29) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

15. Verordening (EG) nr. 603/95 van de Raad van 21 februari 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen(30).

Artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(31) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

16. Verordening (EG) nr. 1526/97 van de Raad van 26 juni 1997 betreffende het beheer van het systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-Verdrag en het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit Oekraïne naar de Europese Gemeenschap(32).

Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(33)van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

17. Verordening (EG) nr. 2135/97 van de Raad van 24 juli 1997 betreffende het beheer van het systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen op de uitvoer uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap van bepaalde onder het EG- en het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten(34).

Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(35) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

18. Richtlijn 98/29/EG van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de harmonisatie van de voornaamste bepalingen inzake de exportkredietverzekering op middellange en lange termijn(36).

Artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(37) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

19. Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90(38).

Artikel 30, lid 4, wordt vervangen door:

"4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(39) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand."

Het volgende lid wordt toegevoegd:

"7. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

20. Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen(40).

Artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité, 'het Permanent Comité voor teeltmateriaal van siergewassen' genaamd.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(41) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

21. Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(42).

Artikel 43 wordt vervangen door:

"Artikel 43

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor rundvlees.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(43) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

22. Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(44).

Artikel 42 wordt vervangen door:

"Artikel 42

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten.

2. Wanner naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(45) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

23. Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(46).

Artikel 75 wordt vervangen door:

"Artikel 75

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor wijn.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG(47) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

(1) PB 109 van 23.6.1965, blz. 1859/65. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1256/97 (PB L 174 van 2.7.1997, blz. 7).

(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(3) PB L 55 van 2.3.1968, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (PB L 349 van 31.12.1994, blz. 105).

(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(5) PB L 182 van 5.7.1974, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(7) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie (PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7).

(8) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(9) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie (PB L 77 van 20.3.2002, blz. 7).

(10) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(11) PB L 157 van 10.6.1992, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2002/111/EG van de Commissie (PB L 41 van 13.2.2002, blz. 43).

(12) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(13) PB L 157 van 10.6.1992, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Besluit 1999/30/EG van de Commissie (PB L 8 van 14.1.1999, blz. 30).

(14) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(15) PB L 215 van 30.7.1992, blz. 70. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 546/2002 (PB L 84 van 28.3.2002, blz. 4).

(16) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(17) PB L 40 van 17.2.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(18) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(19) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2846/98 (PB L 358 van 31.12.1998, blz. 5).

(20) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(21) PB L 66 van 10.3.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 138/96 (PB L 21 van 27.1.1996, blz. 6).

(22) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(23) PB L 159 van 28.6.1994, blz. 1.

(24) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(25) PB L 189 van 23.7.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 921/96 (PB L 126 van 24.5.1996, blz. 1).

(26) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1

(27) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(28) PB L 341 van 30.12.1994, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 241/1999 (PB L 27 van 2.2.1999, blz. 1).

(29) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(30) PB L 63 van 21.3.1995, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1347/95 (PB L 131 van 15.6.1995, blz. 1).

(31) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(32) PB L 210 van 4.8.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 501/2000 (PB L 62 van 9.3.2000, blz. 1).

(33) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(34) PB L 300 van 4.11.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 793/2000 (PB L 96 van 18.4.2000, blz. 1).

(35) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(36) PB L 148 van 19.5.1998, blz. 22.

(37) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(38) PB L 215 van 1.8.1998, blz. 12.

(39) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(40) PB L 226 van 13.8.1998, blz. 16.

(41) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(42) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29).

(43) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(44) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 509/2002 van de Commissie (PB L 79 van 22.3.2002, blz. 15).

(45) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(46) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2585/2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10).

(47) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

BIJLAGE III

REGELGEVINGSPROCEDURE

Lijst van onder de regelgevingsprocedure vallende besluiten, aangepast aan de corresponderende bepalingen van Besluit 1999/468/EG op grond van de onderstaande wijzigingen:

1. Beschikking 80/1096/EEG van de Raad van 11 november 1980 betreffende een financiële actie van de Gemeenschap met het oog op de uitroeiing van klassieke varkenspest(1).

Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(2).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(3) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

2. Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan(4).

De artikelen 18 en 19 worden vervangen door:

"Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(5).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(6) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 19

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken."

3. Richtlijn 88/661/EEG van de Raad van 19 december 1988 betreffende de zoötechnische normen die gelden voor fokvarkens(7).

Artikel 11 wordt vervangen door:

"Artikel 11

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Zoötechnisch Comité, ingesteld bij Besluit 77/505/EEG.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(8) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

4. Richtlijn 89/437/EEG van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten(9).

De artikelen 13 en 14 worden vervangen door:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(10).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(11) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 14

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

5. Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen(12).

De artikelen 17 en 18 worden vervangen door:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(13).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(14) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

6. Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(15).

De artikelen 17 en 18 worden vervangen door:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(16).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(17) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

7. Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad van 22 maart 1990 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl(18).

Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(19) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het Permanent Comité stelt zijn reglement van orde vast."

8. Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong(20).

Artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(21) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het Permanent Comité stelt zijn reglement van orde vast."

Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken."

9. Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(22).

De artikelen 41 en 42 worden vervangen door:

"Artikel 41

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(23).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(24) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 42

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken."

10. Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen(25).

De artikelen 24 en 25 worden vervangen door:

"Artikel 24

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(26).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(27) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 25

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken."

11. Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan(28).

De artikelen 18 en 19 worden vervangen door:

"Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(29).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(30) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 19

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken."

12. Beschikking 90/495/EEG van de Raad van 24 september 1990 inzake een financiële actie van de Gemeenschap met het oog op de uitroeiing van infectieuze hematopoiëtische necrose bij zalmachtigen in de Gemeenschap(31).

Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(32).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(33) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

13. Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren(34).

De artikelen 32 en 33 worden vervangen door:

"Artikel 32

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(35).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(36) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 33

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken."

14. Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit(37).

Artikel 10 bis wordt vervangen door:

"Artikel 10 bis

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(38) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

15. Richtlijn 90/667/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke afvallen en ter voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder begrepen) en tot wijziging van Richtlijn 90/425/EEG(39).

De artikelen 18 en 19 worden vervangen door:

"Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(40).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(41) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 19

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

16. Richtlijn 91/495/EEG van de Raad van 27 november 1990 inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild(42).

Artikel 20 wordt vervangen door:

"Artikel 20

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(43).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(44) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

17. Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten(45).

De artikelen 26 en 27 worden vervangen door:

"Artikel 26

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(46).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(47) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 27

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken."

18. Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten(48).

Artikel 15 wordt vervangen door:

"Artikel 15

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(49).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(50) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

19. Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen(51).

Artikel 14 wordt vervangen door:

"Artikel 14

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(52) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

20. Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(53).

De artikelen 19 en 20 worden vervangen door:

"Artikel 19

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(54).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(55) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 20

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken."

21. Richtlijn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren(56).

Artikel 12 wordt vervangen door:

"Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(57).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(58) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

22. Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten(59).

Artikel 15 wordt vervangen door:

"Artikel 15

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(60).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(61) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

23. Richtlijn 91/497/EEG van de Raad van 29 juli 1991 tot wijziging en codificatie van Richtlijn 64/433/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees ten einde deze uit te breiden tot de productie en het in de handel brengen van vers vlees(62).

Artikel 16 wordt vervangen door:

"Artikel 16

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(63).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(64) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

24. Richtlijn 91/628/EEG van de Raad van 19 november 1991 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 91/496/EEG(65).

Artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(66).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(67) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

25. Richtlijn 91/629/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren(68).

Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(69).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(70) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

26. Richtlijn 91/630/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens(71).

Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(72).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(73) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

27. Richtlijn 92/33/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad(74).

Artikel 22 wordt vervangen door:

"Artikel 22

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(75) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

28. Richtlijn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt(76).

Artikel 22 wordt vervangen door:

"Artikel 22

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten en soorten fruit.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(77) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

29. Richtlijn 92/35/EEG van de Raad van 29 april 1992 tot vaststelling van controlevoorschriften en van maatregelen ter bestrijding van paardenpest(78).

Artikel 19 wordt vervangen door:

"Artikel 19

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(79).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(80) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

30. Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza(81).

Artikel 21 wordt vervangen door:

"Artikel 21

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(82).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(83) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

31. Richtlijn 92/45/EEG van de Raad van 16 juni 1992 betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild(84).

Artikel 22 wordt vervangen door:

"Artikel 22

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(85).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(86) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

32. Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk(87).

Artikel 31 wordt vervangen door:

"Artikel 31

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid ('Permanent Comité'), ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(88).

Met betrekking tot scheikundige en technologische kwesties raadpleegt de vertegenwoordiger van de Commissie het bij Verordening (EEG) nr. 804/68 ingestelde Comité van beheer voor melk en zuivelproducten en vervolgens legt hij aan het Permanent Comité een ontwerp van de te treffen maatregelen voor.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(89) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

33. Beschikking 92/438/EEG van de Raad van 13 juli 1992 betreffende de informatisering van de veterinaire procedures bij invoer (Shift-project), tot wijziging van de Richtlijnen 90/675/EEG, 91/496/EEG en 91/628/EEG alsmede Beschikking 90/424/EEG, en tot intrekking van Beschikking 88/192/EEG(90).

Artikel 13 wordt vervangen door:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(91).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(92) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

34. Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle(93).

Artikel 25 wordt vervangen door:

"Artikel 25

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(94).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(95) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

35. Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(96).

Artikel 15 wordt vervangen door:

"Artikel 15

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(97) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

36. Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen(98).

Artikel 19 wordt vervangen door:

"Artikel 19

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(99) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

37. Richtlijn 92/117/EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in producten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen(100).

Artikel 16 wordt vervangen door:

"Artikel 16

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(101).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(102) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

38. Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte(103).

Artikel 25 wordt vervangen door:

"Artikel 25

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(104).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(105) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

39. Richtlijn 93/74/EG van de Raad van 13 september 1993 betreffende diervoeders met bijzonder voedingsdoel(106).

Artikel 9 wordt vervangen door:

"Artikel 9

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(107).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(108) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

40. Richtlijn 93/119/EG van de Raad van 22 december 1993 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden(109).

Artikel 16 wordt vervangen door:

"Artikel 16

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(110).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(111) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

41. Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad van 8 december 1994 houdende instelling van een regeling voor economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielproducten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen(112).

Artikel 12 wordt vervangen door:

"Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité, 'het Comité voor de regeling inzake economische passieve verdeling textielproducten' genaamd.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(113) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

42. Richtlijn 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen(114).

Artikel 20 wordt vervangen door:

"Artikel 20

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(115).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(116) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

43. Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren(117).

Artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(118).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(119) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

44. Richtlijn 95/69/EG van de Raad van 22 december 1995 houdende vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de erkenning en de registratie van bedrijven en tussenpersonen in de sector diervoeding en tot wijziging van de Richtlijnen 70/524/EEG, 74/63/EEG, 79/373/EEG en 82/471/EEG(120).

Artikel 16 wordt vervangen door:

"Artikel 16

Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(121).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(122) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

45. Richtlijn 95/70/EG van de Raad van 22 december 1995 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren(123).

Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(124).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(125) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

46. Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG(126).

Artikel 33 wordt vervangen door:

"Artikel 33

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(127).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(128) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

47. Richtlijn 96/25/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verkeer van voedermiddelen, tot wijziging van de Richtlijnen 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG en 93/74/EEG, en tot intrekking van Richtlijn 77/101/EEG(129).

Artikel 13 wordt vervangen door:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(130).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(131) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

48. Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen(132).

Artikel 18 wordt vervangen door:

"Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(133) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

49. Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren(134).

Artikel 9 wordt vervangen door:

"Artikel 9

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(135).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(136) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

50. Richtlijn 1999/29/EG van de Raad van 22 april 1999 inzake ongewenste stoffen en producten in diervoeding(137).

Artikel 13 wordt vervangen door:

"Artikel 13

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(138).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(139) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

51. Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen(140).

Artikel 11 wordt vervangen door:

"Artikel 11

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(141).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(142) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast."

52. Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen(143).

De artikelen 17 en 18 worden vervangen door:

"Artikel 17

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, ingesteld bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(144).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG(145) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 18

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden."

(1) PB L 325 van 1.12.1980, blz. 5. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(2) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(3) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(4) PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(5) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(7) PB L 382 van 31.12.1988, blz. 36. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(8) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(9) PB L 212 van 22.7.1989, blz. 87. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(10) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(11) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(12) PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/113/EG van de Commissie (PB L 53 van 24.2.1994, blz. 23).

(13) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(14) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(15) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG (PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49).

(16) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(17) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(18) PB L 82 van 29.3.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 616/2000 (PB L 75 van 24.3.2000, blz. 1).

(19) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(20) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1752/2002 van de Commissie (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 18).

(21) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(22) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG (PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16).

(23) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(24) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(25) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/160/EG van de Commissie (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 37).

(26) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(27) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(28) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/39/EG van de Commissie (PB L 13 van 19.1.2002, blz. 21).

(29) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(30) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(31) PB L 276 van 6.10.1990, blz. 37.

(32) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(33) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(34) PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/90/EG (PB L 300 van 23.11.1999, blz. 19).

(35) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(36) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(37) PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/76/EG van de Commissie (PB L 240 van 7.9.2002, blz. 45).

(38) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(39) PB L 363 van 27.12.1990, blz. 51. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(40) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(41) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(42) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 41. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/65/EG (PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10).

(43) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(44) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(45) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/45/EG (PB L 189 van 3.7.1998, blz. 12).

(46) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(47) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(48) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/261/EG van de Commissie (PB L 91 van 6.4.2002, blz. 31).

(49) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(50) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(51) PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 473/2002 van de Commissie (PB L 75 van 16.3.2002, blz. 21).

(52) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(53) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/81/EG van de Commissie (PB L 276 van 12.10.2002, blz. 28).

(54) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(55) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(56) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31).

(57) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(58) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(59) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31).

(60) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(61) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(62) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 69. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/5/EEG (PB L 57 van 2.3.1992, blz. 1).

(63) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(64) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(65) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/29/EG (PB L 148 van 30.6.1995, blz. 52).

(66) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(67) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(68) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 28. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/2/EG (PB L 25 van 28.1.1997, blz. 24).

(69) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(70) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(71) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 33. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/93/EG van de Commissie (PB L 316 van 1.12.2001, blz. 36).

(72) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(73) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(74) PB L 157 van 10.6.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2002/111/EG van de Commissie (PB L 41 van 13.2.2002, blz. 43).

(75) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(76) PB L 157 van 10.6.1992, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Besluit 1999/30/EG van de Commissie (PB L 8 van 14.1.1999, blz. 30).

(77) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(78) PB L 157 van 10.6.1992, blz. 19. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(79) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(80) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(81) PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(82) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(83) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(84) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31).

(85) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(86) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(87) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 96/23/EG (PB L 6 van 9.1.1996, blz. 10).

(88) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(89) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(90) PB L 243 van 25.8.1992, blz. 27. Beschikking gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(91) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(92) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(93) PB L 260 van 5.9.1992, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(94) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(95) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(96) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2796/2000 van de Commissie (PB L 324 van 21.12.2000, blz. 26).

(97) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(98) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 9. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(99) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(100) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 38. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 1999/72/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 210 van 10.8.1999, blz. 12).

(101) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(102) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(103) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 69. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/60/EG (PB L 192 van 20.7.2002, blz. 27).

(104) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(105) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(106) PB L 237 van 22.9.1993, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/29/EG (PB L 115 van 4.5.1999, blz. 32).

(107) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(108) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(109) PB L 340 van 31.12.1993, blz. 21.

(110) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(111) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(112) PB L 322 van 15.12.1994, blz. 1.

(113) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(114) PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10.

(115) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(116) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(117) PB L 243 van 11.10.1995, blz. 17. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/4/EG (PB L 2 van 5.1.2001, blz. 21).

(118) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(119) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(120) PB L 332 van 30.12.1995, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/20/EG (PB L 80 van 25.3.1999, blz. 20).

(121) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(122) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(123) PB L 332 van 30.12.1995, blz. 33. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/83/EG van de Commissie (PB L 32 van 7.2.2003, blz. 13).

(124) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(125) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(126) PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

(127) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(128) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(129) PB L 125 van 23.5.1996, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 234 van 1.9.2001, blz. 55).

(130) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(131) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(132) PB L 226 van 13.8.1998, blz. 16.

(133) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(134) PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23.

(135) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(136) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(137) PB L 115 van 4.5.1999, blz. 32. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/102/EG (PB L 6 van 10.1.2002, blz. 45).

(138) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(139) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(140) PB L 203 van 3.8.1999, blz. 53.

(141) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(142) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(143) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/36/EG van de Commissie (PB L 116 van 3.5.2002, blz. 16).

(144) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(145) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Top