Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0995

2002/995/EG: Beschikking van de Commissie van 9 december 2002 houdende vaststelling van voorlopige vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4873)

OJ L 353, 30.12.2002, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 562 - 570
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 562 - 570
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 562 - 570
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 562 - 570
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 562 - 570
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 562 - 570
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 562 - 570
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 562 - 570
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 562 - 570

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/995/oj

32002D0995

2002/995/EG: Beschikking van de Commissie van 9 december 2002 houdende vaststelling van voorlopige vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4873)

Publicatieblad Nr. L 353 van 30/12/2002 blz. 0001 - 0009


Beschikking van de Commissie

van 9 december 2002

houdende vaststelling van voorlopige vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4873)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/995/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 22, lid 5,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG(3), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 1, lid 2, van Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1452/2001(5), mogen vlees en vleesproducten die voor eigen gebruik in de persoonlijke bagage van reizigers worden vervoerd of die in kleine zendingen zonder enig handelskarakter aan particulieren worden verstuurd, onder bepaalde voorwaarden worden uitgesloten van de werkingssfeer van die richtlijn.

(2) Krachtens artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/494/EEG van de Raad(6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/89/EG(7), zijn de in hoofdstuk III van die richtlijn vervatte veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer uit derde landen van vers vlees van pluimvee onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing op vlees van pluimvee dat voor eigen gebruik in de persoonlijke bagage van reizigers wordt vervoerd of dat in kleine zendingen aan particulieren wordt toegestuurd.

(3) Krachtens artikel 1, lid 3, van Richtlijn 92/45/EEG van de Raad(8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(9), zijn de in die richtlijn vastgestelde gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild niet van toepassing op jachttrofeeën of op kleine hoeveelheden gedood vrij wild die door reizigers worden vervoerd.

(4) Krachtens artikel 3, leden 1 en 2, van Richtlijn 97/78/EG moeten de lidstaten erop toezien dat geen partijen uit een derde land in de Gemeenschap worden binnengebracht die niet de voorgeschreven veterinaire controles hebben ondergaan en dat de partijen via een grensinspectiepost in de Gemeenschap worden binnengebracht. Krachtens artikel 16 evenwel zijn die eisen onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing op producten die voor eigen verbruik in de persoonlijke bagage van reizigers worden vervoerd of als kleine zending aan particulieren worden toegestuurd. Bijgevolg moeten de lidstaten op de andere plaatsen van binnenkomst controles verrichten om erop toe te zien dat producten die niet aan die bepaalde voorwaarden voldoen, niet langs een andere weg dan via de grensinspectieposten worden binnengebracht.

(5) Het aantal plaatsen van binnenkomst aan de grens van de Gemeenschap waar passagiers en pakjes uit derde landen aankomen, is veel groter dan het aantal dat als grensinspectiepost is erkend. Toch behoort het tot de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat erop toe te zien dat reizigers, passagiers of personen die verantwoordelijk zijn voor een zending, kennis hebben van de terzake relevante communautaire regelgeving voor niet-commerciële zendingen producten van dierlijke oorsprong, en die voorschriften ook in acht nemen.

(6) Bij Beschikking 93/13/EEG van de Commissie(10) zijn de procedures vastgesteld voor de veterinaire controles in de inspectieposten aan de grens van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen. Artikel 5 voorziet evenwel in een maximumgewicht van 1 kg om te mogen afwijken van de systematische veterinaire controles van deze voor menselijke consumptie bestemde producten uit toegelaten derde landen of delen daarvan. Het voorziet ook in afwijkingen voor kleine zendingen producten van dierlijke oorsprong die in Denemarken worden binnengebracht uit onder andere Groenland en de Faeröer, en voor bepaalde soorten vis die uit Rusland in Finland worden binnengebracht.

(7) Bij Beschikking 2002/349/EG van de Commissie(11) is de lijst vastgesteld van de in grensinspectieposten te controleren producten. Krachtens artikel 2 evenwel laat de beschikking onverlet de in artikel 16 van Richtlijn 97/78/EG bedoelde uitzonderingen.

(8) De bovenstaande bepalingen vormen een uitzondering op de communautaire voorschriften ter bescherming van de diergezondheid voor kleine hoeveelheden producten van dierlijke oorsprong die in de persoonlijke bagage worden vervoerd of die onder soortgelijke omstandigheden door particulieren in de Gemeenschap worden binnengebracht.

(9) In 1996 werden uitbraken van klassieke varkenspest gemeld in Duitsland en die situatie heeft tot een epizoötie geleid in Nederland. In 2000 werden ook in het Verenigd Koninkrijk uitbraken van klassieke varkenspest geconstateerd. Deze uitbraken werden telkens veroorzaakt door virusstammen die tot dan toe nog niet in de Gemeenschap waren geïsoleerd.

(10) In verband met het gevaar voor virusinsleep dat verbonden was aan de uitbraken van mond- en klauwzeer in bepaalde Maghreb-landen in 1999, zijn in de 33e zitting(12) van de Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer (EUFMD) richtsnoeren voor de risico-evaluatie goedgekeurd. Deze richtsnoeren betreffen vooral de risico's die verbonden zijn aan toerisme en vervoer en de voorbereiding van een bewustmakingscampagne om deze risico's te verminderen. In de richtsnoeren wordt onder andere voorgesteld bewustmakingscampagnes te voeren in grensplaatsen en de controles van de bagage van reizigers te intensiveren.

(11) In 2001 heeft zich een reusachtige epizoötie van mond- en klauwzeer voorgedaan in het Verenigd Koninkrijk, en ook drie andere lidstaten werden erdoor getroffen. De uitbraken werden veroorzaakt door virustype O1-PanAsia, een stam die niet voorkomt in enig derde land waaruit overeenkomstig de communautaire regelgeving producten worden ingevoerd die zijn verkregen van dieren van voor deze ziekte gevoelige soorten.

(12) In december 2001 werd in Brussel de Internationale Conferentie voor de preventie en bestrijding van mond- en klauwzeer gehouden, en daar werd geconcludeerd dat de controles op de invoer van dierlijke producten door reizigers moeten worden verscherpt.

(13) Op 13 juni 2002 heeft het Europees Parlement een resolutie inzake mond- en klauwzeer en het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Korea vastgesteld, waarin de lidstaten worden opgeroepen om de controles aan de buitengrenzen te intensiveren en de Commissie wordt gevraagd een gedetailleerde strategie uit te werken om het risico van het binnenbrengen van mond- en klauwzeer door toeristen te verminderen.

(14) Bepaald moet worden dat de lidstaten andere plaatsen van binnenkomst dan de grensinspectieposten mogen aanwijzen waar het binnenbrengen van vlees, melk en daarvan afgeleide producten door individuele reizigers wordt beperkt of overeenkomstig de bij Richtlijn 97/78/EG vastgestelde beginselen wordt gecontroleerd door de bevoegde autoriteit, zijnde de centrale autoriteit die bevoegd is voor het verrichten van veterinaire controles of een andere autoriteit waaraan zij deze bevoegdheid heeft overgedragen.

(15) Gezien de epizoötiologische situatie in de wereld met betrekking tot de belangrijkste besmettelijke dierziekten die kunnen worden overgedragen via van zieke dieren verkregen producten, bijvoorbeeld mond- en klauwzeer, houdt het binnenbrengen in de Gemeenschap voor niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de bestaande regelgeving van dergelijke producten uit derde landen die niet vrij zijn van deze ziekten, een risico in voor de diergezondheid en dat risico wordt nu door de Commissie aangepakt aan de hand van adequate wetsvoorstellen(13). In afwachting dat de huidige invoervoorschriften worden gewijzigd, moeten onverwijld voorlopige vrijwaringsmaatregelen worden vastgesteld die erop gericht zijn de niet-commerciële invoer van producten van dierlijke oorsprong aanzienlijk te verminderen, aangezien dat de enige doeltreffende manier is om te beletten dat ernstige dierziekten in de Gemeenschap worden binnengebracht.

(16) Verschillende lidstaten hebben bijgevolg aan hun grenzen bijzondere controlemaatregelen ten uitvoer gelegd en hebben de Commissie verzocht het nodige te doen om die maatregelen toch enigszins te harmoniseren.

(17) Het is derhalve dienstig de aard en de hoeveelheid van de producten van dierlijke oorsprong die in aanmerking komen voor de voor niet-commerciële invoer vastgestelde vrijstelling van veterinaire controles, voorzover dat geen aanleiding geeft tot aanzienlijke risico's voor de diergezondheid, te specificeren en verder te beperken. In afwachting dat de uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld, moet ook worden bepaald dat deze controles door de lidstaten worden georganiseerd op de desbetreffende plaatsen van binnenkomst in de Gemeenschap op basis van de bij Richtlijn 97/78/EG vastgestelde beginselen en met inachtneming van de noodzaak om deze beginselen aan te passen aan het niet-commerciële karakter van deze invoer, en dat de reizigers moeten worden geïnformeerd over deze controles.

(18) Het is ook dienstig te bepalen dat de bij deze beschikking vastgestelde maatregelen regelmatig opnieuw moeten worden bezien en moeten worden bijgewerkt zodra de voorgestelde nieuwe invoervoorschriften zijn goedgekeurd.

(19) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De toepassing van de onderstaande bepalingen wordt geschorst:

a) artikel 1, lid 2, onder b), c) en e), van Richtlijn 72/462/EEG betreffende het niet toepassen van de richtlijn op vlees en vleesproducten die worden ingevoerd door reizigers of die worden toegezonden aan particuliere personen;

b) artikel 8, lid 2, onder a) en b), van Richtlijn 91/494/EEG betreffende het niet toepassen van de richtlijn op vlees en vleesproducten van pluimvee die worden ingevoerd door reizigers of die worden toegezonden aan particuliere personen;

c) artikel 1, lid 3, van Richtlijn 92/45/EEG betreffende het niet toepassen van de richtlijn op de invoer van gedood vrij wild door reizigers;

d) artikel 5, leden 1 en 2, van Beschikking 93/13/EEG met betrekking tot vlees, melk, vleesproducten en melkproducten.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van Beschikking 2002/349/EG organiseren de lidstaten controles in de door de bevoegde autoriteiten aangewezen plaatsen van binnenkomst in de Gemeenschap overeenkomstig de beginselen die zijn vastgesteld in artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 3, onder b), artikel 4, lid 4, artikel 17, leden 1 en 3, en artikel 24, lid 1, van Richtlijn 97/78/EG voor vlees, melk, vleesproducten en melkproducten als bedoeld in die beschikking, bij invoer overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 1, onder a), b) en d), van Richtlijn 97/78/EG.

Onverminderd de artikelen 20 en 22 van Richtlijn 97/78/EG en in afwijking van de eisen inzake veterinaire certificering, zijn deze controles evenwel niet van toepassing op:

a) producten die zijn vermeld in bijlage I;

b) producten die in de Gemeenschap worden binnengebracht uit Groenland, de Faeröer, IJsland, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Zwitserland, Estland, Litouwen, Letland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Roemenië, Bulgarije, Malta en Cyprus,

voorzover die producten eigenhandig door de reizigers worden gedragen of in hun bagage worden vervoerd voor eigen verbruik, met inachtneming van de aard van het product en de hoeveelheid die redelijkerwijs door één persoon kan worden verbruikt.

Artikel 2

1. De lidstaten zien erop toe dat op alle relevante plaatsen van binnenkomst in de Gemeenschap de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong onder de aandacht worden gebracht van alle reizigers die aankomen uit derde landen. Deze informatie omvat ten minste de in bijlage II bedoelde informatie en moet ter kennis worden gebracht van de reizigers met behulp van in het oog springende posters die op duidelijk zichtbare plaatsen zijn aangebracht.

2. De lidstaten zien erop toe dat internationale maatschappijen voor passagiersvervoer de aandacht van alle passagiers die zij naar de Gemeenschap brengen, vestigen op de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer in de Gemeenschap van producten van dierlijke oorsprong en op de bepalingen van deze beschikking, met name door het verstrekken van de in bijlage III vastgestelde informatie.

Artikel 3

De in deze beschikking vervatte maatregelen worden ten minste om de drie maanden opnieuw bezien door de Commissie, daarin bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, met name in het licht van de vaststelling van nieuwe veterinairrechtelijke voorschriften van de Gemeenschap voor de invoer.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

De lidstaten zien erop toe dat de in artikel 2 bedoelde hulpmiddelen om de reizigers te informeren, uiterlijk op 1 januari 2003 beschikbaar zijn.

Uiterlijk op 15 december 2002 stelt de Commissie de lidstaten in het bezit van de nodige exemplaren van de posters volgens het model in bijlage II. De bedrijfskosten zijn ten laste van de begroting van de Gemeenschap, tot ten hoogste 25000 EUR.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 december 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(3) PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16.

(4) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.

(5) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11.

(6) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 35.

(7) PB L 300 van 23.11.1999, blz. 17.

(8) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 35.

(9) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(10) PB L 9 van 15.1.1993, blz. 33.

(11) PB L 121 van 8.5.2002, blz. 6.

(12) http://www.fao.org/ag/AGA/Agah/ EUFMD/reports/sess33/default.htm.

(13) O.a. COM(2000) 438 def., en de documenten 2000/0180, 2000/0181(CNS) en 2000/0182(COD).

BIJLAGE I

Vleesproducten en melkproducten die in aanmerking komen voor een uitzondering op de verplichte toepassing van de systematische veterinaire controles wanneer zij in de persoonlijke bagage van reizigers in de Gemeenschap worden binnengebracht:

- poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en voedingsmiddelen voor speciale medische doeleinden, op voorwaarde dat deze producten niet gekoeld moeten worden bewaard tot het tijdstip van opening, dat het gaat om verpakte merkproducten voor directe verkoop aan de eindverbruiker, en dat de verpakking ongeschonden is.

BIJLAGE II

Deze poster moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat van binnenkomst in de Europese Unie en in een tweede door de bevoegde autoriteiten van deze lidstaat dienstig geachte taal, die de taal mag zijn die wordt gebruikt in het buurland of, wanneer het gaat om luchthavens of havens, een taal die waarschijnlijk wordt gebruikt door passagiers die in de terminal aankomen.

De lidstaten vullen deze poster aan met extra informatie naar gelang van de plaatselijke omstandigheden en situatie, en met de nationale voorschriften die zijn vastgesteld op basis van Richtlijn 97/78/EG.

>PIC FILE= "L_2002353NL.000701.TIF">

(De tekst van deze poster kan worden gelezen op: http://europa.eu.int/comm/food/ fs/ah_pcad/ah_pcad_ importposters_en.html)

BIJLAGE III

Maatschappijen voor internationaal passagiersvervoer brengen de onderstaande mededeling ter kennis van de reizigers aan de hand van de daarvoor bestemde hulpmiddelen (bv. flyers, gesproken boodschappen, beeldschermen, muurborden, enz.).

>PIC FILE= "L_2002353NL.000902.TIF">

Top