Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2306

Verordening (EG) nr. 2306/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijproducten

OJ L 348, 21.12.2002, p. 94–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 361 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 361 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 361 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 361 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 361 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 361 - 366
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 361 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 361 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 361 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 225 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 225 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 283 - 288

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; opgeheven door 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2306/oj

32002R2306

Verordening (EG) nr. 2306/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijproducten

Publicatieblad Nr. L 348 van 21/12/2002 blz. 0094 - 0099


Verordening (EG) nr. 2306/2002 van de Commissie

van 20 december 2002

tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(1), en met name op artikel 29, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 104/2000 moeten de lidstaten de Commissie regelmatig in kennis stellen van de op hun markten en in hun havens geconstateerde prijzen en ingevoerde hoeveelheden van bepaalde visserijproducten.

(2) Om rekening te kunnen houden met de hoeveelheden die werkelijk zijn ingevoerd, moet een nieuwe lijst worden vastgesteld van de markten en de havens waar de invoer wordt geregistreerd.

(3) Voorts moeten erin worden voorzien om de voor het monitoren van de referentieprijzen vereiste gegevens in een nieuw elektronisch formaat snel te kunnen meedelen.

(4) Verordening (EG) nr. 2211/94 van de Commissie van 12 september 1994 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijproducten(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2805/1999(3), moet bijgevolg worden ingetrokken.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De lidstaten doen de Commissie mededeling van de invoerprijzen en van de ingevoerde hoeveelheden van de in de bijlagen I tot en met IV van Verordening (EG) nr. 104/2000 vermelde producten waarvoor een referentieprijs wordt vastgesteld en die in het vrije verkeer worden gebracht. Deze gegevens worden onderverdeeld per Taric-code en per datum waarop de invoeraangifte wordt gedaan.

2. De verplichting tot mededeling van voornoemde gegevens geldt ten minste voor de producten die in het vrije verkeer worden gebracht op de markten en in de havens die zijn vermeld in tabel 3 van de bijlage.

3. De betrokken gegevens moeten worden meegedeeld vóór de 25e van elke maand of vóór de eerste daaropvolgende werkdag voor de producten die tussen de 1e en de 15e van de maand in het vrije verkeer worden gebracht en vóór de tiende dag van de volgende maand of vóór de eerste daaropvolgende werkdag voor producten die tussen de 16e en de laatste dag van de maand in het vrije verkeer worden gebracht. De mededeling wordt per elektronische post aan de Commissie gezonden in de in de bijlage aangegeven vorm.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 2211/94 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 17 van 21.2.2000, blz. 22.

(2) PB L 238 van 13.9.1994, blz. 1.

(3) PB L 340 van 31.12.1999, blz. 51.

BIJLAGE

1. Formaat van de gegevens

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Formaat van het bericht

2.1. FIDES I-formaat

Lidstaten waarvan de diensten FIDES II niet volledig gebruiken, mogen het hiernavolgende formaat gebruiken. Het bestand is een tekstbestand dat is samengesteld uit zeven afzonderlijke records:

- Elk gegeven wordt van het volgende gescheiden door een kommapunt.

- Elke regel van het bericht wordt gevolgd door een "enter".

Het ziet er als volgt uit:

< TTL >MK-IMPORT

< RMS >C(3)

< DSE >JJJJMMDD;

< MTYP >C(19);

< LOT >C(16);

< MON >C(3);

< DAT >JJJJMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >JJJJMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >JJJJMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

...

2.2. FIDES II-formaat

De lidstaten waarvan de diensten volledig gebruikmaken van FIDES II, gebruiken de volgende formaten:

< FIDES2 >

< HEAD >

< REQUEST.NAME >MK-IMPORT

< REQUEST.COUNTRY.ISO_A3 >C(3)

< /HEAD >

< BODY >

< DSE >JJJJMMDD;

< MTYP >C(19);

< LOT >C(16);

< MON >C(3);

< DAT >JJJJMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >JJJJMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >JJJJMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

...

< /BODY >

< /FIDES2 >

3. Codes

Tabel 1

Codes van de lidstaten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Tabel 2

Codes voor de valuta

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Tabel 3

Invoerhavens

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top