EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0193

2002/193/EG: Beschikking van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de toekenning door de regering van de Franse Republiek van buitengewone nationale steun voor de distillatie van bepaalde producten van de wijnsector

OJ L 64, 7.3.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/193/oj

32002D0193

2002/193/EG: Beschikking van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de toekenning door de regering van de Franse Republiek van buitengewone nationale steun voor de distillatie van bepaalde producten van de wijnsector

Publicatieblad Nr. L 064 van 07/03/2002 blz. 0024 - 0025


Beschikking van de Raad

van 28 februari 2002

betreffende de toekenning door de regering van de Franse Republiek van buitengewone nationale steun voor de distillatie van bepaalde producten van de wijnsector

(2002/193/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, derde alinea,

Gezien het verzoek dat op 21 januari 2002 door de regering van de Franse Republiek is ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1) maakt steun van de Gemeenschap mogelijk voor de distillatie van wijn teneinde de wijnmarkt te ondersteunen en bijgevolg de continuïteit te bevorderen van de bevoorrading met distillatieproducten van wijn.

(2) Artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 biedt de mogelijkheid een crisisdistillatiemaatregel te treffen indien er zich als gevolg van ernstige overschotten en/of kwaliteitsproblemen een uitzonderlijk geval van marktverstoring voordoet.

(3) Het wijnoogstjaar 2000/2001 heeft in Frankrijk geleid tot een verslechtering van de marktsituatie; die werd gekenmerkt door een stijging van de voorraad tafelwijn en een terugval van de verkochte hoeveelheden in vergelijking met het wijnoogstjaar 1999/2000. Op 31 juli 2001 bedroeg de voorraad van deze soort wijn circa 17,5 miljoen hectoliter, een stijging met 62 % ten opzichte van de vorige twee wijnoogstjaren.

(4) Deze situatie op de Franse wijnmarkt was ook het gevolg van een hogere productie in de Gemeenschap tijdens de laatste twee oogstjaren, ondanks een daling van de productie in Frankrijk in het wijnoogstjaar 2000/2001, en van een dalende vraag van de consumenten naar de tafelwijnen voor algemene consumptie, terwijl de landwijnen van bepaalde druivensoorten concurrentie ondervinden van de nieuwe productielanden.

(5) Deze feiten liggen ten grondslag aan de bijzonder negatieve situatie van het wijnoogstjaar 2001/2002, die tot uiting kwam door een sterke daling van het inkomen en de prijzen in deze sector, respectievelijk - 18 % en - 25 %.

(6) De toepassing van de distillatieregeling van genoemd artikel 29 heeft de Franse markt niet opnieuw in evenwicht kunnen brengen; dat was onder meer te wijten aan het relatief lage aantal inschrijvingen tegen de voorgestelde prijs, aangezien de wijnprijzen op de Franse markt hoger blijven dan de prijs van deze distillatie, ondanks de verslechterde situatie, en aan de sterke daling van het aantal communautaire contracten.

(7) Dit verstoorde evenwicht op de tafelwijnmarkt heeft de Franse regering ertoe gebracht om voor 4,5 miljoen hectoliter tafelwijn een verzoek om opening van een crisisdistillatie in te dienen krachtens artikel 30 van de verordening. De opening van deze crisisdistillatie behelst een prijs aan de producent. De vroeger vastgestelde prijs bedroeg 1,914 EUR/%vol/hl, volgens de Franse regering veel te laag om de markt weer in evenwicht te brengen.

(8) Om deze situatie te verhelpen is de Franse regering van plan om binnen het contingent van 4 miljoen hectoliter, waarvan de opening op 8 februari 2002 door het Comité van beheer voor wijn op voorstel van de Commissie is goedgekeurd, buitengewone nationale steun toe te kennen aan producenten die wijn aanbieden voor de in artikel 30 van deze verordening bedoelde distillatie, waardoor de prijs aan de producent kan worden opgetrokken naar een niveau van ten hoogste 2,744 EUR/%vol/hl binnen de grens van een maximale kostprijs van deze maatregel, die op ongeveer EUR 39,84 miljoen wordt geraamd.

(9) Er bestaan derhalve buitengewone omstandigheden op grond waarvan die steun, bij wijze van afwijking en voorzover hij strikt noodzakelijk is om de geconstateerde evenwichtsverstoring op te heffen, als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan worden beschouwd onder de in deze beschikking genoemde voorwaarden,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt beschouwd een buitengewone steun van de Franse regering voor de distillatie van 4 miljoen hectoliter tafelwijn op het Franse grondgebied voor een maximumbedrag van EUR 39,84 miljoen, ofwel het bedrag dat noodzakelijk is om de wijnprijs op EUR 2,744 per %vol/hectoliter te brengen in het kader van de toepassing van de crisisdistillatie op grond van artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Acebes Paniagua

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2585/2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10).

Top