Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0885

2001/885/EG: Beschikking van de Commissie van 6 december 2001 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Republiek Letland gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen

OJ L 327, 12.12.2001, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/885/oj

32001D0885

2001/885/EG: Beschikking van de Commissie van 6 december 2001 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Republiek Letland gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen

Publicatieblad Nr. L 327 van 12/12/2001 blz. 0045 - 0046


Beschikking van de Commissie

van 6 december 2001

houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Republiek Letland gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen

(2001/885/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende de coördinatie van de bijstand aan de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89(1), en met name op artikel 12, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2222/2000 van de Commissie(2) van 7 juni 2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad(3) inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode, en met name op artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode, is op 25 oktober 2000 bij Beschikking C (2000)3097 def. van de Commissie een programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling voor de Republiek Letland goedgekeurd.

(2) De regering van de Republiek Letland en de Commissie, die optreedt namens de Europese Gemeenschap, hebben op 25 januari 2001 de meerjarenovereenkomst voor de financiering ondertekend waarin de technische, juridische en administratieve bepalingen voor de uitvoering van het Sapard-programma zijn opgenomen.

(3) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1266/1999 kan op grond van een voor elk geval afzonderlijke analyse van de nationale en sectorale capaciteit inzake beheer van programma's/projecten, van de financiële controleprocedures en van de structuren op het gebied van overheidsfinanciën, worden afgezien van de in artikel 12, lid 1, van die verordening voorgeschreven voorafgaande goedkeuring. In Verordening (EG) nr. 2222/2000 zijn nadere voorschriften voor de uitvoering van die analyse vastgesteld.

(4) De bevoegde autoriteit van de Republiek Letland heeft enerzijds de Plattelandsdienst aangesteld voor de uitvoering van de maatregelen "Modernisering landbouwmachines, uitrusting en gebouwen", "Bebossing van landbouwgrond", "Verbetering van de verwerking en afzet van producten van landbouw en visserij", "Ontwikkeling en diversifiëring van economische activiteiten en alternatieve bronnen van inkomsten", "Verbetering van de infrastructuur op het platteland", en "Opleiding", als bedoeld in het Programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling dat is goedgekeurd bij Beschikking C (2000)3097 def. van 25 oktober 2000 voor de Republiek Letland, en, anderzijds, het ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, voor de uitvoering van de financiële taken die zij in het kader van het Sapard-programma moet uitvoeren.

(5) De Commissie heeft overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1266/1999 en Verordening (EG) nr. 2222/2000 de nationale en sectorale capaciteit inzake beheer van programma's/projecten, de financiële controleprocedures en de structuren op het gebied van overheidsfinanciën onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de Republiek Letland voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen voldoet aan de bepalingen van de artikelen 4 tot en met 6 en van de bijlage van Verordening (EG) nr. 2222/2000 van 7 juni 2000 en aan de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1266/1999 vastgestelde minimumvoorwaarden.

(6) Meer in het bijzonder voldoet de Plattelandsdienst in voldoende mate aan de volgende belangrijke erkenningscriteria: schriftelijke procedures, scheiding van functies, aan de goedkeuring van projecten en aan de betalingen voorafgaande controles, betalingsprocedures, boekhoudprocedures, computerbeveiliging, interne audit en, indien van toepassing, bepalingen inzake overheidsopdrachten.

(7) Op 16 november 2001 hebben de Letse autoriteiten overeenkomstig artikel 4, lid 1, deel B, van de meerjarenovereenkomst voor de financiering een lijst van voor steun in aanmerking komende uitgaven verstrekt, waartegen de Commissie geen bezwaar heeft gemaakt.

(8) Voor de financiële taken die het ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, in het kader van de tenuitvoerlegging van Sapard voor de Republiek Letland moet uitvoeren, beantwoordt het in voldoende mate aan de volgende criteria: audit trail, beheer van kasmiddelen, ontvangst van financiële middelen, uitbetaling van bedragen aan de begunstigden, computerbeveiliging en interne audit.

(9) Daarom is het dienstig af te zien van de in artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad voorgeschreven voorafgaande goedkeuring, en het beheer op decentrale grondslag over te dragen aan de Plattelandsdienst en aan het ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, in de Republiek Letland.

(10) De door de Commissie uitgevoerde verificaties zijn weliswaar gebaseerd op een bedrijfsklaar systeem, maar aangezien dit systeem nog niet daadwerkelijk wordt toegepast, is het in dit stadium dienstig de overdracht van het beheer van het Sapard-programma aan de Plattelandsdienst en het ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, een voorlopig karakter te geven.

(11) Het beheer over het Sapard-programma wordt pas definitief overgedragen nadat de Commissie zich er verder van vergewist heeft dat het systeem op bevredigende wijze functioneert, en nadat gevolg is gegeven aan eventuele aanbevelingen van de Commissie met betrekking tot de overdracht van het beheer van de steun aan de Plattelandsdienst en het ministerie van Financiën, Nationaal Fonds,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Er wordt afgezien van de voorgeschreven voorafgaande goedkeuring, door de Commissie, van de selectie van projecten en de sluiting van contracten door de Republiek Letland.

Artikel 2

Het beheer van het Sapard-programma wordt voorlopig overgedragen aan:

1. de Plattelandsdienst van de Republiek Letland, Republikas laukums 2, Riga LV 1981, voor de uitvoering van de maatregelen "Modernisering landbouwmachines, uitrusting en gebouwen", "Bebossing van landbouwgrond", "Verbetering van de verwerking en afzet van producten van landbouw en visserij", "Ontwikkeling en diversifiëring van economische activiteiten en alternatieve bronnen van inkomsten", "Verbetering van de infrastructuur op het platteland", en "Opleiding", als bedoeld in het Programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling dat is goedgekeurd bij Beschikking C (2000)3097 def. van 25 oktober 2000 voor de Republiek Letland, en

2. het ministerie van Financiën, Nationaal Fonds, gevestigd te Smilsu iela 1, Riga LV 1919 Republiek Letland, voor de uitvoering van de financiële taken die het in het kader van het Sapard-programma voor de Republiek Letland moet uitvoeren.

Gedaan te Brussel, 6 december 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 68.

(2) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 5.

(3) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87.

Top