Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2415

Verordening (EG) nr. 2415/2001 van de Raad van 10 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2666/2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor Wederopbouw

OJ L 327, 12.12.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2415/oj

32001R2415

Verordening (EG) nr. 2415/2001 van de Raad van 10 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2666/2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor Wederopbouw

Publicatieblad Nr. L 327 van 12/12/2001 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 2415/2001 van de Raad

van 10 december 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2666/2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor Wederopbouw

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Gemeenschap heeft zich ertoe verbonden financiële bijstand te verlenen aan de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, met inbegrip van steun voor de tenuitvoerlegging van de Kaderovereenkomst van 13 augustus 2001.

(2) De communautaire bijstand dient gezien de situatie in het land doelmatig en snel te worden verstrekt hetgeen optimaal kan gebeuren indien dit door plaatselijke tenuitvoerlegging geschiedt.

(3) Het Europees Bureau voor wederopbouw dat werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 2667/2000(3), beschikt over een ruime ervaring en is de aangewezen instantie om de communautaire steun te verstrekken.

(4) Verordening (EG) nr. 2666/2000(4) van de Raad en Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad dienen derhalve te worden gewijzigd om de activiteiten van het Bureau uit te breiden tot de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

(5) De tenuitvoerlegging van de communautaire bijstand in de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië waartoe werd besloten bij andere instrumenten, kan door de Commissie worden gedelegeerd aan het Bureau.

(6) Het Verdrag voorziet voor de vaststelling van deze verordening niet in andere bevoegdheden dan die van artikel 308,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 4, leden 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 2666/2000 wordt "de Federale Republiek Joegoslavië" vervangen door "de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië".

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 2667/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door: "Artikel 1

1. De Commissie kan aan een Bureau de uitvoering delegeren van:

i) de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2666/2000 bedoelde bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

ii) de communautaire bijstand waartoe door de Commissie op basis van andere voor de betrokken landen beschikbare instrumenten werd besloten; in dergelijke gevallen geschiedt dit in overeenstemming met de bepalingen van de relevante verordeningen waarbij de artikelen 2, lid 1, onder b) en c), 2, de leden 2, 3 en 4 en de artikelen 4 en 5, lid 1, onder a), onder b), onder c) en onder h) van onderhavige verordening niet van toepassing zijn;

2. Daartoe wordt het Europees Bureau voor wederopbouw opgericht, hierna 'Bureau' te noemen, dat ten doel heeft de in de eerste alinea bedoelde communautaire bijstand uit te voeren.".

2. In artikel 2, eerste alinea, onder b) wordt "de Federale Republiek Joegoslavie" vervangen door "de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië".

3. In artikel 4, lid 10, wordt "de Federale Republiek Joegoslavië" vervangen door "de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië".

4. In artikel 7, lid 3, eerste alinea wordt "de Federale Republiek Joegoslavië" vervangen door "de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië".

5. In artikel 7, lid 3, tweede alinea, wordt "de Federale Republiek Joegoslavië" vervangen door "de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië".

6. In artikel 15 wordt "de Federale Republiek Joegoslavië" vervangen door "de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 december 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Michel

(1) PB C 332 E van 27.11.2001, blz. 7.

(2) Advies uitgebracht op 29 november 2001 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB L 306 van 7.12.2000, blz. 7.

(4) PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1.

Top