Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0520

2001/520/EG: Beschikking van de Commissie van 9 juli 2001 betreffende de niet-opneming van parathion in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1772)

OJ L 187, 10.7.2001, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 114 - 115
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 113 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/520/oj

32001D0520

2001/520/EG: Beschikking van de Commissie van 9 juli 2001 betreffende de niet-opneming van parathion in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1772)

Publicatieblad Nr. L 187 van 10/07/2001 blz. 0047 - 0048


Beschikking van de Commissie

van 9 juli 2001

betreffende de niet-opneming van parathion in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1772)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/520/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/36/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 8, lid 2, vierde alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie van 11 december 1992 houdende bepalingen voor de uitvoering van de eerste fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1972/1999(4), en met name op artikel 7, lid 3 bis, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG is bepaald dat de Commissie een werkprogramma moet uitvoeren inzake het onderzoek van de in gewasbeschermingsmiddelen gebruikte werkzame stoffen die op 15 juli 1993 reeds op de markt waren. Bij Verordening (EEG) nr. 3600/92 zijn de bepalingen voor de uitvoering van dit programma vastgesteld.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 933/94 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2230/95(6), zijn de werkzame stoffen die in het kader van Verordening (EEG) nr. 3600/92 moeten worden beoordeeld, aangewezen, alsmede de respectieve lidstaten die elk voor de beoordeling van een van de werkzame stoffen als rapporteur moeten optreden, en de producenten van die werkzame stoffen die binnen de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3600/92 gestelde termijn een kennisgeving hebben ingediend.

(3) Parathion is een van de 90 in Verordening (EEG) nr. 933/94 aangewezen werkzame stoffen.

(4) Italië, de voor parathion als rapporteur aangewezen lidstaat, heeft op 30 november 1998 overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 3600/92 zijn verslag over de evaluatie van de door de kennisgevers overeenkomstig artikel 6, lid 1, van die verordening verstrekte gegevens bij de Commissie ingediend.

(5) De Commissie heeft, na ontvangst van het verslag van de als rapporteur optredende lidstaat, deskundigen van de lidstaten en de belangrijkste kennisgever (Cheminova) geraadpleegd, zoals bepaald in artikel 7, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3600/92.

(6) Het door Italië opgestelde evaluatieverslag is door de lidstaten en de Commissie verder onderzocht in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité. Het onderzoek is op 12 december 2000 afgerond met een onderzoekverslag van de Commissie inzake parathion overeenkomstig artikel 7, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 3600/92.

(7) De op basis van de verstrekte gegevens gemaakte evaluaties hebben niet aangetoond dat mag worden verwacht dat parathion bevattende gewasbeschermingsmiddelen onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden aan de eisen van artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn 91/414/EEG voldoen, met name ten aanzien van de veiligheid van de gebruikers die mogelijk aan parathion worden blootgesteld, en ten aanzien van de lotgevallen en het gedrag van de stof in het milieu en de mogelijke impact ervan op niet-doelorganismen.

(8) De voornaamste kennisgever heeft de Commissie en de als rapporteur aangewezen lidstaat meegedeeld dat hij niet langer wenst deel te nemen aan het werkprogramma voor deze werkzame stof en dat derhalve geen verdere informatie zal worden verstrekt.

(9) Deze werkzame stof kan bijgevolg niet in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG worden opgenomen.

(10) De geldigheidsduur van eventuele door de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 6, van Richtlijn 91/414/EEG toegestane termijnen voor de verwijdering, de opslag, het op de markt brengen of het gebruik van bestaande voorraden parathion bevattende gewasbeschermingsmiddelen mag niet meer bedragen dan twaalf maanden, zodat de bestaande voorraden binnen één extra groeiseizoen kunnen worden opgebruikt.

(11) Deze beschikking laat onverlet eventuele latere acties van de Commissie met betrekking tot deze werkzame stof in het kader van Richtlijn 79/117/EEG van de Raad(7).

(12) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Parathion wordt niet als werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen.

Artikel 2

De lidstaten zorgen ervoor dat:

1. toelatingen van parathion bevattende gewasbeschermingsmiddelen uiterlijk zes maanden na de datum van vaststelling van deze beschikking worden ingetrokken;

2. met ingang van de datum van vaststelling van deze beschikking geen parathion bevattende gewasbeschermingsmiddelen meer worden toegelaten en geen toelatingen voor dergelijke gewasbeschermingsmiddelen meer worden vernieuwd op grond van de in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde afwijkingsbepalingen.

Artikel 3

Eventuele door de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 6, van Richtlijn 91/414/EEG toegestane termijnen moeten zo snel mogelijk aflopen en in elk geval uiterlijk 18 maanden na de datum van vaststelling van deze beschikking.

Artikel 4.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(2) PB L 164 van 20.6.2001, blz. 1.

(3) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.

(4) PB L 244 van 16.9.1999, blz. 41.

(5) PB L 107 van 28.4.1994, blz. 8.

(6) PB L 225 van 22.9.1995, blz. 1.

(7) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36.

Top