Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1394

Verordening (EG) nr. 1394/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van de kwantitatieve contingenten die in 2002 van toepassing zijn op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China

OJ L 187, 10.7.2001, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1394/oj

32001R1394

Verordening (EG) nr. 1394/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van de kwantitatieve contingenten die in 2002 van toepassing zijn op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China

Publicatieblad Nr. L 187 van 10/07/2001 blz. 0031 - 0036


Verordening (EG) nr. 1394/2001 van de Commissie

van 9 juli 2001

tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van de kwantitatieve contingenten die in 2002 van toepassing zijn op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 520/94 van de Raad van 7 maart 1994 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van kwantitatieve contingenten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 138/96(2), inzonderheid op artikel 2, leden 3 en 4, artikel 6, lid 3, en de artikelen 23 en 24,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 519/94 van 7 maart 1994 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1765/82, (EEG) nr. 1766/82 en (EEG) nr. 3420/83(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1138/98(4), voor enkele producten uit de Volksrepubliek China voor één jaar geldende kwantitatieve contingenten ingesteld, die in bijlage II bij die verordening zijn vermeld. Deze contingenten worden beheerd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 520/94.

(2) De Comissie heeft vervolgens haar goedkeuring gehecht aan Verordening (EG) nr. 738/94(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 983/96(6), tot vaststelling van een aantal bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 520/94. Deze bepalingen zijn van toepassing op het beheer van de bovengenoemde contingenten, onder voorbehoud van het bepaalde in de onderhavige verordening.

(3) Gezien de eigenschappen van de Chinese economie, de seizoengebonden levering van bepaalde producten en de voor het vervoer benodigde tijd, worden handelscontracten voor aan de contingenten onderworpen producten over het algemeen vóór aanvang van het contingentjaar gesloten. Voorkomen dient te worden dat de voorgenomen invoer door administratieve knelpunten worden bemoeilijkt. Daarom dienen, teneinde de continuïteit van het handelsverkeer te waarborgen, de regelingen voor het beheer en de toewijzing van de voor 2002 te openen contingenten vóór aanvang van het contingentjaar te worden vastgesteld.

(4) Bij onderzoek van de verschillende methoden voor het beheer van contingenten waarin Verordening (EG) nr. 520/94 voorziet, is gebleken dat de op de traditionele handelsstromen gebaseerde methode in dit geval het meest geschikt is. Bij toepassing van deze methode worden de contingenten in twee delen verdeeld, waarvan het ene aan de traditionele importeurs en het andere aan de overige aanvragers van een vergunning wordt toegewezen.

(5) Deze methode is het meest geschikt gebleken om de continuïteit van het handelsverkeer voor de betrokken ondernemingen in de Gemeenschap te waarborgen en verstoring van de handelsstromen te voorkomen.

(6) De referentieperiode die in eerdere verordeningen inzake het beheer van deze contingenten was gebruikt, kan niet worden aangepast. Het jaar 2000 werd gekenmerkt door een aantal verstoringen, zoals met name meer dan een verdubbeling van het aantal aanvragen uit één lidstaat, waardoor aan de afzonderlijke niet-traditionele importeurs in alle lidstaten aanzienlijk geringere hoeveelheden konden worden toegewezen. De jaren 1998 en 1999 zijn daarom van de recente jaren het meest representatief voor het handelsverkeer in de betrokken producten. Traditionele importeurs moeten derhalve aantonen dat zij producten uit de Volksrepubliek China die onder de contingenten vallen in 1998 of in 1999 hebben ingevoerd.

(7) Gebleken is dat de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 520/94 genoemde methode van toewijzing, namelijk op volgorde van de binnenkomst van de aanvragen, voor de toewijzing van het voor niet-traditionele importeurs bestemde deel van het contingent minder geschikt kan zijn. Het is derhalve, in overeenstemming met artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 520/94, wenselijk te voorzien in een verdeling naar rato van de gevraagde hoeveelheden, door middel van een gelijktijdig onderzoek van de ingediende aanvragen voor invoervergunningen overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 520/94.

(8) Gebleken is dat de ongewone toename van het aantal aanvragen voor het deel van het contingent dat voor niet-traditionele importeurs is bestemd, te wijten is aan het indienen van veelvoudige aanvragen door ondernemingen die niet daadwerkelijk als zelfstandige importeurs actief zijn, maar uitsluitend als afzonderlijke rechtspersonen zijn opgericht om meerdere aanvragen te kunnen indienen. Volgens Verordening (EG) nr. 520/94, inzonderheid de vijfde overweging en artikel 5, dient de Commissie erop toe te zien dat voor al degenen die een aanvraag om een vergunning indienen gelijke voorwaarden voor de toegang tot contingenten gelden, en dat de vergunningen betrekking hebben op een economisch verantwoorde hoeveelheid. Om het deel van de contingenten dat voor niet-traditionele importeurs is bestemd te verdelen volgens deze principes, moeten de administratieve procedures worden gewijzigd. De Commissie acht het noodzakelijk te bepalen dat ondernemers die als niet-traditionele importeurs een aanvraag indienen en die verbonden personen zijn als bedoeld in artikel 143 van Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie(7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 993/2001(8), voor elk deel van de contingenten dat voor niet-traditionele importeurs is bestemd, slechts één aanvraag mogen indienen. Om speculatieve aanvragen te voorkomen, dient de hoeveelheid die niet-traditionele importeurs kunnen aanvragen tot een maximum te worden beperkt.

(9) Een termijn dient te worden vastgesteld waarbinnen de traditionele en andere importeurs hun aanvragen voor invoervergunningen kunnen indienen.

(10) De lidstaten dienen de Commissie overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 520/94 in kennis te stellen van de aanvragen voor invoervergunningen die zij hebben ontvangen. De gegevens betreffende de vroegere invoer van de traditionele importeurs moeten in dezelfde eenheid worden opgegeven als die waarin het betrokken contingent is uitgedrukt.

(11) De geldigheidsduur van de invoervergunningen dient op 31 december 2002 te verstrijken, gezien de aard van de handel in de producten waarop deze contingenten betrekking hebben en in het bijzonder de voor het vervoer benodigde tijd.

(12) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor contingentenbeheer dat in artikel 22 bij Verordening (EG) nr. 520/94 is ingesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij deze verordening worden de bepalingen vastgesteld die in 2002 van toepassing zijn op het beheer van de in bijlage II bij Verordening {EG) nr. 519/94 bedoelde kwantitatieve contingenten

Verordening (EG) nr. 738/94 tot vaststelling van een aantal bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 520/94 is van toepassing onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van deze verordening.

Artikel 2

1. De in artikel 1 bedoelde kwantitatieve contingenten worden toegewezen volgens de op de traditionele handelsstromen gebaseerde methode bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 520/94.

2. Het aan traditionele importeurs toe te wijzen deel en het aan de overige importeurs toe te wijzen deel van elk contingent zijn aangegeven in bijlage I bij deze verordening.

3. a) Het voor de niet-traditionele importeurs bestemde deel wordt toegewezen in verhouding tot de aangevraagde hoeveelheden, waarbij de hoeveelheid die door iedere aanvrager kan worden aangevraagd de in bijlage II aangegeven hoeveelheid niet mag overschrijden;

b) Ondernemers die verbonden personen zijn, zoals gedefinieerd in artikel 143 van Verordening (EG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad(9) tot vaststelling van het communautair douanewetboek, mogen slechts één aanvraag indienen voor het deel van het contingent dat voor niet-traditionele importeurs is bestemd, voor de in de aanvraag omschreven goederen. Naast de verklaring die vereist is op grond van artikel 3, lid 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 738/94 dient bij de aanvraag voor een vergunning voor het deel van het contingent dat voor niet-traditionele importeurs is bestemd, te worden verklaard dat de aanvrager niet verbonden is met een andere vergunningaanvrager voor het deel van het desbetreffende contingent dat voor niet-traditionele importeurs is bestemd.

Artikel 3

Aanvragen voor invoervergunningen kunnen bij de in bijlage III vermelde bevoegde instanties worden ingediend vanaf de dag volgende op die van de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, tot 7 september 2001, 15.00 uur plaatselijke tijd te Brussel.

Artikel 4

1. Voor de toewijzing van het voor traditionele importeurs bestemde deel van elk contingent worden als zodanig die importeurs beschouwd, die kunnen aantonen dat zij gedurende het kalenderjaar 1998 of 1999 goederen hebben ingevoerd.

2. De in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 520/94 bedoelde bewijsstukken dienen betrekking te hebben op in het kalenderjaar 1998 of 1999 in het vrije verkeer gebrachte producten uit de Volksrepubliek China waarvoor de kwantitatieve contingenten gelden en waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft.

3. In plaats van de achter het eerste streepje van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 520/94 bedoelde bewijsstukken kan de aanvrager zijn vergunningaanvraag vergezeld doen gaan van een door de bevoegde nationale instanties opgesteld en gecertificeerd bewijsstuk, gebaseerd op de douanegegevens waarover deze beschikken, met betrekking tot de betrokken producten die in het kalenderjaar 1998 of 1999 werden ingevoerd, hetzij door hemzelf, hetzij, indien van toepassing, door een handelaar wiens activiteiten hij heeft voortgezet.

Artikel 5

De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 21 september 2001, om 10.00 uur plaatselijke tijd te Brussel, het aantal ontvangen aanvragen voor invoervergunningen en de totale gevraagde hoeveelheid mee, alsmede, wat de aanvragen van traditionele importeurs betreft, de hoeveelheden die in elk jaar van de in artikel 4, lid l, van deze verordening bedoelde referentieperiode door traditionele importeurs werden ingevoerd.

Artikel 6

Uiterlijk op 12 oktober 2001 stelt de Commissie de kwantitatieve criteria vast aan de hand waarvan de bevoegde nationale autoriteiten bepalen of aan de aanvraag van een importeur kan worden voldaan.

Artikel 7

De invoervergunningen zijn vanaf 1 januari 2002 één jaar geldig.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 66 van 10.3.1994, blz. 1.

(2) PB L 21 van 27.1.1996, blz. 6.

(3) PB L 67 van 10.3.1994, blz. 89.

(4) PB L 159 van 3.6.1998, blz. 1.

(5) PB L 87 van 31.3.1994, blz. 47.

(6) PB L 131 van 1.6.1996, blz. 47.

(7) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(8) PB L 141 van 28.5.2001, blz. 1.

(9) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

BIJLAGE I

VERDELING VAN DE CONTINGENTEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

MAXIMUMHOEVEELHEID WAARVOOR NIET-TRADITIONELE IMPORTEURS EEN AANVRAAG KUNNEN INDIENEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN

1. BELGIQUE/BELGIË Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

4e division: mise en oeuvre des politiques commerciales

Service des licences

Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek

Dienst Vergunningen

rue Général-Leman 60/Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel. (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 64 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 61 96 908-800

4. GREECE/ΕΛΛΑΔΑ Ministry of National Economy General Secretariat of International Economic Relations

Directorate for Foreign Trade Issues

1, Kornarou Street GR - Athens 10563 Tel.: (30-1) 328 60 31/328 60 32 Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33-1) 55 07 46 69/95 Fax (33-1) 55 07 46 59

7. IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit, Block C Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA Ministero del Commercio con l'estero DG per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII Viale America, 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31/59 93 24 19/59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56

9. LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél. (352) 22 61 62 Télécopieur (352) 46 61 38

10. NEDERLAND Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37

11. ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Landstrasser Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel. (43) 171 10 00 83 45 Fax (43) 171 10 00 83 86

12. PORTUGAL Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P - 1069-059 Lisboa Tel.: (351) 217 91 18 00/19 43 Fax: (351) 217 93 22 10,/217 96 37 23 Telex: 13 418

13. SUOMI/FINLAND Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu 2/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors P./tfn (358-9) 6141 F./fax (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57

Top