Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0410

2001/410/EG: Beschikking van de Commissie van 30 mei 2001 tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Brazilië en houdende wijziging van Beschikking 2001/388/EG tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Uruguay (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1534)

OJ L 145, 31.5.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2001; opgeheven door 32001D0842

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/410/oj

32001D0410

2001/410/EG: Beschikking van de Commissie van 30 mei 2001 tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Brazilië en houdende wijziging van Beschikking 2001/388/EG tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Uruguay (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1534)

Publicatieblad Nr. L 145 van 31/05/2001 blz. 0049 - 0051


Beschikking van de Commissie

van 30 mei 2001

tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Brazilië en houdende wijziging van Beschikking 2001/388/EG tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Uruguay

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1534)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/410/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op de artikelen 14 en 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit Colombia, Paraguay, Uruguay, Brazilië, Chili en Argentinië zijn vastgesteld bij Beschikking 93/402/EEG van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/388/EG(4).

(2) Bij de invoer van vers vlees moet rekening worden gehouden met de uitleenlopende epizoötiologische situaties in de betrokken landen en zelfs in de verschillende delen van die landen.

(3) De bevoegde veterinaire autoriteiten van de betrokken landen moeten bevestigen dat hun land of regio sedert ten minste twaalf maanden vrij is van runderpest en van mond- en klauwzeer. Voorts moeten de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen zich ertoe verbinden de Commissie en de lidstaten binnen 24 uur per fax, telexbericht of telegram in kennis te stellen van de bevestiging van het uitbreken van één van bovengenoemde ziekten of van een wijziging in het vaccinatiebeleid ten aanzien van die ziekten.

(4) De regio Rio Grande do Sul was vrij van mond- en klauwzeer en in mei 2000 is de vaccinatie stopgezet. Op 9 mei 2001 evenwel hebben de bevoegde autoriteiten van Brazilië twee uitbraken van mond- en klauwzeer in die regio bevestigd en nu wordt weer noodvaccinatie toegepast.

(5) Om verspreiding van de ziekte te voorkomen hebben de bevoegde autoriteiten van Brazilië een programma goedgekeurd in het kader waarvan alle runderen in de hele regio worden gevaccineerd.

(6) De invoer in de Gemeenschap van vers vlees van voor mond- en klauwzeer gevoelige dieren uit Rio Grande do Sul moet worden geschorst, maar toch kan toestemming worden gegeven voor de invoer uit die regio van vlees zonder been dat ten laatste op 9 mei 2001 is geproduceerd en dat is gecertificeerd met inachtneming van de bij Beschikking 93/402/EEG vastgestelde eisen.

(7) Zodra de autoriteiten van Brazilië hebben meegedeeld dat het vaccinatieprogramma is voltooid en de ziekte onder controle is, wordt deze beschikking opnieuw bezien met het doel de invoer van vers vlees zonder been te hervatten 30 dagen nadat het vaccinatieprogramma in Rio Grande do Sul is voltooid.

(8) In aansluiting op de laatste wijziging van Beschikking 93/402/EEG bij Beschikking 2001/388/EG inzake de schorsing van de invoer in de Gemeenschap van vers vlees uit Uruguay, moet worden verduidelijkt dat de schorsing geen betrekking heeft op paardenvlees.

(9) De Beschikkingen 93/402/EEG en 2001/388/EG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10) De bij deze beschikking vastgestelde maatregelen worden opnieuw bezien in het licht van de verdere ontwikkeling van de situatie.

(11) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lidstaten verbieden de invoer van vers vlees van voor mond- en klauwzeer gevoelige dieren uit de regio Rio Grande do Sul in Brazilië en Beschikking 93/402/EEG wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 staan de lidstaten evenwel de invoer toe uit Rio Grande do Sul van vers vlees zonder been dat is verkregen van dieren die ten laatste op 9 mei 2001 zijn geslacht, en dat is gecertificeerd overeenkomstig Beschikking 93/402/EEG.

Artikel 3

In artikel 2 van Beschikking 2001/388/EG worden de woorden "van voor mond- en klauwzeer gevoelige dieren" ingevoegd in lid 1, onder a), na de woorden "vers vlees", in lid 1, onder b), na de woorden "vers vlees zonder been en slachtafvallen", en in lid 2 na de woorden "vers vlees been en slachtafvallen".

Artikel 4

Deze beschikking wordt opnieuw bezien in het licht van de verdere ontwikkeling van de situatie.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 179 van 22.7.1993, blz. 11.

(4) PB L 137 van 19.5.2001, blz. 33.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

OMSCHRIJVING VAN DE IN ZUID-AMERIKA VASTGESTELDE GEBIEDEN VOOR DE DIERGEZONDHEIDSCERTIFICERING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top