Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1045

Verordening (EG) nr. 1045/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot verschuiving van de uiterste datum voor de inzaai van sommige akkerbouwgewassen in sommige regio's voor het verkoopseizoen 2001/2002 en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

OJ L 145, 31.5.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1045/oj

32001R1045

Verordening (EG) nr. 1045/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot verschuiving van de uiterste datum voor de inzaai van sommige akkerbouwgewassen in sommige regio's voor het verkoopseizoen 2001/2002 en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

Publicatieblad Nr. L 145 van 31/05/2001 blz. 0029 - 0030


Verordening (EG) nr. 1045/2001 van de Commissie

van 30 mei 2001

tot verschuiving van de uiterste datum voor de inzaai van sommige akkerbouwgewassen in sommige regio's voor het verkoopseizoen 2001/2002 en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1038/2001(2), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1251/1999 is bepaald dat de producenten uiterlijk op 1 mei vóór de betrokken oogst moeten hebben ingezaaid om in aanmerking te kunnen komen voor de areaalbetalingen voor granen, eiwithoudende gewassen en lijnzaad in het kader van de steunregeling voor bepaalde akkerbouwgewassen.

(2) Als gevolg van de bijzonder ongunstige weersomstandigheden dit jaar zullen de in verscheidene lidstaten vastgestelde uiterste inzaaidata niet in alle gevallen in acht kunnen worden genomen. Bijgevolg dient de periode voor de inzaai van akkerbouwgewassen voor het verkoopseizoen 2001/2002 te worden verlengd, in voorkomend geval voor bepaalde regio's. Daartoe dient gebruik te worden gemaakt van de in artikel 9, elfde streepje, van Verordening (EG) nr. 1251/1999 bedoelde mogelijkheid om van die verordening af te wijken.

(3) Door de gezondheidsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de bestrijding door de Gemeenschap van mond- en klauwzeer, hebben sommige producenten zich genoodzaakt gezien percelen met akkerbouwgewassen te beweiden zonder voor die oppervlakten te kunnen profiteren van de steun voor de vleesproductie. Voor die oppervlakten dient te worden afgeweken van de verplichting het gewas tot bloei te laten komen die is opgelegd bij artikel 3, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 2316/1999 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 556/2001(4).

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage worden voor de aldaar genoemde gewassen, lidstaten en regio's de uiterste data voor de inzaai voor het verkoopseizoen 2001/2002 vastgesteld.

Artikel 2

De lidstaten kunnen voor de areaalbetalingen voor het verkoopseizoen 2001/2002 van de bij artikel 3, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 2316/1999 opgelegde verplichting de akkerbouwgewassen tot het begin van de bloei of in voorkomend geval tot en met 30 juni te verzorgen, afwijken in gevallen waarin dit geheel gerechtvaardigd is om redenen van bescherming van de diergezondheid in verband met uitbraken van mond- en klauwzeer.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing voor de areaalbetalingen voor het verkoopseizoen 2001/2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 16.6.1999, blz. 1.

(2) Zie bladzijde 99 van dit Publicatieblad.

(3) PB L 280 van 30.10.1999, blz. 43.

(4) PB L 82 van 22.3.2001, blz. 13.

BIJLAGE

UITERSTE DATUM VOOR DE INZAAI VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 2001/2002

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top